.

Організація роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1039
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Організація роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції

Робота на дільниці

Прийом дільниці – важливий юридичний факт, оскільки з цього моменту
дільничний інспектор несе відповідальність за стан громадського порядку
на ній. Прийом дільниці здійснюється під контролем або при безпосередній
участі начальника міськрайоргану чи його заступника, як правило, в
присутності дільничного інспектора, який здає дільницю. Начальник
міськрайоргану або його заступник особисто знайомить нового дільничного
інспектора з особливостями дільниці, станом оперативної обстановки, з
керівниками підприємств, установ, організацій, формувань громадськості.

Про прийом і здачу дільниці робиться відповідний запис в паспорті на
адміністративну дільницю, в якому зосереджуються відомості, що
характеризують соціально-економічні, демографічні та інші особливості
дільниці. З моменту прийняття дільниці для обслуговування дільничний
інспектор несе особисту відповідальність за стан охорони громадського
порядку й профілактику правопорушень на ній.

Збір та накопичення інформації про оперативну обстановку на дільниці, її
вивчення і оцінка – безперервний процес. Дільничний інспектор повинен
вивчати і добре знати склад населення; поведінку та спосіб життя осіб,
які перебувають на профілактичних обліках; особливості території, яку
обслуговує; систему доріг та ліній зв’язку, руху транзитного та міського
транспорту; місця масового відпочинку громадян; місцеві звичаї,
традиції, міграційні процеси; осіб, які мають судимість за небезпечні
злочини, дані про осіб, які мешкають в гуртожитках і т. ін.

Інформація про оперативну обстановку на території, яка обслуговується,
та інші матеріали, необхідні дільничному інспектору для успішного
виконання своїх обов’язків, фіксуються в паспорті на адміністративну
дільницю.

Організаційною основою діяльності дільничних інспекторів є плани роботи.
Робота за планом допомагає їм чіткіше розподілити час при несенні
служби, зосереджуючи зусилля на вирішенні в першу чергу головних
завдань, створює умови для підвищення їх професійного рівня і ділової
кваліфікації. Дільничний інспектор складає особистий план в робочому
зошиті на місяць і кожен день з урахуванням намічених міськрайорганом,
старшим дільничним інспектором планових заходів та оперативної
обстановки, яка склалась на дільниці.

В план роботи включаються заходи по профілактиці правопорушень, охороні
громадського порядку і забезпеченню громадської безпеки; боротьбі зі
злочинністю, пияцтвом і алкоголізмом, самогоноварінням, наркоманією;
роботі з особами, які припускають правопорушення в сфері
сімейно-побутових відносин, неповнолітніми правопорушниками, батьками та
особами, що їх заміняють, які негативно впливають на виховання дітей;
розгляду скарг, заяв та повідомлень про злочини і правопорушення;
розкриттю злочинів, встановленню злочинців та Інших осіб, які
розшукуються; забезпеченню паспортних правил і прикордонного режиму,
контролю за перебуванням в Україні іноземних громадян; контролю за
дотриманням правил дозвільної системи тощо.

Режим роботи дільничного інспектора визначається начальником
міськрайоргану у відповідності з оперативною обстановкою, яка склалася
на дільниці, а також з урахуванням роботи промислових підприємств. При
цьому робочий день встановлюється таким чином, щоб основну частину
робочого часу він перебував на дільниці, займався безпосередньо
виконанням своїх обов’язків, а також запланованих заходів.

Одним з найважливіших обов’язків дільничного Інспектора є взаємодія з
добровільними народними дружинами та іншими громадськими формуваннями.
Дільничний інспектор контролює їх діяльність по охороні громадського
порядку, регулярно здійснює інструктаж заступаючих на чергування, при
цьому звертає особливу увагу на забезпечення громадського порядку в
місцях дислокації гуртожитків, видовищних закладів, дискотек,
підприємств торгівлі та громадського харчування, місць масового
перебування громадян тощо.

В ході заходів, які проводяться, дільничний інспектор навчає народних
дружинників формам та методам роботи, інформує їх про оперативну
обстановку на дільниці, яка обслуговується, про осіб з антигромадською
поведінкою, в тому числі про тих, що перебувають під адміністративним
наглядом, про прикмети злочинців, які розшукуються, крадених речах та
місцях їх збуту.

Дільничний інспектор виступає в трудових колективах, навчальних закладах
з бесідами і доповідями про охорону громадського

порядку, роз’яснює чинне законодавство, постанови та рішення органів
державної влади, бере участь в обговоренні в трудових колективах і за
місцем проживання правопорушників, на яких одержані матеріали з органів
внутрішніх справ, і прийнятих до них заходів громадського впливу. Велике
значення в забезпеченні громадського порядку і зміцненні зв’язку з
населенням дільниці, яка обслуговується, мають періодичні звіти
дільничних інспекторів про виконану роботу на зборах жителів
мікрорайону, в трудових колективах, сільських сходах.

Активними помічниками дільничного інспектора є позаштатні співробітники.
Вони беруть участь в охороні громадського порядку та припиненні
злочинів, інших правопорушень. Дільничний інспектор спрямовує їх роботу,
у встановленому порядку керує їх діяльністю й надає необхідну допомогу.

Існують певні особливості в організації роботи дільничного інспектора в
сільській місцевості Перш за все слід зауважити про віддаленість
дільниці, яка обслуговується, від міськрайоргану внутрішніх справ, що
вимагає від дільничного інспектора самостійності в прийнятті рішень,
довжина дільниці й відстань між населеними пунктами.

У зв’язку з цим дільничний інспектор в сільській місцевості вирішує ряд
додаткових завдань, які пов’язані перш за все з профілактикою
розкрадання сільськогосподарських продуктів, розбазарювання кормів,
прийняттям заходів до зберігання нового урожаю при перевезенні,
подальшої його переробці та зберігання. Він зобов’язаний вести боротьбу
з порушеннями правил протипожежної безпеки, незаконним вирощуванням
рослин, які містять наркотичні речовини.

Важливим засобом забезпечення законності й підвищення ефективності
дільничних інспекторів є контроль за виконанням покладених на них
обов’язків й оцінка результатів їх роботи. З цією метою керівники
міськрайорганів внутрішніх справ використовують різні форми. Основними з
них є перевірка діяльності дільничного інспектора на закріпленій
дільниці; перевірка планування і якості виконання заходів;
заслуховування про проведену роботу тощо.

Основними критеріями оцінки діяльності дільничних інспекторів є стан
оперативної обстановки на закріпленій дільниці; реальний стан охорони
громадського порядку й участь в попередженні й розкритті злочинів;
рівень роботи з листами, скаргами й заявами громадян, а також особистий
авторитет дільничного інспектора серед населення.

Організація роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції

Позаштатними дільничними інспекторами міліції можуть бути найбільш
підготовлені громадяни України, не молодше 18 років, які позитивно
характеризуються за місцем роботи, навчання та проживання, здатні за
своїми діловими і моральними якостями, станом здоров’я виконувати
поставлені перед ними завдання. Позаштатні дільничні інспектори міліції
на громадських засадах у вільний від роботи чи навчання час надають
допомогу і сприяють дільничним інспекторам у здійсненні заходів щодо
охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, профілактики
правопорушень, у тому числі з боку осіб, які перебувають на обліку
органів внутрішніх справ, вирішення інших завдань. Забороняється давати
позаштатним дільничним інспекторам міліції доручення, які не
відповідають вимогам чинного законодавства, а також знайомити їх з
документами, що містять державну або службову таємницю. Не дозволяється
доручати позаштатним дільничним інспекторам міліції самостійне
проведення процесуальних та інших завдань, що є винятковою компетенцією
працівників міліції.

Позаштатні дільничні інспектори міліції добираються з числа громадян,
які найбільш позитивно зарекомендували себе в навчанні, роботі та
громадському житті, а також з числа пенсіонерів – колишніх працівників
правоохоронних органів, служби безпеки. Збройних Сил України. Кандидати
у позаштатні дільничні інспектори міліції перевіряються у встановленому
порядку за відповідними обліками органів внутрішніх справ. Пенсіонери
органів внутрішніх справ за згаданими обліками можуть не перевірятись,
якщо з дня звільнення з роботи минуло менше року. Але при вирішенні
питання про можливість залучення пенсіонерів до позаштатного
співробітництва застосовується підстава їх звільнення з останнього місця
роботи. Після вивчення особи кандидата дільничний інспектор доповідає
про це рапортом начальнику міськрайоргану внутрішніх справ. Зарахування
кандидата позаштатним дільничним інспектором міліції проводиться наказом
начальника міськрайоргану внутрішніх справ.

Керівництво роботою позаштатних дільничних інспекторів міліції
здійснюють дільничні інспектори, за якими вони закріплені. Воно полягає
в плануванні роботи, наданні позаштатним дільничним інспекторам міліції
конкретних доручень, навчанні методики і тактики охорони громадського
порядку, запобігання й розкриття злочинів, у проведенні відповідної
виховної роботи з ними. Доручення позаштатному дільничному інспектору
міліції дає, як правило, тільки той дільничний інспектор, за яким він
закріплений. Зміст доручення визначається посадовими обов’язками
дільничного інспектора і не може виходити за їх межі. Даючи доручення,
дільничний інспектор у разі необхідності інформує позаштатного
дільничного інспектора міліції про оперативну обстановку, способи і
методи вирішення поставленого перед ним завдання, визначає порядок
взаємного зв’язку і взаємодії з іншими працівниками міліції,
позаштатними дільничними інспекторами міліції, дружинниками,
громадськістю, а також черговою частиною міськрайоргану внутрішніх
справ. Особлива увага звертається на необхідність суворого дотримання
законності позаштатними дільничними інспекторами міліції. Позаштатний
дільничний інспектор міліції зобов’язаний:

при участі у заходах по боротьбі із злочинністю і профілактиці
правопорушень, які проводить дільничний інспектор, виконувати його
доручення у встановлений термін і в порядку визначеному ним;

захищати честь і гідність громадян, їх законні інтереси, права і свободи
від протиправних посягань;

надавати допомогу працівникам органів внутрішніх справ у запобіганні
злочинних посягань, інших антигромадських дій та покладенні їм краю;

негайно інформувати правоохоронні органи про відомі йому факти
підготовки чи вчинення злочинів, а також при можливості вживати заходів
щодо їх запобігання, якщо це не загрожує його життю;

охороняти місце пригоди з мстою збереження слідів злочину та інших
речових доказів до прибуття працівників міліції;

вживати заходів до надання невідкладної допомоги особам, які постраждали
від нещасних випадків або правопорушень, а також тих, хто знаходиться у
громадських місцях у безпорадному стані;

брати участь у рятуванні людей, майна, а також у підтриманні
громадського порядку під час стихійного лиха та інших надзвичайних
обставин;

у своїй діяльності неухильно дотримуватись законності, бути тактовним і
ввічливим у поводженні з громадянами;

– при виконанні обов’язків по охороні громадського порядку мати при собі
посвідчення позаштатного дільничного інспектора міліції і пред’являти
його на вимогу громадян або посадових осіб.

Позаштатний дільничний інспектор має право:

вимагати від громадян та службових осіб неухильного дотримання
громадського порядку і негайного припинення правопорушень;

вимагати від порушників громадського порядку пред’явлення документів, що
засвідчують особу, у випадках, коли встановлення особи необхідне для
вирішення питання про притягнення її до відповідальності за допущене
правопорушення;

вживати заходів щодо припинення правопорушень. У виняткових випадках,
коли вичерпані інші заходи припинення правопорушень, доставляти
правопорушників до міліції або передавати їх дільничним інспекторам чи
іншим працівникам міліції;

при припиненні правопорушень вилучати у порушників знаряддя їх вчинення
з подальшою негайною передачею останніх до органів внутрішніх справ;

у разі порушення водіями автотранспортних засобів, тракторів, інших
самохідних машин правил дорожнього руху вимагати від них документи на
право керування транспортним засобом і доставляти до міськрайоргану
внутрішніх справ тих водіїв, які керують транспортним засобом у стані
сп’яніння або без документів водія.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.

2. Закон України “Про міліцію’7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991.
№4. Ст.20.

Закон України “Про державну службу” //Відомості Верховної Ради України.
1993. №52. Ст.490.

Закон України “Про боротьбу з корупцією” //Відомості Верховної Ради
України. 1995. №34. Ст.266.

Закон України “Про дорожній рух” // Відомості Верховної Ради України.
1993. №31. Ст.338.

Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв.
розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України.
1992. 20 жовтня.

Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС:
Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X.,
2000.

Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993.
Підручники, навчальні посібники, монографії.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина:
Підручник. К., 1995.

Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред.
А.Т.Комзюка. X.. 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020