.

Організація роботи органів Державного пожежного нагляду України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 3658
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Організація роботи органів Державного пожежного нагляду України

Порядок організації та здійснення діяльності органів Державного
пожежного нагляду України регламентується низкою правових актів, серед
яких слід відмітити Закон України «Про пожежну безпеку», Положення про
Державну пожежну охорону, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України № 508 від 26. 07.1994 р, та Настановою щодо організації роботи
органів Державного пожежного нагляду, затверджена наказом МВС України №
807 від 12.12.95 р.

Державний пожежний нагляд (ДПН) здійснюють Управління Державної пожежної
охорони МВС України (центральний орган держпожнагляду), управління
(відділи) Державної пожежної охорони ГУМВС в Автономній Республіці Крим,
м. Києві та Київській області, УМВС в областях і м. Севастополі
(територіальні органи держпожнагляду), відділи, підпорядковані
безпосередньо Управлінню Державної пожежної охорони МВС України, загони
і частини ДПН (місцеві органи держпожнагляду). Державний пожежний нагляд
очолює начальник Управління ДПН МВС України, який за посадою є Головним
державним інспектором України з пожежного нагляду, а його заступники є
заступниками Головного державного інспектора України з пожежного
нагляду. Органи ДПН не залежать від будь-яких господарських органів,
об’єднань громадян, політичних формувань, органів державної виконавчої
влади, місцевого та регіонального самоврядування та вирішують покладені
на них завдання у взаємодії з іншими державними органами, протипожежними
об’єднаннями і формуваннями громадян. До зобов’язань державних
інспекторів з пожежного нагляду (надалі державні інспектори) входить
знання законодавчих та інших нормативних актів з питань пожежної
безпеки, пожежну небезпеку підконтрольних об’єктів, самостійно
вирішувати питання на доручених ділянках роботи, проявляти ініціативу та
наполегливість у виконанні службових обов’язків, бути ввічливими у
взаєминах, чуйними до потреб громадян, чесними і принциповими у
здійсненні заходів, спрямованих на попередження пожеж, суворо
дотримуватись законності, підвищувати свій професійний рівень тощо.

Керівники ДПН здійснюють контроль за наглядово-профілактичною роботою
підпорядкованих підрозділів, особисто здійснюють наглядові функції за
закріпленими за ними особливо важливими об’єктами. Керівники органів
внутрішніх справ забезпечують взаємодію служб ОВС у попередженні,
розкритті та розслідуванні злочинів, пов’язаних з пожежами. Для
здійснення наглядових функцій за державними інспекторами, як правило,
закріплюються об’єкти у конкретних територіальних зонах, а для стеження
за обстановкою, підготовки узагальнених матеріалів і пропозицій відомчі
організації, об’єднання підприємств, а також дільниці роботи
(розслідування, облік та аналіз пожеж, адміністративно-правова,
нормативно-технічна робота; протипожежна пропаганда, робота з відомчими
організаціями, розробка упереджуючих заходів щодо конкретних причин
пожеж, контроль за виконанням законодавчих та інших нормативних актів з
питань пожежної безпеки, робота з громадськістю тощо). Працівники
органів ДПИ, закріплені за об’єктами тієї чи іншої галузі, зобов’язані
знати пожежну небезпеку підконтрольних об’єктів, аналізувати пожежі та
розробляти заходи по їх попередженню, підтримувати ділові зв’язки з
відповідними відомчими організаціями, впроваджувати кращі форми і методи
профілактики пожеж. На кожне підприємство, установу, організацію
(включаючи орендарів та підприємців) ведеться окрема наглядова справа, в
якій зберігаються документи і переписка з питань пожежної безпеки
(коротка пожежно-технічна характеристика об’єкта, приписи, матеріали про
накладення штрафів на підприємство, застосування запобіжних заходів і т.
Ін.).

Пожежно-технічні обстеження об’єктів проводяться з метою здійснення
контролю за виконанням вимог пожежної безпеки, встановлених
законодавчими та іншими нормативними актами (стандартами, нормами,
правилами, положеннями інструкціями тощо). До проведення
пожежно-технічних обстежень можуть залучатись начальницький склад
відомчої, сільської пожежної охорони, члени пожежнотехтнічних комісій, а
також начальники добровільних пожежних дружин (команд) та інші фахівці.
Пожежно-технічні обстеження об’єктів проводяться за участю керівників
(власників) підприємств, установ, організацій або виділених ними
представників, які повинні бути завчасно повідомлені про дату його
проведення. При пожежно-технічному обстеженні огляду підлягають
територія об’єкта, будинки, споруди та установки, в тому числі, ті, що
знаходяться у стадії будівництва і реконструкції, стан під’їзних шляхів,
забезпеченість і технічний стан пожежної техніки, наявність і
працездатність автоматичних установок пожежогасіння і пожежної
(охоронно-пожежної) сигналізації, засобів зв’язку, стан і надійність
функціонування зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання
тощо. Під час пожежно-технічних обстежень перевіряється діяльність
адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта: наявність
наказів, розпоряджень та інструкцій з цих питань, виділення асигнувань
на протипожежні заходи, придбання протипожежного обладнання, включення
протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани та дотримування правил
проведення вогневих робіт, організація роботи пожежно-технічної комісії,
боєздатність відомчої пожежної оборони і добровільної пожежної дружини
(команди) та якість профілактичної роботи, що ними проводиться; порядок
організації і якість проведення протипожежного інструктажу та занять за
програмою пожежно-технічного мінімуму з робітниками і службовцями;
знання робітниками об’єкта (вибірково) нормативних актів з питань
пожежної безпеки, обов’язків на випадок виникнення пожежі; організація
навчання і перевірки знань з пожежної безпеки посадових осіб згідно з
вимогами Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані
‘проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та
порядок його організації, затвердженого наказом МВС України № 628 від
17.11. 1994 p.; наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації
об’єкта; виконання протипожежних вимог стандартів, норм, правил та інших
нормативних актів, які розповсюджуються на даний об’єкт; наявність
виданих у встановленому порядку сертифікатів на машини, механізми,
устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що
впроваджуються у виробництво, продукцію, в стандартах на які є вимоги
пожежної безпеки, а також ліцензій, якщо їх одержання передбачено чинним
законодавством.

Заходи щодо усунення недоліків у діяльності адміністрації по
забезпеченню пожежної безпеки об’єктів, що перевіряються, відображаються
у приписі. При необхідності складається довідка з цих питань у двох
примірниках, один з яких вручається керівникові об’єкта, другий –
додається до припису.

Працівники держпожнагляду під час обстежень і перевірок повинні
контролювати організацію експлуатації і технічний стан установок
пожежної автоматики, вміння чергового і обслуговуючого персоналу
працювати з приймально-контрольними приладами сигналізації, знання
порядку перевірки працездатності установок з місця оператора
(диспетчера) і виклику пожежних підрозділів, інших оперативних служб та
керівництва підприємства при надходженні сигналу про пожежу. У
необхідних випадках для виявлення ефективності і працездатності систем,
причин відмовлень у роботі установок органи держпожнагляду мають право
призначити проведення експертизи із залученням відповідних фахівців.

За наслідками пожежно-технічних обстежень керівникам підприємств,
установ, організацій і громадянам надаються письмові приписи щодо
усунення порушень вимог пожежної безпеки. Запропоновані приписами заходи
повинні відповідати вимогам нормативних актів. Державний інспектор у
період пожежно-технічного обстеження зобов’язаний вживати заходи щодо
усунення виявлених порушень. Протипожежні заходи щодо неусунених
протягом обстеження порушеннях включаються до припису.

Припис має два розділи. У перший розділ включаються невиконані заходи
щодо попереднього припису з вказівкою минулих строків їх виконання, а в
другий – нові запропоновані заходи і терміни їх виконання. У припис
окремим розділом можуть вноситись також обґрунтовані пропозиції,
спрямовані на посилення пожежної безпеки об’єкта, які виходять з аналізу
протипожежного стану, пожеж які виникли, змін та доповнень, внесених в
нормативні акти після введення об’єкта в експлуатацію, а також при
відсутності відповідних нормативних актів.

Припис складається не менше як у двох примірниках перший не пізніше 10
днів після закінчення обстеження вручається керівнику об’єкта для
виконання, а другий залишається в органі ДПН для здійснення контролю.
Припис ДПН підписують державні інспектори, які проводили обстеження.
Припис зберігається у наглядовій справі до повного його виконання, але
не менше п’яти років.

Загальні приписи за наслідками пожежно-технічних обстежень дрібних
об’єктів (кіоски, ларьки, палатки тощо) вручаються керівникам
організацій і підприємств або власникам, котрим належать вказані
об’єкти.

Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи ДПН у
10-денний термін з дня їх вручення.

Згідно з Положенням про порядок видачі органами державного пожежного
нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям
дозволу на початок роботи, затвердженим

наказом МВС України від 26.10.1994 р № 580, пожежно-технічні обстеження
проводяться також у випадку отримання заяви про одержання дозволу на
початок роботи новоствореного підприємства, експлуатації нових,
реконструйованих виробничих, жилих та інших об’єктів, у разі
впровадження нових технологій, передачі у виробництво нових зразків
пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренди
будь-яких приміщень, будівель та споруд.

Центральним органом ДПН та безпосередньо підпорядкованими йому відділами
видаються дозволи на початок роботи об’єктів, які охороняються
підрозділами ДПН, а також інших особливо важливих пожежонебезпечних
об’єктів за рішенням Головного державного Інспектора України з пожежного
нагляду або його заступників.

Контрольні перевірки виконання заходів, запропонованих приписами ДПН,
проводяться, як правило, з урахуванням термінів їх виконання, але не
менше одного разу на рік.

Під час контрольних перевірках встановлюється ступінь виконання заходів,
запропонованих приписами ДПН. По всіх невиконаних заходах працівник ДПН
повинен з’ясувати причини невиконання, вжити заходів або внести
пропозиції про притягнення винних осіб до відповідальності згідно з
чинним законодавством. Щодо знову виявлених порушень вимог пожежної
безпеки складається припис ДПН, який є доповненням до припису
попереднього пожежно-технічного обстеження і діє паралельно.

У процесі контрольної перевірки державний інспектор зобов’язаний у
приписах зробити відповідні позначки. При виконанні протипожежних
заходів навпроти кожного з них робиться позначка “виконано”, а у разі
невиконання вказуються заходи, які вжиті до винних осіб та запобіжні
дії. Усі записи завіряються підписом особи, яка проводила перевірку, і
вказується дата.

Крім контрольних перевірок, а у разі необхідності з урахуванням
сезонності, особливостей об’єктів, обстановки з пожежами і з метою
вибіркової перевірки стану пожежної безпеки окремих будинків, приміщень,
утримання систем протипожежного захисту,, зв’язку тощо, проводяться
також оперативні перевірки.

У містах та районах, де складається несприятлива обстановка з пожежами,
практикується проведення комплексних перевірок протипожежного стану
об’єктів та житлового сектора із залученням представників відомчих
організацій, об’єднань підприємств, працівників відомчої, сільської
пожежної охорони, членів добровільних пожежних дружин (команд) та
протипожежних об’єднань громадян.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.

2. Закон України “Про міліцію” //Відомості Верховної Ради УРСР.
1991. №4. Ст.20.

Закон України “Про державну службу” //Відомості Верховної Ради України.
1993. №52. Ст.490.

Закон України “Про боротьбу з корупцією” //Відомості Верховної Ради
України. 1995. №34. Ст.266.

Закон України “Про дорожній рух” // Відомості Верховної Ради України.
1993. №31. Ст.338.

Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв.
розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України.
1992. 20 жовтня.

Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС:
Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X.,
2000.

Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993.
Підручники, навчальні посібники, монографії.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина:
Підручник. К., 1995.

Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред.
А.Т.Комзюка. X.. 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020