.

Оренда майна державних підприємств в Україні (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 4473
Скачать документ

Курсова робота

з правознавства

“Оренда майна державних підприємств в Україні”.

ЗМІСТ

Вступ

Договір оренди державного та комунального майна

Поняття договору оренди. Об’єкти оренди

Сторони в договорі оренди

Порядок укладення договору оренди

Умови договору оренди

Припинення договору оренди

Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна
державних підприємств

Порядок повернення орендованих державних підприємств після припинення
або розірвання договору оренди

Загальні положення

Порядок інвентаризації і оцінки майна орендного підприємства

Порядок визначення організаційно-правової форми підприємства, що
створюється на майні орендного підприємства

Висновок

Список використаної літератури.

ВСТУП

Після розпаду СРСР та розриву господарських зв’язків перед Україною
постали проблеми глобальних соціально-економічних перетворень.
Економіка характеризувалася глибоким занепадом виробництва та низьким
життєвим рівнем населення.

Ця негативна тенденція утримується й нині. Якщо обсяг промислового
виробництва загалом у СНД за 9 місяців 1997 року підвищився на 1,7%, то
в Україні скоротився на 3,4%. Безумовно, це свідчить про дуже повільну
у нашій країні ходу ринкових перетворень і недосконалість економічної
політики. Переважна більшість промислових підприємств вже давно не
працюють, а отже не використовують наявні виробничі потужності. Причина
заключається в тому, що підприємства під час загального падіння
національної економіки перестали отримувати державні замовлення, а
господарювати в нових умовах змогла лише їх незначна кількість.

На сьогоднішній день промислові підприємства України вкрай потребують
капітальних вкладень, так як їх матеріально-технічна база потребує
оновлення. Брак грошей та їх висока вартість спонукають до пошуків
нових форм інвестування. Саме зважаючи на брак інвестицій у грошовій
формі для стримання падіння виробництва особливо економічно доцільним
стало використання оренди, спроможної значно пожвавити процес оновлення
виробництва та інтеграцію економіки України у структуру світового
ринку.

На Заході, як свідчить історія, переваги оренди використовують вже
більше 100 років. Бурхливий розвиток почався в 80-х роках минулого
століття. Тоді американська компанія “Белл” стала здавати в оренду свої
телефонні апарати, що дало стимул до швидкого розвитку послуг зв’язку.
Через півстоліття Генрі Форд використовував оренду для розширення збуту
своїх автомобілів, і це здійснило справжню революцію в орендних
відносинах.

Близько 80% нових видів продукції виробляється саме на устаткуванні,
взятому в оренду. Більше всього “орендних інвестицій” серед
західноєвропейських країн здійснюється в Ірландії (46% від загального
обсягу) і Англії (35,8%), а серед країн Східної Європи-Чехії та Польщі.

1.Договір оренди державного та комунального майна

1.1 Поняття договору оренди. Об’єкти оренди.

Одним з напрямів підвищення ефективності використання майна державних
підприємств та організацій у сучасних умовах є передача його в оренду
фізичним і юридичним особам. За допомогою оренди реалізуються як
інтереси власника щодо отримання доходу з наявних у нього виробничих
фондів, так і інтереси орендаря, який не обтяжуючи себе щоразу
придбанням необхідного обладнання, устаткування тощо у власність, має
змогу ефективно використовувати найняте ним майно для здійснення своєї
статутної діяльності.

Загальне поняття оренди сформульовано в ст. 2 Закону України “Про оренду
державного та комунального майна” від 14 березня 1995 р. Відповідно до
цієї статті орендою визнається засноване на договорі строкове платне
користування майном, що необхідно орендареві для здійснення
підприємницької та іншої діяльності.

З наведеного визначення випливає, що:

орендні відносини мають виключно договірний характер і не можуть
виникати на підставі планових завдань або інших
адміністративно-управлінських актів;

оренда передбачає передачу майна у користування (без надання права
орендареві розпоряджатися орендовим майном);

таке користування є платним, що забезпечується внесенням орендарем
орендодавцеві орендної плати у визначених розмірах;

оренда передбачає передачу майна у строкове (тимчасове) користування. У
разі закінчення строку, на який було укладено договір оренди, цей
договір припиняється.

Майно, що передається в оренду, може використовуватися орендарем для
здійснення як підприємницької (виробництво продукції, виконання робіт,
надання послуг, заняття торгівлею), так і іншої (задоволення
лікувально-оздоровчих, просвітницьких, культурно-спортивних потреб тощо)
діяльності.

Законодавство про оренду є одним з правових інститутів господарського
законодавства України. Відносини щодо оренди майна регулює насамперед
Закон України “Про оренду державного та комунального майна”. Його
особливість полягає в регулюванні двох груп відносин: організаційних,
пов’язаних з передачею в оренду майна державних підприємств та
організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній
Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, їх структурних
підрозділів; майнових між орендодавцями щодо господарського використання
державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або
перебуває у комунальній власності.

Зазначений закон має універсальний характер, оскільки його положеннями
може регулюватися оренда майна інших форм власності (приватної ті
колективної).

Важливе значення для регулювання орендних відносин мають й інші акти
законодавства України: Цивільний кодекс (глава 25 “Майновий найом”);
декрети Кабінету Міністрів України “Про укладення договорів оренди
приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського
харчування та сфери послуг” від 29 грудня 1992р. №20-92, “Про перелік
майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних
підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду
яких не допускається” від 31 грудня 1992 р. №26-92, “Про впорядкування
використання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що
перебувають в державній власності” від 11 січня 1993 р. №5-93, “Про
приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх
структурних підрозділів, зданих в оренду” від 20 травня 1993 р. №57-93;
Закон України “Про приватизацію державного майна” від 4 березня 1992 р.;
постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики оцінки
вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних
матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та
цінних паперів” від 10 серпня 1995 р. №629; Типові договори оренди,
затверджені наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 р.
№1774, та ряд інших нормативних актів.

Закон України “Про оренду державного та комунального майна” визначає,
яке саме майно може бути об’єктом оренди. Насамперед, об’єктами оренди є
цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів
(філій, цехів, дільниць). Закон (п. 1 ст. 4) під цілісним майновим
комплексом розуміє господарський об’єкт із завершеним циклом виробництва
продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій
він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою
енергопостачання.

Оскільки майно підприємства, крім основних фондів, становлять також
оборотні кошти та інші цінності, законодавством встановлений спеціальний
порядок передачі їх орендареві. Так, грошові кошти та цінні папери з
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості орендодавець
надає орендареві на умовах кредиту за ставкою рефінансування
Національного банку України. Надання орендареві в кредит коштів та
цінних паперів здійснюється на підставі кредитного договору, який
укладається одночасно з договором оренди. Строк надання кредиту не
повинен перевищувати строку дії договору оренди. У разі розірвання
кредитного договору, закінчення строку його дії або припинення договору
оренди орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві надані йому кошти та
цінні папери.

Інші оборотні матеріальні засоби (тобто негрошові кошти і нецінні
папери) викуповуються орендарем згідно з договором купівлі-продажу, який
укладається одночасно з договором оренди. Плата за придбані оборотні
матеріальні засоби вноситься орендарем протягом 30 календарних днів з
моменту укладання договору. Створеному членами трудового колективу
господарському товариству орендодавець може продати оборотні матеріальні
засоби в кредит за умови оплати ним не менш як 30% їхньої вартості. При
цьому термін оплати оборотних матеріальних засобів не повинен
перевищувати одного року з дати укладення договору купівлі-продажу.
Розміри чергових внесків та строки їх сплати визначаються у договорі
купівлі-продажу.

Об’єктами оренди можуть також бути нерухоме (будівлі, споруди,
приміщення) та інше окреме індивідуально-визначене майно підприємств, а
також майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств,
створених у процесі приватизації (корпоратизації).

Разом з тим не можуть бути об’єктами оренди цілісні майнові комплекси
державних підприємств, їх структурних підрозділів, що здійснюють
діяльність, передбачену ч.1 ст. 4 Закону України “Про підприємництво”
(діяльність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів), а також цілісні майнові комплекси
казенних підприємств.

Законодавчими актами України може бути доповнено перелік державних
підприємств, майнові комплекси яких не можуть бути об’єктами оренди.
Так, згідно з Декретом Кабінету Міністрів України “Про перелік майнових
комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних
підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду
яких не допускається” від 31 грудня 1992 р. №26-92 не допускається,
зокрема, передача в оренду радіотелевізійних передавальних центрів та
об’єктів, що становлять загальнодержавну систему зв’язку; магістральних
ліній електропередачі, магістральних трубопроводів; магістральних
залізниць, автомобільних шляхів державного значення, метрополітенів;
гідро- і атомних електростанцій; протирадіаційних споруд тощо. Декретом
також встановлено, що передача в оренду майнових комплексів чи
відокремленого майна, які забезпечують діяльність Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету Міністрів України, може
провадитися тільки з дозволу зазначених органів.

1.2 Сторони в договорі оренди.

Суб’єктами оренди (сторонами в договорі оренди) є орендодавці та
орендарі.

Орендодавцями (тобто органами та організаціями, що передають майно в
оренду) є:

Фонд державного майна України, його регіональні відділення та
представництва – щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх
структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не
увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі
приватизації (корпоризації), що є державною власністю;

органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та
органами місцевого самоврядування управляти майном, – щодо цілісних
майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та
нерухомого майна, яке відповідно належить до Автономної Республіки Крим
або перебуває у комунальній власності;

підприємства – щодо окремого індивідуально-визначеного майна, а з
дозволу зазначених вище орендодавців – також щодо структурних
підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна.

Орендарями (тобто юридичними або фізичними особами, яким майно
передається в оренду) згідно із Законом України “Про оренду державного
та комунального майна” можуть бути господарські товариства, створені
членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу,
інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи
іноземних держав, міжнародної організації та особи без громадянства. При
цьому фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна,
до його укладення зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької
діяльності.

Особливістю чинного Закону України “Про оренду державного та
комунального майна” є те, що він не передбачає створення організації
орендарів як майбутнього орендодавця. Відтепер після прийняття рішення
про оренду цілісного майнового комплексу члени трудового колективу
підприємства, його структурного підрозділу засновують відповідно до
чинного законодавства господарське товариство.

Рішення трудового колективу про оренду цілісного майнового комплексу
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів
трудового колективу.

До реєстрації у встановленому порядку господарського товариства кожен
член трудового колективу підприємства або його структурного підрозділу,
цілісний майновий комплекс якого передається в оренду, має право
вступити у зазначене господарське товариство на підставі особистої
заяви.

Створене членами трудового колективу господарське товариство має
переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на
укладення договору оренди майна його підприємства, структурного
підрозділу, де створено це товариство.

1.3 Порядок укладення договору оренди

1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди,
направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи згідно
з переліком, що визначається Фондом державного майна України (далі –
матеріали), відповідному орендодавцеві.

2. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного
майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу,
нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів
господарських товариств, створених у процесі приватизації
(корпоратизації), орендодавець у п’ятиденний строк після дати реєстрації
заяви надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти
відповідним майном, а у разі якщо:

підприємство, його структурний підрозділ, щодо цілісного майнового
комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор укладення
договору оренди згідно із законодавством займають монопольне становище
на ринку;

внаслідок укладення договору оренди підприємець або група підприємців
можуть зайняти монопольне становище на ринку;

сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів (робіт,
послуг), що належать об’єкту оренди та ініціаторові укладення договору
оренди, перевищують показники, визначені законодавством, – також до
органу Антимонопольного комітету України.

Орган Антимонопольного комітету України розглядає надіслані йому
матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після їх надходження надсилає
орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови договору оренди.

У разі порушення провадження у справі про банкрутство керівник або орган
управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна подає
орендодавцеві матеріали щодо оренди нерухомого майна, копію яких
орендодавець у п’ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає
органу, уповноваженому управляти відповідним майном.

3. Орган, уповноважений управляти державним майном, розглядає подані
йому матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після їх надходження надсилає
орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови договору оренди.

Органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній Республіці
Крим або перебуває у комунальній власності, розглядають подані матеріали
і протягом п’ятнадцяти днів після надходження матеріалів повідомляють
підприємство про своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору
оренди або відмову). При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду
нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції місцевої державної
адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо
розміщення бюджетних установ і організацій.

У разі наявності пропозиції місцевої державної адміністрації,
відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних
установ і організацій органи, уповноважені управляти майном, що належить
Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, можуть
у цей же термін запропонувати підприємству, заснованому на майні, що
належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній
власності, укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною
установою, організацією.

Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків органу,
уповноваженого управляти державним майном, дозволу, відмови чи
пропозицій від органу, уповноваженого управляти відповідним майном,
укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою,
організацією, висновків органу Антимонопольного комітету України,
укладення договору оренди вважається з цими органами погодженим.

У разі, коли підприємство не погоджується з пропозицією укласти договір
оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, органи,
уповноважені управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим
або перебуває у комунальній власності, можуть без згоди підприємства
укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою,
організацією.

4. Орендодавець протягом п’яти днів після закінчення терміну погодження
умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним
майном, і органом Антимонопольного комітету України, а у випадках, коли
заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого
індивідуально визначеного майна, крім нерухомого), протягом п’ятнадцяти
днів після дати її реєстрації дає згоду або відмовляє в укладенні
договору оренди майна і повідомляє про це заявника.

Якщо на укладення договору оренди потрібен дозвіл Фонду державного майна
України, його регіонального відділення чи представництва, державне
підприємство у п’ятиденний термін після отримання висновків органу,
уповноваженого управляти державним майном, органу Антимонопольного
комітету України надсилає орендодавцям, зазначеним в абзаці другому
статті 5 цього Закону, копії проекту договору та інших документів,
висновки зазначених органів, розрахунок орендної плати.

Фонд державного майна України, його регіональне відділення чи
представництво протягом п’ятнадцяти днів після надходження матеріалів
повідомляє державне підприємство про своє рішення (надання дозволу щодо
укладення договору оренди або відмову). При розгляді матеріалів щодо
передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції
місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого
самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій.

У разі наявності пропозиції місцевої державної адміністрації,
відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних
установ і організацій Фонд державного майна України, його регіональне
відділення чи представництво може у цей же термін запропонувати
державному підприємству укласти договір оренди нерухомого майна з
бюджетною установою, організацією.

У разі, коли підприємство не погоджується з пропозицією укласти договір
оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, Фонд
державного майна України, його регіональне відділення чи представництво
може без згоди підприємства укласти договір оренди нерухомого майна з
бюджетною установою, організацією.

Державне підприємство протягом п’яти днів після отримання зазначеного
рішення Фонду державного майна України, його регіонального відділення чи
представництва дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди
державного майна і повідомляє про це заявника.

У передачі в оренду об’єктів може бути відмовлено, якщо:

було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну
підготовку цих об’єктів;

об’єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення
іноземних інвестицій згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи
місцевих органів влади;

орган Антимонопольного комітету України не дає згоди з підстав,
перелічених у абзацах другому-четвертому частини другої цієї статті;

орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на виділення
структурного підрозділу підприємства;

з інших підстав, передбачених законами;

5. З моменту надходження до орендодавця заяви та проекту договору оренди
цілісного майнового комплексу щодо відповідного підприємства, його
структурного підрозділу припиняється чинність пунктів 3, 5, 6 статті 10,
пунктів 1, 3 статті 12, пункту 2 статті 24, пункту 3 статті 25 Закону
України “Про підприємства в Україні” в частині купівлі, продажу,
передачі, обміну, надання безоплатно, списання майна, а також у частині
придбання цінних паперів, одержання кредитів у розмірах, що перевищують
середньорічний рівень за останніх три роки у порівнянних цінах. Якщо
зазначені дії необхідні для ефективного функціонування підприємства,
вони здійснюються з дозволу відповідного орендодавця.

6. Укладення договору оренди майна підприємства, його структурного
підрозділу з іншими фізичними та юридичними особами здійснюється за
умови відсутності заяви господарського товариства, створеного трудовим
колективом підприємства, його структурного підрозділу впродовж двадцяти
днів з дня направлення їм повідомлення про намір орендувати відповідно
цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу.

7. За наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу
підприємства, його структурного підрозділу (за умови відсутності заяви
господарського товариства, створеного членами трудового колективу
підприємства, його структурного підрозділу) або заяв про оренду
нерухомого майна (за умови відсутності заяви бюджетної установи,
організації) від двох або більше фізичних чи юридичних осіб орендар
визначається орендодавцем на конкурсних засадах.

Порядок проведення конкурсу визначається: Фондом державного майна
України – для об’єктів, що перебувають у державній власності; органами,
визначеними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, – для об’єктів,
що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого
самоврядування – для об’єктів, що перебувають у комунальній власності.

У разі проведення конкурсу орендодавець надсилає копії проекту договору
та інших матеріалів відповідним органам, зазначеним у частині другій
цієї статті, у п’ятиденний термін після дати затвердження результатів
конкурсу.

8. У разі відмови в укладенні договору оренди, а також неодержання
відповіді у встановлений термін заінтересовані особи мають право
звернутися за захистом своїх інтересів до суду, арбітражного суду.

1.4 Умови договору оренди.

Надаючи важливого значення змісту договору оренди майна, законодавець
спеціально визначив істотні умови договору, тобто ті, які мають юридичне
значення, впливають на формування і суть правовідносин, що виникають з
цього договору. Значення визначення істотних умов полягає в тому, що в
разі недосягнення сторонами домовленості хоч би з однією з них такий
договір не вважається укладеним.

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про оренду державного та
комунального майна” істотними умовами договору оренди є:

об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації).
Оцінка об’єкта оренди здійснюється за Методикою оцінки вартості об’єктів
оренди, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 10 серпня
1995 р. №629. Зазначена Методика передбачає особливості оцінки вартості
цілісного майнового комплексу (при цьому обов’язковим є проведення
повної інвентаризації відповідно до Положення про інвентаризацію майна
державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних
підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. №158),
оцінки вартості будівель, споруд, приміщень, яка проводиться експертним
шляхом згідно з Порядком проведення експертної оцінки при передачі в
оренду державного майна, що затверджується Фондом державного майна
України, та оцінки вартості іншого, окремого індивідуально-визначеного
майна, яка проводиться з урахуванням умов Методики оцінки вартості майна
під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2000 р. №1554;

термін, на який укладається договір оренди, що визначається за
погодженням сторін. У разі відсутності заяви однієї зі сторін про
припинення або зміну договору оренди протягом одного місяця після
закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий
термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Після
закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином
виконував свої обов’язки, має переважне право, за інших рівних умов, на
продовження договору оренди на новий термін;

орендна плата, що є платежем, який вносить орендар орендодавцеві
незалежно від наслідків господарської діяльності. Методика розрахунку і
порядок використання плати за оренду державного майна затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. №786.
Відповідно до цієї Методики (Додаток №1 та Додаток № 2) орендна ставка
за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств
встановлена залежно від сфери діяльності цих підприємств і коливається в
межах від 3 до 10 % до залишкової вартості основних засобів. Орендні
ставки за використання нерухомого майна також залежать від цільового
призначення орендованого майна і коливаються від 1 до 20 % до вартості
нерухомого майна, визначеної експертним шляхом. Розмір річної орендної
плати у разі окремого індивідуально-визначеного майна встановлюється за
згодою сторін, але не менш як 5 % вартості орендованого майна, а у разі
коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менш як 4 % вартості
орендованого майна.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може
бути передбачено більший розмір орендної плати.

Строки внесення орендної плати визначаються у договорі, проте зазначена
Методика рекомендує в договорі оренди цілісного майнового комплексу
державного підприємства встановлювати, що сплата орендних платежів має
проводитися щоквартально в 5-денний термін від дати, встановленої для
подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал –
у 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного
бухгалтерського звіту (балансу).

Методику розрахунку, граничні розміри та порядок використання орендної
плати для об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим, визначають
органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, а для
об’єктів, що перебувають у комунальній власності, – органи місцевого
самоврядування.

Орендна плата встановлюється в грошовій формі. Залежно від специфіки
виробничої діяльності орендаря за згодою сторін вона може
встановлюватись у натуральній або грошово-натуральній формі. Розмір
орендної плати може бути змінено за погодженням сторін, а також на
вимогу однієї з сторін у разі зміни цін і тарифів та в інших випадках,
передбачених законодавчими актами України. Орендар має право вимагати
відповідного зменшення орендної плати, якщо з незалежних від нього
обставин змінилися передбачені договором умови господарювання або
істотно погіршився стан об’єкта оренди;

порядок використання амортизаційних відраховувань. Амортизаційні
відраховування на орендовані цілісні майнові комплекси підприємств, їх
структурні підрозділи нараховує та залишає у своєму розпорядженні
орендар. Амортизаційні відраховування на орендоване нерухоме та інше
окреме індивідуально-визначене майно нараховує та залишає у своєму
розпорядженні підприємство, господарське товариство, створене у процесі
приватизації (корпоратизації), на балансі якого знаходиться це майно.
Амортизаційні відраховування використовуються на відновлення орендованих
офісних фондів. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок
амортизаційних відраховувань, належить власникові орендованого майна,
якщо інше не передбачено договором оренди;

відновлення орендованого майна та умови його повернення. У разі
розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від
його продовження або банкрутства орендаря останній зобов’язаний
повернути орендодавцеві об’єкт оренди на умовах, зазначених у договорі
оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або
його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не
доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини. Орендар
має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна,
здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені
від майна без заподіяння йому шкоди. Якщо орендар за рахунок власних
коштів здійснив за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, які
неможливо відокремити від майна, щоб не заподіяти йому шкоди,
орендодавець зобов’язаний компенсувати йому зазначені кошти, якщо інше
не визначено договором оренди. Вартість поліпшень орендованого майна,
зроблених орендарем без згоди орендодавця, які не можна відокремити без
шкоди для майна, компенсації не підлягає;

виконання зобов’язань за договором оренди, яке має здійснюватися
відповідно до загальних вимог, встановлених Цивільним кодексом щодо
виконання договорів.

Орендодавець зобов’язаний:

передати об’єкт оренди орендареві у строки і на умовах, визначених у
договорі оренди. У разі порушення цього зобов’язання орендар має право
вимагати від орендодавця передачі об’єкта та відшкодування збитків,
завданих затриманням передачі, або відмовитись від договору і вимагати
відшкодування збитків, завданих йому невиконанням договору оренди;

проводити за свій рахунок капітальний ремонт зданого в оренду майна,
якщо інше не передбачено законом або договором.

За договором оренди орендаря може бути зобов’язано використовувати
об’єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої
діяльності підприємства, майно якого передано в оренду, та виробляти
продукцію в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону. Орендар
також зобов’язаний:

використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов
договору, запобігати його пошкодженню, псуванню;

вносити орендну плату своєчасно і в повному обсязі.

Договором оренди можуть бути встановлені й інші обов’язки сторін:

відповідальність сторін за невиконання обов’язків за договором оренди, у
тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку,
встановлена законодавчими актами України, а також конкретними укладеними
договорами оренди;

страхування орендарем взятого ним в оренду майна, яке здійснюється
відповідно до законодавства України про страхування.

За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і у випадках,
коли після його укладення законодавством встановлено правила, які
погіршують становище орендаря.

1.5 Припинення договору оренди.

Стаття 26 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”
містить норму, згідно з якою одностороння відмова від договору оренди не
допускається. Разом з тим Законом встановлено вичерпний перелік підстав
припинення договору оренди. Такими підставами Закон визнає:

закінчення строку, на який було укладено договір оренди;

приватизацію об’єкта оренди орендарем (за участю орендаря). У разі
переходу права власності на орендоване майно до інших осіб договір
оренди зберігає чинність для нового власника;

банкрутство орендаря;

загибель об’єкта оренди;

Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу
однієї з сторін договір оренди може бути достроково розірвано за
рішенням суду, арбітражного суду в разі невиконання сторонами своїх
зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами
України. Так, відповідно до ст. 269 Цивільного кодексу дострокове
розірвання договору на вимогу наймодавця шляхом пред’явлення позову до
суду, арбітражного суду можливе у випадках, якщо наймач:

– користується майном не відповідно до договору або призначення майна;

– навмисно або з необережності погіршує стан майна;

– не вніс плати протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу;

– не зробить капітального ремонту у випадках, коли за законом або за
договором капітальний ремонт є його обов’язком.

Дострокове розірвання договору на вимогу наймача (ст. 270 ЦК) можливе
шляхом пред’явлення позову до суду, арбітражного суду:

якщо наймодавець не робить капітального ремонту, що є його обов’язком;

якщо через обставини, за які наймач не відповідає, майно виявиться у
стані, непридатному для користування.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України “Про впорядкування
використання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що
перебувають у державній власності” від 11 січня 1993 р. №5-93 договори
найму (оренди) з користувачами будинків і приміщень, що є в державній
власності та належать підприємствам, установам і організаціям на праві
повного господарського відання або оперативного управління, вважаються
розірваними з моменту прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про
розміщення в них центральних державних органів, дипломатичних
представництв і консульств іноземних держав.

2. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна
державних підприємств

1. Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного
організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду
цілісного майнового комплексу державного підприємства, організації, їх
структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці) та окремого
індивідуально визначеного майна державного підприємства, організації,
закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та
організаціями Збройних Сил, інших військових формувань рухомого та
нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів,
бойової та спеціальної техніки), а також майна, що не ввійшло до
статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі
приватизації (корпоратизації).

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між
орендодавцем та орендарем.

У разі коли орендодавцем цілісного майнового комплексу структурного
підрозділу (філії, цеху, дільниці) державного підприємства, а також
нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство,
організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в
абзаці другому статті 5 Закону України “Про оренду державного та
комунального майна”.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься
за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються
витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які
відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю державне
підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких
перебуває це майно.

Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою
використання під гаражі для спеціальних засобів пересування,
компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у
порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:
визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної
орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць
оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної
плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за
наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один
місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується
добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати
розраховується погодинна орендна плата.

5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних
підприємств визначається за формулою:

Опл = Вз х Сор.ц,

де Опл – розмір річної орендної плати, грн.; Вз – залишкова (за
балансом, форма N 1) вартість орендованих основних засобів на час оцінки
об’єкта оренди, грн.; Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних
майнових комплексів державних підприємств.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може
бути передбачено більший розмір орендної плати.

6. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально
визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою
сторін, але не менш як 5 відсотків вартості орендованого майна, а у разі
коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менш як 4 відсотки
вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати експертну
оцінку майна, що передається в оренду.

7. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна
фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики)
розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор,

де Вп – вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом, грн.;
Сор – орендна ставка.

Експертна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його
місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати
експертної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення,
якщо інший термін не передбачено у звіті з експертної оцінки.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то
оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або
опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за
формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі
(споруди), грн.; Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості
підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена
експертним шляхом, грн.; Пп – площа орендованого приміщення, кв. м; Пб –
площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо
вони не експлуатуються орендарем), кв. м.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може
бути передбачено більший розмір орендної плати.

8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними
організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними
та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і
комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих
об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами,
навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами,
підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою
використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1
гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього
пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення
засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних
чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали
зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності
яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного
обладнання, технічних засобів мовлення.

9. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно
кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території,
розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності,
часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації
за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру
займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

10. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення
договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за
формулою:

Опл

Опл.міс. = —— х Іп.р. х І м ,

12

де Опл – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.; Іп.р. –
індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди
нерухомого майна – з дати проведення експертної оцінки) до дати
укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати; Ім –
індекс інфляції за перший місяць оренди.

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом
коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на
індекс інфляції за поточний місяць.

12. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

У договорі оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства
рекомендується встановлювати, що сплата орендних платежів має
проводитися щоквартально в 5-денний термін від дати, встановленої для
подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал –
в 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного
бухгалтерського звіту (балансу).

13. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві
орендних платежів подаються платниками установам банку до настання
терміну платежу.

14. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або
орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або
повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його
письмової заяви.

15. У разі коли орендодавцем майна є Фонд державного майна, його
регіональне відділення чи представництво, орендна плата спрямовується:

за цілісні майнові комплекси державних підприємств – до державного
бюджету;

за нерухоме майно державних підприємств, організацій – 70 відсотків
орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків державному
підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно;

за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства,
створеного у процесі приватизації (корпоратизації), – до державного
бюджету. Якщо господарське товариство, створене у процесі приватизації
(корпоратизації), утримує об’єкти житлового фонду, що не ввійшли до його
статутного фонду, – 70 відсотків орендної плати до державного бюджету,
30 відсотків господарському товариству.

У разі коли орендодавцем майна є державне підприємство, організація,
крім підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні
Національної академії наук, орендна плата спрямовується:

за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації (крім
нерухомого) – підприємству, організації;

за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства,
організації, нерухоме майно – 70 відсотків орендної плати підприємству,
організації, 30 відсотків – до державного бюджету.

У разі оренди закріпленого за військовими частинами, закладами,
установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань
рухомого та нерухомого військового майна орендна плата згідно із статтею
8 Закону України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”
спрямовується до державного бюджету.

Кошти, отримані від оренди об’єктів майнового комплексу Національної
академії наук, в повному обсязі спрямовуються на виконання статутних
завдань Національної академії наук і підприємств, установ та
організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук.

3.Порядок повернення орендованих державних підприємств після припинення
або розірвання договору оренди

3.1 Загальні положення

1. Порядок повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних
підприємств після припинення або розірвання договору оренди (надалі –
Порядок) забезпечує реалізацію положень статей 26, 27, 28 і 29 Закону
України “Про оренду державного майна” і регулює здійснення комплексу
заходів і процедур, пов’язаних з поверненням орендодавцю орендованого
державного майна: інвентаризації і оцінки майна орендних підприємств,
визначення часток держави і орендаря у цьому майні, врахування
заборгованості орендарів по орендних платежах, приймання-передачі майна,
вибору організаційно-правової форми підприємства, заснованого на
поверненому після оренди державному майні і, при необхідності та за
згодою орендаря, майні орендаря.

2. Цей Порядок поширюється на випадки повернення орендодавцю орендованих
цілісних майнових комплексів державних підприємств і організацій та
їхніх структурних підрозділів після припинення (внаслідок закінчення
строку) договору оренди, розірвання договору оренди за погодженням
сторін або за рішенням суду чи арбітражного суду.

3. Зміст і послідовність процедур припинення або розірвання договору
оренди і реорганізації орендного підприємства визначаються цим Порядком,
договором оренди та досягнутою між орендодавцем і орендарем не пізніше
як за 10 днів до визначеної дати припинення (розірвання) договору оренди
домовленістю, яка може бути оформлена відповідною угодою. Якщо договір
оренди розірвано за рішенням суду (арбітражного суду), то угода
укладається протягом 5 днів після того, як це рішення набрало законну
силу.

Угодою може передбачатися:

а) створення спільної комісії сторін по розмежуванню і оцінці майна
орендного підприємства (протягом 5 днів);

б) проведення повної інвентаризації майна орендного підприємства
(протягом 15 днів);

в) оцінка майна орендного підприємства та державної і орендарської
часток у ньому (протягом 15 днів після затвердження результатів
інвентаризації);

г) погашення орендарем заборгованості по орендній платі;

д) реорганізація орендного підприємства.

4. На підставі досягнутої домовленості орендодавець своїм наказом
утворює спільну комісію по розмежуванню і оцінці майна орендного
підприємства (надалі – Комісія). До складу Комісії входять представники
орендодавця і орендаря. На вимогу однієї з сторін до роботи в Комісії
можуть залучатися і представники органу управління відповідним державним
майном.

3.2 Порядок інвентаризації і оцінки майна орендного підприємства

1. Повна інвентаризація майна орендного підприємства здійснюється
інвентаризаційною комісією, утвореною орендодавцем на перше число
місяця, в якому закінчується строк договору оренди, або розривається
договір оренди за домовленістю сторін чи за рішенням суду, арбітражного
суду.

2. При проведенні повної інвентаризації інвентаризаційна комісія
керується Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що
приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке
передається в оренду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 02.03.93 N 158. Для проведення повної інвентаризації
інвентаризаційна комісія може створювати на орендному підприємстві
робочі групи тощо.

3. Під час проведення інвентаризації Комісія має вирішити такі задачі:

а) здійснити розмежування майна, що належить державі, і майна орендаря;

б) документально засвідчити джерела придбання нових основних засобів та
капітального ремонту орендованих державних основних засобів за час від
початку оренди до дати інвентаризації;

в) документально підтвердити наявність згоди орендодавця на здійснення
орендарем невідокремлюваних поліпшень орендованого майна.

4. До державної частки майна в цілісному майновому комплексі орендного
підприємства на етапі інвентаризації і складання передаточного балансу
слід віднести:

а) орендоване державне майно;

б) інше державне майно, передане орендареві державою протягом дії
договору оренди;

в) майно, придбане за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване
державне майно, якщо інше не передбачено договором оренди;

г) залишок коштів амортизаційного фонду на повне відновлення
орендованого державного майна і майна, придбаного за кошти цього фонду
раніше;

є) вартість невідокремлюваних поліпшень орендованого майна, здійснених
орендарем без погодження з орендодавцем.

До частки майна, що належить орендареві, слід віднести:

а) доход (прибуток) орендного підприємства за час оренди;

б) нереалізовану готову продукцію і незавершене виробництво;

в) майно, придбане за рахунок власних амортизаційних відрахувань
орендаря на повне відновлення основних засобів;

г) вартість погоджених з орендодавцем невідокремлюваних поліпшень
орендованого майна, здійснених за рахунок коштів орендаря, якщо інше не
визначено договором оренди;

ґ) вартість відокремлюваних поліпшень орендованого майна, здійснених за
рахунок коштів орендаря;

є) інше майно, набуте орендарем відповідно до законодавства.

5. За даними інвентаризації складаються протокол про результати
інвентаризації та протокол розподілу вартості майна між орендодавцем і
орендарем, які Комісія подає на погодження орендарю і затвердження
орендодавцю. На основі протоколу про результати інвентаризації
складається передаточний баланс з виділенням по кожному рядку часток
держави і орендаря.

6. Оцінка цілісного майнового комплексу орендного підприємства і часток
держави та орендаря в ньому здійснюється на дату повної інвентаризації
за даними інвентаризації і передаточного балансу в 15-денний термін
після їх отримання і оформлюється актом оцінки вартості цілісного
майнового комплексу орендного підприємства у разі припинення або
розірвання договору оренди (далі – акт оцінки) за наведеною формою
(додаток).

7. Вартість майна, що повертається орендодавцю, визначається відповідно
до вимог Методики оцінки вартості об’єктів оренди, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 N 629. При цьому
вартість всіх незавершених капітальних вкладень і невстановленого
устаткування підлягає індексації у порядку, визначеному Методикою оцінки
вартості майна при приватизації, що затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 8. Вартість майна, що належить орендареві,
визначається по кожному рядку передаточного балансу і акту оцінки шляхом
зменшення загальної вартості майна на вартість майна, що належить
державі.

8. При розмежуванні основних засобів, придбаних за час оренди,
визначаються джерела їх придбання. При цьому на повне відновлення
орендованих основних засобів використовуються в першу чергу
амортизаційні відрахування на ці засоби.

9. Залишок коштів амортизаційного фонду на повне відновлення орендованих
основних засобів визначається згідно з передаточним балансом на підставі
довідки керівника підприємства про рух коштів цього фонду за час оренди
і зараховується до державної частки у майні орендного підприємства.

10. Якщо орендар допустив (уможливив) погіршення стану орендованого
майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки,
якщо не доведе, що погіршення стану (загибель) майна відбулося не з його
вини. За домовленістю сторін відшкодування збитків може бути здійснене
орендарем коштами або іншим належним орендареві майном орендного
підприємства. Результати відшкодування збитків відображаються в акті
оцінки вартості цілісного майнового комплексу орендного підприємства та
акті приймання-передачі орендованого майна шляхом відповідного
збільшення вартості державної частки майна та зменшення частки майна
орендаря.

11. У разі, коли в оренду передавалися оборотні засоби, які були
використані орендарем, орендар має компенсувати їх вартість з
урахуванням інфляції. Сума компенсації розраховується у порядку,
визначеному у пункті 31 Методики оцінки вартості майна при приватизації,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.96 N 961.

Сума компенсації додається до державної частки майна і віднімається від
частки майна орендаря.

12. У разі, коли частина переданих в оренду матеріальних оборотних
засобів не була використана орендарем і їх наявність підтверджується
інвентаризацією, то такі оборотні засоби враховуються, з відповідною
дооцінкою, як державна частка оборотних засобів орендного підприємства.

13. Заборгованість орендаря по орендній платі має бути погашеною до
закінчення дії договору оренди. У разі відсутності у орендного
підприємства коштів допускається погашення боргу за рахунок іншого
належного орендареві майна орендного підприємства. При цьому відповідно
збільшується частка держави і зменшується частка орендаря у цілісному
майновому комплексі, що відображається у акті оцінки і акті
приймання-передачі державної частки майна.

14. Після закінчення своєї роботи Комісія подає орендодавцеві і
орендареві:

а) протокол про результати інвентаризації цілісного майнового комплексу
орендного підприємства;

б) протокол розподілу вартості майна між орендодавцем і орендарем;

в) акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу орендного
підприємства, з зазначенням у ньому державної і орендарської часток у
майні;

г) акт приймання-передачі від орендаря орендодавцю державної частки у
майні орендного підприємства.

15. У разі незгоди однієї з сторін з результатами розмежування і оцінки
майна орендного підприємства та визначення часток держави і орендаря у
статутному фонді господарського товариства, яке може бути утворене на
майні орендного підприємства, вона може звернутися до суду або
арбітражного суду згідно з законодавством України.

16. Після затвердження акта оцінки визначена за ним державна частка у
цілісному майновому комплексі орендного підприємства повертається
орендодавцю згідно з актом приймання-передачі майна.

3.3 Порядок визначення організаційно-правової форми підприємства,

що створюється на майні орендного підприємства

1. Вибір організаційно-правової форми підприємства, що створюється на
майні колишнього орендного підприємства, здійснює Фонд державного майна
України за погодженням з органом управління відповідним державним
майном, а у разі наявності у майні орендного підприємства частки майна
орендаря – також за погодженням з колишнім орендарем.

При виборі організаційно-правової форми підприємства враховуються:

а) співвідношення часток держави і орендаря у майні орендного
підприємства, що реорганізується;

б) обмеження щодо участі недержавних юридичних осіб у виробництві певних
видів продукції;

в) обмеження щодо приватизації цілісних майнових комплексів підприємств,
їхніх структурних підрозділів;

г) вимоги антимонопольного законодавства.

2. Якщо за результатами оцінки майна з урахуванням всіх компенсацій,
відшкодувань, погашення боргів тощо частка орендаря у цілісному
майновому комплексі орендного підприємства дорівнює нулю, або є такою,
що може бути викуплена державою за згодою орендаря, або склад майна
орендаря такий, що дозволяє здійснювати виробництво без цього майна, то
можливі такі варіанти:

а) на базі поверненого після оренди державного майна знову створюється
державне підприємство;

б) на базі поверненого після оренди державного майна в результаті
реорганізації (поділу, виділення) створюється кілька державних
підприємств;

в) повернене після оренди державне майно приєднується до майна діючого
(іншого) державного підприємства.

3. Якщо частка майна, що належить орендарю, не може бути викуплена
державою, то можливі такі варіанти:

а) у разі заборони на приватизацію державної частки майна – утворюється
державне підприємство. При цьому держава орендує необхідне для
організації виробництва майно орендаря або орендар вилучає своє майно зі
складу цілісного майнового комплексу (крім погоджених невідокремлюваних
поліпшень орендованого майна, вартість яких компенсує орендареві
орендодавець);

б) у разі відсутності заборони на приватизацію державної частки майна –
орендне підприємство реорганізується у відкрите акціонерне товариство
або інше господарське товариство, співзасновниками якого виступають
орендар і, від імені державного власника, орган приватизації.

У разі відсутності згоди орендаря на утворення, спільно з органом
приватизації, господарського товариства, орендар має право вилучити свою
частку майна в орендному підприємстві (крім погоджених невідокремлюваних
поліпшень орендованого майна, вартість яких компенсує орендареві
орендодавець).

4. Якщо договір оренди розірвано за погодженням сторін або за рішенням
суду, арбітражного суду внаслідок введення заборони для підприємств,
заснованих на недержавних формах власності, здійснювати виробництво
певних видів продукції, то орендне підприємство або відповідний його
структурний підрозділ реорганізується у державне підприємство. При цьому
частка орендаря у майні орендного підприємства (або його підрозділу)
підлягає викупу або оренді державою, або обміну на еквівалентне державне
майно чи майнові права в іншому підприємстві або підрозділі за згодою
орендаря.

5. Для створення державного підприємства на поверненому після оренди
державному майні колишній орендодавець (Фонд державного майна України,
його регіональні відділення і представництва) передає вказане майно
відповідному органу державного управління за актом приймання-передачі.

6. З моменту реєстрації державного підприємства або господарського
товариства, створеного на майні орендного підприємства, існування
орендного підприємства припиняється, створене державне підприємство або
господарське товариство стає правонаступником орендного підприємства.

Те саме відбувається у випадку приєднання поверненого орендованого майна
до майна іншого державного підприємства, після прийняття рішення про
прийняття поверненого майна на баланс цього підприємства.

Висновок

Процес переходу до ринкових відносин зумовив пошук нових шляхів
вирішення проблем, пов’язаних з перехідними етапами розвитку
економіки.

У зв’язку з появою негативних явищ у національній економіці та
масовим неповерненням кредитів, банками була переглянута кредитна
політика в результаті чого підвищилися вимоги до її організації та
здійснення. Однак це суттєво звузило коло клієнтури і для виходу із
нинішньої ситуації з кредитуванням банки почали застосовувати
лізингові схеми, як ті, що мають понижений ступінь ризику.

На думку спеціалістів, для швидшого поширення лізингу та фінансового
забезпечення його програм повинен бути створений Національний фонд
сприяння розвитку лізингу.

Значно б вплинуло на розвиток оренди в Україні високоякісне програмне
забезпечення. Це дало б змогу створити базу даних лізингодавців та
потенційних лізингоотримувачів для швидшого їх партнерського пошуку
та укладання угод.

З метою підвищення ринкових взаємовідносин і налагодження розірваних
господарських зв’язків країнами-учасницями СНД започатковано розробку
єдиної нормативно-правової бази та реалізацію міждержавних лізингових
програм і напрямків діяльності через створення Лізингової
Конфедерації Співдружності незалежних держав. На даному етапі в цьому
напрямку ведеться активна підготовка установчих документів і
необхідних організаційних умов.

Список використаної літератури

Щербіна В.С. Господарське право України: Навч. посібник. – 3-є вид.,
перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2002.- 392с.

Маслов С. О некоторых особенностях лизинговых
операций//Бизнес.-Документы, комментарии, консультации.-1998.-№38(297).
– с.44-47.

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від
10.04.1992 зі змінами від 14.03.1995.

Цивільний кодекс України від 18.07.1963.

Відомості Верховної ради України від 1993 р. № 11 – Ст. 90, 96, №12 –
Ст. 108, №30 – Ст. 337.

ЗП України – 1995. – №12. – Ст.276.

ЗП України. – 1996. – №2. – Ст.57.

Офіційний вісник України, 2000 р., №52. – Ст.2281.

Декрет Кабінету Міністрів України „Про перелік майнових комплексів
державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного
виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається”
від 31 грудня 1992 р. №26-92.

Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від
02.10.1992.

PAGE

PAGE 29

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020