.

ОХОРОНА ПРАЦІ (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
24 3819
Скачать документ

ОХОРОНА ПРАЦІ

План

1. Поняття охорони праці за трудовим правом

2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії

3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і
виробничої санітарії

4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій

6. Охорона праці жінок

7. Охорона праці неповнолітніх

8. Праця осіб зі зниженою працездатністю

9. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці

1. Поняття охорони праці за трудовим правом

Легальне визначення поняття охорони праці дається в ст. 1 Закону України
від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці». Охорона праці — це система
правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і
лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження
здоров’я і працездатності людини в процесі праці. В поняття охорони
праці входять і всі ті заходи, що спеціально призначені для створення
особливих полегшених умов праці для жінок і неповнолітніх, а також
працівників зі зниженою працездатністю.

Крім Закону України «Про охорону праці» правове регулювання охорони
праці знайшло відображення в нормах глави XI «Охорона праці» (ст. ст.
153-173), глави XII «Праця жінок» (ст. ст. 174-186), глави XIII «Праця
молоді» (ст. ст. 187-200) КЗпП.

З охороною праці тісно пов’язана також низка правових норм, що
відносяться до інших галузей права України. Це норми цивільного права,
що встановлюють майнову відповідальність при ушкоджені здоров’я або
смерті громадянина; норми адміністративного права, що визначають
адміністративну відповідальність і порядок притягнення до неї громадян
органами охорони праці; норми кримінального права, що встановлюють
відповідальність при вчиненні злочинів у галузі охорони праці і техніки
безпеки.

Тому правове регулювання охорони праці охоплює розробку і прийняття
загальних норм охорони праці, правил техніки безпеки і виробничої
санітарії; проведення профілактичних заходів, спрямованих на створення
сприятливих умов праці, що попереджують виробничий травматизм та
професійні захворювання; створення сприятливих умов праці і забезпечення
її охорони на діючих підприємствах в процесі виконання працівниками
своїх трудових обов’язків; систематичне поліпшення і оздоровлення умов
праці безпосередньо з участю самих трудових колективів; розробку
додаткових заходів щодо охорони праці окремих категорій трудящих —
жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю тощо.

2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії

Правові норми, об’єднані терміном «охорона праці», включають в собі
норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії. Відмінність
норм з техніки безпеки від норм з виробничої санітарії визначається
предметом, на регулювання якого спрямовані ті чи інші норми.

Норми з техніки безпеки містять обов’язкові вимоги, яким повинно
відповідати підприємство в цілому, виробничі приміщення, усі види
обладнання і технологічні процеси з точки зору безпеки праці,
попередження травматизму. Цими нормами передбачається встановлення
різних огороджень, захисних пристроїв, проведення профілактичних
випробувань, дистанційне управління, видача спеціальних індивідуальних
засобів захисту, наприклад поясів, окулярів, екранів тощо.

Норми з виробничої санітарії містять обов’язкові вимоги щодо території
підприємства, виробничих і побутових приміщень, робочих місць і
технологічних процесів з точки зору гігієни праці і здоров’я працівників
з метою попередження професійних захворювань. Вимоги в галузі виробничої
санітарії стосуються розмірів, планування і конструктивних елементів
виробничих будівель, вентиляції, опалення, водопостачання, каналізації,
освітлення побутових приміщень, пунктів харчування, охорони праці тощо.
Норми з виробничої санітарії передбачають також професії з шкідливими
умовами праці, які повинні забезпечуватись спецмолоком, спецхарчуванням,
спецодягом, спецвзуттям та іншими індивідуальними захисними засобами.

Не слід думати, що норми з техніки безпеки і виробничої санітарії є
окремими нормативними актами. В державних міжгалузевих і галузевих
нормативних актах можуть одночасно міститися й положення з техніки
безпеки і норми з виробничої санітарії.

У своїй сукупності нормативні акти про охорону праці — це правила,
стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано
чинність правових норм, обов’язкових для виконання. Їх прийнято поділяти
на державні міжгалузеві і галузеві норми. Постановою Кабінету Міністрів
України від 2 березня 1994 р. № 135 «Про порядок опрацювання, прийняття,
перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних
актів по охороні праці» відповідним центральним органам державного
управління доручено розробляти і затверджувати конкретні документи щодо
організації нормотворчого процесу, планування і фінансування робіт,
визначення базових організацій, які повинні займатися нормотворчою
діяльністю з питань охорони праці.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 р.
Комітет по нагляду за охороною праці наказом від 16 березня 1994 р.
затвердив Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування
державних міжгалузевих і галузевих нормативних документів «Законодавство
України”

Фінансування охорони праці здійснює власник. На підприємствах, в галузях
і на державному рівні у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, створюються фонди охорони праці. Такі ж фонди можуть
створюватись органами місцевого і регіонального самоврядування для
потреб регіону.

Фонд охорони праці на підприємстві використовується тільки для виконання
заходів, що забезпечують доведення умов і безпеки праці до нормативних
вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві.

Кошти галузевих і державних фондів охорони праці витрачаються на
здійснення галузевих і регіональних програм з питань охорони праці,
науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, що виконуються в
межах цих програм, на сприяння становленню і розвитку спеціалізованих
підприємств та виробництва, творчих колективів, науково-дослідних
центрів, експертних груп, на заохочення трудових колективів і окремих
осіб, які плідно працюють над розв’язанням проблем охорони праці.

До державного, регіональних і галузевих фондів охорони праці
надсилаються поряд з коштами державного чи місцевих бюджетів,
відрахуваннями підприємств та іншими надходженнями кошти, одержані від
застосування органами державного нагляду штрафних санкцій до власників,
а також кошти від стягнення цими органами штрафу з працівників, винних у
порушенні вимог щодо охорони праці. Працівники, на яких накладено штраф,
вносять його в касу підприємства за місцем роботи.

У колективному договорі (угоді, трудовому договорі) сторони передбачають
забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на
рівні, не нижчому, ніж передбачений законодавством, їх обов’язки, а
також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних
захворювань і аваріям.

Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні
процеси, що впроваджуються у виробництво, у стандартах на які є вимоги
щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров’я людей, повинні мати
сертифікати, що засвідчують безпеку їх використання, видані у
встановленому порядку.

Власник, який створив нове підприємство, зобов’язаний одержати від
органів державного нагляду за охороною праці дозвіл на початок його
роботи.

Забороняється застосування у виробництві шкідливих речовин, на які не
розроблені граничне допустимі нормативи (концентрації), методика, засоби
метрологічного контролю і які не пройшли токсиологічної експертизи,

У разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або
наявності такої кількості небезпечних речовин, яка вимагає вжиття
додаткових заходів безпеки, власник зобов’язаний завчасно повідомити про
це орган державного нагляду, розробити і узгодити з ним заходи щодо
захисту здоров’я та життя працівників, населення та охорони
навколишнього природного середовища.

На власника також покладається обов’язок за свої кошти організувати
проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних
(протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників.

Працівники із своїх коштів ніяких витрат на заходи щодо охорони праці не
несуть.

Обов’язкові медичні огляди провадяться згідно з Положенням про медичний
огляд працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. № 45.

Обов’язковим медичним попереднім та періодичним оглядам підлягають
працівники, які приймаються на роботу або працюють у контакті з
шкідливими речовинами та несприятливими виробничими чинниками;
працівники усіх професій, що додаються до Положення про медичний огляд
працівників певних категорій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. № 1238
уведено обов’язковий профілактичний наркологічний огляд працівників, які
під час виконання своїх функціональних обов’язків повинні
використовувати певні види сировини, речовини і матеріалів. До таких
працівників належать особи, які під час роботи повинні використовувати
етиловий спирт; працівники фармацевтичних підприємств, аптечних
закладів; анестезіологи та інші медичні працівники закладів охорони
здоров’я, які за специфікою роботи повинні використовувати фторотан і
ефір; працівники підприємств, які працюють

в умовах підвищеного атмосферного тиску; чергові працівники підприємств,
які обслуговують, налагоджують, монтують і пороводять роботи в
електромережах та електроустановках під напругою 127 вольт і більше;
працівники підприємств, які провадять роботи, пов’язані з використанням
вибухових матеріалів-працівники транспортних засобів усіх видів
транспорту тощо

Метою проведення профілактичного наркологічного огляду громадян є
виявлення хворих на алкоголізм, наркоманію та токсикоманію, а також
визначення наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до
виконання функціональних обов’язків і провадження певних видів
діяльності.

3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і
виробничої санітарії

Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять на
підприємстві інструктаж з питань охорони праці, надання першої медичної
допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки при
виникненні аварії згідно з Типовим положенням, затвердженим наказом
Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 4 квітня
1994 р. № ЗО із змінами і доповненнями, внесеними наказом від 23 квітня
1997 р. № 109.

Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є складовою
частиною системи управління охороною праці провадиться з усіма
працівниками в процесі їх трудової діяльності. Перед перевіркою знань з
охорони праці на підприємстві оганізуються заняття, лекції, семінари та
консультації. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з
урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії по перевірці
знань питань охорони праці, узгоджує служба охорони праці і затверджує
керівник підприємства. У складі комісії по перевірці знань з питань
охорони праці повинно бути не менше трьох осіб, які у встановленому
порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці
оформляються протоколом. Особам, які при перевірці знань показали
задовільні результати, видаються посвідчення. Допуск до роботи осіб, які
не пройшли навчання і перевірку знань, забороняється.

Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань з охорони
праці на підприємстві покладається на його керівника, а в структурних
підрозділах — на керівників цих підрозділів. Контроль за навчанням і
періодичністю перевірки знань з питань охорони праці здійснює служба
охорони праці або працівники, на яких керівником підприємства покладені
ці обов’язки.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці
поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж з питань охорони праці провадиться з усіма
працівниками, які щойно прийняті на постійну чи тимчасову роботу,
незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади; з
працівниками, які перебувають у відрядженні на підприємстві і беруть
безпосередню участь у виробничому процесі; з водіями транспортних
засобів, які вперше на території підприємства; з учнями, вихованцями та
студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої
практики; з учнями, вихованцями та студентами в навчально-виховних
закладах перед початком трудового і професійного навчання в
лабораторіях, майстернях, на полігонах тощо.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці , особа, на яку
наказом по підприємству покладено ці обовязки, а з учнями в
навчально-виховних закладах — викладач в умовах підвищеного атмосферного
тиску; чергові працівники підприємств, які обслуговують, налагоджують,
монтують і проводять роботи в електромережах та електроустановках під
напругою 127 вольт і більше; працівники підприємств, які проводять
роботи, пов’язані з використанням вибухових матеріалів-працівники
транспортних засобів усіх видів транспорту тощо

Метою проведення профілактичного наркологічного огляду громадян є
виявлення хворих на алкоголізм, наркоманію та токсикоманію, а також
визначення наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до
виконання функціональних обов’язків і провадження певних видів
діяльності.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі
проводить безпосередньо керівник робіт. Інструктажі завершуються
перевіркою знань усним опитуванням за допомогою технічних засобів
навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці.
Знання перевіряє особа яка проводила інструктаж.

Про проведення всіх видів інструктажу, стажування та допуску до роботи
особа, яка проводила інструктаж, робить запис до журналу. При цьому
обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто
інструктував. Журнали інструктажів повинні бути пронумеровані,
прошнуровані і скріплені печаткою.

В разі необхідності інструктаж і стажування працівник може проходити у
встановленому порядку на іншому спорідненому за технологією
підприємстві, де є необхідні для цього умови та спеціалісти. Проведена в
такому випадку робота фіксується у журналі на підприємстві, де
відбувався інструктаж чи стажування, а працівнику видається відповідна
довідка, що додається до особистої справи працівника на підприємстві,
яке його відряджало.

Примірник інструкції з охорони праці повинен бути виданий працівникові
за його професією або вивішений на його робочому місці.

Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично один
раз на три роки проходять навчання і перевірку знань з питань охорони
праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві. У
спеціалістів виробництва перевіряються знання тих нормативних актів по
охороні праці, виконання яких входить до їх службових обов’язків.

Працівники, які показали незадовільні знання, повинні протягом одного
місяця пройти повторну перевірку знань з питань охорони праці,
техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві. Особи, які
й при повторній перевірці знань показали незадовільні знання,
працевлаштовуються згідно з чинним законодавством.

Керівники та інші посадові особи підприємств та об’єднань чисельністю
понад 500 працюючих у випадках аварії чи катастрофи можуть проходити
позачергове навчання та перевірку знать технкі безпеки.

В усіх навчально-виховних закладах системи освіти провалиться вивчення
основ охорони праці за програмами, що розробляються і затверджуються
Міністерством освіти України за Погодженням з Комітетом по нагляду за
охороною праці. Навіть учні загальноосвітніх шкіл вивчають спеціальний
курс «Охорона життя та здоров’я дітей».

На підприємствах виробничої сфери з числом працюючих понад 50 чоловік
власник зобов’язаний створити службу охорони праці, діяльність якої
регулюється Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим
Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. При кількості
працюючих менше 50 чоловік функції служби охорони праці можуть
виконувати у порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові
підприємства і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб.

Спеціалісти з охорони праці мають право видавати керівникам структурних
підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення
наявних недоліків; одержувати від них необхідні відомості, документацію
і пояснення з питань охорони праці; вимагати відсторонення від роботи
осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки
знань і не мають допуску до відповідних робіт або виконують нормативи з
охорони праці; зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів,
які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих; надсилати
керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності
працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці. Припис спеціаліста
з охорони праці може скасувати лише керівник підприємства.

Ліквідація служби охорони праці допускається лише у разі ліквідації
підприємства.

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами прані також на роботах,
пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих умовах,
працівникам видаються безплатно за встановленими нормами спеціальний
одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.

Норми спецодягу складені за виробничою ознакою і розраховані на
застосування незалежно від профілю та відомчої належності підприємства.
Практично це означає, що на будь-якому підприємстві може бути
застосована не одна, а декілька галузевих норм і залежно від того, на
якому виробництві зайнятий працівник, за тією нормою йому повинні
видавати спецодяг

Спецодяг і спецвзуття є власністю підприємства. Тому власник або
уповноважений ним орган зобов’язаний організувати їх комплектування та
утримання. Видача замість спецодягу та спецвзуття матеріалу для їх
виготовлення або грошових сум для їх придбання не дозволяється. У той же
час власник або уповноважений ним орган повинен компенсувати
працівникові витрати на придбання спецодягу та інших засобів
індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих
засобів порушено, і працівник був змушений придбати їх за власний кошт.

Підприємство зобов’язане замінити або відремонтувати спецодяг і
спецвзуття, яке прийшло в непридатність до закінчення встановленого
строку ношення з причин, що не залежать від працівника. Така заміна
здійснюється власником або уповноваженим ним органом за участю
представника профспілкової організації.

Засоби індивідуального і колективного захисту видаються працівникам на
час виконання тих робіт, для яких вони передбачені. Вони також можуть
бути закріплені за певними робочими місцями і передаватись однією зміною
іншій. У цих випадках спецодяг і засоби захисту видаються під
відповідальність майстрів та інших осіб з адміністративно-технічного
персоналу. Засобами захисту вважаються костюми ізолюючі, засоби захисту
органів дихання, ніг, рук, голови, обличчя, очей, органів слуху, засоби
захисту від падіння з висоти тощо.

Правом на одержання безоплатного спецодягу, спецвзуття і запобіжних
засобів користуються також учні індивідуального і бригадного навчання,
особи, які навчаються в професійних навчально-виховних закладах усіх
рівнів акредитації під час виробничого навчання чи проходження практики,
а також працівники, які тимчасово виконують роботу за професіями, щодо
их чинними галузевими нормами передбачене забезпечення Працюючих
спецодягом, спецвзуттям і захисними пристосуваннями.

На роботах, пов’язаних із забрудненням тіла, видається милу кількості
400 грамів на місяць.

Медичними установами визначений докладний перелік токсичних речовин, для
нейтралізації яких працюючі повинні вживати молоко. Молоко є продуктом
профілактичного харчування, який підвищує опір організму негативним
чинникам виробничого середовища, нормалізує деякі обмінні процеси і
функції організму. Виходячи з визначеного переліку власник підприємства
або уповноважений ним орган за погодженням з профспілковим комітетом
затверджує перелік професій і робіт, при виконанні яких працівникам
повинно видаватись молоко.

Молоко видається робітникам і службовцям у дні, коли вони фактично
виконують роботи з шкідливими умовами праці і зайняті на цих роботах не
менше половини робочого дня (зміни).

За робочу зміну, незалежно від її тривалості, працівники одержують по
0,5 літра молока. У виняткових випадках натуральне молоко за погодженням
з медико-санітарною частиною або місцевою санітарно-епідеміологічною
станцією може бути замінено рівною кількістю кефіру, простокваші,
ацидофільного молока або мацоні.

Там, де виробляються і переробляються антибіотики, замість свіжого
молока повинно видаватись кисле молоко або виготовлений на основі молока
колібактерин.

На роботах, пов’язаних з впливом свинця, видавати молоко не
рекомендується, оскілько воно містить кальцій, що легко засвоюється.
Надмірне введення в організм кальцію викликає негативну реакцію при
свинцевій інтоксикації. Тому при р°’ боті з свинцем і його сполуками
замість 0,5 літра молока повинно видаватись 8-Ю грамів пектину у вигляді
мармеладу або концентрату пектину з чаєм.

Студентам і аспірантам вищих навчальних закладів, аспірантам
науково-дослідних установ при проходженні практикі виконанні роботи, що
дає право на одержання молока, видається молоко за рахунок підприємств
і організацій, де доходить така практика чи робота.

На роботах з особливо шкідливими умовами праці працівникам видається
лікувально-профілактичне харчування. Перелік професій і посад, робота на
яких дає право на безоплатне лікувально-профілактичне харчування, а
також раціони і правила видачі цього харчування затверджуються в
централізованому порядку. Якщо працівник відповідно до цього переліку
отримує лікувально-профілактичне харчування, то молоко йому не видаєтся,
незалежно від того, чи відповідає виконувана ним робота умовам, що дають
право на отримання молока.

Лікувально-профілактичне харчування видається у вигляді гарячих
сніданків перед початком роботи. В окремих випадках за погодженням з
лікувальним закладом допускається видача сніданків під час обідньої
перерви. Працівники забезпечуються гарячими сніданками тільки під час
роботи саме на особливо шкідливих роботах.

В гарячих цехах, на підземних роботах працівникам повинен бути
забезпечений особливий питтєвий режим. Фізичні навантаження при роботах
з високою температурою викликають активне потіння організму. Разом з
потом з організму працівника виділяються солі і вітаміни. Виникає сильне
почуття спраги, хочеться постійно пити. Стає нестабільним артеріальний
тиск, частішає пульс, знижується працездатність.

Цехи і виробничі ділянки, де організується постачання газованою
підсоленою водою, визначаються органами санітарного нагляду за
погодженням з власником або уповноваженим ним органом.

4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій

У випадку травмування працівників, професійних захворювань або аварій на
виробництві власник або уповноважений ним орган повинен провести
розслідування. Порядок проведення розслідування регулюється Положенням,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р.
в редакції постанови від 17 червня 1998 року № 923.

Дія цього Положення поширюється на підприємства всіх форм власності, на
громадян, у тому числі на іноземців та осіб без громадянства, які є
власниками вказаних виробництв, і на кожного, хто виконує на них
(підприємствах) роботу за трудовим договором або контрактом, проходить
практику чи залучений працювати тут з інших підприємств. Розслідування
нещасних випадків (профзахворювань) з працівниками під час відрядження
за кордоном та з іноземними громадянами під час їхньої праці в Україні,
також провадиться за цим Положенням, якщо іншого не передбачено
міжнародними угодами України.

Норми Положення не поширюються на осіб, котрі працюють або проходять
службу і з якими не укладаються

трудовий договір на підвідомчих підприємствах та у військових частинах,
підрозділах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України. В них
розслідування нещасних випадків погоджується з Комітетом по нагляду за
охороною праці. Відповідний порядок такого розслідування щодо учнів і
студентів призначається Міністерством освіти України.

Розслідуванню підлягають травми, гострі професійні захворювання та
отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження
електричним струмом та блискавкою, ушкодження внаслідок аварій, пожеж,
стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо), контакту з
тваринами, комахами та ін.

За результатами розслідування на облік беруться нещасні випадки,
які сталися: під час виконання трудових обов’язків (у тому числі під час
відряджень), а також дій в інтересах підприємства без доручення
власника; на робочому місці, на території підприємства або в іншому
робочому місці роботи протягом робочого часу, включаючи встановлені
перерви; протягом часу, необхідного для приведення в порядок знаряддя
виробництва, засобів захисту, одягу перед початком або після закінчення
роботи, а також для особистої гігієни; під час проїзду на роботу або з
роботи транспортом підприємства або сторонньої організації, яка надала
його згідно з договором (заявою), а також власним транспортом, який
використовувався в інтересах виробництва; під час аварій (пожеж) і
ліквідації їх наслідків на виробничих об’єктах; під час надання
підприємством шефської допомоги; на транспортному засобі, стоянці
транспортного засобу, в порту заходу судна, на території вахтового
селища з працівниками, які перебували на змінному відпочинку (провідник,
працівник рефрижераторної бригади, шофер-змінник, працівники морських і
річкових суден, а також ті, що працюють за вахтово-експедиційним
методом); у робочий час при пересуванні пішки, на громадському, власному
транспортному засобі або засобі, який належить підприємству чи сторонній
організації, з працівником, робота якого пов’язана з переміщенням між
об’єктами обслуговування; під час пересування пішки або на транспортному
засобі до місця роботи чи назад за разо-бим завданням власника або
уповноваженого ним органу без оформлення посвідчення про відрядження.

Про нещасний випадок, внаслідок якого працівник згідно з Медичним
висновком втратив працездатність на один день і більще або виникла
необхідність переведення його на іншу, легшу роботу терміном не менш як
на один день, складається акт за формою Н-1.

Такій акт не складається і не береться на облік нещасний випадок, що
стався внаслідок отруєння алкоголем і наркотич ними речовинами або
внаслідок їх дій, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у
виробничих процесах чи непра-вильним їх зберіганням і транспортуванням.
Факт отруєння повинен бути письмово підтверджений висновком медичного
закладу.

Власник підприємства, одержавши повідомлення про нещасний випадок,
наказом призначає комісію з рослідування у складі керівника
(спеціаліста) служби охорони праці підприємства (голова комісії),
керівника структурного підрозділу або головного спеціаліста. До комісії
входить також представник профспілкової організації, членом якої є
потерпілий, а в разі гострих професійних отруєнь — спеціаліст
санепідемстанції. Якщо потерпілий не є членом профспілки, до складу
комісії входить уповноважений трудового колективу з питань охорони
праці.

Комісія з розслідування протягом трьох діб з моменту події
зобов’язана: обстежити місце нещасного випадку, опитати очевидців і
осіб, які причетні до нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це
можливо; розглянути відповідність умов праці та засобів виробництва
проекту і паспортам, а також дотримання вимог нормативно-технічної
документації з експлуатації устат кування і нормативних актів з охорони
праці; установити обставини і причини нещасного випадку.

До акту додаються пояснення очевидців, потерпілого, а також У ризі
необхідності паспорти, схеми, фотографії та інші документи, що
характеризують стан робочого місця із зазначенням небезпечних і
шкідливих виробничих чинників, медичний висновок про наявність алкоголю
в організмі потерпілого.

Нещасні випадки, що оформлені актом за формою Н-1, реєструються на
підприємстві в спеціальному журналі.

i

i

?????????l

.ався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним
випадкам; державному інспекторові з нагляду за охороною праці;
профспілковій організації підприємства, де стався нещасний випадок;
керівникові (спеціалісту) служби охорони праці підприємства, якому акт
надсилається разом з іншими матеріалами розслідування.

Нещасний випадок, про який потерпілий своєчасно не повідомив свого
безпосереднього начальника чи власника підприємства, або якщо втрата
непрацездатності від нього настала не відразу, розслідується за заявою
потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, якщо з моменту
події пройшло не більше одного року, протягом десяти діб від дня подання
заяви. Питання про складання акта за формою Н-1 вирішується комісією з
розслідування.

У разі відмови власника скласти акт про нещасний випадок чи незгоди
потерпілого або іншої зацікавленої особи із змістом акта питання
вирішується у порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових
спорів. Органи з розгляду трудових спорів у разі необхідності одержують
відповідний висновок представника органу державного нагляду за охороною
праці, або органу державного управління охороною праці, або
профспілкового органу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 1998 р.№- 923
Комітетові по нагляду за охороною праці і Міністерству охорони здоров’я
України надано право роз’яснювати вимоги Положення про розслідування та
облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, в установах і організаціях.

Порядок розслідування та облік нещасних випадків невиробничого
характеру, тобто не пов’язаних з трудовими відносинами, які трапилися з
громадянами на території України втратою працездатності не менше ніж на
один день, визначений Положенням, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 421.

Розслідуванню підлягають нещасні випадкі з тяжкими для здоров’я
наслідками. Якщо такі нещасні випадки сталися з громадянами під час
прямування на роботу чи з роботи (пішки, на громадському чи власному
транспорті), а також під час виконання громадського обов’язку щодо
рятування людей, під час участі в спортивних іграх на офіційних
змаганнях, розслідуються організацією, де працює потерпілий, або
організацією, яка зобов’язана забезпечити чи відповідає за безпечну
життєдіяльність людей на відповідній території незалежно від ступеня
тяжкості травми. Результати розслідування використовуються в разі
призначення потерпілому допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
і пенсії за інвалідністю.

Кожний нещасний випадок невиробничого характеру реєструється
лікувально-профілактичними закладами в окремому журналі за формою,
затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. Протягом доби
лікувальний заклад зобов’язаний надіслати місцевому органу виконавчої
влади повідомлення за встановленою формою.

Рішення про необхідність розслідування нещасного випадку приймається
керівником відділу (служби) охорони праці місцевого органу виконавчої
влади, який реєструє повідомлення лікувально-профілактичного закладу і
надсилає своє рішення і копію повідомлення організації, що повинна
проводити розслідування.

Керівник організації не пізніше наступного дня після надходження рішення
зобов’язаний утворити комісію з розслідування нещасного випадку у складі
не менше трьох осіб. до участі в роботі комісії можуть залучатися
представники відповідного лікувально-профілактичного закладу та
страхової організації, якщо потерпілий був застрахований, а також
представ ники організації, відповідальної за додержання умов безпе на
території, об’єкті, де стався нещасний випадок.

Розслідування нещасного випадку провадиться протягом 10 календарних днів
після утворення комісії, і його результати оформляються актом за формою
Н-1. Акт складається у трьох примірниках, підписується головою і членами
комісії і затверджується керівником організації.

Облік нещасних випадків в цілому ведеться відділом (службою) охорони
праці місцевого органу виконавчої влади за відповідними формами
державної статистичної звітності за підсумками кожного кварталу і за
рік.

Організація, відповідальна або зобов’язана забезпечити безпечну
життєдіяльність людини на території чи об’єкті, де стався нещасний
випадок, здійснює запропоновані комісією заходи щодо усунення причин
подібних випадків. Про здійснення зазначених заходів керівник
організації у письмовій формі повідомляє відділ (службу) охорони праці
місцевого органу виконавчої влади в термін, зазначений в акті за формою
НТ.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний відповідно до
законодавства відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових
обов’язків (ст. 173 КЗпП).

6. Охорона праці жінок

Держава намагається не допускати застосування праці жінок на важких
роботах і на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.

Не дозволяється використання праці жінок на підземних роботах і
гірничодобувній промисловості та на будівництві підземних споруд, за
винятком жінок, які займають керівні пости і не виконують фізичної
роботи; жінок, які зайняті санітарним та побутовим обслуговуванням;
жінок, які проходять курс навчання та допущені до стажування у підземних
частинах стажування; жінок, які повинні спускатися час від часу у
підземлю.

Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення важких
речей. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками
затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня
1993 р. № 241. Гранично допустима вага вантажу, що може підійматися при
чергуванні з іншою роботою, при цьому підкреслено — до двох разів на
годину, — становить 10 кг. Гранично допустима вага вантажу при
підійманні і переміщенні постійно протягом робочої зміні не повинна
перевищувати 7 кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується постійно
протягом робочої зміни, не повинна перевищувати з робочої поверхні — 350
кг, з підлоги—175 кг. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень
конвеєра, стола, верстата тощо.

Відповідно до ст. 178 КЗпП вагітним жінкам відповідно до медичного
висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони
переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих
виробничих чинників, із збереженням середнього заробітку за попередньою
роботою.

При підшуканні легшої роботи вагітна жінка вивільняється від роботи з
несприятливими виробничими чинниками із збереженням середнього заробітку
за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства.

Жінки при народженні дитини і до набуття нею віку трьох років, у разі
неможливості виконання попередньої роботи, переводяться на іншу роботу
із збереженням середнього заробітка за попередньою роботою.

Необхідно наголосити, що у випадку більш високого заробітку по роботі,
на яку переводиться жінка, їй виплачується Фактичний заробіток.

Вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до трьох років, – можуть
залучатися до роботи у нічний час, до надурочної

Гарантії, встановлені для матерів, поширюються на родичів які виховують
дітей без матері, навіть у випадку, коли мати тривалий час перебував у
лікувальному закладі:

7. Охорона праці неповнолітніх

Для прийняття на роботу молоді місцеві органи державної виконавчої влади
визначають у межах, встановлених Законом » України від 1 березня 1991 р.
«Про зайнятість місцевого населення», квоту (броню) робочих місць. Ці
місця використовуються для направлення на виробництво осіб, які
закінчили загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні заклади, а
також інших осіб молодше вісімнадцяти років. Районні, місцеви Ради
народних депутатів затверджують плани влаштування на роботу молоді, яка
закінчує загальноосвітні школи, і забезпечують їх виконання всіма
підприємствами.

На кожному підприємстві повинен вестись облік працівників, які не
досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження.

Оскільки організм неповнолітнього тільки формується, є потреба регулярно
слідкувати за станом його здоров’я. Усі особи молодше вісімнадцяти років
приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в
подальшому, до досягнення 21 року, щорічно підлягають обов’язковому
медичному оглядові. При встановленні факту, що робота негативно впливає
на здоров’я неповнолітнього, він негайно звільняється з цієї роботи і
переводиться на більш легку роботу. Одночасно відносно неповнолітнього
вживаються лікувально-профілактичні та інші заходи. При переведенні
неповнолітніх на підставі медичного висновку на більш легку, але
нежчеоплачувану роботу, за неповнолітнім протягом двох тижнів
зберігається попередній заробіток (ч. 1 ст. 114 КЗпП).

Праця молоді віком до вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах
з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах
заборонена. Не допускається також залучення неповнолітніх до підіймання
і переміщення важких речей.

Перелік важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на які
не можуть допускатись особи молодше вісімнадцяти років, затверджений
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. №
46.

При проходженні виробничої практики і виробничого навчання особи, які не
досягли вісімнадцятирічного віку та навчаються у професійних
навчально-виховних закладах, можуть перебувати на виробництві по
професіях і на роботах, вказаних У Переліку, не більше як чотири години
на день за умови суворого дотримання у цих виробництвах і на роботах
чинних правил і норм з охорони праці.

Забороняється з мотивів виховання приймати осіб, що не Досягли
вісімнадцяти років, на роботи, пов’язані з виробництвом, зберіганням і
торгівлею спиртними напоями.

Забороняється залучати осіб молодше вісімнадцяти років До підіймання і
переміщення важких речей, маса яких перевищуе граничні норми.
Перенесення і пересування важких речей неповнолітніми як чоловічої, так
і жіночої статі в межах норм допускається лише у тих випадках, коли це
повязано виконанням ними постійної роботи і займає не більш1/3 їх
робочого часу.

Вище, в розділі «Робочий час і час відпочинку» було показано, що для
неповнолітніх законодавством про працю, залежно від віку, встановлена
скорочена тривалість робочого часу Таке зниження тривалості робіт не
тягне за собою зменшення розміру оплати праці. Заробітна плата
неповнолітнім виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам
відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Якщо неповнолітні допущені до відрядних робіт, їх праця оплачується за
відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з
доплатою за тарифною ставкою за час на який тривалість їх щоденної
роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих
працівників. Але при цьому слід враховувати, що для робітників віком до
вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи з норм
виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу
для осіб, які не досягли вісімнадцяти років.

Для молодих робітників, які поступають на підприємства, в організації
після закінчення загальноосвітніх шкіл, професійних навчально-виховних
закладів, курсів, а також для тих, що пройшли навчання безпосередньо на
виробництві, можуть застосовуватися знижені норми виробітку. Вони
затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з
профспілковим комітетом.

Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних,
надурочних робіт і до роботи у вихідні дні.

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального
порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії в
справах неповнолітніх. При цьому у визначених випадках звільнення може
бути проведено у виняткових випадках і з працевлаштуванням.

Батьки, усиновителі і піклувальник неповнолітнього, а також державні
органи, громадські організації та службові особи, на яких покладено
нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право
вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й
строкового, якщо продовження його дії загрожує здоров’ю неповнолітнього
або порушує його законні інтереси.

Забороняється залучати неповнолітніх осіб до нічних і надурочних
робіт і до роботи у вихідні дні. Така заборона є важливою гарантією
дотримання скороченої тривалості робочого часу, встановленої для цієї
категорії працюючих, і надає можливість неповнолітнім використовувати
вільний час для відпочинку, (фізичного розвитку, підвищення загального
освітнього і культурного рівня.

Особам віком до вісімнадцяти років щорічна основна відпустка надається
тривалістю 31 календарний день. Ця відпустка повинна надаватись у натурі
і заміна її грошовою компенсацією. не допускається. Відпустка надається
на бажання працівника в зручний для нього час.

8. Праця осіб зі зниженою працездатністю

Особи із зниженою працездатністю володіють усією повнотою
соціально-економічних, політичних, особистих прав і обов’язків.
Відповідно до ст. 1 Закону України від 21 березня 1991 р. «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» дискримінація інвалідів
заборонена і переслідується законом.

Інвалідами вважаються особи із стійким розладом функцій організму,
зумовленим захворюванням, наслідком травм, або з уродженими дефектами,
що призводять до обмеження життєдіяльності, необхідності в соціальній
допомозі і захисті. Як міра втрати здоров’я інвалідність визначається
шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи
Міністерства охорони здоров’я України. Положення про порядок організації
та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 р. №
221.

Відповідно до цього порядку громадяни можуть бути визнані тимчасово або
постійно непрацездатними за станом здоров’я до професійної або іншої
діяльності, пов’язаною з підвищеною небезпекою для оточуючих. Рішення
про обмеження прав громадян, пов’язані із станом їх здоров’я, можуть
бути оскаржені в судовому порядку.

З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з
урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право
працювати на підприємствах із звичайними умовами праці, а також
займатися індивідуальною та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена
законом.

Відмова в укладенні трудового договору або у просуванні по службі,
звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу,
переведення інвалідів на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності
не допускаються, за винятком випадків, коли за висновком
медико-соціальної експертизи стан здоров’я інваліда перешкоджає
виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці
інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та
обсягу загрожує погіршенням здоров’я інваліда.

Підбір робочого місця здійснюється органами Міністерства праці і
соціальної політики України, місцевими Радами народних депутатів,
громадськими організаціями інвалідів на підприємствах, де сталася
інвалідність. При цьому повинні враховуватись побажання інваліда,
наявність у нього професійних навичок і знань.

Інваліди війни мають право на першочергове працевлаштування за
спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної
експертизи, переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності або штату працівників у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації
підприємства. Інваліди війни мають право на використання щорічної
оплачуваної відпустки у зручний для них час, а також на одержання
відпустки без збереження заробітної плати до двох тижнів на рік.

Кабінет Міністрів України 3 травня 1995 р. прийняв постанову № 314 «Про
організацію робочих місць та працевлаштування інвалідів» і затвердив
Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування
інвалідів.

Визнано, що робоче місце інваліда — це окреме робоче місце або ділянка
виробничої площі на підприємстві, незалежно від форм власності і
господарювання, де створено необхідні умови для праці інваліда. Робоче
місце інваліда може бути звичайним, якщо за умовами праці та з
урахуванням фізичних можливостей інваліда воно може бути використано для
його працевлаштування, і спеціалізованим, тобто обладнаним спеціальним
технічним оснащенням, пристосуванням і пристроями для праці інвалідів
залежно від анатомічних дефектів.

Підприємства, незалежно від форм власності і господарювання, які
використовують працю інвалідів, зобов’язані створювати для них умови
праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та забезпечувати
інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством.

Місцеві Ради народних депутатів спільно з підприємствами, громадськими
організаціями інвалідів за участю відділень Фонду України соціального
захисту інвалідів щорічно визначають для всіх підприємств нормативи
робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів у розмірі не
менш як 4 відсотки від загальної чисельності працюючих. При зайнятості
на підприємстві від 15 до 25 чоловік для працевлаштування інвалідів
встановлюється норматив у кількості одного робочого місця.

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1997 р. №1335
встановлені пільги в оподаткуванні товарів, робіт і послуг, що надаються
підприємствами, заснованими всеукраїнськими громадськими організаціями
інвалідів.

За інвалідами внаслідок трудового каліцтва або професійного
захворювання, які проходять професійну реабілітацію, якщо з моменту
встановлення інвалідності минуло не більше одного року, зберігається
середній заробіток за попереднім місцем роботи із зарахуванням пенсії по
інвалідності протягом реабілітації. Відшкодування витрат з урахуванням
сплачених сум пенсій здійснюється підприємством, у період роботи на
якому сталася інвалідність.

9. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці

Під наглядом слід розуміти правову форму здійснення захисної функції по
додержанню законності в трудових правовідносинах, відповідності дій
власника підприємства або уповноваженого ним органу приписам трудового
законодавства. Нагляд є особливою правозастосовною діяльністю. Орган, що
здійснює нагляд може вказати на допущені порушення, заявити подання щодо
їх усунення, але не покарати, оскільки орган по нагляду не має відомчих
повноважень щодо організації, яка перевіряється.

Контролем визнається організаційно-управлінська діяльність що
здійснюється вищими відомчими органами, профспілками, трудовими
колективами, Радами народних депутатів. Контроль як перевірка дій
власника або уповноваженого ним органу проводиться з точки зору не
тільки відповідності цих дій трудовому законодавству, а й їх доцільності
і ефективності, врахування передового досвіду організації роботи у
галузі, в даній місцевості.

Хоча нагляд і контроль — різні поняття, завдання і мета їх здійснення є
єдиними. Вони спрямовані на забезпечення законності, попередження
правопорушень та їх усунення. Відмінність між ними в основному полягає в
компетенції органів, що здійснюють ці функції, методах і формах їх
роботи.

Вищим державним органом, що здійснює державне управління охороною праці,
є Кабінет Міністрів України. Він розробляє і забезпечує реалізацію
Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища, визначає функції загальних та галузевих
міністерств щодо охорони праці та встановлює порядок створення і
використання фондів охорони праці.

Міністерство праці і соціальної політики України здійснює державну
експертизу умов праці, визначає порядок та проводить контроль за якістю
і своєчасним проведенням атестації робочих місць щодо їх відповідності
нормативним актам з охорони праці.

Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів
з охорони праці здійснюють органи Генеральної прокуратури України;
Комітет по нагляду за охороною праці; Державний комітет України з
ядерної та радиаційной безпеки України; органи державного пожежного
нагляду Управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ
України; органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби
Міністерства охорони здоров’я України.

Виший нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів
здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому
прокурорами.

Прокуратура здійснює свої повноваження на підставі Закону України від 5
листопада 1991 р. «Про прокуратуру» незалежно від будь-яких органів
державної влади і посадових осіб. Діяльність прокуратури підконтрольна
тільки Верховній Раді України.

Виконуючи функції нагляду, зокрема за точним виконанням законодавства
про охорону праці, прокурор має право безперешкодно входити у державні
чи громадські установи, підприємства, міністерства, відомства; мати
доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
вимагати для перевірки накази, розпорядження, інструкції та інші акти;

одержувати інформацію про стан законності та заходи щодо її
забезпечення тощо. В разі виявлення порушень закону прокурор має право
опротестовувати видані акти; порушувати кримінальну справу,
дисциплінарне провадження та провадження про адміністративне
правопорушення; давати приписи або вносити подання про усунення порушень
закону та умов, що їм сприяли.

Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає
обов’язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у
десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду
протесту в цей же строк повідомляється й прокурор.

Комітет по нагляду за охороною праці підпорядкований Міністерству праці
та соціальної політики України. Його очолює голова, який за посадою є
заступником міністра праці та соціальної політики України. Комітет діє
на підставі Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 4 травня 1993 р. № 328. Він не залежить від будь-яких
господарських органів, об’єднань громадян, політичних формувань,
місцевих державних адміністрацій і Рад народних депутатів.

Основними завданнями Комітету по охороні праці є: комплексне
управління охороною праці на державному рівні.

Здійснення державного нагляду за додержанням у процесі трудової
діяльності вимог законодавчих і нормативних актів щодо безпеки, гігієни
праці й виробничого середовища; проведення експертизи проектної
документації і видача дозволів на введення в експлуатацію нових і
реконструйованих підприємств об’єктів і засобів виробництва тощо.

Для виконання своїх функцій Комітет по охороні праці створює
територіальні управління та інспекції. Державний нагляд за охороною
праці здійснюють державні інспектори та посадові особи комітету і
територіальних управлінь, яких в Україні створено 10. Управління, в свою
чергу, поділяються на інспекції по охороні праці, яких в територіальному
управлінні від 9 (Карпатське територіальне управління, що об’єднує 3
області) до 31 інспекції (Донецьке територіальне управління — 1
область).

Інспекції діють на підставі Типового положення, затвердженого наказом
Комітету по нагляду за охороною праці від 19 червня 1995 р. .№ 92. Вони
мають право: безперешкодно в будь-який час проводити перевірки
підконтрольних підприємств щодо дотримання законодавства та інших
нормативних актів про охорону праці; отримувати від власника необхідні
пояснення, матеріали та інформацію; подавати керівникам підприємств
обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень і
недоліків у галузі охорони праці; зупиняти експлуатацію підприємств,
об’єктів, окремих виробництв, цехів, і дільниць, робочих місць та
устаткування до усунення порушень вимог щодо охорони праці, що створюють
загрозу життю або здоров’ю працюючих; накладати на підприємства штрафи
за результатами комплексних перевірок та в разі невиконання приписів про
усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці притягати до
адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні
законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці; надсилати
власникам, керівникам підприємств подання про невідповідність окремих
посадових осіб займаній посаді для вжиття заходів; перевіряти додержання
встановленого порядку допуску працівників до роботи, їх інструктажу,
навчання безпечним методам праці, перевірки знань з питань охорони
праці; відстороняти від виконання небезпечних і спеціальних робіт осіб,
які не мають на це права, та ін.

Під час виконання інспекторами своїх обов’язків власник підприємства
повинен безоплатно створювати необхідні умови для їх роботи.

Інспекторські перевірки залежно від їх конкретних завдань, мети і
тривалості підрозділяються на три види: оперативні, цільові та
комплексні.

Оперативна перевірка — це перевірка стану і організації робіт з охорони
праці, додержання вимог щодо устаткування і обладнання, технологій
вимогам нормативних актів з охорони праці, що проводиться державним
інспектором чи іншою посадовою особою протягом робочого дня (зміни).

Цільова перевірка — це перевірка на підприємстві конкретних питань з
охорони праці, що проводиться одним чи групою інспекторів. Вона може
здійснюватися протягом як одного, так і декількох днів, що необхідні для
проведення перевірки.

Комплексна перевірка — це всебічна і детальна перевірка (ревізія) стану
безпеки і умов праці на підприємстві. Головна її мета — оцінка
ефективності системи управління охороною праці, технічного стану
об’єктів підприємства, стану безпеки та умов праці, виконання
законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці.

Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки на підставі
Указу Президента України від 15 грудня 1994 р. включено до складу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки України. На це міністерство покладено обов’язок здійснювати
державний контроль за додержанням норм і правил ядерної та радіаційної
безпеки об’єктів ядерної енергії; визначати критерії, затверджувати
норми і правила з ядерної та радіаційної безпеки; здійснювати нагляд за
розробленням та проведенням заходів, спрямованих на запобігання аваріям
на об’єктах ядерної енергії та ін.

З метою організації та здійснення державного контролю у галузі ядерної
та радіаційної безпеки у Міністерстві охорони навколишнього природного
середовища і ядерної безпеки України діє Головна державна інспекція з
нагляду за ядерною безпекою, яка наділена певним колом повноважень по
здійсненню цього нагляду.

Державний пожежний нагляд здійснюють управління Державної пожежної
охорони Міністерства внутрішніх справ України. Професійні спілки
здійснюють контроль за додержанням власниками законодавчих та інших
нормативних актів про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих
умов праці належного виробничого побуту для працівників і забезпеченням
їх засобами колективного та індивідуального захисту.

Професійні спілки мають право безперешкодно перевіряти стан умов і
безпеки праці на виробництві, виконання відповідних програм і
зобов’язань колективних договорів (угод), вносити власнику, державним
органам управління подання з питань охорони праці та одержувати від них
аргументовану відповідь.

За порушення законодавства та інших нормативних актів про охорону праці,
створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного
нагляду за охороною праці і представників професійних спілок винні
працівники притягаються до дисциплінарної, адміністративної,
матеріальної, кримінальної відповідальності.

Адміністративну відповідальність можуть нести також підприємства за
порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень
посадових осіб органів державного нагляду з питань безпеки, гігієни
праці і виробничого середовища. На них може накладатися штраф,
максимальний розмір якого не може перевищувати 2 відсотків місячного
фонду заробітної плати підприємства.

На власника покладається також обов’язок відшкодувати збитки, завдані
іншим підприємствам, громадянам і державі, на загальних підставах у
зв’язку з заподіянням шкоди при порушенні вимог щодо охорони праці.

Література

1. Конституція України.

2. Кодекс Законів про Працю України.

3. ЗУ “Про колективні договори та угоди”.

4. ЗУ “Про підприємства”.

5. ЗУ “Про власність”.

6. ЗУ “Про охорону праці”.

7. ЗУ “Про оплату праці”.

8. ЗУ “Про державну службу”.

9. ЗУ “Про господарські товариства”.

10. ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

11. ЗУ “Про зайнятість населення”.

12. ЗУ “Про порядок розгляду колективних трудових спорів”.

13. Постанова КМУ “Про затвердження Правил відшкодування власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом шкоди,
заподіяної працівникові і ушкодженням здоров”я, пов”язаним з виконанням
трудових обов”язків”.

14. В.І. Прокопенко. Трудове право. Курс лекцій. Х.-1996.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020