Реферат на тему

Охорона об’єктів авторського права і суміжних прав

План

1 Джерела права

2 Охорона об’єктів авторського права

3 Охорона об’єктів суміжних прав

Література 1 Джерела права

Авторські права і суміжні права охороняються Законом України «Про
авторське право і суміжні права». Цей закон охороняє особисті
(немайнові) і майнові права авторів і їхніх правонаступників, пов’язані
зі створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва
(авторське право), а також прав виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення (суміжні права). Крім того, немайнові і майнові
права власників авторського права і суміжних прав охороняються іншими
законами України, а саме;

 Про інформацію (1992);

Про друковані засоби масової інформації в Україні (1992);

— Про науково-технічну інформацію (1993);

— Про збереження і розвиток народних художніх промислів України в
ринкових умовах (1993);

— Про телебачення і радіомовлення (1993);

— Про захист інформації в автоматизованих системах (1994);

— Про наукову і науково-технічну експертизу (1995);

— Про інформаційні агентства (1995);

— Про рекламу (1996);

— Про видавничу справу (1997);

— Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Україні (1997);

— Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист
журналістів (1997);

— Про професійних творчих працівників і творчі союзи (1997);

— Про кінематографію (1998) тощо.

Це питання знайшло своє відображення також в Конституції України,
Цивільному кодексі України, указах Президента України, постановах
Кабінету Міністрів України, у низці постанов Верховної Ради України і
нормативних актах Українського агентства з авторських і суміжних прав
(УААСП).

За загальним правилом твір може бути використаний третіми особами тільки
з дозволу власника авторського права. Найбільш поширеними є права:
копіювати чи іншим способом відтворювати твір, здійснювати звукозапис
виконання твору; виконувати перед публікою твори, зокрема, музичні,
драматичні чи аудіовізуальні; здійснювати публічний показ творів по
радіо чи телебаченню, іншими способами трансляції; переводити на іншу
мову літературні твори; здійснювати прокат, особливо творів, записаних
на носій і комп’ютерні програми; екранізувати твори і, зокрема,
створювати на їхній основі аудіовізуальні твори.

2 Охорона об’єктів авторського права

На відміну від промислової власності, де автори одержують охоронні
документи у формі патентів чи свідоцтв і де існують строгі процедури для
цього, оформлення прав на об’єкти авторського права не настільки
формалізовано.

Виникнення і здійснення авторських прав не вимагає виконання будь-яких
формальностей. Одна з форм охорони полягає в тому, що власник
авторського права для оповіщення про свої права може використовувати
знак охорони авторського права, що міститься на кожному примірнику твору
і складається з латинської букви © в колі, імені (найменування) власника
авторського права і року першого опублікування твору. Наприклад: ©
Інститут інтелектуальної власності і права, 2002.

Якщо за публічне використання літературно-художніх і музичних творів
авторів — постійних жителів України нараховується авторська винагорода,
автори для одержання гонорару реєструють ці твори в УААСП у порядку,
обумовленому «Інструкцією про порядок обліку авторів, реєстрації творів
і розподілу гонорару», що затверджено наказом УААСП від 19 лютого 1997 №
10. Автори, яким виплачуються лише договірні й інші разові суми, в
Установі не реєструються. Їхні права, звичайно, охороняються договірним
правом.

Власник авторського права для одержання свідоцтва про авторство на
оприлюднений твір у будь-який час протягом терміну охорони авторського
права може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах.

Державна реєстрація здійснюється відповідно до встановленого порядку
УААСП, що складає і періодично видає каталоги всіх реєстрацій.

Після реєстрації прав автору видається свідоцтво. При виникненні
суперечки реєстрація визнається судом як юридична презумпція авторства,
тобто вважається дійсною, якщо в судовому порядку не буде доведено інше.

Варто враховувати ту обставину, що авторське право на твір, створений за
договором з автором, який працює за наймом, належить автору. А от
виключне право на використання такого твору належить особі, з якою автор
знаходиться у трудових відносинах (роботодавцю), якщо інше не
передбачено договором.

Охорона майнових прав авторів на Україні діє протягом всього життя
автора і 70 років після його смерті. Дія терміну охорони починається з
першого січня року, що наступає за роком, у якому мали місце юридичні
факти.

Безстрокове охороняються законом право авторства, право на ім’я і право
протидіяти перекрученню чи іншій зміні твору чи будь-якому іншому
зазіханню на твір, що може завдати шкоди честі і репутації автора.

 

3 Охорона об’єктів суміжних прав

Закон України «Про авторське право і суміжні права» охороняє права
виконавців, виробників фонограм і відеограм, а також організацій
мовлення. Охорона суміжних прав здійснюється без завдання шкоди охороні
творів авторським правом.

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів
творів, що виконуються. Виробники фонограм і відеограм, а також
організації мовлення повинні дотримуватись прав авторів і виконавців.
Організації мовлення повинні дотримуватись прав виробників фонограм,
авторів і виконавців.

Оформлення суміжних прав також не вимагає виконання будь-яких
формальностей. Виробники фонограм і відеограм, а також для оповіщення
про свої права можуть на всіх примірниках фонограм і відеограм чи на
їхніх упаковках проставляти знак охорони суміжних прав, що складається з
латинської літери Р у колі, імені (найменування) власника суміжних прав
і року першої публікації фонограми. Наприклад: ® Apreleska Sound
Production, 1995.

Особисті (немайнові) права виконавців охороняються безстрокове. Майнові
права виконавців, виробників фонограм і відеограм, а також організацій
мовлення охороняються протягом 50 років. Термін охорони починається з
першого січня року, що наступає за роком, у якому мали місце юридичні
факти (перше виконання, перше опублікування, перша передача).

Список використаної літератури

Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності
України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів. — К.:
Юрінком Інтер, 1998. — 336 с.

Підопригора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну
власність // Інтелектуальна власність. — 2000. — №3. — С. 3—14.

Долга В.О. Інтелектуальна власність: економічний захист та форми
реалізації: Автореф. дис. к. е. наук: 08.01.01. / Хар. держ. у-т.
Харків, 1996. — 18 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. —
Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с.

Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность.
Законодательство и практика применения. — М., 1977. — С. 11.

Интеллектуальный капитал /Пер. с англ. под ред. Л.Н. Ковалик. — Питер,
2001. — 288 с.

Похожие записи