Реферат на тему

Об’єкти права інтелектуальної власності

План

1 Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності

2 Об’єкти промислової власності

3 Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності

4 Об’єкти авторського права і суміжних прав

Література 1 Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності

На рис. 2 наведена класифікація об’єктів інтелектуальної власності, що
визначені такими у Цивільному кодексі України.

Рис. 2 Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності

Для зручності всі об’єкти поділені на три групи:

об’єкти промислової власності, нетрадиційні об’єкти інтелектуальної
власності, об’єкти авторського права і суміжних прав.

 

2 Об’єкти промислової власності

Винахід (корисна модель) — це результат інтелектуальної діяльності
людини в будь-якій сфері технології. Винахід (корисна модель) може бути
секретним, якщо містить інформацію, віднесену до державної таємниці.
Якщо винахід (корисна модель) створений працівником у зв’язку з
виконанням службових обов’язків чи за дорученням роботодавця за умови,
що трудовим договором не передбачено інше, або з використанням досвіду,
виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця, то він
вважається службовим винаходом (корисною моделлю).

Промисловий зразок — це результат творчої діяльності людини у галузі
художнього конструювання.

Під торговельною маркою розуміють позначення, за яким товари і послуги
одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Географічне зазначення — це назва географічного місця, яке вживається
для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має
певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені
характерними для даного географічного місця природними умовами чи
людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.
Сутність фірмового найменування витікає з самої назви цього об’єкту.
Але, на відміну від попередніх об’єктів, поки що не існує закону, який
би охороняв права на нього.

3 Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності

Сорт рослин — це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого
покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів.
Під породою тварин зазвичай розуміють селекційні досягнення у
тваринництві.

Зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення
сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними
визначене законом як топографія інтегральної мікросхеми.

Комерційна таємниця — це технічна, комерційна, організаційна та інша
інформація, що здатна підвищити ефективність виробництва або іншої
соціальне доцільної діяльності або забезпечити інший позитивний ефект.

Відкриттям визнається встановлення невідомих раніше закономірностей
властивостей і явищ матеріального світу.

Раціоналізаторською пропозицією е визнана юридичною особою пропозиція,
яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у
будь-якій сфері її діяльності.

4 Об’єкти авторського права і суміжних прав

Ці об’єкти права інтелектуальної власності, у свою чергу, поділяються на
дві групи — власне об’єкти авторського права: твори літератури і
мистецтва, комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних) і
об’єкти, суміжні з авторськими правами, до яких відносяться виконання
творів, фонограми і відеограми, програми (передачі) організацій
мовлення.

Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, наведений на рис. 2,
не є вичерпним. З розвитком людської цивілізації будуть з’являтися все
нові й нові об’єкти права інтелектуальної власності, насамперед у галузі
інформаційних технологій, генної інженерії тощо.

Список використаної літератури

Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності
України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів. — К.:
Юрінком Інтер, 1998. — 336 с.

Підопригора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну
власність // Інтелектуальна власність. — 2000. — №3. — С. 3—14.

Долга В.О. Інтелектуальна власність: економічний захист та форми
реалізації: Автореф. дис. к. е. наук: 08.01.01. / Хар. держ. у-т.
Харків, 1996. — 18 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. —
Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с.

Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность.
Законодательство и практика применения. — М., 1977. — С. 11.

Интеллектуальный капитал /Пер. с англ. под ред. Л.Н. Ковалик. — Питер,
2001. — 288 с.

Похожие записи