.

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю України. Відповідальність за порушення законодавства про працю (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 1346
Скачать документ

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю України.
Відповідальність за порушення законодавства про працю

Під час вивчення зазначеної теми слід звернути увагу, що здійснення
нагляду та контролю за додержанням усіма роботодавцями вимог до умов
праці та законодавства про трудові права працівників є одним із засобів
захисту трудових прав працівників. Нагляд і контроль за додержанням
законодавства про працю є діяльністю компетентних органів та осіб, яку
спрямовано на захист трудових прав працівників. При цьому слід виділяти
державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю,
зокрема за охороною праці, який здійснюється в організації незалежно від
форм власності та підпорядкованості спеціально уповноваженими на це
державними органами, та громадський контроль, який здійснюється
профспілковими органами й іншими громадськими організаціями.

Відмінність між державним наглядом і контролем та громадським контролем
полягає в тому, що спеціально уповноважених державних органів наділено
не тільки наглядовими та контрольними функціями щодо попередження та
виявлення порушень трудового законодавства з боку роботодавців
(поновлюють трудові права працівників), а й владними повноваженнями —
правом надавати роботодавцям обов’язкові для виконання приписи щодо
усунення виявлених порушень (притягають винних посадових осіб до
відповідальності тощо). Органи громадського контролю мають широкі
повноваження щодо перевірки додержання законодавства про працю, зокрема
про охорону праці, але не мають права безпосередньо забороняти
проведення робіт, які здій- снюються з порушенням правил безпеки, та
притягати винних осіб до відповідальності.

Крім того, що стосується відмінностей між наглядом і контролем, то
нагляд за додержанням трудового законодавства розглядають як перевірку
законності рішення роботодавця, а контроль — як перевірку цього рішення
з погляду не тільки законності, а й доцільності.

Аналіз законодавства та практики його застосування дає змогу виокремити
такі основні види нагляду та контролю: державний, відомчий, органів
місцевого самоврядування, судовий, громадський.

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю проводяться у
двох сферах: установлення умов праці та застосування встановлених умов
праці. У кожній із цих сфер слід виокремлювати попередній, поточний та
подальший нагляд і контроль.

До кола органів, що здійснюють державний нагляд і контроль за
додержанням законодавства про працю, зокрема, входить Міністерство праці
та соціальної політики України, яке є головним (провідним) органом у
системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації
державної політики у сфері зайнятості, соціального захисту населення,
соціального страхування, оплати, нормування та стимулювання праці,
охорони й умов праці, пенсійного забезпечення, соціального
обслуговування населення, соціально-трудових відносин, трудової
міграції.

Діяльність зазначеного міністерства регулюється Положенням, затвердженим
Указом Президента України від 30 серпня 2000 р. № 1035/2000. Так, у
межах своїх повноважень міністерство організовує виконання актів
законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією,
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до
його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства
та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та
Кабінету Міністрів України.

Серед основних завдань Міністерства праці та соціальної політики України
— забезпечення розвитку соціально-трудових відносин та захисту прав
громадян, які працюють, шляхом здій- снення державного нагляду за
додержанням роботодавцями вимог законодавства про працю. Крім того,
серед повноважень цього міністерства — здійснення контролю за виконанням
генеральної угоди, міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;
забезпечує проведення державної експертизи умов праці; визначає порядок
та здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо
їх відповідності нормативним актам про охорону праці.

У складі Міністерства праці та соціальної політики на базі його
структурних підрозділів — Головної державної інспекції праці та
Державної експертизи умов праці України — утворено Державний департамент
нагляду за додержанням законодавства про працю, який є урядовим органом
державного управління. Положення про цей Департамент затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 50.

Слід звернути увагу, що Указом Президента України від 18 вересня 2002
р. № 834 на базі Державного департаменту з нагляду за охороною праці, що
діє у складі Міністерства праці та соціальної політики України, утворено
Державний комітет України з нагляду за охороною праці як центральний
орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України.

Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці
затверджено Указом Президента України від 16 січня 2003 р. № 29.

np®

°

?тя на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та
у фізичних осіб, які використовують найману працю.

Відповідно до покладених завдань, зазначений Державний департамент
контролює додержання законодавства про працю та про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування в частині забезпечення прав і гарантій
застрахованих осіб шляхом проведення перевірок підприємств та фізичних
осіб, які використовують найману працю; узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції; співпрацює з
організаціями працівників і роботодавців з метою впровадження
законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, забезпечує інформування населення про стан додержання
законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, надання методичної допомоги роботодавцям, проведення
роз’яснювальної та консультаційної роботи з питань, що належать до його
компетенції, а також виконує інші функції відповідно до покладених
завдань.

Посадові особи Державного департаменту нагляду за додержанням
законодавства про працю мають право: давати посадовим особам органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, роботодавців, робочих
органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування приписи щодо усунення порушень законодавства про
працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині
забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, які підлягають
обов’язковому виконанню з письмовим повідомленням про вжиті заходи у
місячний або інший зазначений у приписі строк; складати у випадках,
передбачених законодавством, протоколи про адміністративні
правопорушення, а також розглядати справи про адміністративні
правопорушення та накладати адміністративні стягнення згідно з
законодавством; вносити роботодавцям подання про накладення стягнення на
окремих посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю та
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а в окремих випадках
передавати матеріали щодо цих порушень до правоохоронних органів.

Слід звернути увагу, що Державний департамент нагляду за додержанням
законодавства про працю очолює директор департаменту, який є Головним
державним інспектором праці України.

Зазначений Департамент проводить свою діяльність у взаємодії з
центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, громадськими організаціями.

Контроль за своєчасністю й об’єктивністю розслідування нещасних
випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів
щодо усунення їхніх причин здійснює Фонд соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності» (1105-XIV).

Державний контроль за охороною праці та своєчасною й не нижчою від
визначеного державою мінімального розміру оплатою праці згідно з Законом
України «Про місцеві державні адміністрації» (586-ХІV) здійснюють
місцеві державні адміністрації (ст. 24).

Необхідно звернути увагу й на проведення державного пожежного нагляду
згідно з Законом України «Про пожежну безпеку» (3745-ХІІ), державного
санітарно-епідеміологічного нагляду — згідно з Законом України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
(4004-XII), державного нагляду за ядерною та радіаційною безпекою —
згідно з Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку» (39/95-ВР).

Громадський контроль здійснюють трудові колективи через обраних ними
уповноважених із питань охорони праці та профспілки через виборні органи
і своїх представників

У разі делегування повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (280/97-ВР) до відання виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад належить здійснення контролю за
забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із
шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях,
а також за якістю проведення атестації робочих місць, за умовами праці
та надання працівникам відповідно до законодавства пільг і компенсацій
за роботу в шкідливих умовах; здійснення контролю за колективними
договорами й угодами (ст. 34).

Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії їх
діяльності» (1045-ХІV) передбачено повноваження профспілок, їх об’єднань
щодо захисту прав громадян на працю та здій- снення громадського
контролю за додержанням законодавства про працю, а саме за виплатою
заробітної плати, додержанням законодавства про охорону праці,
створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та
санітарно-побуто- вих умов, забезпеченням працівників спецодягом,
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту
(ст. 21).

Слід звернути увагу, що питання контролю за виконанням колективних
договорів та угод розглядаються в методичних порадах до теми 16
«Колективні договори і угоди».

Література

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/ВР-96.

Кодекс законів про працю України, затверджений Законом № 322-VIII від 10
грудня 1971 р.

Закон України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 р. № 229-IV.

Шамшина І. Організаційно-правові питання юридичної відповідальності
працівників у сфері охорони праці // Право України. — 2000. — № 9. — С.
54.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020