.

Міжнародно-правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1376
Скачать документ

Реферат на тему:

Міжнародно-правове регулювання міжнародного науково-технічного
співробітництва

В останні роки значний розвиток спостерігається в міжнародному
науково-технічному співробітництві. Основними напрямами такого
співробітництва є координація науково-технічних досліджень, здійснення
спільних науково-дослідних робіт, обмін технічною документацією,
використання промислових зразків, купівля-продаж ліцензій, «ноу-хау»,
обмін технологічними процесами, взаємне консультування та проведення
експертиз тощо. Це співробітництво здійснюється на основі міжнародних
програм ООН у галузі науки і техніки і промислового співробітництва, а
також регіональних програм у галузі використання науково-технічних
досягнень. Значна кількість програм і угод у цій галузі реалізується на
основі двосторонніх договорів.

Важливу роль у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва
відіграла резолюція Генеральної Асамблеї ООН (1996 р.) «Досягнення науки
і техніки та їх вплив на міжнародну безпеку». У ній рекомендується
державам — членам ООН вивчити шляхи вдосконалення міжнародних правових
норм, що стосуються передання високих технологій і мають військове
застосування.

Аналіз діяльності різних організацій та спеціалізованих закладів ООН дає
можливість виділити в галузі науки і техніки такі їх функції:
розроблення політики у галузі науки і техніки; прогнозування напрямів
науково-технічного прогресу; здійснення програм наукових досліджень;
організація регіональних міжнародних зв’язків; забезпечення діяльності
науково-технічних працівників; інформаційна діяльність та ін.

Міжнародне співробітництво у галузі науки і техніки потребує відповідної
організаційної роботи. Саме виходячи з цього, у Женеві в 1963 р. була
проведена Конференція ООН з питань застосування досягнень науки і
техніки в інтересах менш розвинутих країн. Проведення Конференції стало
важливим заходом, спрямованим не лише на використання досягнень
науково-технічного прогресу для задоволення потреб країн, що
розвиваються, а й пов’язаних з інтеграцією зусиль учених світу в
інтересах загального прогресу. Це підтвердила й Друга конференція ООН з
питань науки і техніки з метою розвитку (Відень, 1979 р.). Вона прийняла
Програму дій щодо використання досягнень науки і техніки для
економічного розвитку всіх країн, особливо для тих, які розвиваються.
Програма передбачала не лише зміцнення існуючих міжнародних відносин у
галузі науки і техніки, а й перегляд їх структури, підвищення ролі ООН у
цьому важливому напрямі міжнародного співробітництва.

Конференція також заснувала в рамках Секретаріату ООН центр з науки та
техніки. В 1981 р. у рамках ООН були вжиті заходи щодо створення Системи
фінансування науки і техніки з метою розвитку, а в 1984 р. була створена
Система оповіщення про нові технологічні досягнення.

У 1992 р. відповідно до рекомендацій Генеральної Асамблеї ООН була
створена функціональна комісія з науки і техніки з метою розвитку.

Відповідно до рекомендацій Конференції Генеральна Асамблея на своїй 34-й
сесії (грудень 1979 р.) заснувала для всіх держав відкритий Міжурядовий
комітет з науки і техніки з метою розвитку. До його функцій входить:
надання допомоги Генеральній Асамблеї в розробленні директивних
принципів для погодження політики органів, організацій і підрозділів ООН
щодо науково-технічної діяльності, виявлення першочергових завдань з
оперативного планування розвитку науки і техніки на національному,
субрегіональному, регіональному, міжрегіональному і міжнародному рівнях
і підготовки оперативного плану здійснення Віденської Програми; вжиття
заходів щодо виявлення й оцінки нових науково-технічних досягнень, які
можуть у той чи інший спосіб вплинути на науково-технічний потенціал
країн, що розвиваються; сприяння оптимальній мобілізації ресурсів і
здійснення керівництва системою фінансування науки і техніки ООН.

Допоміжним органом Міжурядового комітету з науки й техніки з метою
розвитку став Консультативний комітет з науки і техніки з метою
розвитку, заснований Економічною і соціальною радою ООН (ЕКОСОР) у липні
1980 р. Головним завданням цього комітету є надання Міжурядовому
комітету консультативних послуг у галузі науки й техніки. Крім того,
його послугами користуються Генеральна Асамблея, ЕКОСОР й інші
міжурядові організації.

Генеральною Асамблеєю у межах Секретаріату ООН був створений Центр з
питань науки і техніки з метою розвитку. На нього покладено вивчення
питань, пов’язаних з досягненнями науки і техніки і вибором
альтернативних шляхів розвитку країн; наданням їм допомоги у
використанні можливостей, що виникають у зв’язку з новими напрямами
науки та техніки; зі створенням внутрішнього науково-технічного
потенціалу країн, які розвиваються, та ін.

$

¤E

ажливих, наприклад, міжнародних організацій системи ООН є Міжурядова
організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Членами цієї
організації є понад 160 країн світу. Основними цілями її є сприяння
справі миру і безпеки у світі через надання допомоги країнам у
міжнародному співробітництві у галузі освіти, науки, культури,
інформації. З цією метою ЮНЕСКО розширює й орієнтує освіту, з тим щоб
надати можливість народу кожної країни ефективно використовувати свій
розвиток; надає допомогу у створенні науково-технічної бази, завдяки
якій кожна країна могла б краще використовувати свої ресурси; розвиває
обмін інформацією тощо.

ЮНЕСКО розробляє спеціальні наукові програми. У галузі природничих наук,
наприклад, ці програми включають: програму Міжурядової океанографічної
комісії, програму Міжнародної гідрологічної і Міжнародної геологічної
кореляції та ін.

Важливу роль відіграє Програма розвитку ООН (ПРООН). Особливого значення
ця програма надає питанням науково-технічної допомоги країнам, що
розвиваються. В її рамках здійснюється сприяння у переданні технологій
для державного і приватного секторів, направлення до цих країн
експертів, консультантів, сприяння підготовці науково-технічних кадрів
тощо.

Постійний розвиток міжнародних відносин у сфері науково-технічного
прогресу обумовив необхідність удосконалення їх правового регулювання.
Одним із напрямів такого вдосконалення є укладення багатосторонніх
договорів, використання при цьому існуючих механізмів міжнародних
організацій. На сесіях Генеральної Асамблеї ООН дедалі більше
приймається багатосторонніх договорів універсального значення.

Прикладом таких договорів може бути Договір про принципи діяльності
держав щодо дослідження і використання космічного простору, у тому числі
Місяця та інших небесних тіл (1966 р.). Цей Договір, зокрема, передбачає
свободу наукових досліджень і використання космічного простору,
протизаконність присвоєння державами самого космосу і не забороняє
присвоювати його ресурси. Крім того, відповідно до цього договору
державам-учасницям забороняється виводити на орбіту навколо землі ядерну
зброю та інші види озброєння масового знищення, встановлювати на
планетах або розміщувати їх у космічному просторі.

Договором про космос було передбачено, що дослідження космічного
простору здійснюється в інтересах усіх країн незалежно від рівня їх
економічного або наукового розвитку, що космічний простір є здобутком
усього людства, відкритий для досліджень і використання всіма державами
на основі рівності й відповідно до норм міжнародного права і не підлягає
національному привласненню, що небесні тіла використовуються виключно у
мирних цілях.

Договір передбачає відповідальність держав-учасниць за всю національну
діяльність у космічному просторі незалежно від того, здійснюється вона
урядовими чи неурядовими юридичними особами.

До міжнародно-правових актів, що стосуються космічного простору, можна
також віднести Угоду 1967 р. про врятування космонавтів, повернення
космонавтів і повернення об’єктів, запущених у космічний простір,
Конвенцію 1971 р. про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну
космічними об’єктами, Конвенцію 1974 р. про реєстрацію об’єктів, які
запускаються в космічний простір, та ін.

Не менш важливим напрямом міжнародного співробітництва у галузі науки і
техніки є використання Світового океану. Правовою основою такого
співробітництва є передусім Конвенція ООН з морського права 1982 р. Вона
регулює досить широкий спектр використання океанів людством. Це —
мореплавство, прольоти над океанами і морями, розвідка і розроблення
ресурсів, охорона і забруднення океанічних просторів, рибальство,
судноплавство тощо. Конвенція складається з 320 статей і 9 додатків, в
яких закріплені положення щодо поведінки держав у світових океанах,
визначаються морські зони, наводяться правила проведення морських
кордонів (меж), юридичні права, обов’язки і відповідальність держав, а
також механізм урегулювання спорів тощо.

Міжнародно-правові акти широко використовуються і в інших напрямах
міжнародного науково-технічного співробітництва.

Законодавство України та його роль в організації і здійсненні
міжнародного економічного і зовнішньоекономічного співробітництва

Література

Міжнародне співробітництво України у правовій сфері.- Харків: Фоліо,
1975.- 408с.

Наукові праці Одеської національної юридичної академії.- Одеса: Юридична
література, 2002.- 324с.

Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.- Львів: ЛНУ,
2002.- 312с.

Дахно Іван Іванович Міжнародне економічне право.- К.: МАУП, 2000.- 158с.

Міжнародне право в схемах і таблицях: Навчальний посібник(для студентів
юридичного факультету)/ Укладач Бичківський О.П.- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.-
210с.- 9.58

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020