РЕФЕРАТ

на тему:

“Місцеві суди – основна ланка системи загальних судів”

ПЛАН

Вступ

1. Головні засади діяльності місцевих судів

2. Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду.
Повноваження місцевих судів

3. Організація роботи місцевого суду

Висновки

Використана література

Вступ

Місцеві суди є основною ланкою судової системи, які розглядають понад
90% судових справ.

Місцевими загальними судами в Україні, які розглядають цивільні та
кримінальні справи, є районні, районні в містах, міські і міжрайонні
суди, а також військові суди гарнізонів.

Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а місцевими
адміністративними судами є окружні суди, що утворюються в округах
відповідно до указу Президента України. система адміністративних судів
нині знаходиться в стадії формування, а тому її функції поки що
виконують суди загальної юрисдикції.

Місцеві суди здійснюють правосуддя у формі цивільного, господарського,
адміністративного і кримінального судочинства. Так, цивільне судочинство
здійснюється шляхом розгляду справ по спорах, що виникають з цивільних,
сімейних, трудових і житлових правовідносин, якщо хоча б однією із
сторін у спорі є громадянин, а також справ окремого провадження.

Господарське судочинство здійснюється шляхом розгляду справ по спорах,
що виникають у процесі господарської діяльності між юридичними особами
або фізичними особами, які отримали статус суб’єктів підприємницької
діяльності.

Адміністративне провадження здійснюється шляхом розгляду справ у сфері
державного управління і місцевого самоврядування.

Місцеві суди розглядають практично всі кримінальні справи, крім справ
про навмисні убивства, розкрадання в особливо великих розмірах,
національної безпеки та деяких інших справ, віднесених законом до
ведення вище стоячих судів.

Військові суди здійснюють правосуддя в Збройних Силах України та інших
військових формуваннях шляхом розгляду справ про захист честі і гідності
сторонами в яких є військовослужбовці чи військові організації, справ по
скаргах військовослужбовців та неправомірні дії військових посадових
осіб і органів військового управління, а також деякі інші категорії
справ.

1. Головні засади діяльності місцевих судів

Місцеві суди діють у межах району, міста (крім міст районного
підпорядкування), району в місті, декількох районів чи району та міста
одночасно, якщо інше не передбачено законом.

У назві місцевого суду використовується назва населеного пункту, в
якому він знаходиться.

Місцевий суд є основною ланкою в системі судів загальної юрисдикції. Це
випливає насамперед з того, що суди саме цього рівня розглядають усі
кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за
винятком тих, які віднесено законодавством до компетенції інших судів.

Засади його організації та діяльності закріплено в Конституції, законах
України «Про судоустрій України», «Про статус суддів» і деяких інших
нормативних актах.

Суд цього рівня утворюють у районі, місті та районах міста, а також на
території міста і району — міськрайонний. В назві місцевого суду
використовують назву населеного пункту, в якому він знаходиться. До
місцевих загальних судів належать і військові суди гарнізонів. Місцевими
господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними
судами — окружні суди, які утворюють у округах відповідно до Указу
Президента України.

До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та
заступник голови суду. В місцевому суді, в якому кількість суддів
перевищує п’ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника
голови суду.

За своїми повноваженнями місцевий суд є судом першої інстанції і
розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Зокрема, місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні
справи, а також справи про адміністративні правопорушення; місцеві
господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських
правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до
їх підсудності; місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні
справи, пов’язані з правовідносинами в сфері державного управління та
місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім
справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління,
розгляд яких здійснюють військові суди.

Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду визначено
Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом України «Про статус
суддів» (ст. 9).

2. Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду.
Повноваження місцевих судів

Судді місцевих судів обираються Верховною Радою України
безстроково у порядку, встановленому законом. Судді місцевих
судів, які вперше пройшли конкурсний відбір, призначаються
Президентом України строком на п’ять років у порядку,
встановленому законом.

Місцевий суд складається не менш як з трьох суддів. Із числа
суддів місцевого суду Міністром юстиції України за поданням Ради
суддів України затверджується голова суду та заступник голови
суду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом.

Кількість суддів у кожному місцевому суді визначається
Президентом України на підставі подання Голови Верховного Суду
України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра
юстиції України.

Голову місцевого суду та його заступника (ст. 20 Закону України «Про
судоустрій України» ) призначає на посаду строком на п’ять років із
числа суддів і звільняє з посади Президент України за поданням Голови
Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів — голови
відповідного вищого спеціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради
суддів України (щодо спеціалізованих судів — рекомендації відповідної
ради суддів).

Обов’язки голови місцевого суду досить місткі. Він, зокрема, здійснює
організаційне керівництво діяльністю суду; визначає обсяг обов’язків
заступника (заступників) голови суду; на підставі акта про призначення
на посаду судді чи обрання суддею безстрокове або припинення повноважень
судді видає відповідний наказ; приймає на роботу й звільняє працівників
апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця в установленому
законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає
дисциплінарні стягнення; здійснює заходи щодо забезпечення формування
складу народних засідателів; організовує ведення судової статистики;
проводить роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду;
представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, громадянами та організаціями; здійснює інші
передбачені законом повноваження.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його повноважень, видає
накази й розпорядження.

Як суддя голова суду здійснює правосуддя у судових справах.

Місцевий суд розглядає як суд першої інстанції, а також у зв’язку з
нововиявленими обставинами цивільні, господарські, адміністративні,
кримінальні та інші справи у передбачених законом випадках, за винятком
справ, віднесених законом до підсудності інших судів.

У передбачених законом випадках місцевий суд розглядає справи про
адміністративні правопорушення.

Місцевий суд вивчає і узагальнює судову практику, а також здійснює
інші повноваження, надані йому законом.

Голова місцевого суду: 1) головує в судових засіданнях;
призначає суддів як головуючих у судових засіданнях; розподіляє інші
обов’язки між суддями; 2) організує роботу із народними
засідателями; 3) веде особистий прийом, організує роботу суду по
прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг; 4) керує
вивченням і узагальненням судової практики і веденням судової
статистики; вносить подання в державні органи, громадські організації
і службовим особам про усунення порушень закону, причин і умов, що
сприяли вчиненню правопорушень; 5) керує роботою канцелярії суду; 6)
організує роботу по підвищенню кваліфікації працівників суду; 7)
організує роботу по роз’ясненню законодавства населенню, поданню
правової допомоги товариським судам; 9) здійснює інші повноваження,
надані йому законом.

При районному (міському) народному суді утворюється рада народних
засідателів. Організація, завдання і порядок діяльності ради
народних засідателів визначаються Положенням, затверджуваним
Президією Верховної Ради Української РСР.

3. Організація роботи місцевого суду

Належна організація роботи місцевого суду має велике значення для
забезпечення виконання покладених на нього функцій. Завдання
організувати роботу суду покладено на голову суду.

Голова суду розподіляє обов’язки між суддями. Якщо до складу суду обрано
кілька суддів, то розподіл обов’язків між ними можливий за такими
принципами:

— зональний або територіальний (суддя розглядає всі справи в межах своєї
зони);

— предметний або функціональний (суддя розглядає тільки кримінальні чи
цивільні справи або навіть певну категорію справ);

— предметно-зональний (суддя розглядає лише кримінальні чи цивільні
справи в межах своєї зони);

— поточний (кримінальні справи розглядають по черзі, цивільні — суддя,
який прийняв заяву під час прийому громадян).

Для забезпечення ефективної роботи місцевих судів щодо здійснення
правосуддя діє апарат суду, структуру й штатну чисельність яких
затверджує Міністерство юстиції в установленому порядку за поданням
голови суду.

Голова суду добирає, приймає на роботу й звільняє з посади працівників,
яких не обирають: консультантів, секретарів суду та судового засідання,
завідувача канцелярії, діловода, архіваріуса тощо. Він здійснює загальне
керівництво роботою канцелярії суду, своєчасно вживає заходів щодо
усунення недоліків і упущень у її роботі.

Завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії, керує роботою
секретарів, діловода, архіваріуса. На завідувача канцелярії покладають:
розподіл роботи між працівниками канцелярії суду й контроль за
виконанням ними своїх обов’язків; розподіл кореспонденції, що надійшла
до суду; контроль за веденням документів первинного обліку, нарядів,
обліку й реєстрації звернень громадян і юридичних осіб; організацію
обліку й зберігання судових справ, речових доказів; контроль за
своєчасним відправленням справ зі скаргами, поданнями, протестами до
вищої ланки суду; забезпечення збереження та правильного заповнення
трудових книжок працівників суду, особових справ і карток обліку тощо.

На секретарів суду покладають ведення діловодства з судових справ,
зокрема: реєстрацію, облік і зберігання справ (кримінальних, цивільних,
про адміністративні правопорушення та інших); ведення картотек,
журналів, нарядів; оформлення документів щодо повернення вироків до
виконання, рішень, ухвал, постанов суду і контроль за одержанням
повідомлень про виконання; підготовку й передачу до архіву закінчених
провадженням справ, картотек, журналів, нарядів та ін.

Крім того, секретар судового засідання виконує необхідну роботу під час
прийому суддею громадян; викликає учасників процесу й свідків; перевіряє
явку осіб, викликаних у судове засідання, й зазначає час перебування їх
у суді; веде протоколи судових засідань, оформляє справи після їх
розгляду; веде журнал судових засідань; виписує виконавчі листи у
справах, щодо яких судом допущено негайне виконання рішень, тощо.

Консультант суду веде облік законодавства й узагальнення судової
практики; інформує працівників суду про чинне законодавство та судову
практику судів вищої інстанції; обліковує окремі ухвали й контролює їхнє
виконання.

На архіваріуса суду покладають: ведення архіву; видачу копій судових
документів у справах, що є в архіві; облік і зберігання архівних справ
та ін.

Висновки

Місцеві суди в Україні мають однаковий статус і є першою ланкою суддів
загальної юрисдикції:

вони складають переважну більшість судових органів;

є низовими ланками найбільш наближеними до населення;

основний масив судових справ розглядається зазначеними судами.

Будь-яка цивільна і господарська справа, незалежно від її складності
може бути розглянута в місцевому суді. Переважна більшість кримінальних
справ і справ про адміністративні правопорушення підсудні місцевим
судам і військовим судам гарнізонів.

У розгляді будь-якої конкретної справи місцевий суд є судом першої
інстанції і розглядає справи по суті в судовому засіданні вперше,
безпосередньо, у відкритому або закритому засіданні, за участю сторін і
на основі їх рівності і змагальності процесу та інших принципів
правосуддя, досліджує докази та засоби доказування і виносить рішення по
цивільній справі, вирок суду – у кримінальній, котрі після набрання
законної сили є загальнообов’язковими для виконання на всій території
України.

Справи в місцевих судах можуть розглядатися суддею одноособово або
колегією суддів і народними засіданнями – у залежності від складності і
категорії справи.

Використана література

1. Закон про судоустрій в Україні N 2531-III [ HYPERLINK
«http://www.nau.com.ua/cgi-bin/nauonlu.exe?zak3+180683_t+guest» \t
«_blank» 2531-14 ] від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 40, ст.191.

2. Суд, правозахисні та правоохоронні органи України. – К., 2002.

3. Яземський І.М. Судова система України. – Харків, 2001.

Похожие записи