.

Місцеві державні адміністрації: система, основні функції, повноваження та форми роботи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6727
Скачать документ

Реферат на тему:

Місцеві державні адміністрації:

система, основні функції, повноваження

та форми роботи

ПЛАН

1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів
виконавчої влади, їх завдання та принципи діяльності

2. Повноваження місцевих державних адміністрацій

3. Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій

4. Використана література

1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів
виконавчої влади, їх завдання та принципи діяльності

Виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим,
у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації.

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і
входить до системи органів виконавчої влади.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює
виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі
визначаються окремими законами України.

Місцеві державні адміністрації в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та
культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного
проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх
національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними
радами повноважень.

Місцеві державні адміністрації діють на засадах:

відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;

верховенства права;

законності;

пріоритетності прав людини;

гласності;

поєднання державних і місцевих інтересів.

2. Повноваження місцевих державних адміністрацій

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених
Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян;

2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;

3) бюджету, фінансів та обліку;

4) управління майном, приватизації та підприємництва;

5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і
зв’язку;

6) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту,
сім’ї, жінок, молоді та неповнолітніх;

7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

8) зовнішньоекономічної діяльності;

9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної
плати.

Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені
законами до їх повноважень.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого
самоврядування, делеговані їм відповідними радами.

Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може
передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів
виконавчої влади вищого рівня.

Передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших органів
супроводжується передачею їм відповідних фінансових,
матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих
повноважень.

В управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій перебувають
об’єкти державної власності, передані їм в установленому законом
порядку.

У разі делегування місцевим державним адміністраціям районними чи
обласними радами відповідних повноважень в їх управлінні перебувають
також об’єкти спільної власності територіальних громад.

Місцевим державним адміністраціям забороняється використовувати об’єкти
державної власності, власності територіальних громад, що перебувають в
їх управлінні, як заставу чи інші види забезпечення, а також здійснювати
операції уступки вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу,
дарування, пожертвування.

Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і
законами України, здійснюють на відповідних територіях державний
контроль за:

1) збереженням і раціональним використанням державного майна;

2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням
державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним
відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного
повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

4) охороною пам’яток історії та культури, збереженням житлового фонду;

5) додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших
вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;

6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією
і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням
правил благоустрою;

7) додержанням архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів;

8) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального
обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;

9) додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти,
культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та
неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і
спорту;

10) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою
мінімального розміру оплатою праці;

11) додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації
транспорту та дорожнього руху;

12) додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;

13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні
установи. ( Статтю 16 доповнено пунктом 13 згідно із Законом N 594-IV (
594-15 ) від 06.03.2003 )

3. Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій

Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку

Місцева державна адміністрація:

1) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку і подає їх
на затвердження відповідній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед
відповідною радою про їх виконання;

2) забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових
ресурсів;

3) складає необхідні для управління соціально-економічним розвитком
відповідної території баланси трудових, матеріально-фінансових та інших
ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива; визначає необхідний
рівень обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних
соціальних потреб; проводить розрахунок коштів та визначає обсяг послуг,
необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня
мінімальних соціальних потреб;

4) подає раді висновки щодо доцільності розміщення на відповідній
території нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм
власності;

5) вносить за погодженням з відповідними органами місцевого
самоврядування пропозиції про створення спеціальних (вільних)
економічних зон, зміну статусу та території цих зон;

6) розглядає та приймає рішення за пропозиціями органів місцевого
самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ,
організацій, розташованих на відповідній території;

7) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обгрунтування
обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок
державного бюджету; на пропозиції органів місцевого самоврядування
формує обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок
коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;

8) розробляє та вносить пропозиції до проектів державних програм
соціального та економічного розвитку України, а також довгострокових
прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей
народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.

Повноваження в галузі бюджету та фінансів

Місцева державна адміністрація:

1) складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету та
забезпечує його виконання; звітує перед відповідною радою про його
виконання;

2) подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого
рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету
України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх
розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій,
дані про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню,
баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів
субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із
забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

3) отримує від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від
форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для
складання і виконання бюджету;

4) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти,
культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту,
соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку
в управління місцевій державній адміністрації вищими органами державної
та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що
представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів,
пов’язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм
та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку,
інших заходів, передбачених законодавством;

5) у спільних інтересах територіальних громад об’єднує на договірній
основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та
населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та
утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-,
газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв’язку, служб з обслуговування
населення, закладів охорони здоров’я, торгівлі, освіти, культури,
соціального забезпечення житлово-комунальних об’єктів, в тому числі їх
придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих
заходів;

6) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної
діяльності;

7) регулює ціни та тарифи за виконання робіт та надання
житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначає і встановлює
норми їх споживання, здійснює контроль за їх додержанням.

Повноваження в галузі управління майном, приватизації та підприємництва

Місцева державна адміністрація:

1) здійснює на відповідній території управління об’єктами, що
перебувають у державній власності та передані до сфери її управління,
приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери її управління, а також
здійснює делеговані відповідною радою функції управління майном, що
перебуває у спільній власності територіальних громад;

2) здійснює управління майном інших суб’єктів права власності в разі
передачі його в установленому порядку;

3) вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і
організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб,
щодо його відчуження у власність держави;

4) вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна,
організовує їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого
бізнесу, подає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та
впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного
споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та
інших послуг населенню, підготовкою кадрів.

Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства,
побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку

Місцева державна адміністрація:

1) організовує розробку та проведення експертизи містобудівної
документації населених пунктів відповідно до державних норм і
стандартів;

2) забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами,
установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв’язку,
телебачення, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування,
побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм власності;

3) організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції,
робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального
господарства, побутового, торговельного обслуговування населення;

4) організовує охорону, реставрацію та використання пам’яток архітектури
і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних
ландшафтів.

Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів
і охорони довкілля

Місцева державна адміністрація:

1) розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому
законом порядку програм раціонального використання земель, лісів,
підвищення родючості грунтів, що перебувають у державній власності;

2) розпоряджається землями державної власності відповідно до закону; (
Пункт 2 статті 21 в редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003
)

3) розробляє, подає на затвердження відповідної ради та забезпечує
виконання регіональних екологічних програм; звітує перед відповідною
радою про їх виконання; вносить до відповідних органів пропозиції щодо
державних екологічних програм;

4) вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням
законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами,
організаціями і громадянами;

5) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо
організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення;

6) інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан
довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;

7) організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій,
залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від
форм власності та громадян;

8) вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення
діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та
санітарних правил;

9) розробляє і забезпечує дотримання правил користування водозабірними
спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших
потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує
або забороняє використання підприємствами питної води у промислових
цілях.

Повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури,
фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді

Місцева державна адміністрація:

1) реалізовує державну політику в галузі науки, освіти, охорони
здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї
та молоді;

2) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних
науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних
технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції,
вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для
підвищення її ефективності та конкурентоспроможності; забезпечує охорону
прав винахідників і раціоналізаторів, створення територіальних
інноваційних центрів і технопарків;

3) виконує програми щодо обов’язковості повної загальної середньої
освіти, здійснює загальне керівництво закладами науки, освіти, охорони
здоров’я, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери її
управління, їх матеріально-фінансове забезпечення;

4) вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, культури,
охорони здоров’я, фізкультури і спорту та розробляє прогнози її
розвитку, враховує їх при розробці проектів програм
соціально-економічного розвитку;

5) вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям,
епізоотіям та їх ліквідації;

6) організовує роботу медичних закладів по поданню допомоги населенню,
надає у межах повноважень встановлені пільги і допомогу, пов’язані з
охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних
сімей;

7) забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та
функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного
життя, створення умов для розвитку та використання мов інших
національностей;

8) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості як курорту,
встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

9) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств,
фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських
організацій.

Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту
населення

Місцева державна адміністрація:

1) реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та
соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів,
інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів,
багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої
матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки
з боку держави.

Сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і своєчасному
призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, поданню адресної
соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової
грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;

2) створює мережу, забезпечує зміцнення і розвиток матеріально-технічної
бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості
обслуговування в них;

3) розробляє і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення
обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх
обслуговування;

4) забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю ними освіти,
набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню,
санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці,
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяє
поданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню
інвалідів засобами пересування і реабілітації; встановлює піклування над
повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують
догляду;

5) забезпечує в установленому порядку надання населенню субсидій на
житлово-комунальні послуги;

6) сприяє громадським, релігійнім організаціям, благодійним фондам,
окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам.

Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати

Місцева державна адміністрація:

1) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі
і на право своєчасного одержання винагороди за працю;

2) розробляє та організовує виконання перспективних та поточних
територіальних програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності
різних груп населення від безробіття;

3) забезпечує проведення згідно з законом оплачуваних громадських робіт
для осіб, зареєстрованих як безробітні;

4) забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з
шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях
усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць;

5) бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні
територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів
(конфліктів).

Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і
свобод громадян

Місцева державна адміністрація:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень
Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, інших органів державної влади;

2) забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки,
громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

3) забезпечує розгляд звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан
цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
організаціях і установах, розташованих на відповідній території;

4) здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання
населення;

5) розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними
нагородами України; ( Пункт 5 статті 25 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001 )

6) забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства,
пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє
органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи;

7) проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів
щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного
обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно
повертаються в регіони їх колишнього проживання;

8) забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і
міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і
віросповідання;

9) оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій,
епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації;
здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у
них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я
і прав, збереженням матеріальних цінностей;

10) сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх
дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час
ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних
транспортних та інших матеріальних засобів і послуг; ( Статтю 25
доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 2470-III ( 2470-14 ) від
29.05.2001 )

11) погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів в
умовах присутності цивільного населення за участю особового складу
Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних
органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з
органами військового управління під час планування та проведення таких
заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків; ( Статтю 25 доповнено пунктом 11 згідно із
Законом N 1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004 )

12) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу виникнення
або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно
небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю
особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та
правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; (
Статтю 25 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 )
від 03.02.2004 )

13) бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та
адміністративно-територіального устрою у межах, визначених
законодавством;

14) розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесені до її
відання, утворює адміністративні та спостережні комісії, координує їх
діяльність; ( Підпункт статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1213-IV ( 1213-15 ) від 02.10.2003 – набуває чинності з 01.01.2004
року )

15) здійснює управління архівною справою та діловодством; ( Пункт статті
25 із змінами, внесениим згідно із Законом N 594-IV ( 594-15 ) від
06.03.2003 )

16) здійснює разом з відповідними виконавчими органами рад підготовку і
внесення в установленому порядку на розгляд ради пропозицій, погоджених
з відповідними головними управліннями, управліннями Міністерства
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, щодо утворення, реорганізації або ліквідації
місцевої міліції, чисельності її працівників згідно з нормативами,
затвердженими Міністерством внутрішніх справ України, витрат на
утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевої
міліції, навчання її працівників, створення для них необхідних
житлово-побутових умов. ( Статтю 25 доповнено пунктом 16 згідно із
Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 )

Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин

Місцева державна адміністрація:

1) забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України
на відповідній території;

2) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки,
захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони
здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту;

3) укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах
компетенції, визначеної законодавством;

4) сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та
організацій, розташованих на її території, незалежно від форм власності;

5) сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на
експорт;

6) організовує прикордонну і прибережну торгівлю;

7) сприяє діяльності митних органів та прикордонних служб, створенню
умов для їх належного функціонування;

8) вносить у встановленому порядку до відповідних органів пропозиції
щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу
відповідної території.

Повноваження в галузі оборонної роботи

Місцева державна адміністрація:

1) забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок
посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і
організаціями;

2) здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною
обороною на відповідній території;

3) забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для
ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців,
звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям
військовослужбовців строкової служби;

4) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову
громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;

5) вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування
пунктів пропуску через державний кордон України.

Права місцевих державних адміністрацій

Для реалізації наданих повноважень місцеві державні адміністрації мають
право:

1) проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів
України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та
їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх
філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по
напрямах, визначених статтею 16 цього Закону;

2) залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості до
проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять до
компетенції місцевих державних адміністрацій;

3) одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від
державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб,
політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств,
установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм
власності;

4) давати згідно з чинним законодавством обов’язкові для виконання
розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філіалів
та відділень незалежно від форм власності і громадянам з контрольованих
питань, порушувати питання про їх відповідальність у встановленому
законом порядку;

5) здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним
законодавством.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм
обласними і районними радами відповідно до Конституції України в обсягах
і межах, передбачених статтею 44 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” ( 280/97-ВР ).

Використана література:

Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. /
Ю.П.Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битя-ка. –
Харків: Право, 2001. – 528 с.

БахрахД. Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.,1997.

Брэбан Г. Французское административное право. — М., 1988.

Драго Р. Административная наука. — М., 1982.

Закон України “Про місцеві державні адміністрації” // Відомості
Верховної Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190. зі змінами N 1577-IV (
1577-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323).

Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. – К., 1998.

Коментар до Конституцій України. — К., 1996.

Муниципальное право. — М., 1997.

PAGE

PAGE 18

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020