Реферат на тему:

Місце теорії кримінально-правової кваліфікації в системі науки

Серед великої кількості різноманітних наукових теорій важливо визначити
місце, яке посідає теорія кримінально-правової кваліфікації з тим, щоб
глибше розкрити її сутність, з’ясувати її дотичність із спорідненими
теоріями, встановити, дослідження яких питань є її прерогативою.

У наукознавстві теорії класифікують за різними ознаками. Найпоширеніші
класифікації за предметом дослідження, оскільки вони показують якісну
своєрідність кожної із теорій. Тому для з’ясування місця теорії
кримінально-правової кваліфікації треба торкнутися питання про її
предмет, нагадати, які ще науки вивчають такі ж чи споріднені питання.
Визначаючи місце досліджуваної теорій серед інших галузей знань, слід
з’ясувати:

чи належить ця теорія до суспільних наук;

чи є це правова теорія;

значення цієї теорії як акумулятора досягнень інших наук;

чи ця теорія самостійна чи входить до якоїсь іншої, більш загальної
теорії;

яке місце теорія кримінально-правової кваліфікації посідає в науці
матеріального кримінального права.

Без сумніву, теорія кримінально-правової кваліфікації належить до
суспільних наук, а серед суспільних наук – до правових. Це випливає з
характеру предмета дослідження. Предметом суспільних наук є суспільні
явища, відносини між людьми в суспільстві. Оцінка поведінки людей з
погляду кримінального закону – кримінально-правова кваліфікація – це
оцінка суспільна і правова. Тому не викликає сумніву, що наука, яка
вивчає закономірності в сфері кримінально-правової кваліфікації, – це
частина суспільствознавства. Очевидно також, що теорія
кримінально-правової кваліфікації належить до правових наук. Значна
частина предмета цієї теорії пов’язана з вивченням правових явищ – тих,
які вже регламентовані правовими нормами чи потребують такої
регламентації.

Теорія кримінально-правової кваліфікації належить до конкретно-наукових,
прикладних теорій. Ця теорія присвячена аналізу конкретної людської
діяльності, відноситься до чітко визначеної галузі знань. Вона має прямі
виходи на вирішення практичних питань, її завданням є формулювання
рекомендації практиці правозастосування і правотворчості.

Відомо, що предмет теорії кримінально-правової кваліфікації містить
положення, які запозичені з інших, передусім правових наук.
Використовуються положення й інших суспільних наук, наприклад
психології, логіки. Це свідчить про комплексний, синтетичний характер
цієї теорії. В її межах об’єднуються положення про кримінально-правову
кваліфікацію, які інші науки вивчають лише частково, кожна під
відповідним кутом зору. Теорія кримінально-правової кваліфікації вбирає
в себе лише ті ідеї, конструкції, пропозиції, які прямо торкаються її
власного предмета.

Міждисциплінарний процес злиття досягнень різних наук, аналіз під
власним кутом зору дає можливість вказаній теорії вийти на новий рівень
у дослідженні тих питань, що водночас входять у предмет інших наукових
дисциплін. Тому теорія кримінально-правової кваліфікації не просто
користується готовими фактами, здобутими іншими науками, виробленими
ними положеннями, але й творчо оцінює, переробляє, розвиває їх.

Досліджувана теорія не є простою сумою готових положень, запозичених з
інших галузей. Більше того, будучи переробленими в межах теорії
кримінально-правової кваліфікації, відповідні положення повертаються в
материнські науки збагаченими і впливають на їхній розвиток. Це дає
змогу позитивно оцінювати такі міждисциплінарні запозичення,
стверджувати, що теорія кримінально-правової кваліфікації є самостійним
напрямом наукових досліджень.

Комплексний характер теорії кримінально-правової кваліфікації потребує
вирішити питання про те, чи не є ця теорія частиною якоїсь іншої, більш
загальної теорії. Є підстави дати позитивну відповідь на це питання.
Проблема кримінально-правової кваліфікації є складовою усієї проблеми
застосування кримінального закону, яка розробляється наукою
кримінального права, а отже, теорія кваліфікації – це елемент теорії
застосування кримінального закону. Аналізована теорія також виступає
частиною теорії юридичної кваліфікації, яка в свою чергу є складовою
теорії застосування закону. Обидві ці теорії є предметом загальної
теорії права.

Однак те, що теорія кримінально-правової кваліфікації входить в інші
теорії більш високого рівня, зовсім не заперечує її відокремленого
характеру.

По-перше, специфіка даної теорії визначається її кримінально-правовим
характером. В її основі знаходять поняття матеріального кримінального
права, тому ця теорія є кримінально-правовою.

По-друге, зіставлення досягнень загальної теорії права та науки
кримінального права на сучасному етапі свідчить, що не загальна теорія
права прокладає шлях для розвитку теорії кримінально-правової
кваліфікації, а навпаки. Традиційно наука кримінального права у багатьох
напрямах випереджує загальну теорію права, поставляючи для неї готові
положення, які згодом поширюються на інші сфери і набувають статус
загальнотеоретичних. Повною мірою це стосується і досліджуваних питань.
Щоб переконатися у правильності сказаного, досить хоча б порівняти
виноски в публікаціях теоретиків та криміналістів – у літературі з
питань загальної теорії права неодмінно є посилання на праці з
кримінального права в питанях кваліфікації; спеціалісти ж в галузі
кримінального права, як правило, позбавлені можливості обґрунтувати свої
ідеї конкретними працями, виконаними в рамках загальної теорії права.

Нарешті, треба визначити місце теорії кримінально-правової кваліфікації
в науці кримінального права. Відомо, що будь-яка галузь знань, будь-яка
наука становить собою систему теорій – систему керівних ідей, наукове
пояснення встановлених цією наукою закономірностей. Наука кримінального
права також складається з багатьох взаємопов’язаних і взаємоузгоджених
теорій. До них, наприклад, відноситься теорія дії кримінального закону в
часі, просторі та за колом осіб, теорія співучасті у злочині. В свою
чергу кожна з цих теорій вміщує в себе низку часткових теорій, сама ж
входить як елемент в теорії більш високого рівня. Не є винятком і теорія
кримінально-правової кваліфікації. Її кримінально-правовий характер уже
неодноразово відзначався і обґрунтовувався.

????????????

Похожие записи