Реферат на тему:

Криміналістичне дослідження деяких видів зброї

gd R?

gd®8§ утворене пошкодження (тканина одягу, вид переплетення ниток
тканини, матеріал тканини і т.п.). Одяг вилучають і направляють на
експертне дослідження (криміналістичне, судово-медичне). У складних
ситуаціях, особливо при наявності саморобної зброї, призначається
експертиза. Експертиза холодної зброї. При призначенні експертизи
холодної зброї слідчим на вирішення експерту можуть бути поставлені
слідуючі питання: а) чи є поданий об’єкт холодною зброєю, якщо так, те
до якого виду (типу, моделі) відноситься; б) заводського, кустарного або
саморобного виготовлення дана холодна зброя; в) який вид (характер)
пошкоджень, знаряддям якого виду (типу) вони залишені; г) які групові
ознаки зброї, що оставили пошкодження: форма, розміри клинка, наявність
одностороннього або двостороннього заточення леза; д) чи могло бути
пошкодження нанесене зброєю, поданою на дослідження (при вирішенні цього
питання особлива увага приділяють мікрослідам на зброї: волокна тканини,
об’єкти біологічного походження)? Належнiсть до холодної зброї
визначається за наявнiстю у предмета (пристрою), який знаходиться на
випробуваннi, сукупностi таких загальних кримiналiстичних ознак:
призначеностi для ураження цiлi;  придатностi для неодноразового
ураження цiлi. Всі інші предмети (пристрої), у яких повнiстю або
частково відсутня хоча б одна з цих загальних ознак, до холодної зброї
не відносяться. Призначенiсть предмета (пристрою) для ураження цiлi
визначається за наявнiстю сукупностi конструктивних ознак, якi
дозволяють вiднести його до певного рiзновиду холодної зброї. До такої
сукупності конструктивних ознак входять: наявність елементів певного
виду, форм та розмірів; спосіб з’єднання елементів. Призначенiсть
предмета (пристрою), який випробовується, для ураження цiлi визначається
в результатi встановлення збігу притаманній йому сукупності
конструктивних ознак із сукупністю конструктивних ознак вiдомого
рiзновиду холодної зброї при порівнянні з вiдомими аналогами певних
рiзновидiв холодної зброї, у якості яких виступають натурнi зразки з
криміналістичних та інших колекцій, описи та зображення рiзноманiтних
зразкiв холодної зброї в офiцiйнiй довiдковiй та спецiальнiй лiтературi,
комп’ютерних базах даних та з урахуванням даних фiрм-виробникiв.
Придатнiсть випробуваного предмета (пристрою) для ураження цiлi
визначається за наявнiстю технiчної забезпеченостi як окремих елементiв,
так i конструкцiї в цiлому, а також за достатнiстю його уражуючих
властивостей. Наявнiсть технiчної забезпеченостi конструкцiї в цілому i
окремих елементiв предмета (пристрою) визначається в результатi
встановлення: вiдповiдностi розмiрних, ергономічних, міцносних (як
відносно елементів об’єкту, так і відносно їх з’єднань) та iнших
технiчних характеристик досліджуваного предмета (пристрою) як в цілому,
так і його складових, — стандартам (ДСТУ та ін.), технiчним умовам (ТУ),
а при відсутності нормативно-технічних документів — параметрам вiдомих
аналогiв даного рiзновиду холодної зброї; безпечності та зручності його
використання при застосуванні у спосіб, характерний для найближчого
аналогу холодної зброї (перевіряються експериментально); можливості
неодноразового використання (перевіряється експериментально). Для
клинкової зброї, в зв’язку з цим, встановлюється спосiб крiплення
клинка, зручнiсть утримання зброї у руцi, безпечнiсть нанесення
визначених по силi та напрямку ударiв. Для арбалетiв та лукiв:
можливiсть ведення прицiльної стрiльби; вiдповiднiсть мiцносних
характеристик як конструкцiї в цiлому, так i окремих деталей предмета
(пристрою) вимогам Державних стандартiв, ТУ, діючих в Україні, а також
мiцносним характеристикам аналогiв даного рiзновиду зброї. Перевiрка
мiцностi конструкцiї предмета (пристрою) в цiлому провадиться за
вимогами, передбаченi методикою криміналістичного дослідження холодної
зброї та конструктивно схожих з нею виробів», згідно до існуючої
нормативно-тенхічної документації. Отримані результати оцiнюються за
ступенем їх впливу на мiцнiсть конструкцiї зброї та можливiсть
багаторазового застосування, а також безпечнiсть її застосування та
зниження уражуючих властивостей. Достатнiсть уражуючих властивостей
предметів (пристроїв), якi дослiджуються, визначається в результаті
встановлення можливостi неодноразового ураження цілі при використанні
предмету (пристрою) визначеним для конкретного типу холодної зброї
способом. Можливість нанесення таких ушкоджень перевіряється
експериментально. За результатами проведених випробувань предмета
(пристрою) встановлюється наявність сукупності кримiналiстичних ознак та
робиться висновок щодо його належностi до певного різновиду холодної
зброї, а в разі вiдсутностi необхідної сукупності характерних для такої
зброї ознак (хоча б по одній з визначальних ознак встановлено
невiдповiднiсть вимогам до холодної зброї) — до певної групи виробів
гоподарсько-побутового призначення. Під час аналізу виявлених
кримiналiстичних ознак треба приймати до уваги те, що визначальною для
визнання конкретного предмета (пристрою) холодною зброєю є сукупність
ознак: основне цільове призначення; конструктивні особливості уражуючого
елементу (наприклад, для клинка — форма, розміри, загострення леза,
форма та розташування вістря відносно поздовжньої осі); конструктивнi
особливостi рукiв’я (зручнiсть утримання, наявнiсть, форма та розміри
утику або обмежувача); конструктивнi особливостi з’єднання рукiв’я з
уражуючим елементом; мiцність та пружність конструкцiї в цiлому;
можливiсть ураження цілі.

Похожие записи