.

Конституційне врегулювання виборів і референдумів (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 1843
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА (ЗАЛІКОВА) РОБОТА

з “Основ конституційного права”

Тема: “Конституційне врегулювання

виборів і референдумів”

1. Види референдумів, конституційні вимоги до їх проведення

Залежно від тих чи тих ознак референдуми поділяються на певні види.
Розрізняють імперативний і консультативний, конституційний і
законодавчий, обов’язковий і факультативний референдуми.

Імперативний і консультативний референдуми розрізняються за їхніми
юридичними наслідками. Рішення, винесене імперативним референдумом, має
загальнообов’язкове значення і не потребує ніякого затвердження.
Імперативним, наприклад, був референдум 1 грудня 1991 р., під час якого
визначалося, бути чи не бути Україні незалежною державою. Результати
консультативного референдуму юридичної сили не мають. Його призначення
полягає в установленні думки виборців щодо певного питання. Ця думка
може бути врахована, але не є обов’язковою для вирішення державними
органами відповідної проблеми. У низці країн консультативний референдум
здійснюється під назвою “всенародного обговорення”.

Конституційним називається референдум, унаслідок якого змінюється,
приймається або відхиляється конституція. Якщо ж ці питання вирішуються
стосовно до звичайного закону, то референдум називається законодавчим.

Обов’язковий референдум — це референдум, проведення якого є обов’язковим
для вирішення визначених Конституцією проблем.

Відповідно до ст. 73 Конституції України обов’язковим є всеукраїнський
референдум для вирішення питань щодо зміни території України. В інших
країнах предметом обов’язкового референдуму визначаються, скажімо,
затвердження статутів автономних територій (Іспанія), затвердження
Конституції та змін до неї, розв’язання протиріч між палатами парламенту
(Швейцарія) тощо.

Якщо ж референдум визначається як один із можливих, але необов’язкових
способів вирішення певних питань, то він називається факультативним. Це
може стосуватися, приміром, затвердження законів, міжнародних угод і
под.

Попри те, що референдум розглядається як форма виявлення волі народу,
світова державно-правова практика свідчить про юридичну і політичну
недоцільність вирішення певних питань референдумом. Звідси конституції
низки держав забороняють виносити на референдум певне коло питань. У
більшості випадків це стосується законів і рішень, пов’язаних із
фінансово-бюджетними проблемами, наданням громадянства, амністіями,
помилуваннями та з деяких інших проблем.

Такий підхід має реальні підстави. Якщо уявити, наприклад, ситуацію, в
якій проект бюджету відхиляється референдумом, то для розгляду нового
його проекту необхідний новий референдум. І це може повторюватися
кількаразово. Крім того, проведення референдуму потребує витрати значних
коштів, а організація — певного часу. Отже, кінець кінцем, держава може
залишитися без затвердженого бюджету. Конституція України (ст. 74)
встановлює, що в нашій державі не допускається проведення референдумів
щодо законопроектів із питань податків, бюджету та амністії.

Всеукраїнський референдум може призначатися Верховною Радою або
Президентом України, але тільки в межах визначених Конституцією
повноважень. Так, Верховна Рада уповноважена призначати всеукраїнський
референдум для вирішення питань про зміну території держави. Президент
має право призначити його щодо законопроектів про внесення змін до
розділів І, II, XII Конституції, а також проголошує референдум за
народною ініціативою.

Ініціатива щодо проведення референдуму визнається народною, а значить,
обов’язковою до втілення в життя, якщо відповідна вимога виходить не
менш як від 3 млн громадян України, які мають право голосу. Аби ця
ініціатива відображала прагнення народу України, Конституція встановлює,
що підписи під вимогою про призначення референдуму повинні бути зібрані
не менш як у 2/3 областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній з
них. Такий порядок надає певним групам виборців та різним громадським
об’єднанням можливість спробувати реалізувати свої політичні ідеї в разі
протидії з боку державних структур завдяки наданню через референдум цим
ідеям усенародної підтримки.

Конкретні питання, пов’язані з організацією та проведенням референдуму,
регламентуються Законом України “Про всеукраїнський та місцеві
референдуми” від 3 липня 1991 р.

2. Виборче право та виборча система в Україні

Під виборчою системою України розуміється передбачений законодавством
порядок формування представницьких органів держави. Усі норми
законодавства, які регламентують цей порядок, у сукупності складають
виборче право. Основними його джерелами є Конституція України, Закони
України: “Про вибори народних депутатів України” від 24 вересня 1997 р.,
“Про вибори Президента України” у редакції від 24 лютого 1994 р., “Про
вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських,
районних у містах, обласних рад” від 24 лютого 1994 р.

У цих нормативно-правових актах сформульовано такі головні принципи
виборчого права: загального, рівного і прямого виборчого права за
таємного голосування; вільного й рівноправного висування кандидатів у
депутати; гласності й відкритості; рівності можливостей для всіх
кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів
з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого
самоврядування; свободи агітації.

Принцип загальності означає, що право обирати мають усі громадяни
України, яким на день голосування виповнилося 18 років. Це право
називається активним виборчим правом і тлумачиться так тому, що будь-які
прямі або непрямі пільги чи обмеження щодо виборчих прав громадян
України залежно від походження, соціального й майнового стану, расової
та національної належності, статі, освіти, ставлення до релігії,
політичних переконань, роду й характеру занять, непередбачені цими
законами, забороняються.

Що ж до права бути обраним, себто пасивного виборчого права, то виборчим
законодавством воно розглядається по-різному. Так, народним депутатом
України може бути обраний громадянин України, який має право голосу, на
день виборів досяг 21-річного віку і постійно проживає на території
України протягом останніх п’яти років. Президентом України може бути
обраний громадянин України, який досяг 35-річного віку, має право
голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років
і володіє державною мовою. А депутатом сільської, селищної, міської,
районної в місті та обласної ради народних депутатів може бути обраний
громадянин України, який на день голосування досяг 18-річного віку, має
виборчі права і постійно проживає або працює на території відповідної
ради.

Принцип рівного і прямого виборчого права означає, що громадяни України
беруть участь у виборах народних депутатів на рівних засадах і депутати
обираються безпосередньо виборцями.

Таємність голосування на виборах означає, що ніякі форми контролю за
волевиявленням виборців не допускаються, а саме голосування відбувається
у спеціально обладнаній для цього кабіні чи кімнаті. Під час заповнення
бюлетеня в кабіні чи кімнаті для голосування може знаходитися тільки
голосуючий.

Принцип вільного й рівноправного висунення кандидатів передбачає, що всі
громадяни України, які мають право голосу, мають право висувати
кандидатів. Вони можуть реалізувати це право як безпосередньо, так і
через політичні партії та їхні виборчі блоки і трудові колективи.

Гласність і відкритість виборчого права означає, що підготування і
проведення виборів депутатів завжди здійснюються відкрито і гласно.

Рівність можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії
як принцип виборчого права повинен розумітися так, що всім кандидатам
опісля офіційної їх реєстрації надається можливість участі у виборчій
кампанії на рівних засадах, вони мають рівне право на використання
державних засобів масової інформації на території України, у них рівні
можливості щодо матеріально-технічного і фінансового забезпечення їх
участі у виборчій кампанії з боку держави.

Принцип неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ
та організацій, органів місцевого самоврядування вживається та обумовлює
існування такого інституту виборчого права, як увільнення кандидата від
виробничих або службових обов’язків із збереженням середньої заробітної
платні за місцем роботи: кандидати під час виборчої кампанії не можуть
бути звільнені з роботи, а також переведені на іншу роботу або посаду
без їхньої згоди, притягнені до кримінальної відповідальності,
заарештовані або піддані заходам адміністративного стягнення, що
накладаються в судовому порядку без згоди відповідних державних органів.

До того ж особи, які насильством, обманом, погрозами чи в інший спосіб
перешкоджають вільному здійсненню громадянином України права обирати та
бути обраним, вести передвиборну агітацію, публічно закликають або
агітують за бойкотування виборів, а також члени виборчих комісій,
службові особи державних і громадських органів, які вчинили підробку
виборчих документів, неправильний підрахунок голосів, порушили таємницю
голосування або допустили інше порушення виборчого законодавства, несуть
відповідальність, передбачену цим законодавством. До певної
відповідальності притягуються також особи, які опублікували або в інший
спосіб розповсюдили явно неправдиві відомості про кандидата.

І, нарешті, принцип свободи агітації передбачає, що всі громадяни
України, їхні об’єднання, трудові колективи, довірені особи кандидатів
мають право вільно та безперешкодно обговорювати програми кандидатів,
їхні якості, а також платформи і програми тих партій, блоків, зборів, що
їх висунули. При цьому дозволяється вести агітацію як за, так і проти
кандидата в усіх засобах масової інформації.

Своєю чергою, кандидати також мають право на зустрічі з виборцями — як
безпосередньо, так і через довірених осіб. Кандидати можуть здійснювати
передвиборчу агітацію в будь-яких формах та будь-якими засобами.

Закон України “Про вибори народних депутатів України” складається з 11
розділів (53 статті). Це розділи: 1. Загальні положення. 2. Організація
виборів. 3. Списки виборців. 4. Висування і реєстрація кандидатів у
депутати. 5. Передвиборна агітація.

6. Фінансування виборчої кампанії. 7. Голосування. 8. Підрахунок голосів
і визначення результатів виборів. 9. Повторне голосування, повторні
вибори, порядок заміни народних депутатів, позачергові вибори. 10.
Заключні положення. 11. Прикінцеві положення.

Окрім уже розглянутих принципів виборчого права, цей Закон регламентує,
що вибори народних депутатів України можуть бути черговими,
позачерговими (достроковими), повторними, а також замість депутатів, які
вибули, і що вони здійснюються за змішаною мажоритарно-пропорційною
системою.

Усього обирається 450 депутатів; із них 225 — в одномандатних виборчих
округах на основі відносної більшості, а 225 — за списками кандидатів у
депутати від політичних партій, виборчих блоків партій у
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на основі
пропорційного представництва.

Оголошення про початок виборчої кампанії здійснює Центральна виборча
комісія. Чергові вибори відбуваються в останню неділю березня четвертого
року повноважень Верховної Ради України; позачергові — призначаються
Президентом України і проводяться в межах 60 днів од дня опублікування
рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.
Рішення про проведення повторних виборів, а також виборів замість
депутатів, які вибули, виносить Центральна виборча комісія у випадках і
в порядку, передбаченому цим Законом.

Далі утворюються одно- та багатомандатні виборчі округи. Територія
останніх поділяється на виборчі дільниці.

Вибори організовують і проводять: Центральна виборча комісія; окружні
виборчі комісії; дільничні виборчі комісії. Центральна виборча комісія є
постійно діючим державним органом. Вона визнається юридичною особою, має
печатку зі своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.
До складу Центральної виборчої комісії входять 15 членів, призначуваних
Верховною Радою України за поданням Президента України.

Для організації голосування виконавчими органами сільських, селищних,
міських, районних у містах рад, а в містах Києві та Севастополі —
відповідними місцевими державними адміністраціями, по кожній виборчій
дільниці, складаються списки виборців, що передаються дільничним
виборчим комісіям не пізніш як за 45 днів до дня виборів.

Голосування проводиться в день виборів або в день повторного голосування
з 7-ї до 22-ї години. Про час і місце голосування дільнична виборча
комісія сповіщає виборців не пізніш як за 15 днів до дня виборів.

Підрахунок голосів здійснюється виключно членами дільничної виборчої
комісії на її засіданні. Комісія підраховує кількість голосів, поданих
за кожного кандидата, а також за кожен список кандидатів у депутати від
політичних партій, виборчих блоків партій.

Обраним уважається кандидат у депутати, котрий одержав більшість голосів
виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які
балотувалися в цьому виборчому окрузі. Якщо найбільшу і водночас
однакову кількість голосів набрали два чи більше кандидатів у депутати,
проводиться повторне голосування з цих кандидатур.

Закон України “Про вибори Президента України” складається з 7 глав (45
статей). Це глави:

1. Загальні положення.

2. Порядок і строки призначення виборів.

3. Організація та забезпечення проведення виборів Президента України.

4. Висування і реєстрація кандидатів у Президенти України.

5. Передвиборна агітація.

6. Гарантії діяльності кандидатів у Президенти України та інших
учасників виборів.

7. Проведення голосування, визначення результатів виборів Президента
України.

Як і Закон України “Про вибори народних депутатів України”, цей Закон у
гл. 1 фіксує основні принципи й засади виборів Президента України.
Конституція України передбачає, що Президент України обирається
громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого
права таємним голосуванням строком на п’ять років. Далі встановлюється,
що вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими
(достроковими) і повторними. Чергові вибори Президента України
проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента
України. Рішення про проведення виборів Президента України ухвалює
Верховна Рада України не пізніш як за шість місяців до закінчення
терміну повноважень Президента України і за чотири місяці до дня
виборів. У разі дострокового припинення повноважень Президента України
вибори Президента України проводяться в період 90 днів од дня припинення
повноважень. Вибори призначаються на неділю або інший неробочий день,
про що повідомляється через засоби масової інформації.

Для проведення виборів створюються 27 виборчих округів (по одному в
Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та
Севастополі). Виборчі округи поділяються на виборчі дільниці, з
кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках — з меншою чи
більшою кількістю виборців.

Організацію та проведення виборів Президента України здійснює Центральна
виборча комісія з виборів народних депутатів України — Центральна
виборча комісія з виборів Президента України, окружні та дільничні
комісії.

Право висувати кандидатів у Президенти України належить громадянам
України, які мають право голосу. Вони реалізують це право через
політичні партії та їхні виборчі блоки, зареєстровані відповідним чином,
а також через збори виборців. Реєстрація претендентів як кандидатів у
Президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніше
як на п’ятий день після подання всіх необ* хід них для реєстрації
документів.

Особа, яка отримала посвідчення про реєстрацію її як кандидата в
Президенти України, має право вести передвиборну агітацію та
користуватися передбаченими в законодавстві гарантіями діяльності.

Час і місце, організація і порядок голосування, підрахунок голосів на
виборчій дільниці та підведення підсумків голосування у виборчому округу
відбуваються в порядку, передбаченому Законом України “Про вибори
народних депутатів України”. Центральна виборча комісія з виборів
Президента України на підставі протоколів окружних виборчих комісій не
пізніш як у тижневий строк після виборів установлює результати виборів
Президента України. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них
узяло участь більше половини виборців, внесених до списків виборців.
Обраним Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах
більше половини голосів виборців, котрі взяли участь у голосуванні.
Конституція додає до цього, що Президент України вступає на пост не
пізніше ніж через ЗО днів після офіційного оголошення результатів
виборів. Вступаючи на пост, Президент України складає присягу на
урочистому засіданні Верховної Ради України, текст і порядок
проголошення якої визначається Конституцією України.

За Законом України “Про вибори депутатів і голів сільських, селищних,
районних, міських, районних у містах, обласних рад” основні принципи й
загальні засади виборів депутатів і голів сільських, селищних, районних,
міських, районних у містах, обласних рад є такими ж, як принципи й
засади виборів народних депутатів України та Президента України, Цей
Закон установлює, що вибори депутатів і голів рад можуть бути черговими,
повторними, а також, замість депутатів і голів рад, які вибули, і
позачерговими (достроковими). Рішення про проведення чергових і
позачергових (дострокових) виборів народних депутатів і голів рад
ухвалює Верховна Рада України, про проведення виборів голів рад замість
тих, які вибули, — відповідні ради, а про проведення повторних виборів і
голів рад, і депутатів замість тих, які вибули, — відповідна сільська,
селищна, районна, міська, районна у місті, обласна виборча комісія.

Чергові вибори депутатів і голів рад призначаються не пізніше як за три
місяці до закінчення строку повноважень депутатів і голів рад. Вони
призначаються на неділю або інший неробочий день, про що повідомляється
через засоби масової інформації не пізніше ніж на третій день після їх
призначення.

Для проведення виборів депутатів рад утворюються виборчі округи, а для
проведення голосування і підрахунку голосів під час виборів депутатів і
голів рад територія районів, міст обласного підпорядкування, районів у
містах ділиться на виборчі дільниці. Створюються також виборчі комісії:

• сільські, селищні, районні, міські, районні у містах, обласні
(територіальні) виборчі комісії з виборів депутатів і голів рад;

• окружні виборчі комісії з виборів депутатів обласних, Київської та
Севастопольської міських рад;

• дільничні виборчі комісії.

Останні складають списки виборців із виборів народних депутатів і голів
рад. Право висування кандидатів належить громадянам України, які мають
право голосу. Це право реалізується ними як безпосередньо на зборах
громадян, так і через політичні партії, рухи, виборчі блоки, громадські
організації та трудові колективи. Висування кандидатів починається за 70
днів до дня виборів. Реєстрація кандидатів здійснюється відповідною
(окружною) територіальною виборчою комісією за наявності передбачених
законодавством документів. Зареєстрований відповідним чином кандидат
відтоді має право на здійснення передвиборної агітації та використання
гарантій його діяльності.

Голосування проводиться у день виборів із 7-ї до 20-ї години.
Відповідальність за організацію голосування несе дільнична виборча
комісія.

Обраним слід уважати кандидата в депутати, який одержав найбільшу
порівняно з іншими кандидатами кількість голосів виборців. Кандидат на
посаду голови ради вважається обраним за умови додержання вимог,
передбачених для кандидата в депутати, якщо за нього проголосували
принаймні 10% виборців, яких було внесено до списку.

Використана література:

Основи конституційного права. – К., 2001.

Основи правознавства. – Харків, 2002.

PAGE

PAGE 11

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020