.

Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією: структура та зміст навчального модулю (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1145
Скачать документ

Реферат

на тему:

Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією: структура та
зміст навчального модулю

Зростання рівня корупції та організованої злочинності, технічної
оснащеності та застосування новітніх досягнень науково-технічного
прогресу організованими злочинними угрупованнями, що спостерігається
останнім часом, потребує адекватного реагування з боку правоохоронних
органів. Корупція є значною загрозою національній безпеці та суспільному
ладу, суттєво впливає на формування і діяльність владних та політичних
інститутів, ускладнює міжнародні відносини України, а також підриває
довіру громадян до влади.

Закон України “Про боротьбу з корупцією” (ст. 1) визначає поняття
корупції як діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави,
спрямовану на протиправне використання наданих їм повноважень для
одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.
Корупційними діяннями вважаються:

а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій
держави, у зв’язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг,
пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів
(послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою
від їх фактичної (дійсної) вартості;

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави,
кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого
майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним
законодавством.

На думку директора Центру політико-правових програм ім. Разумкова І.
Жданова, боротьба з корупцією і хабарництвом пов’язана, зокрема, з
вирішенням таких основних завдань: зменшення кількості “хабаромістких”
функцій державного управління (видача дозволів, ліцензій, довідок тощо);
чітке законодавче визначення процедур прийняття управлінських рішень;
забезпечення “прозорості” прийняття рішень шляхом проведення конкурсів,
тендерів тощо; підвищення кримінальної відповідальності за корупційну
діяльність [1].

Одним з найважливіших шляхів підвищення ефективності боротьби з
організованою злочинністю і корупцією, на нашу думку, є удосконалення
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності відповідних
підрозділів. Вирішення цієї проблеми можливе завдяки вирішенню таких
завдань: реформування національного законодавства у сфері суспільних
інформаційних відносин (включаючи відомчі нормативні акти);
удосконалення існуючих банків даних та створення міжвідомчих банків
даних правоохоронних органів; розробки спеціалізованого комп’ютерного
програмного забезпечення – експертних систем для здійснення
інформаційно-аналітичної роботи у сфері боротьби з організованою
злочинністю і корупцією тощо.

Впровадження спеціалізованих інформаційно-аналітичних систем, які,
зокрема, дозволяють відслідковувати процес документообігу у відповідних
підрозділах, містять дані, пов’язані з діяльністю організації та окремих
посадових осіб. Інформаційно-аналітична система повинна контролювати всі
дії, пов’язані з фінансовими чи майновими інтересами, фіксувати, у чиїх
інтересах приймаються рішення, чи існує залежність між тим, хто прийняв
рішення, і тим, на чию користь це рішення було прийнято. Система також
повинна здійснювати змістовний аналіз інформації, тобто з’ясовувати, чи
є відмінності в однакових рішеннях, прийнятих для різних осіб,
аналізувати динаміку організації (кадрові переміщення працівників),
накопичувати та аналізувати інформацію про особисту участь працівників у
підготовці та прийнятті окремих рішень [2].

Крім того, в процесі антикорупційної діяльності доцільно використовувати
можливості, які надає глобальна мережа Internet, що містить безліч
відомостей, присвячених корупційній тематиці. Вже сьогодні за допомогою
мережі можна обмінятися досвідом роботи у сфері боротьби з корупцією між
журналістами, засобами масової інформації, органами влади, громадськими
організаціями; ознайомитися з результатами проектів, що здійснюються
науково-дослідними установами та іншими організаціями (включаючи й
зарубіжні фонди) з корупційної тематики; отримати необхідну інформацію,
відвідуючи Web-чати тощо.

Безумовно, в подальшому можливості глобальної мережі Internet у боротьбі
з корупцією зростатимуть, але це потребує створення системи
“антикорупційних сайтів” – загальнодоступного інформаційного
Internet-ресурсу, який міститиме різноманітні дані з проблем боротьби з
корупцією, а саме:

– бази даних публікацій (бібліографія, результати наукових досліджень,
проектів і т.п.) в сфері боротьби з корупцією з інтерактивним доступом,
довідник Internet-ресурсів (у тому числі організацій, діяльність яких
пов’язана із протидію корупції) з посиланнями на відповідні сайти;

– відомості про випадки корупції, які висвітлюються в регіональній
пресі, що дозволить підвищити рівень “прозорості” органів місцевого
самоврядування;

– довідник державних і громадських антикорупційних ініціатив з
відомостями про антикорупційні програмами та окремі громадські
ініціативи в Україні і за кордоном із створенням “дошки оголошень” та
організацією у подальшому відповідних форумів і обговорень;

– довідник фондів та інших організацій, які здійснюють фінансову
підтримку на реалізацію антикорупційних проектів; розміщення об’яв і
анонсів антикорупційних програм спонсорів, які готові фінансувати
відповідні проекти;

– розділ “Юридична консультація” для проведення телеконференцій з
актуальних проблем боротьби з корупцією, проведення опитувань,
з’ясування громадської думки (у тому числі, експрес-опитування по
“гарячих” подіях, пов’язаних з корупцією).

Реалізація таких інформаційно-аналітичних систем потребує відповідного
технічного оснащення та створення спеціалізованого програмного
забезпечення, користуванню яким треба навчити працівників ОВС.

Слід зазначити, що одним зі шляхів підвищення ефективності боротьби з
організованою злочинністю і корупцією є підготовка кадрів та підвищення
кваліфікації працівників, які безпосередньо займаються даною проблемою.
При цьому треба враховувати сучасні вимоги до знань та вмінь, які
потребують вивчення та відпрацювання під час проведення навчальних
занять.

У процесі організації перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців 1-4 категорій, які займаються проблемами боротьби з
корупцією, в Національній академії внутрішніх справ України
використовується модульний принцип побудови навчальних дисциплін. При
розробці модулів з використання сучасних інформаційних технологій у
боротьбі з корупцією виходили з того, що в результаті вивчення модулю
“Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією” слухачі,
зокрема, повинні знати: основні поняття, етапи розвитку, сучасний стан
та проблеми інформатизації України; законодавство України в сфері
суспільних інформаційних відносин, нормативно-правове забезпечення
інформатизації управлінської діяльності; проблеми та перспективи
створення та використання автоматизованих інформаційно-аналітичних
систем у боротьбі з корупцією; основи забезпечення інформаційної безпеки
в автоматизованих системах та ін.

Крім того, в процесі навчання треба відпрацювати такі навички і вміння:
використовувати сучасні комп’ютерні технології в процесі антикорупційної
діяльності; використовувати можливості локальних та глобальних
комп’ютерних мереж, системи електронної пошти для пошуку та отримання
інформації, що пов’язана із боротьбою з корупцією; користуватися
сучасним програмними забезпеченням автоматизації документообігу в
діяльності державного службовця тощо.

Модуль складається з декількох тем. У темі “Законодавство в сфері
суспільних інформаційних відносин” розглядаються законодавчі акти в цій
сфері, система інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої,
нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності, а також
комп’ютеризовані інформаційно-пошукові та аналітичні системи у галузі
права.

Враховуючи актуальність проблеми забезпечення інформаційної безпеки як
складової Національної безпеки держави, тема “Інформаційна безпека
органів державної влади та місцевого самоврядування” присвячена розгляду
законодавства України в сфері інформаційної безпеки, вивчається
інформація з точки зору забезпечення прав людини, уточнюються потенційні
канали витоку конфіденційної інформації. Крім того, розглядаються засоби
та методи захисту конфіденційної інформації в автоматизованих системах
та приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування.

Розглянуті вище можливості мережі Internet вивчаються в темі “Сучасні
комунікативні технології у боротьбі з корупцією”, якою передбачено
відпрацювання навичок використання новітніх інформаційних технологій в
локальних, корпоративних та глобальних комп’ютерних мережах у боротьбі з
організованою злочинністю та корупцією; вивчення організованої
злочинності в мережі Internet, системи електронної пошти, основних
понять та можливостей телеконференцій.

Розгляду проблем і перспектив створення і використання міжвідомчих
банків даних правоохоронних органів присвячена тема “Міжвідомчі банки
даних”. Вивчається також система оперативного інформування органів
державної влади про вчинені тяжкі злочини та надзвичайні події,
автоматизована інформаційна система МВС України з обліку фактів
фальшивомонетництва та ін.

Проблеми створення та використання автоматизованих робочих місць (АРМ)
розглядаються окремим модулем. У темі “АРМ як засіб підвищення
ефективності управлінської діяльності” вивчається структура, загальні
принципи створення типового АРМ, вимоги до АРМ, призначеного для
підвищення ефективності діяльності в сфері боротьби з корупцією,
визначається роль і місце сучасного АРМ в управлінській діяльності.
Розглянуті також сучасні АРМ та перспективи їх розвитку. Тема “Програмне
забезпечення та можливості типового АРМ” присвячена розгляду
комп’ютерних програм, інтегрованих пакетів та комунікаційного обладнання
сучасних АРМ, їх апаратної та програмної сумісності, АРМ керівника та
його організації, автоматизації документообігу управлінської діяльності.
Крім того, вивчаються бази та банки даних, системи управління базами
даних, можливості табличних процесорів, засоби захисту конфіденційної
інформації на АРМ, а також перспективи розвитку програмного забезпечення
для організації АРМ [3].

Отже, розробка, впровадження та використання спеціалізованих
автоматизованих інформаційно-аналітичних систем дозволить суттєво
підвищити ефективність боротьби з корупцією та організованою
злочинністю. А використання під час проведення навчальних занять
вищеописаних модулів та розробленого на їх базі навчально-методичного та
програмного забезпечення дозволить, на нашу думку, суттєво підвищити
ефективність навчання в процесі перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників, які безпосередньо здійснюють боротьбу з
корупцією та організованою злочинністю. Зрозуміло, що розглянуті модулі
не є остаточними та у подальшому будуть доповнюватися й
удосконалюватися.

 

Список використаних джерел

1. Жданов І. Корупція в Україні: спроба аналізу // Вісник “Школа
політичної аналітики”. – 2002. – № 2.

2. Мейтус В.Ю. Коррупция. Экономический и информационный анализ. – К.:
Нора-принт, 2003.

3. Інформатизація управління в органах внутрішніх справ: Посіб. / В.Г.
Хахановський, П.П. Підюков, В.М. Смаглюк та ін. / За заг. ред. Я.Ю.
Кондратьєва. – К.: НАВСУ, 2003.

 В.Г. Хахановський. Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з
корупцією: структура та зміст навчального модулю. “Боротьба з
організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)” 8’2003

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019