.

Господарські суди (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
21 11539
Скачать документ

Господарські суди

Правове положення, завдання та принципи діяльності господарських судів.

Поняття, склад та повноваження місцевих господарських судів.

Поняття, склад та повноваження апеляційних господарських судів.

Поняття, склад та повноваження Вищого господарського суду України.

Правове положення, завдання та принципи діяльності господарських судів

Відповідно до чинного господарсько-процесуального законодавства України
підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (в тому числі
іноземні), громадяни, які здійснюють господарську діяльність, мають
право звертатися до господарського суду згідно з установленою
підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або
оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Господарські суди займають в судовій системі України особливе місце, яке
визначається специфікою їх правового статусу та предметом їх діяльності.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про господарські суди» на них
покладається здійснення правосуддя в господарських правовідносинах,
тобто вирішення всіх господарських спорів, що виникають між юридичними
особами, державними та іншими органами, а також при розгляді справ про
банкрутство.

Організація і діяльність господарських судів визначається Конституцією
України, Законом України «Про господарські суди», Господарським
процесуальним кодексом України, Законом України «Про судоустрій», іншими
законодавчими актами України, а також міждержавними договорами і
угодами, ратифікованими у встановленому порядку.

Господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної
юрисдикції і становлять єдину триланкову систему судових органів, яку
складають: місцеві господарські суди; апеляційні господарські суди;
Вищий господарський суд України.

Чисельність та штатний розпис господарських судів. Чисельність суддів
господарських судів встановлюється Президентом України.

Структура апарату та штатний розпис місцевих та апеляційних
господарських судів затверджуються головами цих господарських судів, які
в разі необхідності можуть утворювати відділи, визначивши організацію,
завдання і порядок їх діяльності. В апаратах господарських судів є також
посади помічників суддів, спеціалістів та інших працівників.

Структура апарату та штатний розпис Вищого господарського суду
затверджуються його Головою. Для вивчення, узагальнення практики,
аналізу статистики, попередження правопорушень у сфері господарських
відносин, систематизації і кодифікації законодавства та виконання інших
функцій, пов’язаних з діяльністю Вищого господарського суду, утворюються
управління, відділи, інші структурні підрозділи.

Право на зайняття посади судді апеляційного господар- ського суду, а
також господарського суду Автономної Республіки Крим, господарських
судів областей, міст Києва та Севастополя має громадянин України, який
досяг на день призначення 25 років, має вищу юридичну освіту і стаж
роботи за спеціальністю не менше п’яти років. Право на зайняття посади
судді Вищого господарського суду України має громадянин України, який
досяг на день призначення 30 років, має вищу юридичну освіту і стаж
роботи за спеціальністю не менше 10 років.

У процесі своєї діяльності господарські суди спрямовують свою роботу на
вирішення завдань щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів
учасників господарських правовідносин, сприяння зміцненню законності у
сфері господарських відносин та внесення пропозицій, спрямованих на
вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.

Фінансове, матеріально-технічне та транспортне забезпечення діяльності
господарських судів. Фінансування господарських судів здійснюється за
рахунок Державного бюджету України. При цьому розмір асигнувань на
утримання господар- ських судів затверджується Верховною Радою України
за поданням Голови Вищого господарського суду України, а кошторис витрат
на їх утримання — головою відповідного господарського суду.

Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуговування
господарських судів здійснюється органами державної виконавчої влади
України.

Господарські суди є юридичними особами, які мають самостійний кошторис,
поточний, а за необхідності — й інші рахунки в установах банку, печатку
із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

При здійсненні правосуддя господарський суд порушує справи за позовними
заявами:

підприємств та організацій, які звертаються до господар- ського суду за
захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;

державних та інших органів, які звертаються до господарського суду у
випадках, передбачених законодавчими актами України;

прокурорів та їх заступників, які звертаються до господар- ського суду в
інтересах держави;

Рахункової палати, яка звертається до господарського суду в інтересах
держави в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами
України.

При цьому прокурор, звертаючись до господарського суду в інтересах
держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення
інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також
вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у
спірних відносинах.

Господарський суд порушує справи про банкрутство за письмовою заявою
будь-кого з кредиторів, боржника.

Таким чином, із урахуванням чинного господарсько-процесуального
законодавства України (ст. 12 ГПК України) господарським судам
підвідомчі:

справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і
виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах
про визнання недійсними актів із підстав, зазначених у законодавстві,
крім спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;
спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на
послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до
законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін; інших спорів,
вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та
угод віднесено до відання інших органів;

справи про банкрутство;

справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової
палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції.

При цьому підвідомчий господарським судам спір може бути передано
сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів про
визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні,
зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із
задоволенням державних потреб.

Слід також зазначити, що Вищий господарський суд України, апеляційні
господарські суди, а також господарський суд Автономної Республіки Крим,
господарські суди областей, міст Києва і Севастополя тісно взаємодіють
із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі по
попередженню порушень законності, а також координують свою діяльність із
правоохоронними органами України та інших держав щодо запобігання
порушенням законодавства у сфері господарських відносин.

При здійсненні правосуддя господарські суди України зобов’язані
дотримуватись певних принципів, основних засад судочинства, які
вироблені багаторічною судовою практикою та зусиллями науковців. Такими
основними принципами, відповідно до яких здійснюється правосуддя
господарськими судами, є:

принцип законності;

принцип незалежності суддів, у тому числі й від органів законодавчої та
виконавчої влади, і підкорення тільки законові;

принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і
господарським судом;

принцип змагальності сторін та свободи в наданні ними господарському
суду своїх доказів і у доведенні перед судами їх переконливості;

повного фіксування судового процесу технічними засобами у порядку,
встановленому законом;

забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень
господарського суду, крім випадків, установлених законом;

принцип гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випадків,
коли це суперечить інтересам охорони державної, комерційної або
банківської таємниці або коли є обґрунтовані заперечення однієї із
сторін;

принцип обов’язковості виконання рішень, ухвал, постанов господарського
суду.

Господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов’язкових до
виконання на всій території України рішень, ухвал, постанов, які
приймаються іменем України. Усі судові рішення викладаються у письмовій
формі. Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів
тягне відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

Таким чином, дотримання основних принципів судочинства господарськими
судами засвідчує, що судова система розвивається у напрямі подальшого
становлення демократичних засад суспільства та побудови правової держави
в Україні.

Поняття, склад та повноваження місцевих господарських судів

Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, що утворюються в
округах відповідно до указу Президента України.

Місцеві господарські суди складаються з суддів місцевого суду, голови та
заступника голови суду. У місцевому господарському суді, в якому
кількість суддів перевищує п’ятнадцять, може бути призначено більше
одного заступника голови суду.

Місцеві господарські суди є судами першої інстанції, які розглядають
справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи,
віднесені процесуальним законом до їх підсудності. Відповідно до статті
13 Господарського процесуального кодексу України місцеві господарські
суди розглядають у першій інстанції всі справи, підвідомчі господарським
судам. При цьому зазначені справи розглядаються суддею одноособово.
Водночас будь-яка справа, що належить до підсудності цього суду, залежно
від категорії і складності, може бути розглянута колегіально у складі
трьох суддів.

Реалізуючі правосуддя у сфері господарських правовідносин, суддя
місцевого господарського суду здійснює:

правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;

процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду
справи;

контроль відповідно до закону за своєчасним зверненням до виконання
судових рішень, постановлених під його головуванням;

інші передбачені законом повноваження.

Очолюється місцевий господарський суд його головою, який виконує такі
повноваження:

здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

визначає обсяг обов’язків заступника (заступників) голови місцевого
господарського суду;

на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею
безстроково або припинення повноважень судді видає відповідний наказ;

приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги
державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо
них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

організовує ведення судової статистики;

організовує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату
суду;

представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

У межах своїх повноважень, визначених діючим законодавством, голова
місцевого господарського суду видає накази і розпорядження.

Голова місцевого господарського суду має заступника (заступників), який
відповідно до визначених головою суду обов’язків бере участь в
організації діяльності суду. У разі відсутності голови суду виконання
його обов’язків здійснюється відповідно до встановленого ним розподілу
обов’язків щодо організації діяльності суду.

Голова місцевого господарського суду та його заступники призначаються на
посаду і звільняються з посади в порядку, встановленому чинним
законодавством. Крім того, слід зазначити, що вони можуть бути
призначені на адміністративні посади повторно.

Поняття, склад та повноваження апеляційних господарських судів

Відповідно до діючого господарського процесуального законодавства
(ст. 91 ГПК України) сторони у справі мають право подати апеляційну
скаргу, а прокурор — апеляційне подання на рішення місцевого
господарського суду, яке не набрало законної сили.

Апеляційна скарга або подання подається через місцевий господарський
суд, який розглянув справу. Він повинен у п’ятиденний строк надіслати
одержану апеляційну скаргу або подання разом зі справою відповідному
апеляційному господарському суду.

При цьому перегляд за апеляційною скаргою або поданням рішення місцевого
господарського суду здійснює апеляційний господарський суд, повноваження
якого поширюються на територію знаходження відповідного місцевого
господарського суду.

Апеляційні господарські суди є спеціалізованими судами апеляційної
інстанції, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу
Президента України.

Ця ланка судових органів складається з голови суду, заступників голови
та суддів, які, як правило, обрані на посаду судді безстроково. У них
також може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду окремих
категорій справ.

Зазначені суди колегією суддів у складі трьох суддів здійснюють перегляд
за апеляційною скаргою або поданням рішень місцевого господарського
суду.

Відповідно до діючого законодавства України апеляційні господарські суди
здійснюють такі повноваження:

розглядають справи, віднесені до їх підсудності, в апеляційному порядку
відповідно до вимог процесуального закону;

ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову
практику;

надають методичну допомогу в застосуванні законодавства місцевим судам;

здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

Очолюється апеляційний господарський суд Головою, який у межах чинного
законодавства виконує такі повноваження:

здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

розподіляє обов’язки між заступниками голови суду;

на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи припинення
повноважень судді видає відповідний наказ;

організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання і
головує на засіданнях президії;

організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й
узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду
справи, судові рішення в яких набрали законної сили;

приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм
ранги державного службовця у порядку, встановленому законом, застосовує
щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату
відповідного суду;

подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на
утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;

представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

Голова апеляційного господарського суду з питань, що належать до його
повноважень, видає накази і розпорядження.

Голова апеляційного господарського суду має першого заступника та
заступників голови суду — голів судових палат. У разі відсутності голови
апеляційного суду його обов’язки виконує перший заступник голови, а за
його відсутності — старший за віком заступник голови апеляційного
господарського суду.

AE

AE

AE

&

F

AE

&

AE

gdaS

h

j

AE

E

Oe

???

????

?

????

4поділу обов’язків здійснює організаційне керівництво роботою
структурних підрозділів суду та виконує інші обов’язки, визначені
головою суду.

Заступник голови апеляційного господарського суду:

формує колегії суддів для розгляду справ, головує в судових засіданнях
або призначає для цього суддів;

організовує ведення судової статистики, аналіз та узагальнення судової
практики;

має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких
набрали законної сили;

інформує президію суду про діяльність господарського суду;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

Перший заступник та заступники голови апеляційного господарського суду
призначаються на посаду з числа суддів та звільняються з посади в
порядку, встановленому чинним законодавством. Вони можуть бути
призначені на адміністративні посади повторно.

До президії апеляційного господарського суду входять голова суду, його
заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається рішенням
загальних зборів суддів цього суду. Судді обираються до складу президії
загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.

Президія апеляційного господарського суду:

розглядає питання організації діяльності суду та апарату суду;

розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової
статистики, приймає відповідні рекомендації;

розглядає питання організаційного забезпечення діяльності суду та
виробляє пропозиції щодо його поліпшення;

розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату суду та
підвищення їх кваліфікації;

заслуховує інформацію голів місцевих судів щодо організації діяльності
цих судів;

надає методичну допомогу місцевим судам з метою забезпечення правильного
застосування ними законодавства;

забезпечує виконання рішень зборів суддів відповідного суду;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

Засідання президії апеляційного суду проводяться не рідше одного разу на
місяць. Засідання президії є повноважним, якщо на ньому присутні не
менше двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим
або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, які брали участь у
засіданні, і підписуються головою суду чи його заступником, який
головував на засіданні.

Реалізуючі повноваження апеляційного суду, суддя здійснює:

правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;

процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду
справи;

контроль відповідно до закону за своєчасним зверненням до виконання
постановлених за його участі судових рішень;

інші передбачені законом повноваження.

Поняття, склад та повноваження Вищого господарського суду України

Вищий господарський суд України є вищим судовим органом спеціалізованих
судів, що утворюються Президентом України в порядку, встановленому
чинним законодавством. Він складається з суддів, обраних на посаду
безстроково, голови суду та його заступників.

У межах повноважень, визначених діючим законодавством України, Вищий
господарський суд України:

розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а
також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;

веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;

надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового
застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на
основі її узагальнення та аналізу судової статистики;

дає господарським судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з
питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної
судової юрисдикції;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіально.
Слід також зауважити, що колегія суддів Вищого господарського суду
України формується його Головою і складається з трьох або п’яти суддів
Вищого господарського суду України залежно від категорії і складності
справи.

У своїй діяльності Вищий господарський суд України здійснює зв’язки з
органами, що вирішують господарські спори в інших державах, на підставі
угод і договорів.

Вищий господарський суд України очолюється Головою, який:

здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

розподіляє обов’язки між заступниками голови суду;

на підставі акта про обрання суддею Вищого господарського суду України
або припинення повноважень судді цього суду видає відповідний наказ;

організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання та
головує на її засіданнях;

скликає Пленум Вищого господарського суду України, вносить на його
розгляд питання та головує на його засіданнях; може головувати в судових
засіданнях колегій суддів Вищого господарського суду України при
розгляді будь-якої справи, що належить до юрисдикції даного суду;

здійснює керівництво роботою апарату Вищого господарського суду України;

організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й
узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду
справи, судові рішення по яких набрали законної сили;

приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм
ранги державного службовця в порядку, встановленому законом, застосовує
щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

погоджує подання щодо утворення та ліквідації відповідних місцевих та
апеляційних господарських судів;

вносить подання про призначення та обрання безстроково суддів
відповідних місцевих і апеляційних господарських судів, Вищого
господарського суду України, а також про звільнення їх з посад;

вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади в
порядку, встановленому чинним законодавством;

затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання відповідного
Вищого господарського суду України;

організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату Вищого
господарського суду України;

подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на
утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;

інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Вищого
господарського суду України;

представляє Вищий господарський суд України та відповідну систему
господарських судів у зносинах з іншими органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, громадянами і організаціями, органами
влади та організаціями інших держав;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

Голова Вищого господарського суду України призначається на посаду з
числа суддів даного суду і звільняється з посади за поданням Голови
Верховного Суду України в порядку, встановленому чинним законодавством
України. Він може бути призначений на цю посаду повторно.

У межах своїх повноважень Голова Вищого господарського суду України
видає накази та розпорядження.

Голова Вищого господарського суду України має першого заступника та
заступників голови суду. У разі його відсутності обов’язки Голови Вищого
господарського суду України виконує перший заступник голови суду, а за
його відсутності — один із заступників голови цього суду відповідно до
розподілу обов’язків.

Перший заступник і заступник голови Вищого господарського суду України
здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів суду відповідно
до встановленого розподілу обов’язків та виконують інші обов’язки,
визначені головою суду. Крім того, вони можуть головувати у судових
засіданнях колегій суддів Вищого господарського суду України.

Заступник Голови Вищого господарського суду України:

формує колегії суддів для розгляду судових справ, головує в судових
засіданнях або призначає для цього суддів;

організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й
узагальнення судової практики;

має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення по яких
набрали законної сили;

надає методичну допомогу господарським судам з метою правильного
застосування законодавства;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

Перший заступник і заступники голови Вищого господарського суду України
призначаються на посаду з числа суддів цього суду та звільняються з
посади за пропозицією голови Вищого господарського суду України в
порядку, встановленому діючим законодавством України. При цьому вони
можуть бути призначені на адміністративні посади повторно.

Відповідно до чинного законодавства України суддя Вищого господарського
суду України:

здійснює правосуддя в порядку, визначеному процесуальним законом;

провадить процесуальні дії та здійснює організаційні заходи, необхідні
для забезпечення своєчасного та якісного розгляду справ;

здійснює відповідно до закону контроль за своєчасним зверненням до
виконання постановлених за його участю судових рішень;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

Суддя Вищого господарського суду України має помічника, яким може бути
громадянин України, що має вищу юридичну освіту.

Для вирішення організаційних питань у Вищому господарському суді України
діє президія суду в складі голови суду, його заступників, а також
суддів, кількісний склад яких визначається Пленумом Вищого
господарського суду України. Судді обираються до складу президії
загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.

Президія Вищого господарського суду України:

розглядає питання організації діяльності суду та його апарату;

розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової
статистики, приймає відповідні рекомендації;

розглядає питання організаційного забезпечення діяльності суду і
виробляє пропозиції щодо його поліпшення;

розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату Вищого
господарського суду та підвищення їх кваліфікації;

заслуховує інформацію голів апеляційних та місцевих господарських судів
щодо організації роботи цих судів;

опрацьовує пропозиції щодо кількості суддів у відповідних господарських
місцевих та апеляційних судах;

надає методичну допомогу апеляційним та місцевим господарським судам для
забезпечення правильного застосування ними законодавства;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Засідання президії Вищого господарського суду України проводяться не
рідше одного разу на два місяці. Засідання президії є повноважним у разі
присутності не менше двох третин її складу.

Постанови президії приймаються відкритим або таємним голосуванням
більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні, і
підписуються головою суду чи його заступником, який головував на
засіданні.

Крім того, у зазначеній судовій інстанції діє Пленум Вищого
господарського суду України, який вирішує загальні питання діяльності
цих судів. Він діє у складі всіх суддів Вищого господарського суду та
голів апеляційних господарських судів.

Пленум Вищого господарського суду України здійснює такі повноваження:

дає роз’яснення з питань застосування господарськими судами
законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;

затверджує склад Науково-консультативної ради при Вищому господарському
суді України та положення про неї;

затверджує склад редакційної колегії друкованого органу Вищого
господарського суду України;

визначає кількісний склад суддів — членів Президії Вищого господарського
суду України;

заслуховує інформацію голови Вищого господарського суду України про
діяльність відповідних господарських судів, а також повідомлення
заступників голови Вищого господарського суду України та голів
апеляційних і місцевих господарських судів про практику вирішення
судових справ;

вносить в установленому порядку пропозиції щодо необхідності змін
чинного законодавства;

приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з поданням
щодо офіційного тлумачення Конституції України;

розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його
повноважень.

Пленум Вищого господарського суду України скликається не рідше двох
разів на рік. Про дату його скликання члени Пленуму повідомляються за
десять днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо
питань, які вносяться на розгляд Пленуму.

Засідання Пленуму Вищого господарського суду України є повноважним, якщо
в ньому беруть участь не менше двох третин складу Пленуму. При розгляді
Пленумом питань щодо роз’яснень про застосування законодавства у роботі
Пленуму беруть участь Генеральний прокурор України та Міністр юстиції
України.

Постанови Пленуму Вищого господарського суду України приймаються
відкритим голосуванням більшістю голосів членів Пленуму і підписуються
головуючим на його засіданні.

З метою опрацювання питань, пов’язаних з роз’ясненням законодавства, а
також для надання висновків щодо проектів законів та інших
нормативно-правових актів і з інших питань, пов’язаних з необхідністю
наукового забезпечення діяльності господарських судів, при Вищому
господарському суді України утворюється Науково-консультативна рада з
провідних учених та інших висококваліфікованих спеціалістів. Порядок
організації та діяльності зазначеної ради визначається положенням, що
затверджується Пленумом Вищого господарського суду.

Матеріали судової практики, рішення з організаційних питань діяльності
Вищого господарського суду та інші матеріали про діяльність
господарських судів публікуються у спеціальному друкованому органі
Вищого господарського суду України «Вісник господарського судочинства».

Література

Басай В. Д. Судові та правоохоронні органи України: Підручник. — К.: ВПТ
«Вік», 2001. — 634 с.

Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. — К.:
Юрінком Інтер, 2001. — 350 с.

Коментар до Конституції України. — К.: Інститут законодавства Верховної
Ради України , 1996.

Молдован В. А. Правоохоронні органи: Курс лекцій. — К.: Юмана, 1998. —
160 с.

Молдован В. В. Судоустрій України: Опорні конспекти. — К.: Юмана, 1997.
— 158 с.

Мельник М. І., Хавронюк М. І. Суд та інші правоохоронні органи.
Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Навч. посібник. — К.:
Атіка, 2000. — 512 с.

Організація судових та правоохоронних органів / І. Є. Марочкін,
Н. В. Сибільова, О. Б. Зозулинський та ін. — Х.: Національна юрид. акад.
України, 1996. — 138 с.

Організація судових та правоохоронних органів / За ред. І. Є. Марочкіна,
Н. В. Сибільової, О. М. Толочка. — Х.: Право, 2000. — 269 с.

Организация судебных и правоохранительных органов Украины. Метод.
пособие / В. В. Афанасьев, И. Е. Марочкин, А. Н. Толочко и др. —
Никополь, 1995. — 336 с.

Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник. — М.: Спартак,
1996. — 286 с.

Правоохранительные органы: Учебник для ВУЗов / Под ред. проф. К. Ф.
Гуценко. — М.: БЕК, 1995. — 320 с.

Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник / Под ред. проф.
А. М. Бандурки. — Х.: Ун-т внутр. дел, 1999. — 350 с.

Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: Навч.
посібник. — К.: Атіка, 2000.

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посібник /
Відп. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.

Юзикова Н. С. Система судебных и правоохранительных органов Украины:
Учеб. пособие. — Днепропетровск: УкО ИМА-пресс, 2000. — 280 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020