.

Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності і захист інвестицій

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 3514
Скачать документ

ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

Згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність» держава гарантує
стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і
законних інтересів її суб’єктів.

Умови договорів, укладених між суб’єктами інвестиційної діяльності,
зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках,
коли після їх укладення законодавством встановлено умови, що погіршують
становище суб’єктів або обмежують Їх права, якщо вони не дійшли згоди
СТО.СОВНО зміни умов договору.

Державні органи та їх посадові особи не мають права втручатися в
діяльність суб’єктів інвестиційної діяльності, крім випадків, коли таке
втручання допускається чинним законодавством і здійснюється в межах
компетенції цих органів та посадових осіб.

Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі об’єктів
інвестування, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

У разі прийняття державними або іншими органами актів, що порушують
права інвесторів і учасників інвестиційної діяльності, збитки, завдані
суб’єктами інвестиційної діяльності, підлягають відшкодуванню цими
органами у повному обсязі. Спори про відшкодування збитків розв’язуються
судом або арбітражним судом відповідно до їх компетенції.

Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також
іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством
України, а також договорами України з іноземними державами. Інвесторам,
у тому числі іноземним, забезпечується рівноправний режим, виключаючи
застосування заходів дискримінаційного характеру, що могли б перешкодити
управлінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а також
передбачає умови і порядок вивозу вкладених цінностей і результатів
інвестицій.

Інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані, до
них не можуть застосовуватися заходи, тотожні за наслідками. Такі заходи
можуть застосовуватися лише на основі законодавчих актів України з
відшкодуванням інвестору в повному обсязі збитків, заподіяних у зв’язку
з припиненням інвестиційної діяльності. Порядок відшкодування збитків
інвестору визначається в зазначених актах.

Внесені або придбані інвесторами цільові банківські вклади, акції та
інші цінні папери, платежі за набуте майно або за орендні права у разі
вилучення відповідно до законодавчих актів України відшкодовуються
інвесторам, за виключенням сум, що виявилися використаними або
втраченими в результаті дій самих інвесторів або вчинених за їх участю.

Спори, що виникають в результаті здійснення інвестиційної діяльності,
розглядаються відповідно судом, арбітражним судом або третейським судом.

Інвестиції можуть, а у випадках, передбачених законодавством, мають бути
застраховані.

За недодержання договірних зобов’язань суб’єкти інвестиційної діяльності
несуть майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством
України і укладеними договорами. Сплата штрафів і неустойок за порушення
умов договорів, а також відшкодування завданих збитків не звільняють
винну сторону від виконання зобов’язань, якщо інше не передбачено
законом або договором.

Законом України «Про захист іноземних інвестицій в Україні» від 10
вересня 1991 p. встановлено, що інвестиції, прибутки, законні права та
інтереси іноземних інвесторів на території України захищаються її
законами.

Іноземні інвестори мають дотримуватися законодавства України та не
завдавати шкоди її державним, соціальним та економічним інтересам.

Держава не може реквізувати іноземні інвестиції за винятком певних
випадків: стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Рішення стосовно
реквізиції іноземних інвестицій приймає Кабінет Міністрів України.
Компенсація, що виплачується в цих випадках іноземному інвестору, має
бути адекватною та ефективною.

Іноземним інвесторам гарантується перерахування за кордон їх прибутків
та інших сум, отриманих на законних підставах, як у гривнях, так і в
іноземній валюті.

Іноземні інвестори можуть реінвестувати прибутки на території України.

Іноземні інвестори сплачують податки, встановлені законодавством
України.

В Законі України «Про режим іноземного інвестування» встановлюються
державні гарантії захисту іноземних інвестицій:

Гарантії щодо правового режиму інвестиційної діяльності. Для іноземних
інвесторів на території України встановлюється національний режим
інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками,
передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України.

Для окремих суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють
інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються
відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки,
соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим
інвестиційної та іншої господарської діяльності.

Законами України можуть визначатися території, на яких діяльність
іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями
обмежується або забороняється, виходячи з вимог забезпечення
національної безпеки.

hq

hq

hq

hq

hq

hq

hq

hq

hq

hq

hq

hq

hq

hq

???(?? ? Якщо в подальшому спеціальним законодавством України про
іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних
інвестицій, то протягом десяти років з дня набрання чинності таким
законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні
гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в цьому Законі.

Гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних
органів та їх посадових осіб. Іноземні інвестиції в Україні не
підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати
іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у
разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція
може бути проведена на підставі рішень органів, уповноважених на це
Кабінетом Міністрів України.

Рішення про реквізицію іноземних інвестицій та умови компенсації можуть
бути оскаржені в судовому порядку.

Компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам. Іноземні
інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду
і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або
неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими
особами передбачених законодавством обов’язків щодо іноземного інвестора
або підприємства з іноземними інвестиціями, відповідно до законодавства
України.

Усі понесені витрати та збитки іноземних інвесторів, завдані їм
внаслідок примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів
та їх посадових осіб, дій, бездіяльності або неналежного виконання
державними органами України чи їх посадовими особами передбачених
законодавством обов’язків щодо іноземного інвестора або підприємства з
іноземними інвестиціями, повинні бути відшкодовані на основі поточних
ринкових цін та (або) обгрунтованої оцінки, підтверджених аудитором чи
аудиторською фірмою.

Компенсація, що виплачується іноземному інвестору, повинна бути швидкою,
адекватною і ефективною. Компенсація, що виплачується іноземному
інвестору внаслідок примусових вилучень, а також незаконних дій
державних органів та їх посадових осіб визначається на момент припинення
права власності.

Компенсація, що виплачується іноземному інвестору внаслідок дій,
зазначених у частині першій цієї статті, визначається на час фактичного
здійснення рішення про відшкодування збитків. Сума компенсації повинна
виплачуватись у валюті, в якій були здійснені інвестиції, чи в будь-якій
іншій, прийнятній для іноземного інвестора валюті, відповідно до
законодавства України. З моменту виникнення права на компенсацію і до
моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з
середньою ставкою відсотка, за яким лондонські банки надають позики
першокласним банкам на ринку евровалют (ЛІБОР).

Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності. У разі припинення
інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не
пізніше шести місяців від дня припинення цієї діяльності своїх
інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування в сумі
фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду)
без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній
формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної
діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними
договорами України.

Гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних
внаслідок здійснення іноземних інвестицій. Іноземним інвесторам після
сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів гарантується
безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та
інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах
внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Порядок переказу за кордон прибутків, доходів та інших коштів, одержаних
внаслідок здійснення іноземних інвестицій, визначається Національним
банком України.

Згідно із Законом України «Про загальні засади створення і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» на всі об’єкти та
суб’єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони
поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена
законодавством України про інвестиційну діяльність та іноземні
інвестиції. Держава гарантує суб’єктам господарської діяльності
спеціальної (вільної) економічної зони право на вивезення прибутків і
капіталу, інвестованого в спеціальну (вільну) економічну зону, за її
межі та за межі України.

Держава, відповідно до законодавства України, гарантує збереження у
повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб’єктів економічної
діяльності спеціальної (вільної) економічної зони при її ліквідації.

Спори, що виникають у зв’язку з ліквідацією спеціальної (вільної)
економічної зони між органом господарського розвитку і управління,
суб’єктами економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони
та ліквідаційною комісією, підлягають розгляду в судових або арбітражних
органах України, а спори за участю іноземного суб’єкта економічної
діяльності, що діє в цій зоні, — в судових та арбітражних органах за
погодженням сторін, у тому числі й за кордоном.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020