.

Функції депутатів місцевих рад (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 4104
Скачать документ

Реферат на тему:

Функції депутатів місцевих рад

Прийнятий у 1997 році Закон України ”Про місцеве самоврядування”
визначає, що ”сільські, селищні, міські ради є органами місцевого
самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади і
здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження
місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими
законами” [1, с.7].

У науковій юридичній літературі накопичений досвід щодо визначення
поняття функцій в цілому, зокрема з’явилися публікації щодо визначення
поняття функцій держави, органів і посадових осіб, функцій державної
влади, функцій управління. Також проводяться дослідження щодо визначення
функцій місцевого самоврядування в цілому, органів і посадових осіб.

На думку О.Є. Кутафіна, В.І. Фадєєва, під функціями місцевого
самоуправління розуміють основні напрями муніципальної діяльності, які в
свою чергу обумовлені природою та місцем муніципального самоуправління в
системі народовладдя [2, с.112].

Щодо функцій територіальних громад, то „це основні напрями та види
муніципальної діяльності цих спільностей, які виражають волю і інтереси
місцевих жителів та забезпечують здійснення ними відносин з державою, її
органами, суб’єктами місцевого самоврядування в межах Конституції і
законів України” [3, с.127].

Під функціями представницьких органів місцевого самоврядування розуміють
”основні сторони соціального призначення представницьких органів
місцевого самоврядування в Україні, які втілюються в конкретні напрями і
види діяльності рад щодо здійсненнязавдань, визначених Конституцією
України, Законом про місцеве самоврядування, іншими законами і
нормативними актами” [4, с.172].

Отже, мета дослідження полягає в тому, щоб на основі досягнень юридичної
науки в сфері визначення функцій органів і посадових осіб, а також
аналізу чинного законодавства щодо місцевого самоврядування, дослідити
функції депутатів місцевих рад, що в свою чергу дозволить визначити
місце та роль депутата як представника територіальної громади та
суб’єкта відповідної місцевої ради в системі народовладдя.

Відповідно до поставленої мети зроблена спроба вирішити такі завдання:

– визначити поняття ”функції” депутатів місцевих рад як суб’єктів
конституційно-правових відносин;

– класифікувати функції депутатів місцевих рад за відповідними
критеріями.

Проблема визначення функцій держави, органів державної влади та
місцевого самоврядування носить дискусійних характер. Серед науковців не
існує єдиного підходу щодо визначення цього поняття. Терміном ”функція”
досить часто окреслюють такі поняття, як ”ціль”, ”завдання”,
”компетенція”, ”права” тощо. Набутий досвід щодо визначень функцій
органів публічної влади дозволяє визначити функції, як вид і напрями
діяльності відповідних суб’єктів і це, на нашу думку, повинно стати
одним із джерел визначення поняття ”функції депутатів місцевих рад”.

Відповідно до ст. 143 Конституції України територіальні громади села,
селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого
самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності;
затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і
контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних
адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання;
встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують
проведення місцевих референдумів і реалізацію їх результатів; утворюють,
реорганізовують і ліквідовують комунальні підприємства, організації і
установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші
питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що функції депутатів
місцевих рад будуть похідними від функцій місцевого самоврядування в
цілому і відповідають правовій природі місцевого самоврядування.

На думку В.В. Кравченко, М.В. Пітцика, основні функції місцевого
самоврядування випливають із його завдань і при цьому виділяють такі
найважливіші функції, як:

1) залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та
загальнодержавного значення; 2) володіння, використання, а також
управління комунальною власністю;

3) забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного
розвитку відповідної території; 4) надання соціальних послуг населенню;
5) забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона
прав, свобод і законних інтересів громадян; 6) соціальний захист
населення, сприяння працевлаштуванню громадян; 7) захист прав місцевого
самоврядування [5, с.72].

Функції депутатів місцевих рад обумовлені природою депутатського мандата
і обумовлюють конкретно-предметну визначеність депутатів у
представницькому органі місцевого самоврядування.

Таким чином, можна вважати, що функції депутатів місцевих рад – це
основні напрями та види діяльності щодо реалізації депутатських
повноважень у найважливіших сферах життєдіяльності територіальної
громади; вони мають соціальне призначення, тому щоспрямовані на
реалізацію інтересів та потреб населення; у функціях реалізуються
депутатські права та обов’язки, передбачені законодавством; форми
реалізації функцій, зумовлені природою депутатського мандата.

На підставі вищевикладеного, функції депутатів місцевих рад – це основні
напрями та види діяльності депутатів як представників інтересів
територіальної громади та повноважних і рівноправних членів відповідної
ради, які знаходять свій вираз і конкретизацію у компетенції, правах та
обов’язках, визначених Конституцією та законами України щодо здійснення
місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 45 Закону України ”Про місцеве самоврядування в
Україні” сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх
створення), районні, обласні ради складаються з депутатів та згідно з
п.1 ст.10 закону сільські, селищні, міські ради є органами місцевого
самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та
здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження
місцевого самоврядування, а функції депутатів місцевих рад в основному
будуть тотожними з функціями територіальних громад і відповідних
місцевих рад.

Згідно зі статтею 10 закону про місцеве самоврядування сільські,
селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що
представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх
імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування,
визначені Конституцією України та законами. Цим Конституція визнала
основним носієм функцій і повноважень територіальної громади місцеві
ради, в особі депутатів місцевих рад.

Вітчизняна наука конституційного права має певний досвід щодо
класифікації функцій місцевого самоврядування в цілому та його органів
зокрема.

Зокрема, В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький вважають, що функції
представницьких органів місцевого самоврядування тотожні з функціями
територіальних громад і, зокрема, виділяють серед них такі: політична,
економічна, соціальна і культурна, екологічна, представницька,
нормотворча, фінансово-бюджетна, контрольна, матеріально-технічна тощо
[4, с.174].

Формування та послідовність виникнення функцій залежить від завдань, що
постають перед депутатами в процесі їх депутатської діяльності, від
потреб та інтересів виборців, економічних можливостей
адміністративно-територіальної одиниці тощо.

У зв’язку з тим, що депутати місцевих рад виконують значну кількість
функцій, зміст яких досить різноманітний, виникає необхідність їх
наукової класифікації.

На підставі вищевикладеного одним із критеріїв класифікації функцій
депутатів місцевих рад можна назвати об’єкти впливу або сфери
діяльності. А саме, залежно від того, в якій сфері суспільних відносин
реалізуються депутатські повноваження, функції депутатів місцевих рад
можна поділити на представницьку, політичну, економічну, соціальну,
екологічну тощо.

Передусім потрібно наголосити, що представницька функція є першоосновою
для реалізації депутатських повноважень і в свою чергу обумовлена
природою депутатського мандата, в основу якого покладені ідеї народного
представництва.

Представницька функція депутатів місцевих рад, на думку В.Ф. Погорілка,
є похідною від представницької функції рад у цілому і являє собою
управління державними і громадськими справами, що здійснюється
відповідними радами на підставі їх повноважень [4, с.174].

Саме представницькі органи займають пріоритетне місце в системі
місцевого самоврядування. Їх провідне місце та роль забезпечуються тим,
що депутати, як головні суб’єкти представницького органу, обираються
безпосередньо територіальною громадою на основі демократичних принципів
виборчого права і виражають її волю, придають їй загальнообов’язковий
характер і здійснюють від імені та в інтересах жителів владу на місцях.

Особливе місце в системі функцій депутатів місцевих рад займає політична
функція. Це зумовлено перш за все тим, що депутатська діяльність
пов’язана з такими явищами, як політика, влада, місцева влада тощо, а
також місцем органів місцевого самоврядування в політичній системі, а
саме – органи місцевого самоврядування не входять до системи органів
державної влади.

Важливим аспектом діяльності депутатів місцевих рад є політична
діяльність, яка включає в себе участь у партійних заходах, у виборчих
компаніях, у зустрічах з партійними лідерами. Депутат зобов’язаний
представляти інтереси своїх виборців, забезпечувати дотримання і захист
на території свого виборчого округу прав і свобод виборців, у т. ч. і
політичних.

Одним із важливих завдань місцевого самоврядування в цілому є
забезпечення соціально-економічного розвитку муніципального утворення.

Економічна функція депутатів місцевих рад полягає перш за все у
вирішенні економічних питань місцевого значення, а саме – депутати,
шляхом прийняття рішень, затверджують програми економічного розвитку
відповідних адміністративно-територіальних одиниць; визначають основні
напрями бюджетної політики, затверджують місцеві бюджети та контролюють
їх виконання; встановлюють місцеві податки та збори відповідно до Закону
України ”Про систему оподаткування” тощо.

Соціальна функція депутатів місцевих рад полягає у реалізації соціальної
політики держави. Здійснюючи державну політику щодо соціального захисту
населення в межах своїх повноважень, органи місцевого самоврядування
повинні безумовно керуватися приписами законів. Однак це не виключає
право органів місцевого самоврядування, які найближче стоять до
населення, самостійно встановлювати додаткові до встановлених
законодавством гарантій соціального захисту населення. А саме, Закон
України ”Про місцеве самоврядування в Україні” наділяє органи місцевого
самоврядування широким колом повноважень щодо встановлення (за рахунок
фінансових коштів місцевого самоврядування і благодійних надходжень)
додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального
захисту населення.

За Конституцією України кожен має право на безпечне для життя і здоров’я
довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст.
50). Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”
визначаються повноваження місцевих рад у галузі природокористування і
охорони природного середовища, що являє собою екологічну функцію
депутатів місцевих рад, а саме – регулювання земельних відносин,
встановлення ставок земельного податку, прийняття рішень щодо стягнення
платежів за використання природних ресурсів, а також місцеві ради несуть
відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй
території тощо.

Наступним критерієм класифікації функцій депутатів місцевих рад можна
назвати засоби і методи депутатської діяльності і на підставі цього
виділити такі функції: нормотворча, організаційна, контрольна.

Нормотворча функція депутатів місцевих рад реалізується шляхом прийняття
нормативно-правових актів у процесі практичного здійснення завдань і
функцій місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 59 закону про місцеве самоврядування рада в межах
своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Згідно зі ст.19 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”
депутати місцевих рад на основі Конституції та в межах законодавства
можуть прийняти територіальний статут громади села, селища, міста, який
є актом загального характеру та найбільш важливим нормативним актом
муніципального утворення, оскільки він визначає та закріплює найбільш
важливі питання організації та здійснення місцевого самоврядування на
відповідній території.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх
офіційного оприлюднення, якщо відповідною місцевою радою не встановлено
більш пізній строк введення їх у дію, і спрямовані на виникнення, зміну
чи припинення правовідносин у межах муніципального утворення.

Іншою і не менш важливою функцією депутатів місцевих рад є організаційна
функція, основним змістом якої є діяльність депутатів щодо формування
власних структур місцевих рад, а саме – діяльність щодо утворення
виконавчого комітету відповідної місцевої ради; призначення чи обрання
на посади, звільнення з посад тощо. Організаційна функція депутатів
місцевих рад спрямована перш за все на організацію, впорядкування та
активізацію діяльності як органів і посадових осіб місцевого
самоврядування, так і територіальної громади в цілому.

Контрольна функція депутатів місцевих рад передбачає контроль з боку
відповідних рад за діяльністю органів, посадових осіб, підприємств,
установ та організацій, розташованих на території відповідного
муніципального утворення. Депутати місцевих рад здійснюють контроль за
діяльністю сільського, селищного, міського голови, заслуховуючи звіт про
діяльність виконавчих органів ради; контроль за діяльністю виконавчих
комітетів ради; контроль за діяльністю підприємств, установ, організацій
щодо забезпечення інтересів, прав і свобод населення. Функція
депутатського контролю спрямована на забезпечення законності, тобто
відповідність поведінки суб’єктів, регульованих правом відносин,
правовим нормам.

Отже, функції депутатів місцевих рад – це основні напрями їх діяльності.
Аналіз завдань і функцій свідчить, що на депутатів місцевих рад
покладається основний обсяг самоврядних повноважень. Положення ст. 140
Конституції України, відповідно до якої місцеве самоврядування
здійснюється територіальними громадами в порядку, встановленому законом,
як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, дає
підстави стверджувати, що місцеві ради потенційно можуть вирішувати
будь-яке питання, віднесене до відання місцевого самоврядування, крім
питань, які можуть бути предметом місцевого референдуму.

Література:

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України – К.:
Парламентське вид-во, 2002. – 68 с.

2. Кутафин О.Е. Фадеев В.И. Муниципальное право Росийськой федерации:
Учебник. – М.:Юристь, 1997. – 428 с.

3. Батанов О. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в
Україні: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України, 2001. – 260 с.

4. Погорілко В.Ф., Фрицький О.Ф. Муніципальне право України: Підручник.
– К.: Юрінком Інтер, 2001. – 350 с.

5. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний
посібник. – К.: Атіка, 2003. – 176 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019