.

Форми правочинів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1738
Скачать документ

Форми правочинів

Форма правочину — це спосіб вираження волі осіб, які беруть у ньому
участь.

Цивільне законодавство і практика укладення правочинів допускають
різноманітні форми останніх — від найпростіших до ускладнених
спеціальними процедурами, державною реєстрацією тощо. Зокрема досить
поширеними у вітчизняній практиці є такі форми вчинення правочинів: 1)
конклюдентними діями; 2) шляхом мовчання; 3) усно; 4) письмово; 5)
письмово з нотаріальним посвідченням; 6) письмово з дотриманням
спеціальних вимог (державна реєстрація тощо).

Одним із найпростіших способів вираження волі є конклюдентні дії, тобто,
звичайна за таких обставин поведінка особи, з якої

ясно випливає намір (бажання) особи здійснити правочин на заздалегідь
відомих умовах. Правочини за допомогою конклюдентних дій можуть
вчинятися лише у випадках, коли це не суперечить їх суті й законом не
встановлений інший спосіб вираження волі стосовно таких правочинів.
Наприклад, банк, виставляючи банкомат, виражає свій намір виплачувати
гроші володільцям відповідних кредитних карток; володілець картки,
виконуючи необхідні дії, виражає свою волю на отримання грошей з
рахунку.

Вираження волі в правочині можливе також шляхом мовчання (ч.З ст.206
ЦК). Мовчання має правове значення лише у тому випадку, якщо законом або
домовленістю сторін правочину йому надане таке значення. Так, якщо
орендатор продовжує користуватися майном після закінчення строку
договору при відсутності заперечень з боку орендодавця, договір
вважається поновленим на тих самих умовах на невизначений строк (ст.764
ЦК). У цьому випадку подовження орендних відносин відбувається фактично
шляхом мовчазної згоди сторін.

Поширенішим варіантом вираження волі суб’єктів цивільних відносин є
словесний спосіб (усна форма правочину), коли висновок про волю особи
робиться не приблизно, а на підставі прямо висловленого нею бажання.

Така форма правочинів може мати місце у випадку переговорів сторін під
час їх особистої зустрічі, переговорів по телефону, радіо тощо без
складання письмового документа.

Згідно зі ст.206 ЦК, за загальним правилом, усно можуть вчинятися
правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх учинення.

Характерною рисою таких правочинів є збіг у часі двох стадій їх розвитку
— виникнення і припинення шляхом виконання.

Зазвичай у таких випадках йдеться про правочини, які укладаються на
невелику суму або з приводу яких рідко виникають спори. Зокрема до них
належать:

1) правочини фізичних осіб між собою на суму, що не перевищує
двадцятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

2) правочини з будь-яким суб’єктним складом незалежно від суми, що
виконуються безпосередньо під час їх укладення, як, наприклад, договір
купівлі-продажу за готівку. У цьому випадку будь-якій фізичній особі,
яка оплатила товари або послуги на підставі усного правочину з іншими
юридичними або фізичними особами, за її бажанням має бути виданий
документ, що підтверджує підстави і суму отриманих грошей. Водночас ч.2
ст.207 ЦК встановлює фактично обов’язок юридичних осіб, які оплатили
товари або послуги, вимагати від контрагента письмового підтвердження
отриманої суми грошей та підстав для їх отримання.

У жодному разі не допускається усне вчинення правочинів, щодо яких
потрібне нотаріальне посвідчення або державна реєстрація, а також
правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх
недійсність (наприклад, домовленості про поруку, заставу тощо).

Правочини на виконання договору за домовленістю сторін можуть вчинятися
в усній формі навіть тоді, коли за загальним правилом для самого
договору передбачена письмова форма. Проте усні правочини на виконання
письмового договору не допускаються, якщо це суперечить договору або
закону.

У зв’язку з нетривалістю договору зберігання речей фізичних осіб у
гардеробах установ, організацій тощо, цей договір також укладається усно
незалежно від вартості речі, переданої на зберігання. При цьому постає
питання про правове значення так званих легітимаційних знаків (номерного
жетона тощо), які видаються в таких випадках особі, що здає речі на
зберігання (ст.937 ЦК). Виправданим видається висновок про те, що такий
знак є лише одним з можливих способів доказу наявності договору
зберігання, а не його формою. Тому при його втраті фізична особа не
позбавляється права доводити існування договору показаннями свідків.

У простій письмовій формі мають укладатися правочини:

а) між юридичними особами;

б) між фізичною та юридичною особою (крім випадків, коли момент
учинення правочину збігається з виконанням);

в) фізичних осіб між собою, на суму, що перевищує у 20 і більше разів
розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (крім випадків, коли
момент учинення правочину збігається з виконанням);

г) інші правочини, для яких письмова форма передбачена законом (ст.208
ЦК).

Згідно зі ст.207 ЦК письмовою формою вважається фіксація змісту
правочину у одному (договір, довіреність тощо) або у кількох документах
(листи, телеграми тощо). Правочин також вважається вчиненим у письмовій
формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного
або іншого технічного засобу зв’язку.

Обов’язковою ознакою письмової форми є те, що сторони власноручно
вчиняють підпис на відповідному документі при укладенні правочину.
Документи у правочині, сторонами якого є юридичні особи, підписуються
особами, уповноваженими на це установчими документами (статутом,
засновницьким договором), та скріплюються печаткою юридичної особи.

Частина 3 ст.207 ЦК допускає використання при укладенні правочину
факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або
іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога
власноручного підпису. Але допускається це лише у тому разі, коли: а)
такий порядок підпису передбачений законом; б) сторонами заздалегідь
досягнута згода, яка містить зразки відповідного аналога власноручного
підпису.

Якщо фізична особа внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших причин
не може власноручно підписатися, правочин за її дорученням може
підписати інша особа. Підпис останньої засвідчує відповідна посадова
особа (керівник установи, начальник відділу кадрів, декан, головний
лікар тощо) за місцем роботи, проживання, навчання або лікування особи,
яка його вчиняє (ч.4 ст.207 ЦК).

В документі, що є письмовою формою правочину, має бути вказаний зміст
правочину, його сторони. При цьому останні мають засвідчити документ
своїм підписом (а якщо це юридичні особи, то ще й скріпити печаткою).
Законодавчими актами та угодою сторін можуть встановлюватися додаткові
вимоги, яким має відповідати укладений правочин.

У випадках, прямо зазначених у законі, або за погодженням сторін,
недотримання простої письмової форми має наслідком недійсність правочину
(ст.218 ЦК). Зокрема, ЦК передбачає нікчемність правочину у випадках
порушення вимоги про його письмову форму, якщо ним встановлюються засоби
забезпечення виконання зобов’язання (ст.547 ЦК).

Правочин, вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню
лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін.

Нотаріальне посвідчення правочину означає, що його зміст, час і місце
здійснення, наміри суб’єктів правочину, його відповідність закону та
інші обставини перевірені та офіційно зафіксовані нотаріусом, а тому
розглядаються як встановлені й достовірні.

Нотаріальне посвідчення правочину здійснює нотаріус. У разі відсутності
в населеному пункті нотаріуса необхідні дії здійснюють уповноважені на
це посадові, службові особи органів місцевого самоврядування. Крім того,
у випадках, встановлених законом, до нотаріального посвідчення правочину
прирівнюється його посвідчення певною посадовою особою: командиром
військової частини, головним лікарем лікарні, капітаном морського судна
тощо (ст.ст.245, 1251, 1252 ЦК).

Необхідність дотримання нотаріальної форми законом, як правило,
передбачається для вчинення правочину щодо майна, яке має значну
цінність. Це, зокрема, договори про відчуження (купівлі-продажу,
дарування, ренти, довічного утримання) жилого будинку, іншої нерухомості
(ст.ст.657, 719, 732, 745 ЦК); договори про заставу нерухомого майна,
транспортних засобів, космічних об’єктів (ст.577 ЦК); договори
купівлі-продажу майна державних підприємств (ст.27 Закону “Про
приватизацію державного майна”); шлюбний договір (ст.94 СК); заповіти
(ст.1247 ЦК ); спадковий договір (ст.1304 ЦК); довіреність на вчинення
правочинів, які потребують нотаріальної форми, а також та, що видається
у порядку передоручення (ст.245 ЦК).

За згодою суб’єктів, які вчиняють правочин, нотаріальному посвідченню
підлягає будь-який правочин, навіть той, для якого ця вимога не є
обов’язковою. Використання такої можливості часто є Доцільним, оскільки
перевірка змісту правочину нотаріусом слугує гарантією того, що цей
правочин укладений відповідно до вимог

закону. До того ж нотаріальне посвідчення правочину полегшує з’ясування
обставин справи, якщо виникає спір щодо істотних умов правочину та їх
тлумачення.

Державній реєстрації підлягають ті правочини, щодо яких така вимога
прямо встановлена у законі. Наприклад, ст.657 ЦК передбачає обов’язкову
письмову форму з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією для
договорів купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового
комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна.

Державна реєстрація має дві основні мети. По-перше, проводиться облік
цивільних прав, які виникають з такого правочину. По-друге, має місце
додатковий контроль законності змісту правочину, дотримання порядку його
укладення тощо.

Правочин, який підлягає державній реєстрації, вважається вчиненим лише з
моменту його державної реєстрації (ч. І ст.210 ЦК). Отже, при
недотриманні цієї вимоги у тих випадках, коли така реєстрація визнана
законом обов’язковою, правочин вважається неукладеним, а отже, не має
юридичної сили.

Ця вада правочину може бути усунена шляхом його реєстрації. У цьому
випадку постає питання про момент, з якого такий правочин може вважатися
укладеним: з моменту підписання, з моменту нотаріального посвідчення чи
з моменту реєстрації? З аналізу змісту ст.210 ЦК випливає, що цивільні
права і обов’язки у сторін такого правочину можуть виникати лише з
моменту його реєстрації (дати внесення відповідного запису у документи,
де фіксується реєстрація).

Перелік органів, які здійснюють державну реєстрацію, порядок реєстрації,
а також порядок ведення відповідних реєстрів встановлюються законом.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020