.

Форми і види цивільно-правової відповідальності(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 4124
Скачать документ

Реферат на тему:

Форми і види цивільно-правової відповідальності

Форми цивільно-правової відповідальності. Під формою цивільно-правової
відповідальності розуміють форму вираження додаткових обтяжень, що
покладаються на правопорушника.

Відповідальність може наступити у формах: відшкодування збитків, сплати
неустойки, втрати завдатку, конфіскації майна і т.п. Найбільш поширеною
формою є відшкодування збитків. Обов’язок боржника відшкодувати збитки
має загальний характер і є чинним в усіх випадках, якщо законом або
договором Не передбачено іншого. Інші форми цивільно-правової
відповідальності застосовуються тільки тоді, коли це передбачено законом
чи угодою. Форму цивільно-правової відповідальності у вигляді
відшкодування збитків називають загальною формою цивільно-правової
відповідальності, всі інші форми — спеціальними формами.

Види цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова
відповідальність поділяється на види. В основу такого поділу можуть бути
покладені різні критерії. Залежно від підстав виникнення розрізняють
договірну та позадоговірну відповідальність.

Договірна відповідальність виступає у вигляді санкції за порушення
договору. Якщо боржник вчасно не передає речі, не виконує роботи або
виконує її неналежним чином, то він повинен відшкодувати кредиторові
збитки, заподіяні таким невиконанням, а у випадках, передбачених законом
або договором, — сплатити і неустойку. При цьому у більшості випадків
вважається, що попереднє зобов’язання боржника залишилось, і кредитор
має право вимагати його виконання.

На протилежність договірній позадоговірна відповідальність наступає у
разі заподіяння особою шкоди будь-якій іншій особі. Позадоговірна
відповідальність має місце тоді, коли відповідна санкція застосовується
до правопорушника, який не перебуває у договірних відносинах з
потерпшим.

Юридичне значення розмежування договірної і позадоговірної
відповідальності полягає в тому, що форми та розмір позадоговірної
відповідальності встановлюються тільки законом, а форми й розмір
договірної відповідальності визначаються як законом, так і договором.
При укладені договору сторони можуть передбачити відповідальність за
такі правопорушення, за які чинне законодавство не передбачає будь-якої
відповідальності.

162

Сторони можуть також знизити або підвищити розмір відповідальності
порівнянь із встановленим законом.

На практиці може виникнути конкуренція між договірною і позадоговірною
відповідальністю. Наприклад, який вид відповідальності треба застосувати
до наймача, що знищив або пошкодив майно наймодавця, договірний чи
позадоговірний? Певно, за наявності передумови для договірного позову
відповідальність має бути договірною. Саме таке вирішення цього питання
гарантує для кожної із сторін більш повну охорону її прав і не послаблює
встановленої законом відповідальності.

Залежно від характеру розподілу відповідальності декількох осіб
розрізняють дольову, солідарну і субсидіарну відповідальність.

Дольова відповідальність має місце тоді, коли кожний із боржників несе
відповідальність тільки в тій частиш, яка випадає на нього відповідно до
законодавства або договору. Дольова відповідальність має значення
загального права і застосовується тоді, коли законодавством або
договором не встановлено солідарної або субсидіар-ної відповідальності.
Частки, що випадають на кожного з відповідальних осіб, визнаються
рівними, якщо законодавством або договором не встановлено інший їх
розмір.

Солідарна відповідальність характеризується тим, що кредитор може
вимагати відшкодування збитків як від усіх боржників разом, так і від
кожного з них окремо, причому як повністю, так і в частиш боргу. За
чинним цивільним законодавством солідарна відповідальність настає лише у
випадках, прямо передбачених законом чи договором. Прикладом солідарної
відповідальності, передбаченої законом, є відповідальність кількох осіб
за спільне заподіяння шкоди.

Субсидіарна відповідальність (її ще називають додатковою
відповідальністю) застосовується тоді, коли у зобов’язанні беруть участь
два боржники, один з яких є основним, а другий — додатковим. Суть
субсидіарної відповідальності полягає в тому, що перед тим, як
звернутись з вимогою до додаткового боржника, кредитор повинен
притягнути до відповідальності основного боржника. І лише у разі
неспроможності останнім відшко-

«* 163

дувати збитки або його відмови від задоволення позову кредитор може
притягти до відповідальності додаткового боржника. Так, батьки або
піклувальники можуть бути субсидіарними відповідачами за шкоду,
заподіяну неповнолітнім віком від 15 до 18 років. Загальне правило
передбачає, що неповнолітній сам повинен відшкодувати заподіяну шкоду. І
лише коли у нього немає майна або заробітку, достатнього для цього, до
відповідальності притягуються батьки, усиновителі чи піклувальники, за
наявності їх вини.

За розміром відповідальність буває повною і обмеженою. Загальне правило
передбачає настання відповідальності в повному розмірі. Воно поширюється
як на договірну, так і на позадоговірну відповідальність. Але у
випадках, передбачених законом, розмір відповідальності може бути
обмеженим. Це правило застосовується не тільки до такої форми
відповідальності, як стягнення збитків, а й до інших. Обмеження
відповідальності може бути викликане специфікою того чи іншого договору,
положеннями міжнародних договорів та під впливом інших обставин
(майнового стану суб’єктів відповідальності і т.п.).

За окремі види правопорушень встановлено особливості відповідальності.
Так, деякими особливостями характеризується цивільно-правова
відповідальність за невиконання грошових зобов’язань. Ця
відповідальність настає у вигляді сплати процентів за грошову суму, якою
боржник користувався. Це правило надзвичайно важливе в умовах інфляції,
коли користування чужими грішми стає привабливим для недобросовісних
учасників цивільного обороту і завдає відчутної шкоди інтересам
кредитора. Недобросовісний учасник цивільного обороту, використовуючи
чужі гроші, отримує прибуток, а його кредитор зазнає збитків незалежно
від того, що через деякий час йому буде повернута первинна грошова сума.
Це є однією з причин широкого побутування взаємних неплатежів. Прийнятий
22 листопада 1996 р. Закон “Про відповідальність за несвоєчасне
виконання грошових зобов’язань” має сприяти вирішенню цієї проблеми.
Згідно з названим законом, у разі затримки зарахування

164

грошових надходжень на рахунок клієнта банки сплачують на користь
одержувачів грошових коштів пеню, яка обчислюється у відсотках від суми
простроченого платежу і може досягати подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується
пеня.

Має специфіку відповідальність боржника за прострочення виконання
зобов’язання. Вона полягає в тому, що боржник, який прострочив
виконання, відповідає перед кредитором за збитки, завдані простроченням,
і за можливу шкоду майна, що випадково настала після прострочки. Іншими
словами, він несе ризик відповідальності за випадкове пошкодження або
знищення майна, яким він користувався. Наприклад, якщо наймач невчасно
повернув найняте майно і це майно в період прострочки було випадково
пошкоджене або знищене, то незалежно від вини боржника він повинен буде
відшкодувати збитки кредитору.

Має свої особливості також відповідальність за нанесення кривди
(відшкодування моральної шкоди). Інститут відшкодування моральної шкоди
передбачений ст. ст. 6, 7, 440і чинного ЦК України та окремими статтями
спеціальних законів (“Про міліцію”, “Про Службу безпеки”, “Про захист
прав споживачів” та ін.). Відшкодування моральної шкоди досить часто
застосовується до таких протизаконних дій, які не складають порушення
майнових прав. Хоча це не означає, що порушення особистого права не може
поєднуватися з майновою шкодою. Наприклад, приниження ділової репутації
підприємця може потягнути ускладнення зі збутом виробленої ним
продукції.

Але, як правило, вважається, що особиста кривда не порушує майнових прав
особи, а зачіпає лише її особисті права. Саме з цього виходив
законодавець, коли надавав можливість потерпілому самому звертатись до
суду з позовом. Ніхто краще за нього не оцінить порушення, не вирішить
питання про прощення порушника. За порушення особистих прав може настати
і кримінальне покарання, але воно має іншу мету — захистити публічні
інтереси суспільства, для якого не байдуже ставлення громадян до своєї
честі, гідності, ділової репутації; суспільство зацікавлене в тому, щоб
громадяни дорожили своїми особистими правами. Проте і в цьому разі
перевага в захисті особистих прав надається самій особі, приватні
інтереси в сфері особистих прав законодавець ставить вище публічних.

Чинним законодавством встановлено мінімальний розмір цивільно-правового
покарання за особисту кривду. Судові надається право в кожному
конкретному випадкові самостійно визначати суму стягнення на користь
потерпілого.

Підсумовуючи сказане, звернімо увагу на таке. Цивільно-правова
відповідальність має на меті не тільки поновити майновий стан
потерпілого, а й покарати правопорушника. Цивільно-правове покарання
відрізняється від покарання кримінального: по-перше, майнові стягнення у
цивільному праві відбуваються на користь потерпілого, а конфіскація у
кримінальному праві провадиться на користь держави; по-друге,
цивільно-правова відповідальність може переходити на спадкоємців, тоді
як кримінальне покарання має виключно особистий характер; по-третє,
порушниками цивільних прав, як і кримінальних, можуть бути декілька
осіб, але вони притягуються до цивільно-правової відповідальності як
одна особа (солідарна відповідальність); по-четверте, до
цивільно-правової відповідальності можуть притягуватись треті особи, які
участі у правопорушенні не брали (субсидіарна відповідальність). У
кримінальному праві такого не допускається; по-п’яте, учасники
договірних цивільно-правових відносин можуть встановлювати розмір
відповідальності на випадок порушення умов договору.

Кримінальне-правова відповідальність встановлюється законом.

Таким чином, сфера застосування цивільно-правової відповідальності
набагато ширша, ніж будь-якої іншої юридичної відповідальності, а її
форми й види дають можливість потерпілому найбільш повно захистити свої
порушені права.

Важко погодитися з думкою про те, що у новому кримінальному кодексі
доцільно “… визнати обов’язок злочинця відшкодувати потерпілому всі
збитки і заподіяну шкоду…”. Кримінальний кодекс — не той нормативний
акт, в якому про це повинно йтися.

Інша справа, що в КК України доцільно було б передбачити
відповідальність за навмисне ухилення від відшкодування заподіяної
шкоди, подібно до відповідальності за ухилення від сплати аліментів на
утримання дітей.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020