.

Досудове врегулювання господарських спорів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
31 3783
Скачать документ

Досудове врегулювання господарських спорів

Правова регламентація пред’явлення претензії. Строк, порядок і форма
пред’явлення претензії. Розгляд претензії. Досудове врегулювання
розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні
господарських договорів. Наслідки дотримання та порушення досудового
порядку врегулювання спорів.

Подаючи претензії і позови, підприємства мають на меті, використовуючи
правові засоби, забезпечити захист своїх прав і законних інтересів.
Подання претензії — це досудове повідомлення відповідачеві про порушення
ним законних інтересів і прав контрагента. Визнання й задоволення
претензійних вимог є добровільним урегулюванням спору.

Стаття 6 Цивільного кодексу України передбачає, що до пред’явлення
позову, який випливає з відносин між організаціями, обов’язковим є
пред’явлення претензії. Тобто спір може бути переданий до господарського
суду лише після того, як контрагенту була пред’явлена претензія, яку він
відхилив або не дав на неї відповіді в термін, передбачений діючим
законодавством.

Порядок досудового врегулювання спорів визначається Господарським
процесуальним кодексом України, та коли для деяких конкретних видів
господарських відносин встановлено чинним, наприклад транспортним,
законодавством України інший порядок досудового врегулювання, то
застосовується цей спеціальний порядок.

Але, не зважаючи на те, що порядок досудового врегулювання спору
встановлено нормами Господарського процесуального кодексу, подання
претензії — це досудовий добровільний порядок врегулювання спору, і він
не є стадією господарського процесу. На цьому етапі господарський суд не
втручається у відносини між сторонами (хоча без застосування досудового
врегулювання у передбачених випадках неможливо і звернення до
господарського суду). Тому, вважаємо, що правові норми, які регулюють
відносини досудового врегулювання, не повинні міститися в Господарському
процесуальному кодексі України. Для правового закріплення таких норм
доречно застосовувати підзаконні акти.

Вимоги щодо досудового врегулювання спору не носять абсолютного
характеру. Відповідно до ст. 5 ГПК сторони застосовують заходи
досудового врегулювання господарського спору у випадках, передбачених
Господарським процесуальним кодексом України, по спорах, що виникають з
договору перевезення, договору про надання послуг зв’язку та договору,
заснованому на державному замовленні, а також за домовленістю між собою,
якщо це обумовлено договором.

Вимоги щодо досудового врегулювання спорів не поширюються на спори про
визнання договорів недійсними, спори про визнання недійсними актів
державних та інших органів підприємств та організацій, які не
відповідають законодавству і порушують права та охоронювані законом
інтереси підприємств та організацій, спори про стягнення заборгованості
за опротестованими векселями, спори про стягнення штрафів Національним
банком України з банків та інших фінансово-кредитних установ, а також
спори про звернення стягнення на заставлене майно. Справи порушуються
господарським судом незалежно від ужиття заходів досудового врегулювання
за позовною заявою прокурора чи його заступника, Рахункової палати,
Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень.

Стаття 6 ГПК передбачає, що підприємства, установи, організації, інші
юридичні особи, громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності, що
порушили майнові права і законні інтереси інших підприємств та
організацій, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії.
Далі ця стаття закріплює положення, що підприємства та організації, чиї
права та законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання
спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з
письмовою претензією.

Отже, згідно зі ст. 6 ГПК досудове врегулювання спорів здійснюється
шляхом звернення з письмовою претензією, яка надсилається рекомендованим
або цінним листом чи вручається під розписку. Слід пам’ятати, що в
будь-якому разі необхідно залишати докази подання претензії. Таким
доказом має бути копія претензії та документ, що підтверджує надсилання
претензії іншої сторони, поштова квитанція, копія списку за формою,
встановленою поштовими правилами, або виписка з нього, посилання на
номер та дату поштової квитанції. Коли претензія здається під розписку,
то особа, яка її приймає, повинна мати на це повноваження і написати на
другому примірнику розписку (вказавши посаду і прізвище) про прийняття
претензії, вказати дату її прий- няття і поставити печатку організації.
Якщо документ, який підтверджує надсилання претензії, не доданий до
позовної заяви, така позовна заява підлягає поверненню на підставі п. 7
ст. 63 ГПК, як не подано доказів ужиття заходів досудового врегулювання
спору.

Господарський процесуальний кодекс України не встановлює строку
звернення з претензією до порушника майнових прав і законних інтересів
господарюючих суб’єктів, але претензія повинна бути пред’явлена в межах
позовної давності з урахуванням часу, наданого законом на розгляд
претензії і надання відповіді на неї. Строки подання претензії в певних
галузях (транспортних, зв’язку та ін.) мають свої, встановлені
відповідним законодавством, строки.

Зміст і основні реквізити, які мають бути зазначені у претензії, чітко
зафіксовані в правових нормах, а саме:

— повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та
підприємства й організації, яким претензія пред’являється. Таким чином,
в претензії потрібно викласти повні та вичерпні дані про учасників
спору. Заявник претензії зобов’язаний навести точні дані свої і другої
сторони. Повне найменування, поштові й банківські реквізити заявника
можуть міститися на фірмовому бланку листа, якщо такий є, або в кутовому
штемпелі. Якщо таких даних бракує, в тексті претензії слід навести
недостатні дані;

— дата пред’явлення та номер претензії;

— обставини, на підставі яких пред’явлено претензію, докази, що
підтверджують ці обставини, посилання на відповідні нормативні акти;

— вимоги заявника. Їх необхідно точно і конкретно сформулювати;

— сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій
оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;

— перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах або
належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони,
можуть не додаватися до претензії із зазначенням про це у претензії.

Претензія має бути підписана повноважною особою підприємства,
організації або їх представником. При підписанні претензії обов’язково
вказуються посада особи, яка ставила підпис, та її прізвище. Якщо
претензія підписана особою, перед найменуванням посади якої проставлена
риска або прийменник «за», то це слугує підставою для того, щоб її не
розглядати.

?

?

F

°

F

ємства, організації, є обов’язком господарюючого суб’єкта. Статтею 7 ГПК
передбачена необхідність розгляду одержаної претензії в місячний термін
— загальний строк, який обчислюється з дня одержання претензії.

Законодавством встановлено і спеціальний строк розгляду претензії. У
випадках, коли обов’язковими для сторін правилами або договором
передбачено право повторної перевірки забракованої продукції (товарів)
підприємством-виготовлювачем, претензії, пов’язані з якістю та
комплектністю продукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців.

Як зазначалось, до поданої претензії додаються необхідні документи, але
коли їх недостатньо для її розгляду, інша сторона може попросити
заявника надати додаткові документи для розгляду претензії по суті. Для
подання цих документів заявнику встановлюється визначений термін —
залежно від їх складності й кількості, але не менше п’яти днів, не
враховуючи часу поштового обігу. В такому випадку перебіг строку
розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи
закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений
строк не надійшли, претензія розглядається за наявними документами.
Іноді виникає потреба у спільних зусиллях для розгляду претензії по
суті: звірити розрахунки, провести експертизу, вчинити інші дії.

Закон зобов’язує підприємства та організації, що одержали претензію,
задовольнити обґрунтовані вимоги заявника. Це зобов’язання частіше не
виконується, ніж виконується.

Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у письмовій
формі. Стаття 8 ГПК містить вимоги до змісту відповіді на претензії, в
якій зазначаються:

— повне найменування і поштові реквізити підприємства, організації, що
дає відповідь, та підприємства чи організації, якій надсилається
відповідь;

— дата і номер відповіді;

— дата і номер претензії, на яку дається відповідь;

— (коли претензію визнано повністю або частково) — визнана сума, номер,
дата платіжного доручення на перерахування цієї суми чи строк та засіб
задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;

— мотиви відхилення (коли претензію відхилено повністю або частково) —з
посиланням на відповідні нормативні акти й документи, що обґрунтовують
відхилення претензії;

— перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.

До того ж, коли претензію відхилено повністю або частково, заявникові
повинні повернути оригінали документів, одержаних з претензією, а також
надіслати документи, що обґрунтовують відхилення претензії, якщо вони
відсутні у заявника претензії.

Відповідь на претензії підписується повноважною особою підприємства,
організації або їхнім представником та надсилається рекомендованим чи
цінним листом або вручається під розписку в такому самому порядку, як і
претензія.

Процедурою задоволення претензії встановлено, що коли у відповіді на
претензію не повідомляється про перерахування визнаної суми, то
передбачається порядок безспірного її стягнення. Для цього заявник має
право по закінченні двадцяти днів після одержання відповіді пред’явити
до банку розпорядження про списання у безспірному порядку визнаної
боржником суми. До розпорядження додається відповідь боржника, а якщо в
ній не зазначена визнана сума, то до розпорядження додається також копія
претензії. Установи банку зобов’язані приймати розпорядження про
безспірне стягнення коштів і в тих випадках, коли боржник, визнавши
претензію, просить з різних причин не стягувати з нього визнану суму.
Але за необґрунтоване списання у безспірному порядку претензійної суми
винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі 10 процентів від
списаної суми.

Укладання договору складається з певних етапів: пропозиції укласти
договір (оферта) і прийняття цієї пропозиції (акцепт). Договір
вважається укладеним, коли між сторонами в потрібній формі досягнуто
згоди за всіма істотними умовами. Можливі випадки, коли умови договору,
пропоновані однією стороною, не відповідають бажанням другої, тому між
ними можуть виникнути розбіжності, які розглядаються керівниками чи
заступниками керівників підприємств та організацій або за їх
уповноваженням іншими особами.

Відповідно до ст. 10 ГПК спори, що виникають при укладанні господарських
договорів, можуть бути подані на вирішення господарського суду, при
цьому не передбачається застосування заходів досудового врегулювання.

У процесі господарської діяльності постає необхідність зміни або
розірвання господарських договорів. Згідно зі ст. 11 ГПК підприємство чи
організація, які вважають за необхідне змінити чи розірвати договір
перевезення, надання послуг зв’язку, заснований на державному
замовленні, або якщо це обумовлено договором, надсилають пропозиції про
це другій стороні за договором.

Підприємство, організація, які одержали пропозицію про зміну чи
розірвання договору, повинні не пізніше двадцяти днів після одержання
відповісти на неї. Якщо підприємство чи організація не досягли згоди
щодо зміни чи розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді
у встановлений строк (з урахуванням часу поштового обігу),
заінтересована сторона має право передати спір на вирішення
господарського суду.

При надходженні позовної заяви до господарського суду суддя приймає
справу до провадження, якщо у випадках, передбачених законодавством, або
за домовленістю сторін додержано заходів досудового врегулювання спору у
встановленому порядку і не виявлено порушень та інших підстав для
відмови в її прийнятті або поверненні.

Статтею 9 ГПК встановлено штрафну відповідальність за порушення строку
розгляду претензії або залишення її без відповіді. Рішення про стягнення
штрафу, встановленого за ці порушення, приймається господарським судом
одночасно з прийняттям рішення по господарському спору (п. 4 ст. 83
ГПК). З порушника може бути стягнуто штраф у розмірі 2 процентів від
суми претензії, але не менше 5 і не більше як 100 розмірів
неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім штрафної відповідальності, існують також інші негативні наслідки
порушення порядку досудового врегулювання розбіжностей.

Коли претензія повинна бути пред’явлена, але не пред’являється взагалі,
згідно з п. 7 ст. 63 ГПК господарський суд повертає позовну заяву без
розгляду її по суті. Господарський суд має право припинити провадження у
справі (п. 3 ст. 80 ГПК), якщо можливість досудового врегулювання
втрачена, або залишити позов без розгляду (п. 3 ст. 81 ГПК), якщо
можливість досудового врегулювання не втрачена, що дає змогу позивачеві
у встановленому порядку пред’явити претензію, а потім і позов.

Позов залишається без розгляду згідно з п. 3 ст. 81 ГПК і тоді, коли
позов поданий до закінчення строку, встановленого для відповіді на
претензію, і така відповідь не дана. Якщо до дня розгляду позову дана
відповідь про відхилення претензії або цей строк закінчився і
відповідачем не дано відповіді на претензію, справа підлягає розгляду по
суті.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020