.

Договори страхування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1190
Скачать документ

Договори страхування

Життя і здоров’я людини, як і доля належного йому майна, залежить від
різноманітних за характером, часто непередбачуваних і невідворотних
подій. З метою усунення або пом’якшення майнових негативних наслідків
впливу таких подій запроваджено інститут страхування.

За договором страхування одна сторона (страховик) зобов’язується у разі
настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні
(страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму
(страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові
платежі та виконувати інші умови договору (ст.979 ЦК України).

Правове регулювання страхових відносин здійснюється Главою 67 ЦК
України, ЗУ “Про страхування” та правилами окремих видів страхування.

Юридичні ознаки договору: взаємний, реальний (набуває чинності з моменту
внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором)
та відплатний.

Форма договору: обов’язкова письмова шляхом складання одного документа,
що підписується сторонами або виданням страхового свідоцтва (поліса,
сертифіката).

Сторонами договору є страховик (лише юридична особа) і страхувальник.
Страхувальник має право укласти із страховиком договір на користь
третьої особи (застрахованої особи).

Істотними умовами договору є: а) предмет, б) страховий випадок, в)
розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов’язаний провести
виплату у разі настання страхового випадку (страхова сума), г) розмір
страхового платежу, д) строки сплати страхового платежу, е) строк та є)
інші умови, визначені актами цивільного законодавства.

Предметом договору можуть бути майнові інтереси, які не суперечать
закону і пов’язані з: 1) життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним
забезпеченням (особисте страхування); 2) володінням, користуванням і
розпоряджанням майном (майнове страхування); 3) відшкодуванням шкоди,
завданої страхувальником (страхування відповідальності).

Страховий випадок – це передбачена законодавством або договором подія, з
настанням якої виникає обов’язок страхової організації виплатити
страхову суму чи страхове відшкодування страхувальникові або іншій
третій особі.

Страхова сума – встановлена законодавством чи договором майнового
страхування грошова сума, в межах якої страхова організація відповідно
до умов страхування зобов’язана виплатити відшкодування при настанні
страхового випадку.

Страховий платіж (внесок, премія) – плата за страхування, яку
страхувальник зобов’язаний внести страховикові згідно з договором
добровільного страхування або з умовами обов’язкового страхування.

Строк дії договору встановлюється за згодою сторін, при цьому даний
договір набирає чинності з моменту внесення страхувальником першого
страхового платежу, якщо інше не встановлено договором.

Законодавець встановлює можливість та порядок страхування ризиків,
тобто співстрахування та перестрахування.

Змістом договору є сукупність прав та обов’язків сторін. Страховик
зобов’язаний:

1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

2) протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних
документів для своєчасного здійснення страхової виплати
страхувальникові;

3) у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у
строк, встановлений договором;

4) відшкодувати витрати, понесені страхувальником у разі настання
страхового випадку з метою запобігання або зменшення збитків, якщо це
встановлено договором;

5) за заявою страхувальника, у разі здійснення страховиком заходів, що
зменшили страховий ризик, або у разі збільшення вартості майна,
переукласти з ним договір страхування;

6) не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, встановлених законом.

Страхувальник зобов’язаний:

1) своєчасно вносити страхові платежі (внески, премії) у розмірі,
встановленому договором;

2) при укладенні договору страхування надати страховикові інформацію про
всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки
страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-які зміни
страхового ризику;

3) при укладенні договору страхування повідомити страховика про інші
договори страхування, укладені щодо об’єкта, який страхується. Якщо
страхувальник не повідомив страховика про те, що об’єкт уже
застрахований, новий договір страхування є нікчемним;

4) вживати заходів щодо запобігання збиткам, завданим настанням
страхового випадку, та їх зменшення;

5) повідомити страховика про настання страхового випадку у строк,
встановлений договором.

ii?

¬

th

ith

??????????????????¤????????*? ????????*? ????????????*?Договором можуть
бути встановлені й інші обов’язки страховика і страхувальника.

За майновим страхуванням і страхуванням відповідальності при настанні
страхового випадку страховик зобов’язаний сплатити страхові виплати, які
називають страховим відшкодуванням (або забезпеченням), що обмежується
страховою оцінкою та завданими прямими збитками.

З метою захисту страховика за майновим страхуванням діє правило,
закріплене в ст.993 ЦК України, про перехід до страховика права
страхувальника про відшкодування збитків – суброгація.

Виконання зобов’язання за особистим страхуванням полягає у здійсненні
страховиком обумовленої договором страхової виплати, яка здійснюється
незалежно від суми, яку має отримати одержувач за державним соціальним
страхуванням та соціальним забезпеченням, і суми, що має бути йому
сплачена як відшкодування збитків.

Страховик здійснює страхову виплату відповідно до умов договору на
підставі заяви страхувальника (його правонаступника) або іншої особи,
визначеної договором, і страхового акта (аварійного сертифіката), який
складається страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що
встановлюється страховиком.

Страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати у разі:

1) навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено
договір страхування, якщо вони були спрямовані на настання страхового
випадку, крім дій, пов’язаних із виконанням ними громадянського чи
службового обов’язку, вчинених у стані необхідної оборони (без
перевищення її меж), або щодо захисту майна, життя, здоров’я, честі,
гідності та ділової репутації;

2) вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено договір
страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

3) подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей про об’єкт
страхування або про факт настання страхового випадку;

4) одержання страхувальником повного відшкодування збитків за договором
майнового страхування від особи, яка їх завдала;

5) несвоєчасного повідомлення страхувальником без поважних на те причин
про настання страхового випадку або створення страховикові перешкод у
визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

6) наявності інших підстав, встановлених законом.

Крім того, договором страхування можуть бути передбачені також інші
підстави для відмови здійснити страхову виплату, якщо це не суперечить
закону.

Договір страхування припиняється за таких підстав:

за згодою сторін;

закінчення строку дії;

виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному
обсязі;

несплата страхувальником страхових платежів протягом 10 робочих днів
після пред’явлення страховиком письмової вимоги про сплату страхового
платежу, якщо інше не встановлено договором;

ліквідація страхувальника – юридичної особи або смерть страхувальника –
фізичної особи чи втрата ним дієздатності, за винятком випадків,
передбачених законодавством України;

ліквідація страховика у порядку, встановленому законодавством України;

прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;

наявність інших випадків, передбачених законодавством України.

Договір може бути достроково припинений на вимогу страхувальника або
страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
Законодавець встановлює наслідки відмови сторін від договору
страхування.

Договір страхування визнається недійсним судом у випадках, встановлених
ЦК України, якщо:

1) його укладено після настання страхового випадку;

2) об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації.

Залежно від форм страхування законодавець розрізняє договори
обов’язкового та добровільного страхування.

Договір обов’язкового страхування укладається незалежно від
волевиявлення сторін, тобто обов’язок його укладення випливає із
вказівки закону. Так, в ст.7 ЗУ “Про страхування” встановлюється перелік
випадків обов’язкового страхування життя, здоров’я, майна або
відповідальності перед іншими особами за свій рахунок чи за рахунок
заінтересованої особи.

Договір добровільного страхування укладається залежно від волевиявлення
сторін. Наприклад, в ст.6 ЗУ “Про страхування” міститься орієнтовний
перелік випадків добровільного страхування.

Залежно від предмету страхування виділяють договори майнового,
особистого страхування та страхування відповідальності.

Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. // ВВРУ. – 1996. –
№18. – Ст.78.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020