.

Договори про постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1912
Скачать документ

Реферат на тему:

Договори про постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану
мережу

Нормальна робота виробничих підприємств значною мірою залежить від
безперервного постачання їм електричної чи теплової енергії або газу.
Електроенергія використовується також для освітлення приміщень державних
і громадських організацій, вулиць і жилих будинків, а теплова енергія та
газ — для задоволення побутових потреб громадян.

Законом України “Про енергозбереження” від 1 липня 1994 р. передбачено
правові, економічні, соціальні, екологічні основи енергозбереження та
економії паливно-енергетичних ресурсів.

У справі забезпечення раціонального використання цих видів ресурсів і
додержання правил користування ними важливу роль відведено договорам на
постачання енергії та газу.

У Законі Україні “Про електроенергетику” від 16 жовтня 1997 р.
відзначається, що регулювання відносин в електроенергетиці має певні
особливості, спричинені об’єктивними умовами функціонування цієї галузі:
а) постійним і безперервним збалансуванням виробництва і споживання
електричної енергії, для забезпечення якого встановлюється єдине
диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною
енергетичною системою України; б) централізованим теплопостачанням
споживачів через теплоелектроцентралі і котельні, які входять до
об’єднаної енергетичної системи України. Купівля і продаж електричної
енергії здійснюються на оптовому ринку електроенергії України,
учасниками якого є суб’єкти підприємницької діяльності, що продають і
купують електричну енергію на підставі договорів.

Користування електричною і тепловою енергією допускається лише на основі
договору, що укладається між енергопостачальною організацією та
споживачем. Подача газу також здійснюється на основі договорів.
Незважаючи на певні технічні та правові відмінності у постачанні
електричної і теплової енергії, з одного боку, енергії і газу, — з
другого, названі договори мають багато спільних рис, які об’єднують їх в
одному структурному типі договору і дають змогу відрізнити його від
інших договорів, зокрема від договору поставки. Предметом цього договору
може бути лише електрична енергія у вигляді електричного струму і
теплова енергія у вигляді пари або гарячої води. За договором на
постачання газу споживачам подається природний або штучний горючий газ.
На відміну від договору поставки, енергія і газ передаються споживачеві
через приєднану до постачальної організації мережу, внаслідок чого
забезпечується можливість безперебійного постачання ними споживачів.

Договір про постачання енергії або газу є консенсуальним, двостороннім
та сплатним.

За договором про постачання енергії та газу постачальна організація бере
на себе обов’язок безперервно подавати споживачеві через приєднану
мережу електричну чи теплову енергію або газ в обумовленій кількості та
якості, а споживач зобов’язується оплачувати одержану енергію чи газ за
обумовленими цінами (тарифами), а також підтримувати в належному стані
свою енергетичну чи газову мережу.

Договори про відпускання електричної і теплової енергії укладаються між
енергопостачальною організацією і споживачем (абонентом), установки
якого безпосередньо приєднані до мережі енергопостачальної організації.

У деяких випадках такий споживач укладає договори про постачання енергії
з іншими споживачами (субспоживачами), якщо вони одержують енергію від
мережі основного споживача. При цьому в додатку до договору між основним
споживачем та енергопостачальною організацією зазначаються дані про всіх
приєднаних до цього споживача субабонентів.

Електропостачальною організацією є суб’єкт підприємницької діяльності,
який отримав ліцензію Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України на здійснення діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом. У
системі електропостачання беруть участь і електропередавальні
організації, тобто суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали
ліцензію Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України на право здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) мережами, що перебувають у їх
власності або повному господарському віданні.

Споживачі, які передають електроенергію субспоживачам або відпускають її
від своїх електростанцій (блок-станцій), укладають з електропостачальною
організацією договір на загальну (сумарну) кількість електроенергії, що
передається, з урахуванням споживання енергії населенням. Відносини
споживачів, які передають електроенергію субспоживачам, у тому числі їх
взаємна відповідальність, регулюються договорами на користування
електроенергією, що укладаються між ними. Якщо основний споживач отримав
ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії, то відносини споживача і співспоживачів регулюються
умовами та правилами цієї ліцензії, договорами на передачу електричної
енергії та договором між субспоживачами і споживачем на постачання
електроенергії.

Енергопостачальними організаціями в договорах про постачання теплової
енергії виступають теплоелектроцентралі, котельні тощо.

Найголовніші права та обов’язки сторін при постачанні енергії
визначаються у договорах, що укладаються згідно із зразковими
(взірцевими) договорами. Головним обов’язком енергопостачальної
організації є безперервне або за погодженим графіком постачання
споживача електричною або тепловою енергією. У договорах на відпуск
теплової енергії у вигляді пари або гарячої води окремо зазначається
кількість енергії, що йде на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання
і технологічні потреби.

Електричну енергію споживачам відпускають електропостачальні організації
відповідно до укладених з ними договорів. У разі потреби змінити
договірну величину споживання електроенергії споживач може звернутися до
електропостачальної організації не пізніше 20 числа поточного
розрахункового місяця із заявою про відповідне коригування договірної
величини відпуску електроенергії. Електропостачальна організація повинна
у першу чергу задовольняти потреби тих споживачів, які систематично і в
строк оплачують спожиту енергію. Електропостачальна організація, що
працює за регульованим тарифом, погоджує зі споживачами договірні
величини споживання електричної потужності в години максимуму
навантаження. Ці величини встановлюються виходячи з режиму роботи
енергосистеми України і доводять до споживача окремими письмовими
повідомленнями не пізніше ніж за 15 днів до наступного кварталу
(місяця); вони є невід’ємною частиною договору.

Енергія та газ, які подаються споживачам через приєднану мережу, мають
за якістю відповідати певним вимогам. Якість електроенергії визначається
напругою (у вольтах) і частотою (у періодах за секунду), які
підтримуються на межі електромереж електропостачальної організації та
споживача. Теплова енергія характеризується тиском і температурою пари
або води. Якість газу, що подається у магістральні газопроводи, має
відповідати вимогам стандарту. Газ подається очищеним від газового
бензину, нафти і механічних домішок. Хімічне очищення та осушення
природного газу здійснює виробник або газопостачальна організація.

Енерго- та газопостачальні організації повинні стежити за технічним
станом і правильно експлуатувати свої мережі, забезпечувати техніку
безпеки та можливість нормального використання енергії та газу
споживачами.

R

T

1/4

A

I

Oe

h

?D!a#)4/204P; @EA?OOQ4S^Y?Zooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

З метою забезпечення надійного й економічного використання енергії та
газу на споживача також покладається ряд обов’язків щодо нормальної
експлуатації енерго- чи газомережі. Зокрема, він здійснює перевірку
стану, профілактичні випробування та ремонт належних йому
енергоустановок і захисних засобів; забезпечує необхідний облік
використаної енергії; додержується встановлених лімітів і режимів
енергоспоживання; щороку складає плани організаційно-технічних заходів
щодо раціонального витрачання енергії; забезпечує обслуговування
енергоустановок персоналом потрібної кваліфікації тощо. Споживач повинен
безперешкодно допускати персонал постачальних організацій та
представників органів енергетичне нагляду для контролю за режимом
споживання енергії та технічним станом енергомережі. Він зобов’язаний
негайно повідомляти енергопостачальну організацію про всі несправності в
роботі приладів обліку енергії, про аварії, ураження електричним струмом
людей і тварин.

Порушення постачальною організацією або споживачем їхніх обов’язків за
договором призводить до невигідних майнових наслідків. Особливо дорого
споживачам і всьому народному господарству коштують перерви в
енергопостачанні та подачі газу, пов’язані з недовипуском енергії чи
газу споживачам.

У разі переривання електропостачання з вини електропостачальної
організації вона сплачує споживачеві штраф, додаткові виплати або
нарахування згідно з чинним законодавством.

Відповідно до ч. 6 ст. 24 Закону України “Про електроенергетику”
енергопостачальники несуть відповідальність перед споживачами
електричної енергії у розмірі п’ятикратної вартості недовідпущеної
енергії у разі переривання електропостачання з вини енергопостачальника
(згідно з умовами договору на користування електроенергією). Час перерви
визначається спільно за документацією споживача, електропостачальної та
електропередавальної організації з моменту припинення або обмеження
подачі електроенергії до встановлення необхідного рівня напруги і
частоти. Електропостачальна організація за узгодженням із споживачем
може відшкодувати (поповнити) недовідпущену йому кількість енергії у
дні, що залишилися у поточному або наступному розрахункових періодах,
без сплати штрафних санкцій.

Постачальна організація не несе матеріальної відповідальності перед
споживачем за недопостачання електричної енергії, яке зумовлене: а)
форс-мажорними обставинами;

б) неправильними діями персоналу споживача; в) умовами, за яких
допускається обмеження або припинення подачі енергії споживачам; г)
пошкодженням устаткування споживача, що спричинило автоматичне
відключення лінії живлення. В разі відпуску споживачеві електроенергії,
параметри якості якої знаходяться поза межами граничних величин, що
зазначені у договорі, електропостачальна організація сплачує споживачеві
штраф у розмірі 25 відсотків вартості такої електроенергії (ч. 7 ст. 24
Закону України “Про електроенергетику”).

Постачальна організація не несе відповідальності перед споживачем за
відпуск енергії низької якості за ту кількість діб, протягом яких
споживач не додержувався встановленого режиму електропостачання і
допускав перевищення встановленої договірної потужності.

За законодавством, яке діяло до прийняття Закону України “Про
електроенергетику” від 16 жовтня 1997 р., штрафи за порушення умов
договору щодо кількості та якості енергії були виключною неустойкою, бо
збитки при цьому не відшкодовувались. Відповідно до ч. 1 ст. 25 цього
закону споживачі електричної енергії мають право на відшкодування
збитків, заподіяних внаслідок порушення їх прав, згідно із
законодавством. За ст. 762 проекту ЦК України у разі невиконання або
неналежного виконання зобов’язань за договором постачання енергетичних
або інших ресурсів через приєднану мережу сторона, що постачає ресурси,
і абонент повинні відшкодувати завдану цим порушенням реальну шкоду.

Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з
енергопостачальником та правил користування електричною і тепловою
енергією і виконання приписів державних інспекцій з енергетичного
нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із
законодавством України. Зокрема, у випадку споживання електричної
енергії понад договірну величину за розрахунковий період споживачі (крім
населення) сплачують енергопостачальникам п’ятикратну вартість різниці
між фактично спожитою і договірною величиною. У разі перевищення
договірної величини потужності споживач сплачує енергопостачальникові
п’ятикратну вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що
зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною
потужності (ст. 26 Закону України “Про електроенергетику”).

Обов’язком споживача є своєчасна і повна оплата одержаних енергоресурсів
за цінами (тарифами), встановленими договором. Зокрема, розрахунки із
споживачами за користування електроенергією, яку відпускають
електропостачальні організації та електростанції споживачів
(блок-станції), здійснюються відповідно до діючих тарифів згідно з
договором на користування електроенергією. Споживачі оплачують
використану ними електроенергію за роздрібними тарифами, затвердженими
Національною комісією з питань регулювання електроенергетики, на користь
електропостачальних організацій, які працюють за регульованими тарифами,
і за договірною ціною — на користь тих організацій, які працюють за
нерегульованим тарифом.

Споживач несе відповідальність за несвоєчасну сплату рахунків за
використану енергію у форму пені. Незалежно від стягнення пені
енергопостачальна організація може припинити відпуск енергії споживачеві
до погашення ним заборгованості. Так, за відсутності оплати за
електричну енергію, що спожита за розрахунковий період, через 5 днів
після дати розрахунку електропостачальна організація письмово або
телефонограмою повідомляє споживача про дату і час відключення або
обмеження споживання електроенергії. Термін, з якого запроваджується
обмеження відпуску електричної енергії, визначається постачальною
організацією залежно від категорії споживача. При цьому має
враховуватися можливість завершення технологічного циклу виробництва,
який споживач почав до дати одержання повідомлення про обмеження.

Крім того, повне або часткове припинення подачі споживачеві
електроенергії після попередження його не пізніше ніж за 2 доби
допускається у випадках: а) споживання електроенергії без укладення
договору або після закінчення строку його дії; б) самовільного
приєднання струмоприймачів до мережі електропередавальної організації
або збільшення потужності понад договірні величини, обумовлені
договором; в) відсутності персоналу для обслуговування електроустановок;
г) недопущення посадових осіб державних органів, на які покладено
відповідні обов’язки згідно з чинним законодавством, до електроустановок
споживача або приладів обліку електроенергії та у деяких інших випадках
(п. 93 Правил користування електричною енергією). Одностороннє
припинення подачі енергії можна розглядати як застосування постачальною
організацією до споживача санкцій оперативного характеру.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020