РЕФЕРАТ

на тему:

“Державний патент України”

Патент (на винахід) — документ, який видається компетентною державною
установою і який засвідчує: визнання заявленого об’єкта HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
» \o «Винахід» винаходом , пріоритет даного винаходу, авторство та
виключне право на винахід.

Патент діє на території тієї держави, яка його видала. Патент може бути
виданий на ім’я автора або іншої HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0» \o «Фізична особа» фізичної чи
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD
%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0» \o «Юридична особа» юридичної
особи (за умови їх згоди).

Без згоди патентовласника винахід не може бути використаний. Лише
патентовласник може надати згоду на використання винаходу або
поступитися патентом. В деяких країнах існує набір законодавчих актів,
які дозволяють державі у випадках, коли винахід має особливо важливе
значення для країни, але з патентовласником не досягнуто угоди про
видачу ліцензії або передачу патенту, примусово викуповувати патент з
виплатою винагороди власнику. Як спосіб захисту патентовласника,
законодавством багатьох країн передбачені штрафні санкцій при ввезенні
на територію країни виробів, в яких втілено аналогічний винахід (штрафи,
накладання арешту на ввезені товари, пред’явлення позову про
відшкодування збитків, тощо).

Видача патентів відбувається у відповідності з нормами патентного права
кожної країни. До винаходу пред’являються вимоги щодо «винахідницького
рівня», «прогресивності», «придатності до використання», тощо при
обов’язковості новизни. Фактори, які впливають на новизну, в різних
країнах є різними. Так, наприклад, в одних країнах на новизну впливає
будь-яке опублікування та використання ідеї винаходу, незалежно від того
де ці обставини мали місце — всередині країни чи за кордоном. В інших
країнах, на новизну впливає опублікування ідеї всередині країни чи за
кордоном але використання всередині країні або лише обставини, які мали
місце всередині країни.

Територіальний характер дії патенту переборюється завдяки укладанню
міжнародних угод, наприклад, Конвенція про єдине патентне право країн
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9
%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7» \o
«Європейський Союз» ЄС .

Патент на промисловий зразок

Порядок видачі патенту на промисловий зразок регулюється Законом України
«Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.93 р. №3688-XII.

Законом визначено, що об’єктом промислового зразка може бути форма,
малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній
вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та
економічних потреб.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є
новим і промислово придатним. Зразок визнається новим, якщо сукупність
його істотних ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання
заявки до відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо його може бути
використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Строк дії
патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки
до Держпатенту і продовжується Держпатентом за клопотанням власника
патенту, але не більш як на п’ять років.

Право на одержання патенту має автор або його спадкоємець, якщо інше не
передбачено законом.

Право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок
створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи доручення
роботодавця, за умови, що трудовим договором не передбачено інше.

Для одержання патенту подається заявка, яка підлягає експертизі.

На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за
наявності документа про сплату збору за видачу патенту Держпатент
публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу
патенту.

Патент надає власнику виключне право використовувати промисловий зразок
на свій розсуд.

Патент надає власнику право забороняти іншим особам використовувати
промисловий зразок без його дозволу.

Власник патенту може передати на підставі договору право власності на
промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника
патенту.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл на використання
промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Будь-яке посягання на права власника патенту вважається порушенням його
прав, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством
України.

Патент на сорти рослин

Порядок видачі патенту на сорти рослин визначено Законом України «Про
охорону прав на сорти рослин» від 21.04.93 р. №3116-XII.

Право на сорт рослин охороняється державою і засвідчується патентом.
Патент засвідчує авторство на сорт рослин і виключне право на його
використання.

Строк дії патенту становить 20 років від дати надходження заявки до
Держпатенту України. Для винограду, деревних і плодових культур цей
строк становить 30 років. За клопотанням власника патенту строк його дії
може бути продовжено Держпатентом, але не більше як на 10 років.

Патент видається на сорт, який є новим та відповідає умовам відмінності,
однорідності і стабільності.

Сорт вважається новим, якщо на дату надходження заявки про видачу
патенту на сорт до Держпатенту України насіння цього сорту не
продавалося чи не відчужувалося іншим шляхом автором сорту або його
роботодавцем іншим особам для використання сорту на території України
більше одного року, на території будь-якої іншої країни для винограду,
деревних декоративних, плодових культур та лісових порід — більше шести
років, для будь-яких інших культур — більше чотирьох років.

Автором сорту визнається громадянин, творчою працею якого цей сорт
створено. Якщо сорт створено спільною працею кількох осіб, всі вони
визнаються співавторами цього сорту.

Право на одержання патенту має роботодавець, якщо сорт створено
працівником — автором сорту при виконанні ним службових обов’язків.

Власник патенту або його правонаступник має право передавати будь-якому
громадянину або юридичній особі повністю чи частково права, що надаються
патентом, на підставі ліцензійного договору.

Згідно з цим договором власник патенту (ліцензіар) передає права
(виключні або невиключні) на використання сорту іншій особі
(ліцензіату), яка бере на себе обов’язки вносити ліцензіару платежі та
здійснювати інші дії, передбачені договором.

Громадянин або юридична особа, яка має право на одержання патенту на
сорт рослин, подає з цього приводу заявку до Держпатенту України.

Рішення про видачу патенту приймається після проведення експертизи.

Видача патенту проводиться Держпатентом після занесення сорту до
Державного реєстру сортів рослин України в місячний строк від дати
одержання документа про сплату відповідного мита.

Після прийняття рішення про видачу патенту Держпатент України публікує
інформацію в офіційному бюлетені, що містить ім’я автора (співавторів)
сорту, назву сорту, його опис та інші відомості за визначенням
Держпатенту України.

Громадяни або юридичні особи мають право подавати заявки до відповідних
служб іноземних країн про видачу охоронних документів на сорти рослин,
створені в Україні.

До подання заявки про видачу охоронного документа на сорт рослин у
відповідні служби іноземних країн заявник зобов’язаний подати на цей
сорт заявку до Держпатенту України і повідомити про свій намір.

Патент на винаходи і корисні моделі

Порядок видачі патентів на винаходи і корисні моделі регулюється Законом
України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.93 р.
№3687-XII.

Об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам
мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини) або спосіб.

Об’єктом корисної моделі може бути конструктивне рішення виконання
пристрою.

Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом.

Строк дії патенту на винахід становить 20 років, а на корисну модель —
п’ять років від дати подання заявки до Держпатенту.

Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має
винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою
і промислово придатною.

Право на одержання патенту має винахідник або його спадкоємець, якщо
інше не передбачено законом.

Винахідники, які створили винахід або корисну модель спільною працею,
мають рівні права на одержання патенту.

Право на одержання патенту має роботодавець, якщо винахід або корисну
модель створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Особа, яка бажає отримати патент і має на це право, подає до Держпатенту
заявку.

За наявності документа про сплату збору за подання заявки Держпатент
проводить експертизу заявки.

На підставі рішення про видачу патенту на винахід або корисну модель та
за наявності документа про сплату збору за видачу патенту Держпатент
публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу
патенту.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Держпатент
здійснює державну реєстрацію патенту на винахід (корисну модель), для
чого вносить до реєстру відповідні відомості.

Видача патенту здійснюється Держпатентом у місячний строк після
державної реєстрації патенту.

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід або
корисну модель на свій розсуд.

Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати
винахід (корисну модель) без його дозволу.

Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на
винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає правонаступником
власника патенту.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл на використання
винаходу або корисної моделі на підставі ліцензійного договору.

Будь-яке посягання на права власника патенту вважається порушенням його
прав, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а
порушник зобов’язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в
іноземних державах. Але в цьому разі до подання заявки на одержання
охоронного документа на винахід (корисну модель) до органу іноземної
держави заявник зобов’язаний подати заявку до Держпатенту і повідомити
його про наміри здійснити таке патентування.

У разі відсутності заборони протягом трьох місяців від дати надходження
цього повідомлення до Держпатенту заявку на одержання патенту на винахід
(корисну модель) може бути подано до органу іноземної держави.

Особа, яка бажає одержати патент на винахід і має на це право (заявник),
подає заявку на його видачу до Державного підприємства «Український
інститут промислової власності» (Укрпатент), який здійснює приймання,
розгляд та проведення експертизи заявок.

Заявку подають безпосередньо до Укрпатенту або надсилають на його
адресу: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, поданню заявки
визначені «Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на
корисну модель», затверждені наказом Мiнiстерства освiти i науки України
вiд 22 січня 2001 року № 22, зареєстровані в Міністерстві юстиції
України за № 173/5364 від 27.02.2001 (далі Правила) і є обов’язковими
для заявників. За наявності кількох заявників, один із них може бути
призначений іншими заявниками як спільна довірена особа (спільний
представник).

За дорученням заявника заявку може подати представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений), зареєстрований
відповідно до «Положення про представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного)», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.08.94 за № 545 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 27.08.1997 за № 938 із змінами внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 за №996 або інша
довірена особа.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають
постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права,
зокрема, право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо
інше не передбачено міжнародними угодами.

Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової
власності між Урядом України та Урядами Російської Федерації і
Республіки Білорусь, громадяни та юридичні особи, які проживають чи
мають постійне місце проживання в цих державах, мають право подавати
заявки безпосередньо до Укрпатенту.

Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає на
території України чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження
на території України, то заявку може бути подано без залучення
патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування в
Україні.

Заявка — це сукупність документів, необхідних для видачі патенту України
на винахід.

Заявка повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов’язаних єдиним
винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

заяву про видачу патенту України на винахід;

опис винаходу;

формулу винаходу;

креслення (якщо на них є посилання в описі);

реферат.

Форма заяви наведена у Додатку до Правил.

До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за подання
заявки. Таким документом є копія платіжного доручення на перерахування
збору з відміткою установи банку або квитанція (форма №042005). Терміни
і порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені
у «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною
прав на об’єкти інтелектуальної власності», що затверджено Постановою
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 (далі —
Положення).

Cтрок подання документа про сплату збору за подання заявки може бути
продовжений, але не більше ніж на 6 місяців (ч.11 ст.12 Закону).
Клопотання про продовження пропущеного строку разом із документом про
сплату збору за продовження строку повинно надійти до Укрпатенту не
пізніше ніж через 6 місяців після закінчення строку.

Якщо заявник згідно з чинним законодавством України має пільги у сплаті
зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної
власності, то до заявки додається клопотання про надання пільги та
завірена копія документа, що підтверджує право на пільгу. Копію подають
до кожної заявки.

Якщо заявку подають через патентного повіреного або іншу довірену особу,
то до заявки слід додати видану заявником довіреність (копію
довіреності), що засвідчує його (її) повноваження.

Якщо заявка подається відповідно до Паризької конвенції з охорони
промислової власності і заявник бажає скористатися правом конвенційного
пріоритету, то він має додати до заявки такі документи: заяву про
пріоритет із посиланням на дату подання й номер попередньої заявки,
поданої до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції;
копію попередньої заявки, засвідчену зазначеним органом. Ці документи
мають бути подані до Укрпатенту разом із матеріалами заявки або не
пізніше встановленого Законом строку.

Порядок розгляду заявки на винахід визначається «Правилами розгляду
заявки на винахід та заявки на корисну модель» (далі Правилами
розгляду).

Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної
експертизи заявки на винахід, яка встановлює відповідність винаходу
умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій
придатності).

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об’єкти,
що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні
враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які
стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо
заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні
патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у
тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата
її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті
подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету і що
вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним,
тобто не випливає явно із рівня техніки.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може
бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

На підставі рішення про видачу патенту і за наявності документа про
сплату державного мита за його видачу здійснюється державна реєстрація
патенту та публікація відомостей про його видачу у офіційному бюлетені.

Видача патенту проводиться у місячний строк після його державної
реєстрації. Терміни і порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною
прав на винаходи, а також розміри зазначених зборів визначені
спеціальним полженням.

Список використаної літератури:

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності

Закон України №99/96 — ВР від 23.03.96 р. зі змінами і доповненнями

Український діловий тижневик «Галицькі контракти», 2-й зошит «Документи
для роботи» «ПАТЕНТИ: ЯК В НИХ РОЗІБРАТИСЯ» — тематична добірка, частина
2. – 2003.

PAGE

PAGE 10

Похожие записи