.

Державне управління: загальні положення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1358
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Державне управління: загальні положення

Державне управління — функція держави, яка притаманна спеціальним
організаційним структурам (органам), їх сукупність є системою органів
державного управління. Ця система в цілому і кожна з її складових
окремо, виконуючи функції державного управління, діють виключно від
імені держави. Рішення, які вони приймають, обов’язкові для всіх
учасників суспільних відносин, у тому числі і для недержавних
організацій та формувань. Складається ця система з двох компонентів:

а) державних органів, тобто належних державі (наприклад, міністерство,
обласна державна адміністрація);

б) недержавних (не мають статусу державних) органів, тобто державі не
належних.

Першим у цій системі належить головне і провідне місце, їх сукупність є
складовою частиною апарату держави. У цих органах на сплатній основі
працюють державні службовці.

Другі можуть здійснювати державне управління лише в тому разі, якщо
держава делегує їм відповідні повноваження. Так, Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. недержавним
структурам — виконавчим комітетам рад — делеговано значний обсяг
повноважень щодо реалізації функцій державної виконавчої влади, зокрема
такі: статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають
на відповідній території; здійснення згідно з законом контролю за
додержанням цін і тарифів; погодження у встановленому порядку кандидатур
для призначення на посаду керівників підприємств, установ та
організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у
державній власності; здійснення контролю за додержанням законодавства
щодо захисту прав споживачів; облік відповідно до закону житлового
фонду, здійснення контролю за його використанням; прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому
законодавством; вирішення відповідно до законодавства спорів з питань
містобудування; забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень
громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від форм власності;

вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів,
маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових
заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні
громадського порядку; розгляд справ про адміністративні правопорушення,
які віднесені законом до їх відання; утворення адміністративних комісій
та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності;
вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання,
реєстрація актів громадянського стану; здійснення у встановленому
порядку державної реєстрації підприємств та інших суб’єктів
підприємницької діяльності, розташованих на відповідній території, а
також положень про організації орендарів і т. ін.

Державне управління, як частина соціального публічного управління,
зберігає характеристики останнього. Водночас воно має численні
особливості, що відображають його специфіку і дають можливість
детермінувати як самостійний вид управління.

Ці особливості виявляються в основних компонентах системи державного
управління (суб’єкті, об’єкті, управлінському впливі) та інтегративних
властивостях, що притаманні йому як системному управлінню.

Головна особливість суб’єкта — це те, що ним є держава у цілому. В
управлінському процесі вона представлена системою спеціальних, як
правило, державних органів. Особливості цих органів, як безпосередніх
суб’єктів державного управління, такі: по-перше, вони формуються
державою (з волі держави); по-друге, наділені державно-владними
повноваженнями; по-третє, здійснюють управлінські функції від імені
держави.

Головна особливість об’єкта — це те, що ним є організоване суспільство в
цілому. Безпосередніми об’єктами, на які справляє вплив той чи інший
конкретний суб’єкт, є підвідомчі йому сфери державного управління.

Визначальними особливостями управлінського впливу є притаманний йому
державно-владний характер (він містить веління держави, обов’язкове до
виконання), що виявляється у правовій, переважно
адміністративно-правовій формі (системі норм, системі актів, пов’язаних
з їх застосуванням, сукупності повноважень учасників управлінського
процесу), та має безперервний характер.

Головна інтегративна якість системи — реалізація у повному обсязі
загальнодержаних інтересів у сфері соціального управління.

Усі основні компоненти державного управління мають складну структуру,
тобто складаються з окремих частин. Тому воно являє собою управлінські
підсистеми з особливими властивостями, місцем і роллю в управлінському
процесі.

У теорії адміністративного права досить інтенсивно досліджується
проблема ознак державного управління, які часто називають його рисами.

02

c

¤

¤

конність; 3) масштабність і універсальність; 4) ієрархічність; 5)
безпосередньо організуючий характер.

Розглянемо кожну з них.

Виконавчо-розпорядчий характер державного управління охоплює два
взаємопов’язані напрями — виконавчу і розпорядчу діяльність.

Органи, які здійснюють державне управління, — це насамперед виконавчі
структури. Найважливіші з них містять цю ознаку вже у своїй назві
(наприклад, органи виконавчої влади). Ця ознака, як правило,
закріплюється у нормативному порядку. Так, у Положенні про Міністерство
внутрішніх справ України зазначено, що воно є органом виконавчої влади.

Існують органи державного управління, які такого статусу не мають. Однак
аналіз компетенції цих органів дає змогу однозначно кваліфікувати їх як
виконавчі органи держави. Як перші, так і другі функціонують для
оперативного й безпосереднього управління господарським,
соціально-культурним, військовим та іншим будівництвом. Саме на них
покладено обов’язок реалізовувати (виконувати) рішення, які приймає
законодавча влада.

Здійснення цієї функції (виконання) неможливе без прийняття конкретних
управлінських рішень і контролю за їх виконанням. Тому органи державного
управління наділяються повноваженнями владного характеру, тобто дістають
від держави право здійснювати розпорядчу (владну) діяльність. При цьому
вони діють від імені держави і з метою реалізації державної політики у
тій чи іншій управлінській сфері.

Розпорядча діяльність управлінських структур виявляється, по-перше, у
прийнятті загальнообов’язкових приписів (вони закріплюються в указах,
постановах, положеннях, розпорядженнях, інструкціях, протоколах тощо);
по-друге, в організації виконання зазначених приписів і, по-третє, у
здійсненні контролю за цим процесом. У ході здійснення цієї діяльності
органи державного управління застосовують як заходи переконання, так і
державного примусу, тобто діють як державно-владні утворення.

У зв’язку з цим постає питання: як можна поєднати владність
управлінського впливу і виконавство? Суть проблеми полягає в тому, що
управління різними сферами життя держави і суспільства не є виключною
функцією виконавчого апарату держави. У цьому процесі беруть активну
участь й інші суб’єкти єдиної державної влади.

При цьому головний зміст управлінського впливу полягає не стільки У
прийнятті відповідних рішень, скільки в їх реалізації, у суворому
втіленні в життя юридично-владних вимог, які містяться в них. А це і є
процес виконання.

Певна річ, і законодавець вживає тих чи інших заходів для забезпечення
виконання прийнятих ним норм. Однак він не може взяти на себе виконання
цієї функції у повному обсязі, по-перше, внаслідок різноманітності
відносин, які потребують регулювання, а по-друге, через неприпустимість
з позицій демократизму самому виконувати закони. Тому й виникає
необхідність в існуванні спеціалізованої управлінської ланки, що
здійснює вплив у виконавчо-розпорядчому варіанті. Отже, виконання і є
безпосередньою державно-управлінською діяльністю. Звідси й повна
сумісність управлінського впливу з виконавством.

Підзаконність державного управління означає, що його найважливіші цілі,
сфери, форми і методи впливу встановлюються на законодавчому рівні. Вся
виконавчо-розпорядча діяльність ґрунтується на правових нормах, головне
місце серед яких належить нормам законів. Саме вони створюють міцну
правову базу для здійснення державного управління і визначають межі його
виконавчого спрямування.

Підзаконність, як риса державного управління, виявляється повсякденно,
оскільки суб’єкти функціонують безперервно.

При цьому органи державного управління виконують певні дії, зміст яких —
реалізація прямих приписів закону, обов’язкових до виконання. Ці органи
на підставі законодавства, тобто без звернення до суду, можуть притягати
правопорушників до юридичної відповідальності, застосовувати до них
адміністративні стягнення. Безперечно, такого роду діяльність має
здійснюватись у рамках законності.

Виявом масштабності та універсальності державного управління є
здійснення державою управлінської діяльності, впливу на всі сфери
соціального життя через вищезазначені органи.

Ієрархічність державного управління — це наявність у органів, які його
здійснюють, системи нижчих, підпорядкованих їм інстанцій.

Безпосередньо організуючий характер державно-управлінської діяльності
полягає в організації спільної діяльності людей у процесі виконання і
розпорядництва на різних рівнях.

Таким чином, під державним управлінням слід розуміти специфічну
діяльність держави, що виявляється у функціонуванні низки уповноважених
структур (органів) з реалізації виконавчо-розпорядчих функцій, що
безперервно, планомірно, владно і в рамках правових установлень
впливають, на суспільну систему з метою її вдосконалення відповідно до
публічних інтересів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020