.

Боротьба з контрабандою: необхідність нових підходів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 4970
Скачать документ

Реферат

на тему:

Боротьба з контрабандою: необхідність нових підходів

Законодавча неврегульованість нових економічних відносин в Україні,
недосконалість і суперечності в чинному законодавстві, посилення
корупційних тенденцій в структурі державного управління, інші соціальні
та економічні процеси, властиві перехідному періоду, створили сприятливі
умови для зростання економічної злочинності. Кількість зареєстрованих
злочинів у сфері економічної діяльності за останні роки збільшилося
більш ніж удвічі [1, c. 47].

До однієї з найкриміналізованіших на сьогодні відноситься сфера
зовнішньоекономічної діяльності. Найбільшу суспільну небезпеку у сфері
зовнішньоекономічної діяльності представляє контрабанда. Під
контрабандою в законодавстві України розуміється переміщення певних
предметів через митний кордон України поза митним контролем або з
приховуванням від митного контролю. Зазначені норми розташовані в
чинному Кримінальному кодексі України у розділі VII – “Злочини у сфері
господарської діяльності”(ст. 201) та у розділі XIIІ – “Злочини у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші
злочини проти здоров’я населення” (ст. 305) [2].

Суспільна небезпека контрабанди полягає в тому, що при протиправному
переміщенні через митний кордон України товарів та предметів порушується
порядок державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який в
себе включає загальний, а по відношенню до окремої групи товарів та
предметів – спеціальний порядок переміщення їх через кордон. Таким
чином, контрабанда завдає прямих економічних збитків державі, пов’язаних
із несплатою мита, інших податків (платежів) як під час перетинання
митного кордону України, так і у зв’язку з реалізацією контрабандних
товарів на території України чи за її межами. Крім того, контрабанда
заподіює шкоди встановленому порядку управління, посягає на національну
культурну спадщину українського народу, може зашкодити відносинам
України з іншими державами. Вона сприяє незаконному обігу в Україні і
світі наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може
завдавати невиправної шкоди здоров’ю та життю людей, а також – співпраці
у боротьбі з міжнародним наркобізнесом.

Сьогодні можна виділити причини, що породжують виникнення контрабанди:

1. Недосконалість митної політики;

2. Неефективність митних тарифів (вибірковість, неоднорідність,
диференціація ставок);

3. Завантаженість ситуації на митниці;

4. Відсутність належного підбору персоналу і виховної роботи;

5. Недостатність технічних засобів здійснення огляду;

6. Велика кількість документів, необхідних для проходження вантажу через
кордон.

Надійні дані щодо обсягів контрабандних потоків на територію України
відсутні. Відсутній також і порівняльний аналіз за регіонами з
урахуванням їх специфіки.

Особливий інтерес у цьому сенсі викликають великі транспортні вузли, де
перетинаються різні види транспорту (морський, залізничний,
автомобільний) і де проходить велика кількість транзитних вантажопотоків
через територію.

Наявна необхідність комплексного наукового підходу до розробки програми
протидії контрабанді. Для цього на території великих транспортних
вузлів, де можлива й необхідна координація учених-правознавців, широко
представлених у відомчих юридичних вищих учбових закладах, і практичних
працівників (митниці, правоохоронних органів, податкової служби),
представляється доцільним створення координаційних науково-дослідних
центрів по боротьбі з контрабандою (далі – ЦБК).

Завданнями ЦБК буде розробка комплексної програми щодо запобігання
контрабанді з урахуванням регіональної специфіки. Спроби, що
здійснювалися раніше, навіть на урядовому рівні, мали один суттєвий
недолік. Проблеми контрабанди намагалися вирішувати відокремлено від
інших проблем, що виникають при будь-якому транспортуванні вантажу. Це
призводило до того, що на якийсь термін (час оперативних заходів)
припинявся не тільки потік контрабанди, а й взагалі будь-який
вантажопотік за кордон.

Основна відмінність пропонованої комплексної програми від тих, що
існували раніше, полягає в наступному:

– по-перше, проблеми контрабанди розглядатимуться не відокремлено, а в
сукупності із супутніми їм транспортними проблемами;

– по-друге, – зважаючи на масштабність явища і те, що проблему необхідно
вирішувати негайно, звичайні послідовні етапи проведення наукового
дослідження, що значно зволікають отримання вихідних результатів, можна
проводити паралельно.

ЦБК на першому етапі досліджень можуть об’єднати наступні процеси:

1. Збір і обробка матеріалів щодо різних маршрутів і структур, що
займаються контрабандою, каналів контрабанди.

2. Аналіз завершених кримінальних справ.

3. Опит підприємців, які займаються експортно-імпортними операціями.

4. Огляд існуючих методів, які використовуються в боротьбі з
контрабандою, включаючи спеціальне законодавство і зарубіжний досвід.

Даний аналіз уможливить ідентифікацію масштабів і природи явища та
виділити два потоки учасників процесу.

Перший потік – “рядові” контрабандисти, зацікавлені у прозорості
проходження митниці і “нормальних” тарифах, вимушені йти на порушення,
виходячи з умов, що склалися.

Другий потік – учасники вертикально інтегрованих корупційних схем
організації злочинів, пов’язаних із контрабандою.

На другому етапі досліджень необхідно розробити “антиконтрабандну” схему
проходження вантажу.

Один із можливих способів запобігання контрабанді – це “створення
алгоритму” з нормуванням часу на кожну операцію процесу проходження
вантажу через митницю. Природно, таких базових схем повинно бути досить
багато з урахуванням специфіки різних вантажів і транспортних засобів.

Безумовно, “технологізація” або “алгоритмізація” проходження вантажу
через митницю повинна супроводжуватися:

– протидією корупційним групам, що займаються контрабандою (перевізник –
митник – державний чиновник);

– посиленням захисту рядових підприємців, які перетинають кордон зі
своїм товаром;

– удосконаленням відповідного законодавства і митної політики;

– поліпшенням роботи з відбору персоналу митниці, поліпшенням умов
праці, оплати працівників;

– “приведенням у порядок” тарифів з урахуванням загальної економічної
ситуації (збільшення імпорту – розорення відповідного вітчизняного
виробника і т. ін.);

– інтеграцією дій митних служб країн – економічних партнерів;

– науковим супроводженням розробки програми вдосконалення (або
реорганізації) митної служби.

Виконання вказаних завдань також цілком органічно вписується в
діяльність ЦБК, який зміг би, маючи відповідні повноваження, узяти на
себе координацію діяльності відповідних груп, що включають представників
правоохоронних органів, місцевих органів влади, транспортних
підприємств, митних служб, податкових служб, громадських організацій.

Причому, діяльність ЦБК має включати такі напрями:

– гармонізацію процесів і процедур у межах відповідальності і управління
окремих учасників процесу проходження вантажу через кордон України;

– проведення аналітично-дослідницьких семінарів фахівців окремих
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, включаючи митні служби;

– створення і функціонування постійно діючої робочої групи
фахівців-учених і практиків;

– проведення креативно-генеруючих міжвідомчих семінарів-тренінгів під
керівництвом робочої групи для розробки комплексної програми сумісних
дій;

– формування наскрізних керівних команд учасників процесу перетину
кордону;

– розробку (за наявності відповідної бази) технічних засобів
забезпечення митного огляду.

Протидія контрабанді вимагає комплексного підходу до рішення існуючих
проблем. Перш за все, держава повинна створити умови для зацікавленості
суб’єктів господарської діяльності в легальному проходженні вантажів і
товарів через кордон.

Зарадити криміногенній ситуації, яка склалася у зовнішньоекономічній
діяльності, можливо тільки за умови створення належної правової бази,
значного підвищення рівня професійної підготовки працівників митної
служби, здійснення безкомпромісної боротьби з проявами корупції.

Певні успіхи отримала у своїй діяльності керівництво Державної митної
служби з протидії корупції та службовим зловживанням серед особового
складу. З початку 2005 року змінено з різних мотивів 42 керівники митних
органів, з них 10 – переведено на рівнозначні посади до інших митних
органів, 11 – на нижчі посади, 3 – звільнено. З митних органів звільнено
6 заступників начальників митниць, 3 – начальники митних постів; на
нижчу посаду переведено 14 заступників начальників митниць, 8 –
начальників постів.

З метою покращення роботи із забезпечення митної служби
висококваліфікованими кадрами затверджено Концепцію підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб Державної
митної служби України на 2005–2010 рр. [3, с. 1].

Проте заходів, що вживаються, явно недостатньо і вони не мають
системного характеру.

Створення у великих транспортних вузлах (природно, за наявності
відповідної наукової бази) координаційних науково-дослідних центрів по
боротьбі з контрабандою дозволить за достатньо короткий термін отримати
такі результати:

– зниження рівня контрабанди при експортно-імпортних операціях;

– скорочення часу очікування митного огляду і в цілому – транзитного
часу перевезення вантажів;

– підвищення рівня економічної безпеки і зниження рівня шахрайства і
злочинності на транспорті;

– посилення транзитної репутації Української держави;

– збільшення бюджетних надходжень від митних зборів;

– підвищення економічної ефективності зовнішньоекономічних зв’язків
України і транзиту вантажів інших країн через її територію.

 

Список використаних джерел

1. Шумский П. Пришко А. Отдельные вопросы борьбы с организованной
преступностью // Право Украины. – 1999. – № 1. – С. 47 – 48.

2. Кримінальний кодекс України: Закон України № 2001 –V (зі змінами) від
17.03.01 // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 25 – 26. – Ст.
131.

3. Основні показники роботи Держмитслужби з особовим складом // Митна
газета. – 2005. – 14 лип. – С. 1.

О.Ф. Долженков. Боротьба з контрабандою: необхідність нових підходів.
“Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)”
12’2005.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020