.

Арбітражне судочинство в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2301
Скачать документ

АРБІТРАЖНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ.

План.

Завдання та принципи діяльності арбітражних судів.

Організація арбітражних судів.

Повноваження арбітражних судів.

Статус судді арбітражного суду.

Підвідомчість і підсудність справ арбітражним судам.

Міжнародний комерційний арбітраж.

Морська арбітражна комісія.

1. Відповідно до Закону України “Про арбітражний суд” від 04.06.91 р.,
арбітражний суд – це незалежний судовий орган, що вирішує всі
господарські спори, які виникають між юридичними особами, державними та
іншими органами, розглядає справи про банкрутство.

Основні завдання арбітражного суду:

захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських
правовідносин;

сприяння закріпленню законності в сфері господарських відносин;

внесення пропозицій, спрямованих на здійснення правового регулювання
господарської діяльності.

Арбітражний суд здійснює свою діяльність відповідно до таких принципів:

законності.

незалежності і підкорення тільки закону.

рівності всіх учасників судового процесу перед законом і арбітражним
судом.

змагальності сторін і свободи надання ними судові своїх доказів і в
доведенні їх переконливості.

арбітрування. Арбітражний суд сприяє досягненню угоди між сторонами.
Умови угоди викладаються в адресованій арбітражному суду письмовій
заяві, підписаній представниками сторін.

гласності і відкритого розгляду справи, крім випадків, коли це
суперечить інтересам охорони державної або комерційної таємниці, або
коли є обґрунтовані заперечення однієї або двох сторін.

обов’язковості виконання рішень, ухвал і постанов арбітражного суду. Ці
документи вступають в законну силу негайно після їх прийняття і
підлягають негайному виконанню підприємствами, установами,
організаціями, посадовими особами.

Відповідно до статті 1 Арбітражного процесуального кодексу України від
06.11.91 підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у
тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку
набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності, мають
право звертатися до арбітражного суду згідно з
встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх
порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. У
випадках, передбачених законодавчими актами України, до арбітражного
суду мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни,
що не є суб’єктами підприємницької діяльності. Угода про відмову від
права на звернення до арбітражного суду є недійсною.

2. Систему арбітражних судів в Україні становлять: Вищий арбітражний
суд, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди
областей, міст Києва і Севастополя. Арбітражний суд Автономної
Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя
складаються з голови, першого заступника голови, заступників голови,
суддів.

Для вирішення організаційних питань в цих судах створюється президія,
склад якої затверджується президією Вищого арбітражного суду за поданням
голів цих судів.

Вищий арбітражний суд складається з Голови, першого заступника Голови,
заступників Голови, суддів і діє в складі:

пленуму Вищого арбітражного суду;

президії Вищого арбітражного суду;

судових колегій по розгляду спорів і перегляду рішень, ухвал, постанов.

Голова Вищого арбітражного суду призначається Верховною Радою України за
поданням Голови Верховної Ради безстроково. Заступники Голови, голови
арбітражних судів, їх заступники і судді призначаються Верховною Радою
за поданням Голови Вищого арбітражного суду безстроково.

Пленум Вищого арбітражного суду діє в складі: Голови Вищого арбітражного
суду (головуючий), його заступників, суддів Вищого арбітражного суду, а
також голів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя за посадою. В роботі пленуму бере участь Генеральний
прокурор або його заступники.

Президія Вищого арбітражного суду утворюється в складі: Голови Вищого
арбітражного суду (головуючий), заступників голови за посадою і
декількох суддів.

Склад судової колегії Вищого арбітражного суду затверджується президією
з числа суддів Вищого арбітражного суду.

3. Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області,
міст Києва і Севастополя мають такі повноваження:

вирішують господарські спори, віднесені до їх компетенції;

розглядають справи про банкрутство;

переглядають в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови цього
арбітражного суду;

вивчають і узагальнюють практику застосування законодавства, аналізують
статистику вирішення господарських спорів, вносять пропозиції Вищому
арбітражному суду, спрямовані на удосконалення правового регулювання
господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів;

ведуть роботу, спрямовану на попередження правопорушень в сфері
господарських правовідносин.

Голова арбітражного суду Автономної Республіки Крим, області, міст Києва
і Севастополя має такі повноваження:

може прийняти до свого провадження, в межах компетенції відповідного
арбітражного суду, вирішення господарського спору, а також переглядає
рішення, ухвали, постанови по справі;

розподіляє обов’язки між заступниками і суддями арбітражного суду;

забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;

затверджує структуру, штатний розпис і кошторис видатків на утримання
арбітражного суду;

організує діяльність арбітражного суду і несе відповідальність за
виконання завдань, покладених на арбітражний суд, видає в межах своїх
повноважень накази та інші акти; призначає на посади працівників апарату
суду, застосовує до них засоби заохочення і накладає дисциплінарні
стягнення;

вносить Голові Вищого арбітражного суду подання про призначення
Верховною Радою заступників і суддів, про встановлення чисельності
працівників і фінансування відповідного арбітражного суду.

Вищий арбітражний суд України є вищим органом у вирішенні господарських
спорів і здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов нижчестоящих
арбітражних судів і контролю за їх діяльністю.

Вищий арбітражний суд має такі повноваження:

вирішувати господарські спори, віднесені до його компетенції, в межах
підвідомчості арбітражних судів України може прийняти до свого
провадження будь-який господарських спір;

переглядати в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови Вищого
арбітражного суду, арбітражного суду Автономної Республіки Крим,
області, міст Києва і Севастополя;

вивчати і узагальнювати практику застосування законодавства, аналізувати
статистику вирішення господарських спорів; давати роз’яснення
арбітражним судам з питань практики застосування законодавства України.
Роз’яснення Вищого арбітражного суду є обов’язковими для суддів і
учасників господарських правовідносин, які застосовують законодавство,
якого стосується роз’яснення ;

вести роботу з попередження правопорушень в сфері господарських
правовідносин;

здійснювати організаційне керівництво арбітражними судами Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

забезпечувати підбір і підготовку кандидатів у судді, підвищення
кваліфікації працівників арбітражних судів, здійснювати роботу з
матеріально-технічного забезпечення судів і створення належних умов для
їх діяльності.

Вищий Арбітражний Суд має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді
України.

Пленум Вищого арбітражного суду скликається не менше двох разів на рік.
Засідання пленуму правомочне при наявності не менше двох третин його
складу.

Постанови пленуму приймаються відкритим голосування більшістю голосів
його членів і підписуються головуючим на засіданні.

Пленум заслуховує повідомлення голів арбітражних судів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя про виконання
покладених на них завдань; розглядає матеріали узагальнення арбітражної
практики і статистики і дає керівні роз’яснення, обов’язкові для
органів, які вирішують господарські спори, а також підприємств, установ,
організацій.

Пленум приймає рішення по висновках Конституційного Суду про
відповідність роз’яснень пленуму Вищого арбітражного суду Конституції
України. Переглядає за протестом Голови Вищого арбітражного суду,
Генерального прокурора постанови президії цього суду по господарських
спорах. Обирає кваліфікаційну колегію для проведення атестації суддів
арбітражних судів. Розглядає також інші питання вдосконалення правового
регулювання господарських відносин, які виносяться президією або членами
пленуму.

Кількість членів і склад президії Вищого арбітражного суду
затверджується Верховною Радою України за поданням Голови Вищого
арбітражного суду. Засідання президії правомочні при наявності не менше
двох третин її членів.

Рішення президії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів і
підписуються головуючим в засіданні. Засідання проводяться не менше
одного разу в місяць.

Президія Вищого арбітражного суду має такі повноваження:

вирішувати питання організації і діяльності, підбору кадрів арбітражних
судів України;

заслуховувати повідомлення голів арбітражних судів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, суддів цих судів і звіти
керівників структурних підрозділів Вищого арбітражного суду;

переглядати за протестом Голови Вищого арбітражного суду і Генерального
прокурора або його заступника в порядку нагляду рішення, постанови,
ухвали, прийняті Вищим Арбітражним Судом і переглядати за нововиявленими
обставинами справи, постанови за якими були прийняті самою президією
Вищого арбітражного суду;

розглядати матеріали узагальнення практики і аналізу статистики, давати
роз’яснення з практики застосування законодавства, яке регулює відносини
в господарській сфері і порядку розгляду господарських спорів з
подальшим затвердженням на пленумі;

вносить питання для розгляду їх на пленумі;

розглядає інші питання, які вносяться Головою або членами президії
Вищого арбітражного суду.

Судова колегія Вищого арбітражного суду вирішує господарські спори,
віднесені до її компетенції у відповідності до Арбітражного
процесуального кодексу та інших актів законодавства. Здійснює перегляд в
порядку нагляду ухвал, постанов арбітражних судів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Переглядає за нововиявленими
обставинами рішення, ухвали, постанови, прийняті цією ж колегією.

4. Голова Вищого арбітражного суду, його заступники, голова арбітражного
суду Автономної Республіки Крим, голови арбітражних судів областей, міст
Києва і Севастополя, їх заступники мають статус судді арбітражного суду.
Розгляд справ в арбітражному суді здійснюється суддею
одноособово. Для вирішення складних спорів голова арбітражного суду
або заступник голови арбітражного суду може вводити до складу
арбітражного суду додатково двох суддів, призначивши одного з трьох
суддів головуючим.

Суддя має право вносити в пленум або президію Вищого арбітражного суду
пропозиції про роз’яснення законодавства, яке регулює відносини в
господарській сфері.

На посаду судді арбітражного суду Автономної Республіки Крим,
арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя призначається
особа, яка досягла 25 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи за
спеціальністю не менше 5 років.

На посаду судді Вищого арбітражного суду призначається особа, яка
досягла 30 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю
не менше 10 років.

Суддя є незалежним в здійсненні правосуддя. Будь-який вплив на судову
діяльність заборонений.

Вимоги судді, які пред’являються в межах повноважень арбітражного суду,
обов’язкові для посадових осіб, державних, кооперативних, громадських,
та інших органів, господарських та інших організацій, яких вони
стосуються.

Суддя вивчає і узагальнює арбітражну практику, вносить пропозиції про
попередження порушень в сфері господарських правовідносин.

Суддя не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності,
підданий заходам адміністративного стягнення, арештований без згоди ВРУ.

Суддя може бути звільнений від виконання своїх обов’язків:

за станом здоров’я;

внаслідок призначення або переведення на іншу роботу;

за власним бажанням;

по досягненню пенсійного віку.

Голова Вищого арбітражного суду звільняється за поданням Голови
Верховної Ради України. Судді всіх арбітражних судів звільняються з
посади за поданням Голови Вищого арбітражного суду Верховною Радою
України.

5. Підвідомчість – це визначена законом сукупність повноважень
арбітражних судів щодо розгляду справ, віднесених до їх
компетенції. Підсудністю називається розмежування компетенції стосовно
розгляду справ між окремими арбітражними судами.

Відповідно до статті 12 Арбітражного процесуального кодексу арбітражним
судам підвідомчі такі справи:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні
і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у
спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у
законодавстві, крім:

– спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних
умов;

– спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також
тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно
до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

– інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України,
міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з
питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції.

В статті 14 АПК міститься перелік справ, які підсудні Вищому
арбітражному суду України:

1) у яких однією із сторін є вищий чи центральний орган виконавчої
влади, Національний банк України, Верховна Рада Автономної
Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;

2) матеріали яких містять державну таємницю;

3) що прямо віднесені до його підсудності законами України,
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.

Вищий арбітражний суд може в межах підвідомчості справ
арбітражним судам України прийняти до свого провадження будь-яку
справу.

Всі інші підвідомчі арбітражним судам справи розглядають арбітражний суд
Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва та
Севастополя.

Стаття 15 АПК визначає територіальну підсудність справ арбітражному
суду Автономної Республіки Крим, арбітражному суду області, міст
Києва та Севастополя:

справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні
господарських договорів, справи у спорах про визнання договорів
недійсними розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням
сторони, зобов’язаної за договором здійснити на користь другої
сторони певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу,
надати послуги, сплатити гроші тощо;

справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів
та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними
актів розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням
відповідача;

справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються
арбітражним судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором
позивача;

справи про банкрутство розглядаються арбітражним судом за
місцезнаходженням боржника.

Арбітражний процесуальний кодекс визначає також виключну підсудність
справ арбітражним судам. Відповідно до статті 16 віднесені до
підсудності арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного
суду області, міст Києва та Севастополя справи у спорах, що
виникають з договору перевезення, в яких одним з відповідачів є
орган транспорту, розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням
цього органу. Справи у спорах про право власності на майно або
про витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення
перешкод у користуванні майном розглядаються арбітражним судом
Автономної Республіки Крим, арбітражними судами областей, міст Києва
та Севастополя за місцезнаходженням майна.

З метою однакового і правильного визначення підвідомчості і підсудності
справ президія Вищого арбітражного суду України дала арбітражним судам
роз’яснення N 02-5/62 від 08.02.96 “Про деякі питання
підвідомчості і підсудності справ арбітражним судам”.

6. Міжнародний комерційний арбітражний суд є самостійною постійно
діючою арбітражною установою (третейським судом). Закон України “Про
міжнародний комерційний арбітраж” від 24.02.94 врегульовує діяльність
міжнародного комерційного арбітражу як методу, що застосовується для
вирішення спорів, які виникають у сфері міжнародної торгівлі.

Торгово-промислова палата України затверджує Регламент Міжнародного
комерційного арбітражного суду, порядок обчислювання арбітражного
збору, ставки гонорарів арбітрів та інших витрат суду, сприяє його
діяльності.

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій
палаті України має печатку із своїм найменуванням українською і
англійською мовами та зображенням меча і терез правосуддя.

Відповідно до п.2 статті 1 Закону до міжнародного комерційного арбітражу
можуть за угодою сторін передаватися спори з договірних та інших
цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних, економічних
зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін
знаходиться за кордоном, а також спори підприємств з іноземними
інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій, створених на
території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само
їх спори з іншими суб’єктами права України.

Міжнародний комерційний арбітражний суд приймає до свого розгляду
також спори, віднесені до його юрисдикції в силу міжнародних
договорів України.

Сторони можуть за власним розсудом визначати кількість арбітрів.
Якщо сторони не визначать цієї кількості, – призначаються три арбітри.

При арбітражному провадженні до сторін повинно бути рівне ставлення, і
кожній стороні повинні бути надані всі можливості для викладу своєї
позиції.

Арбітражне рішення повинно бути винесено у письмовій формі та підписано
одноособовим арбітром або арбітрами. При колегіальному
арбітражному розгляді достатньо наявності підписів більшості всіх
членів третейського суду за умови зазначення причини відсутності
інших підписів.

Оспорювання в суді арбітражного рішення може бути проведено
тільки шляхом подання клопотання про скасування. Арбітражне рішення може
бути скасоване обласним, міським (міст Києва і Севастополя) судами,
Верховним Судом Республіки Крим за місцезнаходженням арбітражу.

Рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду виконуються
сторонами добровільно у встановлені ним строки. Якщо строк виконання в
рішенні не зазначено, воно підлягає негайному виконанню. Не виконані
в строк рішення виконуються відповідно до закону і міжнародних
договорів.

7. Морська арбітражна комісія є самостійною постійно діючою
арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою
діяльність згідно з Законом України “Про міжнародний комерційний
арбітраж” .

Торгово-промислова палата України затверджує Регламент Морської
арбітражної комісії, порядок обчислювання арбітражного збору, ставки
гонорарів арбітрів та інших витрат комісії, сприяє її діяльності.

Морська арбітражна комісія вирішує спори, які випливають з договірних та
інших цивільно-правових відносин, що виникають із торгового
мореплавства незалежно від того, чи є сторонами таких відносин
суб’єкти українського та іноземного або лише українського чи тільки
іноземного права.

Комісія приймає до розгляду також спори, що їх сторони
зобов’язані передати на її вирішення в силу міжнародних договорів.

Рішення Морської арбітражної комісії виконуються сторонами добровільно у
встановлені нею строки. Не виконані в строк рішення виконуються
відповідно до закону і міжнародних договорів.

Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України має
печатку із своїм найменуванням українською і англійською мовами та
зображенням якоря і терез правосуддя.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

Які справи розглядає арбітражний суд?

Які основні завдання арбітражного суду?

Який склад Вищого арбітражного суду?

Яка система арбітражних судів України?

Для чого створюється президія суду?

Як приймаються постанови пленуму Вищого арбітражного суду?

Який склад пленуму ВАС?

Хто затверджує кількість членів і склад президії?

Хто затверджує склад судової колегії ВАС?

Які існують вимоги щодо особи, яка призначається на посаду судді
арбітражного суду?

Дайте визначення підсудності.

Дайте визначення підвідомчості.

Які справи підвідомчі арбітражним судам?

Які спори вирішує міжнародний комерційний арбітраж?

Які спори вирішує Морська арбітражна комісія?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020