.

Антимонопольне регулювання ринку відповідно до законодавства України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 3513
Скачать документ

реферат

на тему:

“Антимонопольне регулювання ринку відповідно до законодавства України”

План

Поняття монополізму та антимонопольного законодавства.

Антимонопольний комітет України.

Санкції проти монопольної діяльності.

Висновки

Список використаної літератури

1. Функціонування ринкових відносин передбачає створення рівних
можливостей для суб’єктів господарської діяльності, а також їх
конкуренцію, під якою розуміється змагальність підприємців, коли їх
самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні
умови реалізації товарів, які потребує споживач.

З конкуренції, що існує в умовах розвинутих товарно-грошових відносин,
виростає класична монополія. На відміну від неї “соціалістичний”
монополізм народився в умовах досить специфічних форм
економічно-організаційного розвитку нашої держави в складі СРСР. Він є
наслідком свідомої економічної політики соціалістичної держави (як носія
політичної влади і власника основних засобів виробництва) щодо планового
ведення народного господарства на основі застосування переважно
адміністративно-командних методів управління економікою, що призвело,
зрештою, до перетворення її в єдиний народногосподарський комплекс.

Монополізм в нашій державі є також породженням політики концентрації та
спеціалізації виробництва. Саме тому визначивши у Законі України від 3
серпня 1990 р. “Про економічну самостійність України” мету і основні
принципи економічної самостійності України як суверенної держави,
механізм господарювання, регулювання економіки і соціальної сфери,
організація фінансово-бюджетної, кредитної та грошової системи України,
Верховна Рада в постанові про реалізацію цього закону включила до
переліку законодавчих актів, які забезпечили б дію Закону “Про
економічну самостійність України” антимонопольне законодавство.

На сьогодні зроблено вагомі кроки на шляху формування антимонопольного
законодавства. Так 18 лютого 1992 р. прийнято Закон України “Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в
підприємницькій діяльності”, який визначає правові основи обмеження і
попередження монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності та здійснення державного контролю за
додержанням норм антимонопольного законодавства. 26 листопада 1993 р.
Верховна Рада України прийняла Закон “Про Антимонопольний комітет
України”, доручивши водночас підготувати і подати на розгляд Верховної
Ради проект Антимонопольного процесуального кодексу України (Голос
України.—1993.— 21грудня). Порядок розгляду Антимонопольним комітетом
України і його територіальними відділеннями справ про порушення
антимонопольного законодавства визначається в даний час Тимчасовими
правилами розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства
України, затвердженими розпорядженням Антимонопольного комітету України
від 19 квітня 1994 р. (зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 6
травня 1994 року).

Антимонопольне законодавство визначає поняття монопольне становище, під
яким розуміється домінуюче становище підприємця, яке дає йому можливість
самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати конкуренцію на
ринку певного товару.

Згідно із законодавством України монопольним визнається становище
підприємця, частка якого на ринку певного товару, перевищує 35
відсотків. Разом з тим. рішенням Антимонопольного комітету може
визначатися монопольним становище підприємця, частка якого на ринку
певного товару менше 35 відсотків.

Саме по собі монопольне становище того або іншого підприємця не
визначається порушенням антимонопольного законодавства. Таким порушенням
Закон “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції в підприємницькій діяльності” визнає зловживання монопольним
становищем на ринку. Відповідно до статті 4 зазначеного закону
зловживанням монопольним становищем вважаються:

нав’язування таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне
становище, або додаткових умов, що не відносяться до предмета договору;

обмеження або припинення виробництва, а також вилучення з обороту
товарів з метою створення або підтримання дефіциту на ринку чи
встановлення монопольних цін;

часткова або повна відмова від реалізації або закупівлі товару при
відсутності альтернативних джерел постачання або збуту з метою створення
або підтримання дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін;

інші дії з метою створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку)
інших підприємців;

встановлення дискримінаційних цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що
обмежують права окремих споживачів;

встановлення монопольно високих цін (тарифів, розцінок) на свої товари,
що призводить до порушення прав споживачів;

встановлення монопольно низьких цін (тарифів, розцінок) на свої товари,
що призводить до обмеження конкуренції.

Зловживання монопольним становищем на ринку складає , одну групу
порушень антимонопольного законодавства. Другу групу порушень складають
неправомірні угоди між підприємцями. Такими угодами між підприємцями
стаття 5 Закону “Про обмеження монополізму та недопушення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” визначає угоди
(погоджені дії), спрямовані на:

встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), скидок; надбавок
(доплат), націнок;

розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів,
обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи за іншими
ознаками з метою їх монополізації;

усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців,
інших підприємців.

Монопольна діяльність — це не лише дії чи бездіяльність підприємців, що
займають монопольне становище на ринку, а й дії (бездіяльність) органів
влади і управління, спрямовані на недопущення, істотне обмеження чи
усунення конкуренції. Антимонопольне законодавство під органами влади (
управління розуміє органи державного управління, місцеві органи влади і
управління, органи управління громадських організацій, а також
асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об’єднання при
виконанні ними функцій управління в межах повноважень, переданих –
підприємствами, організаціями, делегованих органами державного
управління.

З боку зазначених органів порушення антимонопольного законодавства
виявляється в дискримінації підприємців. Дискримінація підприємців
органами влади і управління становить третю групу порушень
антимонопольного законодавства, яка включає в себе:

заборону створення нових підприємств чи інших організаційних форм
підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення
обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво певних
видів товарів з метою обмеження конкуренції;

примушення підприємців до пріоритетного укладення договорів,
першочергової поставки товарів певному колу споживачів;

прийняття рішень про централізований розподіл товарів, що призводить до
монопольного становища на ринку;

встановлення заборони на реалізацію товарів із одного регіону республіки
в інший;

надання окремим підприємствам податкових та інших пільг, які ставлять їх
у привілейоване становище щодо інших підприємців, що призводить до
монополізації ринку певного товару:

обмеження прав підприємців щодо набуття та реалізації товарів;

встановлення заборон чи обмежень відносно окремий підприємців або груп
підприємців.

Дискримінацією підприємців визначається також укладення між органами
влади і управління угод, створення структур державного управління або
наділення існуючих міністерств, державних комітетів, інших структур
державного управління повноваженнями для впровадження вищезазначених
дій.

Законодавчими актами України можуть бути встановлені винятки із цих
положень з метою забезпечення національної безпеки, оборони суспільних
інтересів.

Державна політика у сфері обмеження монополізму в підприємницькій
діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки,
фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та
іншої підтримки підприємців, які сприяють розвитку конкуренції,
здійснюються уповноваженими на це органами влади і управління. З метою
забезпечення державного контролю за дотриманням антимонопольного
законодавства, захисту інтересів підприємців та споживачів від його
порушень утворено спеціальний державний орган – Антимонопольний комітет
України. Основними завданнями. Антимонопольного комітету України є:

здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного
законодавства;

захист законних інтересів підприємців та споживачів шляхом застосування
заходів щодо запобігання і припинення порушень антимонопольного
законодавства, накладання стягнень за порушення антимонопольного
законодавства в межах своїх повноважень;

сприяння розвитку добросовісної конкуренції в усіх сферах економіки.

2. Правове становище Антимонопольного комітету України визначено
Законами “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності” та “Про Антимонопольний
комітет України”, а його процесуальна діяльність щодо розгляду справ
регламентується згаданими тимчасовими правилами розгляду справ про
порушення антимонопольного законодавства України.

Антимонопольний комітет та утворені ним територіальні відділення (у
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) становлять
систему органів Антимонопольного комітету України, яку очолює Голова
Комітету.

Антимонопольний з метою розвитку конкуренції має право:

визначати монопольне становище підприємців на ринку;

давати підприємцям обов’язкові для виконання розпорядження, про
припинення порушень антимонопольного законодавства та про відновлення
початкового становища;

давати органам управління обов’язкові для виконання розпорядження про
припинення порушень і укладання ними угод, що суперечать
антимонопольному законодавству;

здійснювати контроль за дотриманням антимонопольних вимог при створенні,
реорганізації або ліквідації монопольних утворень, а також при придбанні
часток (паїв, акцій), що можуть призвести до монопольного становища
підприємців на ринку;

вносити у відповідні органи влади і управління пропозиції щодо
скасування ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності
підприємців у разі порушення ними антимонопольного законодавства;

приймати розпорядження про накладання штрафів;

звертатися до суду чи арбітражного суду з позовами (заявами) у зв’язку з
порушеннями антимонопольного законодавства, в тому числі про визнання
недійсними актів органів державної та припинення ними дій, що обмежують
конкуренцію, в разі невиконання ними у встановлені строки розпорядження
Антимонопольного комітету, відшкодування збитків, заподіяних порушенням
антимонопольного законодавства, вилучення прибутку, незаконно одержаного
суб’єктами підприємницької діяльності в результаті порушення
антимонопольного законодавства, з інших підстав, передбачених чинним
законодавством, а також надсилають до суду протоколи про адміністративні
порушення для накладання штрафів на посадових осіб відповідно до чинного
законодавства;

давати рекомендації державним органам щодо проведення заходів,
спрямованих на розвиток підприємництва і конкуренції;

здійснювати дії з метою контролю за дотриманням антимонопольного
законодавства.

Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та десяти
державних уповноважених Верховною Радою України, і у своїй діяльності
підзвітний їй і підпорядкований Кабінету Міністрів України.

Питанням відповідальності за порушення антимонопольного законодавства
присвячений розділ V Закону «Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності, а також деякі
окремі статті як зазначеного Закону, так і Закону “Про Антимонопольний
комітет України”.

3. Загалом, виходячи з уже відомих положень про відповідальність у
господарському праві та спираючись на зміст актів антимонопольного
законодавства, можна виділити такі види санкцій, що застосовуються за
порушення антимонопольного законодавства до суб’єктів підприємницької
діяльності:

майнова відповідальність як санкція за порушення антимонопольного
законодавства (в тому числі — за зловживання монопольним становищем на
ринку, укладання неправомірних угод між підприємцями, дискримінацію
підприємців органами влади і управління та недобросовісну конкуренцію)
передбачена статтею 19 Закону “Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” у формі
штрафу, що накладається на підприємців — юридичних осіб. Розмір штрафів
та порядок їх обчислення залежать від виду порушення. Крім того ст. 21
зазначеного Закону встановлена майнова відповідальність у вигляді
стягнення до державного бюджету прибутку, незаконно одержаного
суб’єктами підприємницької діяльності в результаті порушення
антимонопольного законодавства (зловживання монопольним становищем,
неправомірних угод між підприємцями та недобросовісної конкуренції), а
за статтею 22 цього Закону — у вигляді відшкодування збитків, заподіяних
зловживанням монопольним становищем та недобросовісною конкуренцією;

оперативно-господарські санкції за порушення антимонопольного
законодавства можуть застосовуватися як самим Антимонопольним комітетом
(примусовий поділ монопольних утворень), так і відповідними органами
влади і управління (скасування ліцензій, припинення операцій
зовнішньоекономічної діяльності).

У випадках, коли підприємці зловживають монопольним становищем на ринку.
Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення мають
право прийняти постанову про примусовий поділ монопольних утворень.
Зазначена санкція не застосовується у випадках неможливості
організаційного або територіального виокремлення підприємств,
структурних підрозділів чи структурних одиниць, а також наявності
тісного технологічного зв’язку підприємств, структурних підрозділів чи
структурних одиниць, якщо частка внутрішнього обороту в загальному
обсязі валової, продукції підприємства (об’єднання тощо) складає менше
ЗО відсотків.

Скасування ліцензій здійснюється органами, зазначеними в Положенні про
порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на окремі види діяльності, затвердженому постановою Кабінету
міністрів України від 17 травня 1994, за поданням, внесеним
Антимонопольним комітетом.

Статтею 19 Закону “Про обмеження монополізму і недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” передбачено,
що Антимонопольний комітет може накладати штрафи на підприємців за
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Антимонопольного
комітету про припинення порушень антимонопольного законодавства,
відновлення початкового стану або зміну угод, що суперечать зазначеному
Закону, а також за неподання, несвоєчасне подання інформації або подання
завідомо недостовірних даних Антимонопольному комітету.

України у межах компетенції розглядаються органами чи посадовими
особами:

Антимонопольним Комітетом;

постійно діючою адміністративною колегією;

тимчасовою адміністративною колегією;

державним уповноваженим;

головою відділення територіального відділення Антимонопольного Комітету.

Справи про порушення антимонопольного законодавства України
розглядаються на підставі заяв підприємців, органів влади і управління,
громадських об’єднань, громадян, а також у разі виявлення безпосередньо
службовцем Комітету чи відділення ознак порушення.

Рішення у справах про порушення антимонопольного законодавства можуть
бути оскаржені до суду або арбітражного суду .

Висновки

Як бачимо, антимонопольне законодавство посідає значне місце в економіці
та господарському праві як один із способів державного регулювання
економіки, а саме обмеження утворення монополій, використання ними
монопольної влади, а також недопущення незаконних дій у конкурентній
боротьбі.

Порівнюючи норми антимонопольного законодавства різних країн, рано чи
пізно стикаєшся з фактом, що вони характеризуються значною схожістю. Це
говорить про те, що в світі спостерігається загальна тенденція щодо
врегулювання монополій, а також, що багато норм антимонопольного
законодавства одних країн запозичені у інших. Для прикладу, багато краін
світу запозичили основні положення антимонопольного законодавства у США.
Проте кожна країна має свої особливості, що й відбилося на їх
антимонопольному законодавстві. Зокрема значно різняться органи
забезпечення його дотримання, частка ринку, яку повинна охоплювати
компанія, щоб вона стала монополією.

В Україні, на відміну від інших країн, виникли “соціалістичні” монополії
ще за часів СРСР. Тому антимонопольне законодавство України має свої
особливості. Свій розвиток воно почало із прийняттям Закону України “Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в
підприємницькій діяльності” 18 лютого 1992 р, в якому викладено суть і
основні принципи антимонопольного регулювання. Цей закон, а також Закон
України “Про Антимонопольний комітет України” визначають правовий статус
Антимонопольного комітету України як спеціального органу, який
забезпечує контроль за дотриманням антимонопольного законодавства. Слід
відзначити, що антимонопольне законодавство України є подібним то
світового і відстоює основні принципи світового антимонопольного
врегулювання.

Список використаної літератури

Закон України “Про Антимонопольний комітет України” // Відомості
Верховної Ради України 1993, №50, ст.472

Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції в підприємницькій діяльності” від 18 лютого 1992р. //
Відомості Верховної Ради України – № 21 – ст. 296

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій
діяльності”

Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн: Підручник
для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. –
Київ: Ділова Україна, 1996. – 352 с.

Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навчальний
посібник для юридичних факультетів вузів – К.: Вентурі, 1996 – 228 с.

Кузьмин Р.И. Хозяйственное право Японии: проблемы, теории и практики:
Препринт доклада Института экономико-правовых исследований АН Украины. –
Донецк, 1993. – 32 с.

Гражданское и торговое право капиталистических государств: учебник – М.,
1993 – с.178-186.

Сухотин О.В., Богачев В.Н. и др. Монополизм и антимонопольная политика –
М., 1994. – с. 175-178

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., Экономика, М., “Дело ЛТД”, 1993 – 864
с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020