.

Адміністративно-правові норми і відносини (курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3198
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Адміністративно-правові норми

і відносини.

План

I. Вступ.

II. Основна частина:

Поняття адміністративних правовідносин.

Основні риси адміністративного правовідносини.

Структура адміністративного правовідносини.

Юридичні факти в адміністративному праві.

Види адміністративних правовідносин:

а) основні і неосновні адміністративні правовідносини;

б) суббординаційні і координаційні адміністративні правовідносини;

в) вертикальні і горизонтальні правовідносини в адміністративному праві;

г) внутрішньо апаратні і зовнішньо апаратні правовідносини;

III Висновок.

Будь-яка галузь російського права регулює визначені правовідносини,
тобто відносини урегульовані нормами права. Зокрема, цивільному праву
властиве регулювання цивільних правовідносин (майнових і зв’язаних з
ними особистих немайнових прав), карному праву – регулювання відносин,
зв’язаних зі злочином і покаранням. Які правовідносини регулює
адміністративне право? Насамперед варто вказати, що адміністративне
право – це самостійна галузь правової системи Росії. Галузі права
відрізняються друг від друга по предметі і методу правового регулювання.
Саме предмет адміністративного права складають ті відносини, про які
мова йтиме далі.

Адміністративно-правові відносини – це урегульовані нормами
адміністративного права суспільні відносини, що складаються в сфері
діяльності виконавчої влади.

Адміністративно-правові відносини являють собою різновид правових
відносин, різноманітних за своїм характером, юридичному змісту, по їхніх
учасниках. Їм властиві всі основні ознаки будь-якого правовідносини,
якось: первинність правових норм, унаслідок чого правовідношенням є
результат регулюючого впливу на дані суспільні відносини даної правової
норми, що додає йому юридичну форму; регламентація правовою нормою дій
(поводження) сторін цього відношення; кореспонденція взаємних обов’язків
і право сторін правовідносини, обумовлена нормою і т.п.

Однак варто виділити деякі особливості, що доповнюють цю загальну
характеристику і здатні бути основою для обмеження
адміністративно-правових відносин від інших видів правовідносин. До
таких особливостей відносяться:

– права та обов’язки сторін даних відносин зв’язані з діяльністю
виконавчих органів держави й інших суб’єктів виконавчої влади;

– завжди однієї зі сторін у таких відносинах виступає суб’єкт
адміністративної влади (орган, посадова особа, недержавна організація,
наділені державно-владними повноваженнями);

– адміністративні правовідносини практично завжди виникають з
ініціативи однієї зі сторін;

– якщо відбулося порушення адміністративно-правової норми, те порушник
несе відповідальність перед державою;

– дозвіл споровши між сторонами, як правило, здійснюється в
адміністративному порядку.

– адміністративні правовідносини є властевідношеннями, побудованими на
засідках “влада-підпорядкування”, де відсутня рівність сторін. Ознака
підпорядкування є в таких відносинах домінуючим, оскільки він визначений
найважливішими пріоритетами державно-управлінської діяльності.

Підводячи підсумок вищевказаному, можна дати відповідне поняття
адміністративного правовідносини, як урегульоване
адміністративно-правовою нормою управлінські суспільні відносини, у
якому сторони виступають як носії взаємних правий і обов’язків,
встановлених і гарантованих адміністративно-правовою нормою.

Адміністративно-правові відносини прямо зв’язані з практичною
реалізацією задач, функцій і повноважень виконавчої влади в процесі
державно-управлінської діяльності. Ця їхня особливість накладає
визначений відбиток на поводження будь-яких учасників такого роду
правових відносин; їхнього обов’язку і права неодмінно зв’язані з
практичною реалізацією виконавчої влади в центрі і на місцях. Інтереси
іншого роду, небайдужі для держави і суспільства, забезпечуються, якщо в
них мається чітко виражена специфіка, у рамках інших правовідносин.
Томові, що визначає рису адміністративно-правових відносин полягає в
тому, що смороду складаються переважно в особливій сфері державного і
громадського життя – у сфері державного керування.

Варто відзначити також, що адміністративні правовідносини
характеризуються визначеним суб’єктом. Завжди однієї зі сторін є
офіційний чи повноважний суб’єкт виконавчої влади (у широкому змісті
державного керування).

Інакше кажучи, незважаючи на ті, що в адміністративно-правових
відносинах практично можуть брати доля різні сторони, у них завжди
мається обов’язкова сторона, без якої такого роду відносини не
виникають. Така ознака спостерігається в адміністративних відносинах як
прямий дія владної природи державно-управлінської діяльності. Наприклад,
громадянин не може виступати в подібній ролі, хоча і є потенційним
учасником найрізноманітніших адміністративно-правових відносин.

Адміністративні правовідносини виникають з ініціативи кожної зі сторін.
Однак чи згода бажання другої сторони не є у всіх випадках обов’язковою
умовою їхнього виникнення. Смороду можуть виникати і всупереч бажанню
другої чи сторони її згоді. Ця ознака найбільшою мірою відрізняє їх від
цивільно-правових відносин.

Як указувалися вище адміністративно-правові відносини виникають у сфері
державного керування. Однак не всякі суспільні відносини в сфері
державного керування включається в коло відносин, що складають предмет
адміністративного права.

Усі правовідносини складаються з визначених елементів: суб’єктів,
об’єкта і змісту правовідносини.

У змісті адміністративного правовідносини розрізняються дві сторони:
матеріальна (поводження суб’єктів) і юридична (суб’єктивні юридичні
права й обов’язки).

Безпосереднім об’єктом адміністративних правовідносин є вольове
поводження людини, його діяння.

Нормами адміністративного права точно визначається між якими суб’єктами
повинні виникати правовідносини, які будуть права та обов’язки сторін.
Так, відносини громадян, зв’язані з призовому на військову службу,
одержанням прав на керування транспортними засобами, виникають при
заздалегідь визначених обставинах, з визначеними органами виконавчої
влади, при цьому права та обов’язки сторін чітко закріплені юридичними
нормами. У визначений термін, за визначеною формою, визначеним адресатам
організації, приміром, повинні направляти статистичні дані, звіти,
довідки.

Існуючі в адміністративно-правових відносинах права й інтереси можуть
захищатися в судновому порядку, але такі випадки не є домінуючими. В
основному ж права учасників таких відносин, суперечки між ними
зважуються в адміністративному порядку: суб’єктом керування, що був (є)
стороною адміністративного правовідносини, вищестоящим чи іншим органом
виконавчої влади. Суб’єкти виконавчої влади наділені правом вирішувати,
а інші учасники відносин мають право оскаржити такі рішення.

Більш того, суб’єкти виконавчої влади в багатьох випадках наділені
правом застосовувати самі різноманітні заходи впливу до інших суб’єктів
правовідносин.

Зокрема, смороду можуть зажадати пояснень, дати вказівки, відмовити в
проханні, не привласнити звання, використовувати засобу
адміністративного, дисциплінарного примуса.

Варто також підкреслити, що для цивільно-правових відносин характерна
відповідальність однієї сторони перед іншою. Адміністративним правом
встановлений інший порядок відповідальності сторін
адміністративно-правових відносин у випадку порушення ними вимог
адміністративно-правових норм. У цьому випадку відповідальність однієї
сторони не перед іншою стороною правовідносини, а безпосередньо перед
державою в особі його відповідного органа (посадової особи). Саме
виконавчі органи (посадові особи) наділяються повноваженнями по
самостійному впливі на порушників вимог адміністративно-правових норм
(дисциплінарна, адміністративна відповідальність). Самі суб’єкти
керування також відповідають за порушення аналогічних вимог (наприклад,
дисциплінарна відповідальність працівника апарата федеральної виконавчої
влади перед чи Президентом Урядом Російської Федерації).

Суб’єкта адміністративного правовідносини можна розглянути на основі
кваліфікації адміністративних правовідносин на види. У залежності від
особливостей учасників адміністративних відносин виділяються найбільш
типові їхні види:

а) між несупідрядними суб’єктами виконавчої влади, що знаходяться на
різному організаційно-правовому рівні (приміром, вищестоящі й органи
нижчого підпорядкування);

б) між суб’єктами виконавчої влади, що знаходяться на однаковому
організаційно-правовому рівні (наприклад, 2 міністерства, адміністрація
2 областей);

в) між суб’єктами виконавчої влади і знаходяться в їхньому
організаційному підпорядкуванні (веденні) державними об’єднаннями
(корпорації, концерни й ін.), підприємствами й установами;

г) між суб’єктами виконавчої влади і не знаходяться в їхньому
організаційному підпорядкуванні державними об’єднаннями, підприємствами
й установами (з питань фінансового контролю, адміністративного нагляду і
т.п.);

д) між суб’єктами виконавчої влади і виконавчих органів системи
місцевого самоврядування;

е) між суб’єктами виконавчої влади і недержавними господарськими і
соціально-культурними об’єднаннями і підприємствами й установами
(комерційні структури і т.п.);

ж) між суб’єктами виконавчої влади і суспільних об’єднань;

з) між суб’єктами виконавчої влади і громадянами.

В усіх перерахованих вище відносинах завжди бере доля тієї чи інший
виконавчий орган.

Для будь-якого правовідносини характерні виникнення його унаслідок
визначених юридичних фактів, виходячи з того, що під юридичними фактами
розуміються чи дії події, унаслідок яких відбувається виникнення, чи
зміна припинення правовідносин.

Адміністративно-правові відносини виникають при наявності розумів,
передбачених адміністративно-правовими нормами.

Дії є результатом активного волевиявлення суб’єкта. По характері
розрізняються правомірні і неправомірні дії.

Правомірні дії завжди відповідають вимогам адміністративно-правових
норм. Як юридичні факти виступають правомірні дії громадян і інших
суб’єктів адміністративно-правових відносин. Приміром, подача
громадянином скарги спричиняє виникнення конкретного адміністративного
правовідносини між їм і виконавчим органом (посадовою особою), якому
скарга адресується.

Особливістю юридичних фактів по адміністративному праву є ті, що
основним видом правомірних дій служать правові акти суб’єктів виконавчої
влади, що мають індивідуальний, тобто стосовний до конкретного адресата
і справи, характер. Прямий їхній юридичний наслідок – виникнення, чи
зміна припинення адміністративно-правового відношення.

Наприклад, наказ про призначення на посаду спричиняє виникнення
державно-службових відносин, що є різновидом адміністративно-правових.

Під неправомірними діями розуміються ті, котрі не відповідають вимогам
адміністративно-правових норм, порушують їх. До таким відносяться
адміністративні чи дисциплінарні провини, як найбільш характерні для
сфери державного керування. Смороду спричиняють юрисдикционные
правовідносини. До таким відносяться також бездіяльності (приклад,
неприйняття службою внутрішніх справ необхідних заходів для забезпечення
суспільного порядку).

Під подіями розуміються явища, що не залежати від волі людини (смерть,
стихійне хоробро).

Адміністративно-правові відносини класифікуються за багатьма критеріями.

Спочатку виділяються дві групи адміністративних правовідносин:

а) відносини, що безпосередньо виражають основну формулу керуючого
впливу (суб’єкт-об’єкт), у якій чітко виявляється владна природа
державно-управлінської діяльності, їх можна позначити як
властевідношення; іноді смороду іменуються як основні;

б) відносини, що складаються за рамками безпосередньо керуючого впливу
на тієї чи інший об’єкт, але органічно зв’язані з його здійсненням; що
характеризуються як неосновні правовідносини;

Перші з названих виражають сутність керування, другі зв’язані з цією
сутністю, алі прямо її не виражають. До першого можна віднести відносини
між вищестоящими і нижчестоящими ланками механізму виконавчої влади, між
посадовими обличчями-керівниками і підлеглими їм по службі працівниками
адміністративно-управлінського апарата, між виконавчими органами
(посадовими особами) і громадянами, що несуть визначені
адміністративно-правові обов’язки і т.п.

Друга група характеризується тім, що такі відносини хоча і виникають
безпосередньо в сфері державного керування, однак не переслідують метою
безпосереднє керуюче вплив суб’єкта на керований об’єкт. Приміром,
відносини між двома сторонами, що функціонують у сфері державного
керування, але не зв’язані між собою співпідпорядкованістю. Так два
міністерства можуть вступати у відносини, зв’язані з необхідністю
підготовки спільного правового чи акта узгодження взаємних управлінських
питань і т.д.

Іноді виділяють субординаційні і координаційні адміністративно-правові
відносини. Субординаційні називають ті відносини, що побудовані на
авторитарності (владності) юридичних волевиявлень суб’єкта керування.
Координаційними зв’язками називають ті, у яких названа авторитарність
відсутня.

Координація входити в перелік основних проявів державно-управлінської
діяльності, тобто фактично збігається з її юридично владними проявами.
Приміром, Міністерство природи Російської Федерації координує діяльність
міністерств і відомств із питань охорони навколишньої природного
середовища, причому прийняті цим органом рішення обов’язкові для інших
виконавчих органів Російської Федерації.

Найбільш значний інтерес представляє класифікація
адміністративно-правових відносин по юридичному характері взаємодії
їхніх учасників. У такий спосіб виділяються вертикальні і горизонтальні
правовідносини.

Вертикальними визнаються правовідносини, що виражаю суть
адміністративно-правового регулювання і типових для
державно-управлінської діяльності субординаційних зв’язків між суб’єктом
і об’єктом керування. Часто смороду виникають між супідрядними
сторонами. Владною стороною виступає відповідний суб’єкт виконавчої
влади (виконавчий орган, орган державного керування).

Горизонтальними адміністративно-правовими відносинами визнаються ті, у
рамках яких сторони фактично і юридично рівноправні. У них відсутні
юридично-владні веління однієї сторони, обов’язкові для іншої. Такі
відносини в сфері державного керування зустрічаються досить рідко, у
порівнянні з вертикальними. Різновидами таких відносин можуть служити
дії декількох органів по підготовці і виданню спільного рішення, догоди
(адміністративні домов) між ними по організаційних питаннях.

По складу учасників правовідносини підрозділяються на внутріапаратні і
зовнішньо апаратні. У внутріапаратних відносинах відповідні юридичні
норми закріплюють систему органів виконавчої влади, організацію служби в
них, компетенцію органів і службовців, їхні взаємини, форми і методи
внутріапаратної роботи в державних органах. Такого роду управлінські
відносини виражають інтереси самоорганізації всієї системи виконавчої
влади від верху до низу, а також кожної її ланки . Сторонами в них
виступають супідрядні виконавчі органи і їхні структурні підрозділи, а
також посадові особи. Сюди ж можна віднести відносини органів виконавчої
влади з підлеглими їм організаціями, а також відносини адміністрацій
організацій, діяльність яких регулюється адміністративним правом
(військові частини, вузи й ін.) з їх що служать, учнями і т.д. В іншому
випадку виступають відносини, зв’язані з безпосереднім впливом на
об’єкти, що не входять у систему (механізм) виконавчої влади (наприклад,
на громадян, на суспільні об’єднання, комерційні структури, включаючи
частки). У принципі це і відносини по керуванню державними
підприємствами й установами, тому що смороду не є суб’єктами виконавчої
влади. Друга сторона такого роду відносин фактично виступає в ролі
“третього обличчя”.

Підводячи підсумок вищесказаному можна одержати узагальнену
характеристику предмета адміністративного права, тобто тихнув суспільних
відносин, що урегульовані нормами адміністративного права. Це такі
управлінські відносини як:

а) управлінські відносини, у рамках яких безпосередньо реалізуються
задачі, функції і повноваження виконавчої влади;

б) управлінські відносини внутріорганізаційного характеру, що виникають
у процесі діяльності суб’єктів законодавчої (представницької) і судової
влади, а також органів прокуратури;

в) управлінські відносини, що виникають за участю суб’єктів місцевого
самоврядування;

г) окремі управлінські відносини організаційного характеру, що виникають
у сфері “внутрішньої” життя суспільних об’єднань і інших недержавних
формувань, а також у зв’язку зі здійсненням суспільними об’єднаннями
зовнішньо-владних функцій і повноважень.

Керування існує у всіх сферах громадського життя, ця діяльність велика
по обсязі і різноманітна по змісту. У багатьох випадках управлінська
діяльність настільки специфічна, настільки тісно зв’язана з особливим
видом керованої діяльності, що її регламентують норми не
адміністративного, а інших галузей права. Так, управлінську діяльність
адміністрації підприємств, установ у відношенні їх працівників регулює
трудове право, дізнання і попереднє розслідування – карно-процесуальне
право, управлінські відносини, зв’язані з фінансовими, – фінансове
право. Томові необхідно у визначенні предмета адміністративного права
внести наступне уточнення: воно регулює всі управлінські відносини, за
винятком тихнув, котрі регламентовані іншими галузями права Російської
Федерації.

Список літератури:

1. Конституція Російської Федерації, Москва, Изд. Нова Хвиля, 1996м,
стор.62.

2. Адміністративне право Російської Федерації. Изд. А.П. Алехин, А.А.
Кармолицкий, Ю.М. Козлов. Москва, “ЗЕРЦАЛО ТЕИС”, 1996р., стор.640.

3. Адміністративне право. Підручник. Д.Н. Бахрах, Изд. БЕК, Москва,
1996р., стор. 355.

4. Загальна теорія права . Т1, Алексєєв С.С., Москва, 1981 р., стор.245.

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020