Реферат на тему:

Загальні положення та принципи формування організаційного проекту
виробництва

Передумови та сутність організаційного проектування. Підприємство як
виробнича система зі своїми підсистемами і службами є найскладнішою
системою. Якщо для конструювання нової продукції та здійснення
техніко-технологічних нововведень розробляються цільові проекти
спеціалізованими підрозділами технічної підготовки виробництва, то
проблема адаптації виробництва до виникаючих змін, його реорганізації
залишається невирішеною, або вирішується в процесі освоєння продукції,
що значно затримує строки виходу на ринок, збільшує витрати, погіршує
конкурентну позицію.

У сучасних умовах загострення конкурентної боротьби зарубіжні компанії
здійснюють регулярні реорганізаційні заходи з метою надання виробничим
системам більшої гнучкості та мобільності зі створення та освоєння нової
продукції з урахуванням усіх потреб і побажань споживачів. При цьому
проектування продукції та виробництв з її виготовлення здійснюється
паралельно. За допомогою сучасних комп’ютерних технологій спеціалізовані
підрозділи компаній або фірми моделюють усі можливі комплексні
конструктивно-технологічні й організаційно-виробничі рішення, у тому
числі з дизайну, ергономіки, екології, безпеки, експлуатаційної
привабливості виробів, архітектурно-будівельних і комунікативних
характеристик виробничих споруд і приміщень, порівнюють отримані
варіанти і вибирають для реалізації конкурентоспроможні.

Реорганізація передбачає оцінку існуючої організації, розроблення нового
порядку структурних зв’язків і відносин та впровадження спроектованих
раціональних організаційних рішень. Етап розроблення проекту є ключовим,
у свою чергу, його серцевиною є повнота та адекватність теоретичного
уявлення, на основі якого будується організація перетворень виробничої
системи.

За часів централізованої економіки були спроби формалізувати процеси
організаційного проектування на рівні деяких великих підприємств та
галузей. Під час будівництва Волзького автомобільного заводу на основі
отриманої ліцензії була використана організаційна документація
італійської фірми «FIAT» і вперше у вітчизняній практиці розроблений
комплексний проект організації виробництва виходячи з конкретних умов
виготовлення автомобілів.

В подальшому на підставі узагальнення накопиченого досвіду був успішно
реалізований аналогічний проект на Камському автомобільному заводі.
Певні напрацювання в організаційному проектуванні були здійснені в
Центрі наукової організації праці та управління виробництвом «ТОН»
Міністерства промисловості засобів зв’язку СРСР. Результати використання
організаційних проектів при будівництві нових і реорганізації діючих
цехів, підприємств підтвердили їх ефективність, а саме забезпечили
швидке освоєння виробничих потужностей і створення високоорганізованого
виробництва, що відповідало найвищим на той час економічним вимогам.

Організаційне проектування економічно доцільне під час технічного
переозброєння, реконструкції і розширення виробництва, розроблення нових
виробничих процесів або їх частин, дільниць, цехів, підприємств
промисловості, їх функціональних підрозділів (служб, господарств), а
також реалізації довгострокових і поточних програм реорганізації та
вдосконалювання діючого виробництва.

Під організаційним проектом, як правило, розуміють сукупність остаточних
комплексних проектних рішень з організації праці, виробництва та
управління, що спрямовані на забезпечення умов ефективного
функціонування підприємства і призначені для впровадження та подальшого
вдосконалення.

Організаційний проект (оргпроект) як складова частина комплексного
проекту виробничої системи (ВС) розробляється в тісному взаємозв’язку з
іншими його частинами: конструкторською, технологічною,
інформаційно-управлінською, програмного забезпечення і т. д.

Цілі, завдання та зміст організаційного проектування. Головна мета
організаційного проектування полягає в побудові раціональних схем
поєднання в просторі і часі всіх складових виробничого процесу — праці,
предметів праці і засобів праці — у заданих виробничих умовах із
найкращими техніко-економічними показниками вирішення завдань,
поставлених перед системою, що проектується.

Цілі організаційного проектування полягають у забезпеченні виробництву,
що проектується, максимально можливої ефективності на стадії його
експлуатації, використовуючи для цього засоби організації.

Реалізація мети оргпроектування потребує вирішення комплексу проектних
завдань організації виробництва, праці та управління, що спрямовані на
надання виробництву сукупності властивостей, які зумовлені вимогами
зовнішнього середовища. При цьому використовується блочно-ієрархічний
підхід до структурування ВС у функціональному аспекті, виходячи з вимог
ринку, як показано на рис. 14.1.

Рис. 14.1. Загальна схема логістичного ланцюга забезпечення процесу
виробництва і обігу продукції та зворотного процесу оргпроектування

Об’єктами оргпроектування є промислові виробничі системи з повним
технологічним циклом та реалізовані в них виробничі процеси, а також їх
детерміновані елементи: технологічні процеси, їх стадії, операції і
переходи, включаючи допоміжні; адміністративно-виробничі підрозділи
різноманітного організаційного рівня (рис. 14.2): підприємство як
сукупність робочих центрів, цех, дільниця (лінія), робоче місце
(модуль), а також їх функціональні підсистеми (служби, господарства).

Рис. 14.2. Структурна модель об’єкта оргпроектування

Рис. 14.3. Модель процесу проектування організації виробничої системи

Предметом оргпроектування є зв’язки та взаємовідносини, які визначають
особливості процесу виробництва, його організацію та інтеграцію
складових елементів виробничої системи, праці й управління, у тому числі
в умовах комплексної автоматизації виробництва.

Зміст оргпроекту складають організаційно-технічні та інші рішення, а
також заходи щодо їх реалізації, які спрямовані на раціональну
організацію й оптимізацію структури та процесу функціонування ВС
(рис. 14.3).

Основні проектні рішення та заходи передбачають:

а) визначення кількісного і якісного складу та співвідношення елементів
виробничої системи, їх розташування в просторі, формування виробничої
структури підприємства;

б) розроблення регламентів організаційних процесів у виробничій системі
та їх формалізація при створенні комплексу організаційно-планових
документів;

в) створення нормативної бази організації виробництва для конкретних
виробничих систем, підсистем та елементів;

г) визначення характеру інформаційних зв’язків і потоків елементів
виробничої системи, формування структури документообігу і створення
інформаційного забезпечення;

д) установлення економічних відносин між учасниками виробничого процесу
— підрозділами підприємства та окремими виконавцями.

Вихідними даними для оргпроектування є проектні рішення, що отримані на
попередніх етапах комплексного та організаційного проектування, а також
результати комплексного техніко-економічного обстеження виробництва і
вивчення аналогів.

За складом завдань та характером рішень, що приймаються, виділяють дві
основних стадії або фази оргпроектування: 1) структурної організації; 2)
організації функціонування ВС (робота механізму в динаміці на основі
взаємодії всіх елементів і підсистем у різних режимах і виробничих
ситуаціях).

Етапи оргпроектування. Залежно від розмірів підприємства, масштабу та
типу виробництва, номенклатури та асортименту продукції, термінів
освоєння виробничих потужностей, життєвого циклу виробів, що
виготовляються, та ринкової ситуації проектування організації
виробництва в загальному вигляді може проходити такі етапи:

1) передпроектна підготовка; 2) технічний проект; 3) робочий проект; 4)
освоєння (впровадження) проекту та коригування за його результатами.

Кожний з етапів має свої особливості, що вказують на конкретні напрями
та роботи. Передпроектна підготовка охоплює розроблення загальної
концепції організації виробництва; здійснення комплексного
діагностування об’єкта проектування; розроблення техніко-економічного
обґрунтування виробничої системи; формування та затвердження технічного
завдання на проектування.

Технічне проектування передбачає розроблення основних положень системи
організації виробництва, принципів її функціонування, методів узгодження
з іншими підсистемами; прийняття рішень з інформаційного забезпечення і
системи документообігу.

Під час виконання робіт на цих етапах використовуються імітаційні та
математичні моделі для вибору та обґрунтування принципових проектних
рішень, дається опис спеціального програмного забезпечення, що
призначене для реалізації функцій організації виробництва.

> @ ,

.

< ® ° < 7очого проекту розробляються комплекс робочої документації, структурні схеми, організаційно-планові розрахунки; формується нормативна та інформаційна бази; розробляються організаційні процедури та документи, що їх відображають; посадові інструкції та положення про підрозділи; стандарти підприємств, програмне забезпечення. При проведенні реструктуризації великих підприємств і формуванні «бізнес-одиниць» (відносно самостійних або самостійних підрозділів — малих підприємств) проектування організації виробництва доцільно здійснювати використовуючи типові проекти. У такому разі виконується один комплексний техноробочий проект. На етапі освоєння оргпроекту (пусконалагоджувальних робіт) особлива увага приділяється навчанню та психологічній підготовці персоналу; уведенню в дію нових інструкцій та положень; перебудові виробничої управлінської та загальної структур; запровадженню нових систем оплати та стимулювання праці на підприємстві. Прийняті на кожному етапі проектування організаційні рішення підлягають обов’язковому узгодженню і взаємозв’язку з проектними рішеннями, прийнятими паралельно в рамках інших розділів організаційного і комплексного проектів. Стадії (етапи) оргпроектування цілком узгоджуються зі стадіями (етапами) комплексного проектування, що установлені відповідними нормативними матеріалами (ЄСКД, ЄСТД, ЄСПД). Результати оргпроектування, що призначені для використання в процесі експлуатації ВС, формалізуються у комплекти організаційно-планової та техніко-економічної документації, яка об’єднує текстову, табличну і графічну частини. При цьому варто дотримуватись загальних правил і норм оформлення конструкторсько-технологічної документації в рамках ЄСКД і ЄСТД. Методи, принципи та ефективність оргпроектування. Комплексний характер завдань системної організації виробництва визначає необхідність розроблення оргпроекту з позиції системного підходу (аналогії з комплексним проектом ВС). Комплексний характер оргпроекту та етапність його розроблення зумовлюють тісний взаємозв’язок розділів і етапів, зміст яких має формувати систему проектних рішень. Побудова оргпроекту як системи проектних рішень здійснюється на принципах: цільової спрямованості; поступовості; нарощування; безперервності; інтегрованості; паралельності; модульності; багатоваріантності та оптимальності. Відповідно до даних принципів і викладених положень проект повинен мати матричну будову: кожен елемент оргпроекту характеризується належністю до визначеного етапу оргпроектування відносно певної підсистеми ВС. При цьому ВС розглядається на кожному чи якомусь визначеному рівні оргструктури та етапі виробничого процесу. Дана схема, що відображає склад оргпроекту в термінологічних словах виробництва, може бути розширена чи деталізована до необхідних меж стосовно будь-якого локального об’єкта оргпроектування або ВС у цілому. Створення комплексних організаційних проектів потребує використання різних методів їх проектування. Наприклад, при індивідуальному проектуванні, де максимально враховуються особливості діяльності підприємства, застосовується оригінальний метод. У ринкових умовах він набув широкого розповсюдження в зв’язку з ресурсними чинниками та бажаннями замовників. За типовим методом значно скорочується час на проектування, завдяки використанню модульного способу (типових компонентів), коли декомпозиція системи здійснюється на рівні організаційного модуля, що є локальною частиною системи або підсистеми. Після того, як організаційні модулі відокремлені, для кожного з них приймається особливе проектне рішення. Проект системи компонується з одиничних рішень. У результаті формується індивідуальний проект з типовими елементами у вигляді організаційних модулів. У сучасній практиці набуває поширення система автоматизованого проектування, як найбільш прогресивний метод та ефективний засіб методичної підтримки завдань промислового інжинірингу з включенням його в структуру функцій відповідних підрозділів апарату управління підприємством (фірмою). В основу автоматизованого оргпроектування покладено модульний спосіб, який передбачає побудову і підтримання в адекватному стані деякої глобальної моделі організації виробництва та автоматизоване створення відповідного проекту організації виробництва, що враховує характеристики конкретного об’єкта. Водночас обов’язковим є машинне документування проектних робіт. Моделювання здійснюється за допомогою математичних моделей виробничих систем, що дає змогу в тій або іншій формі визначати параметри об’єкта або сукупність взаємодіючих чинників, що його характеризують, з метою отримання нової інформації про об’єкт, виявити сутність явищ, отримати знання про взаємозв’язки його складових елементів. Оцінка ефективності є важливим елементом розроблення проектних рішень, що вможливлює визначення рівня їх прогресивності. Підхід до оцінки ефективності різних варіантів організаційних рішень визначається їх роллю як характеристики системи управління виробництвом. Комплексний набір критеріїв ефективності формується з урахуванням двох напрямів оцінювання його функціонування: за ступенем відповідності отриманих результатів цілям виробничо-господарчої діяльності; за ступенем відповідності процесу функціонування виробничої системи об’єктивним вимогам до її змісту, організації та результатам. Критерієм ефективності під час порівнювання різних варіантів організаційних рішень є можливість повного і сталого досягнення кінцевої мети з відносно меншими витратами на виробництві. Організація проектних робіт. Оргпроектування здійснюється групою (групами) фахівців — системних організаторів виробництва (економістів-менеджерів з інжинірингу, виробничих/операційних менеджерів), які працюють у тісному контакті з інженерами-технологами, системотехніками, програмістами і т. д. Досвід показав доцільність залучення на контрактних засадах зовнішніх консультантів з-поміж висококласних фахівців консалтингових фірм для проведення загальної діагностики підприємства та надання методичної допомоги в системному і комплексному організаційному проектуванні виробничих систем. При цьому безпосередньо на підприємствах для здійснення аналізу за напрямами та підсистемами ВС, проведення робіт з удосконалювання організації виробництва, праці та управління або технічного переозброєння, реконструкції, механізації та автоматизації виробництва, розроблення організаційних проектів рекомендується утворювати на базі підрозділів проектно-конструкторської, технологічної та організаційно-планової підготовки виробництва тимчасові групи спеціалістів, на які також покладається відповідальність за впровадження чи вдосконалювання (розвиток) ВС. Оргпроектування може здійснюватися на підставі договору силами спеціалізованих проектно-конструкторських організацій як у рамках комплексного проектування ВС, так і цілеспрямовано за конкретними об’єктами. Слід зазначити, що важливу (якщо не визначальну) роль під час розроблення та реалізації організаційних проектів відіграє персонал підприємства. Його активність, зацікавленість, готовність до змін та професійна підготовка до розв’язання нових завдань, здібність працювати в єдиній команді дає можливість проводити швидко та ефективно проектні заходи з реформування, реорганізації та реструктуризації. Умовою успішної роботи та розвитку будь-якого підприємства в конкурентному середовищі вважається здійснення програм безперервної підготовки і перепідготовки всіх керівників, спеціалістів та робітників. Література Нормування праці: Підручник / За ред. В. М. Данюка і В. М. Абрамова. — К.: 1995. — 208 с. Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер. с англ. — М.: Лаборатория базовых знаний: БИНОМ, 1998. — 928 с. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища шк., 1995. — 265 с. Гупалов В. К. Управление рабочим временем. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 240 с. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 200 с. Економіка підприємства: Зб. практ. задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, 1999. — 328 с. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с. Казанцев А. К., Подлесных В. И., Серова Л. С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1998 — 367 с. Кожекин Г. Я., Синица А. М. Организация производства: Учеб. пособие. — Минск: Экоперспектива, 1998. — 334 с. Курочкин А. С. Организация производства: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2001 — 216 с. Задоволення потреб споживачів, ринок збуту Потреби споживачів, ринок закупівель, постачальники Утилізація Ремонт, заміна Техобслуго-вування Розробки Зберігання Транспортування Продаж Сервісне обслуговування Складання Обробка Заготовка Збут Закупівля Транспортування Зберігання Виробництво Організаційні Технічні Маркетингові Забезпечення Обробка Елементне наповнення Господарче обслуговування Вилучення відходів Складське обслуговування Транспортне обслуговування Енергетичне обслуговування Технічне обслуговування Інструмент. обслуговування Технічний контроль Сервісне обслуговування Збут Вироб-ництво Поста-чання Підготовка виробництва Суб’єкт управління Функція Робоче місце Виробнича система Структура Дільниця Цех Підприємство Об’єкт управління Організація системи управління Узгодження на системному рівні Організація функціонування об’єкта управління Організація обслуговування виробництва Структура живої праці Структура засобів праці Структура предметів праці Елементна структура виробництва Функціональна структура виробництва Організаційна структура виробництва Організація основного виробництва Організація збуту Структурна організація об’єкта управління Організація об’єкта управління Основні вихідні вимоги до організації ВС Організація виробничої системи (ВС) Організація постачання Організація виробництва

Похожие записи