.

Ступенi iнтенсифiкацiї вирощування цукрового буряку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1580
Скачать документ

Реферат на тему:

Ступенi iнтенсифiкацiї вирощування цукрового буряку

?????????U? На полi 2 грунтовi препарати не застосовувалися.
Комбiнований метод на варiантах 2 i 3 складався з одного обприскування
Бетаналом Прогрес ОФ, двох ручних прополювань i одної мiжрядної обробки.
На варiантi 4, незважаючи на дві обробки Бетаналом Прогрес ОФ у сумiшi
при першому обприскуваннi з Голтиксом, у другому — з Лонтрел + Зелек,
виникла потреба в одному ручному прополюванні. Система боротьби з
бур’янами лише гербiцидними обробками (варiант 5) передбачала
застосування таких комбiнацiй препаратiв: 1. Бетанал Прогрес ОФ 1,2 +
Голтікс 1,0 28.04; 2. Бетанал Прогрес ОФ 1,2 + Голтікс 1,0 10.05; 3.
Бетанал Прогрес ОФ 1,2 + Лонтрел 0,4 + Зелек 1,0 28.05. За такого
широкого набору препаратiв посiви були чистими вiд бур’янiв аж до
збирання. 3. Хвороби цукрового буряку На початку серпня з’явилися першi
ознаки захворювання листя цукрового буряку на церкоспороз. До кiнця
серпня хвороба масово поширилася на обох полях. 15 вересня проведено
облiк ураженостi рослин церкоспорозом за участю доцента Вiнницького
аграрного унiверситету, кандидата сільськогосподарських наук В.
Пльонсака. Ступiнь ураженостi визначали за чотирибальною шкалою (0 — без
ураження, 3 — сильне ураження). Слабке ураження церкоспорозом виявилося
на посiвах гiбриду Лена (0,4 бала); середньої сили — на гiбридах Перла,
КВ Рось i Уладiвский 35. А гiбриди Кiва, Роберта, Екстра, Олiвiя, Гала i
Ялтушкiв уразилися сильно. Пiсля вiдмирання багатьох листкiв у другiй
половинi вересня вiдбулося нове вiдростання листкового апарату, що
знизило вмiст у буряках цукру. Значних уражень кореневими гнилями всiх
гiбридів цукрового буряку нам встановити не вдалося. На полi 2 проти
церкоспорозу було проведено обробку Дерозалом. Обприскування провадилося
з лiтака. Фунгiцид призупинив розвиток хвороби, i листковий апарат
зберiгся до збирання здоровим. У вологих клiматичних умовах Вiнницької
областi церкоспороз поширюється щорiчно. По всiх господарствах
Iллiнецького району у звiтному роцi показники цукристостi буряку
становили вiд 11 до 13%, що ми пов’язуємо передусiм з масовим розвитком
церкоспорозу. Враховуючи шкодочинний вплив хвороби, особливо на якiсть
урожаю (цукристiсть), за високого рiвня iнтенсифiкацiї слiд планувати
бiльш широке застосування фунгiцидiв. 4. Бiологiчний облiк урожаю
Бiологiчний облiк урожаю проведено 2—3.10.2000 р. за варiантами
технологiї i по гiбридах у чотириразовiй повторностi. Результати облiку
дають змогу зробити такi висновки: 1. Розмiщення насiнин при сiвбi має
iстотний вплив на розвиток рослин пiд час усiєї вегетацiї. Якщо посiви
загущенi (7—10 см), то навiть два ручних прорiджування не дають змоги
сформувати оптимальний стеблостiй. На час збирання маса коренеплоду
становила тут 414 г, що iстотно нижче, нiж при розмiщеннi насiнин на
вiдстанi 16 см одна вiд одної: тут маса становила пересiчно близько 700
г. 2. За врожайнiстю серед дослiджених гiбридiв видiлився гібрид
Роберта, який дав найвищий урожай на 1 i 2 варiантах рiвнiв
iнтенсифiкацiї (696 i 775 ц/га). 3. Iстотну роль відiграла кiлькiсть
внесених мiнеральних добрив. Пiдвищення дози азотних добрив у комплексi
з бiльш м’яким гербiцидом Пiрамiн Турбо дало змогу одержати на 3
варiантi пересiчно по чотирьох гiбридах 688 ц/га. 4. Весняне внесення
комплексних добрив iз вмiстом 11% Nх11% Pх11% K не дало очiкуваного
пiдвищення врожаю на варiантах 4 i 5. На наш погляд, фосфорно-калiйнi
добрива є ефективнішими за осiннього внесення. Крiм того, через високу
вартiсть комплексних добрив економiчно вигiднiшим є роздiльне внесення
фосфорно-калiйних i азотних добрив. 5. Застосованi системи боротьби з
бур’янами iстотно не вплинули на врожайнiсть цукрового буряку. Сумiш
гербiцидiв Бетанал Прогрес ОФ iз Голтіксом дає змогу контролювати
бур’яни довше й ефективнiше. У цiлому посiви були чистими вiд бур’янiв
на всiх варiантах. Розходження вiдзначаються лише в затратах ручної
працi та вартостi гербiцидiв. На полi 2 спостерiгалася та сама
закономiрнiсть, що й на полi 1: кiлькiсть рослин на варiантi 1 становила
понад 100000; за середньої маси коренеплодiв лише 425 г урожайнiсть була
порiвняно високою — 450 ц/га. За оптимального стеблостою близько 80000
шт./га i маси коренеплодiв до 717—930 г на варiантах 4 i 5 був
сформований урожай, вiдповiдно, 546,7 i 684 ц/га. З пiдвищенням рiвня
iнтенсивностi пiдвищувалася i врожайнiсть буряку. 5. Урожайнiсть
цукрового буряку в залiковiй вазi Облiк фактичного врожаю було проведено
лише на полi 2 на пiдставi товарно-транспортних накладних, тобто за
залiковою вагою Кам’яногiрського цукрового заводу. Залiкову врожайнiсть
наведено в таблицi 2 за вирахуванням забруднень землею (7,7—10,2%) i
зеленою масою (0,8—1,3%). Слiд зазначити, що i за iдеальних умов для
збирання (без дощiв) на цукровi заводи надходило багато землi та зеленої
маси. Данi врожайностi пiдтверджують нашi припущення, що за комбайнового
збирання втрати дрiбних коренеплодiв (масою 425 г) значно вищi, нiж
коренеплодiв масою вiд 605 до 930 г. 6. Економiчний аналiз Ступенi
iнтенсивностi вирощування цукрового буряку рiзнилися насамперед обсягом
змiнних затрат на добрива i засоби захисту рослин. При вирощуваннi
культури за традицiйною технологiєю (варiант 1) змiннi затрати становили
на полi 1 у цiлому 214 $/га, причому велика їх частка припадала на
затрати з механiзацiї i виплати зарплати. При комбiнованiй системi
боротьби з бур’янами структура затрат змiнюється в бiк збiльшення частки
засобiв захисту рослин (варiанти 2 i 3). Максимальнi змiннi затрати (509
$/га) були при застосуваннi повного комплексу засобiв захисту рослин
(168 $/га) разом iз високою дозою комплексних добрив (146 $/га) на
варiантах 4 i 5. Пiдрахунок маржинального прибутку виконано лише за
результатами залiкового врожаю цукрового буряку на полi 2. Зi
збiльшенням урожайностi цукрового буряку зросла сума змiнних затрат iз
2370 грн/га на варiантi 1 до 4191 грн/га на варiантi 5. За цiни цукру 2
грн/кг маржинальний прибуток за всiма варiантами технологiї отримано
високий. Рiзниця мiж варiантами з високим i низьким рiвнями затрат
становила 494 грн/га. У структурi затрат на варiантах 4 i 5 iстотну
питому вагу мали мiнеральнi добрива. При застосуваннi комбiнованих
добрив вартiсть 1 кг дiючої речовини становила 2,87 грн. При
застосуваннi дешевших простих добрив (подвiйного суперфосфату, амiачної
селiтри та калiйних) затрати можна на 35—40% скоротити. Наразi у
багатьох господарствах ще достатньо дешевої робочої сили для ручного
прополювання бурякiв. Тому, на наш погляд, для догляду за культурою
можна застосувати такi комбiнованi системи: q передпосiвне внесення
гербiцидiв Пiрамiн Турбо або Фронтьєр + ручне прополювання; q одноразова
обробка Бетаналом Прогрес ОФ iз Голтіксом + ручне прополювання. Цi
системи дають змогу заощадити до 35% грошових затрат. За сильної
засмiченостi полiв пирiєм та осотами замiсть дорогої сумiшi Лонтрел +
Зелек (72 $/га) рекомендуємо осiннє внесення Раундапу (41,5 $/га).
Резюме Дотримання низки знайомих правил поряд iз застосуванням нових
технологiчних прийомiв дає змогу збiльшити врожайнiсть за порiвняно
низьких iнвестицiй у бурякове поле. Основними елементами цiєї технологiї
є: m Якiсний обробiток грунту, особливо пiдготовка насiнного ложа для
одержання дружних сходiв. За пухкої структури грунту схожiсть насiння
значно зменшувалася. m Сiвба цукрового буряку сiвалками точного висiву з
розмiщенням насiнин у рядку на вiдстанi 16 см i бiльше одна вiд одної.
Як правило, до збирання на 1 га необхiдно мати 80—90 тис. рослин. m
Вибiр високоврожайних гiбридiв цукрового буряку i сiвба iнкрустованим i
дражованим насiнням. Нашi рекомендацiї — починати сiвбу дражованим
насiнням, а з появою небезпеки висихання грунту переходити на
iнкрустоване. m Стратегiя боротьби з бур’янами залежить вiд наявностi
коштiв i вiльної робочої сили в господарствi. За тяжкого економiчного
стану можна застосувати такi комбiнованi системи: q передпосiвне
внесення гербiцидiв Пiрамiн Турбо або Фронтьєр + ручне прополювання; q
одноразова обробка Бетаналом Прогрес ОФ iз Голтіксом + ручне
прополювання. Цi системи дають можливість заощадити до 35% коштiв. Зi
зростанням потенцiалу господарств збільшується застосування засобiв
захисту рослин i добрив. Переваги в боротьбi з комплексом бур’янiв має
бакова сумiш Бетанал Прогрес ОФ і Голтікс (2—3 обробки). m Iстотної
шкоди посiвам цукрового буряку завдає церкоспороз. Застосування
фунгiциду Дерозал припинило розвиток хвороби. m Пiдвищення дози азоту до
110 кг/га за дробного внесення сприяло пiдвищенню врожаю. Фосфорнi та
калiйнi добрива давали позитивний ефект лише за осiннього внесення. m
Облiк урожаю в залiковiй вазi показав, що зi зростанням рiвня
iнтенсивностi врожайнiсть пiдвищувалася з 355 до 509 ц/га. m У структурi
затрат за високого рiвня iнтенсивностi 32% припадає на засоби захисту
рослин i 28% — на мiнеральнi добрива. m Можливостi скорочення затрат в
iнтенсивних технологiях полягають у таких заходах: q застосування
простих форм добрив восени i навеснi, що дешевше комбiнованих форм; q
комбiнована боротьба з бур’янами, що поєднує 1—2 обприскування
гербiцидами i ручнi прополювання.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020