.

Засоби еввфемізації та дисфемізації експлетивів у сучасній англійський мові (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
266 1924
Скачать документ

Реферат на тему:

Засоби еввфемізації та дисфемізації експлетивів у сучасній англійський
мові

Аналіз мотивації вживання евфемізму, його класифікація, історія деяких
прикладів і функціональні розрахунки вживання як евфемізмів (заміна з
метою меліорації значення), так і дисфемізмів ( вживання слова, виразу з
прагматичною установкою принизити, або озвучити прояв гумористичної
зневаги); співвідношення та взаємопроникнення суміжних евфемії мовних
явищ підтверджує припущення Олена [56: 68], Брауна і Левінсона [6: 20],
що евфемізм (як і дисфемізм) позначається посиланням на турботу про
громадське обличчя, що має величезне значення в кожному випадку мовного
обміну. Із сучасних стилістичних досліджень ми знаємо, що знівельована,
латентна або лексична метафора (метонімія) сприймається як дещо
звичайне, клішоване, де непряме (переносне) значення вже мало відчутне
(mouth of the river), в той же час як справжня і стилістична метафора
(метонімія) відрізняється особливою образністю та експресивністю.
Аналогічним чином можна розглядати і евфемію.

Джерелом досягнення евфемістичного ефекту і утворення евфемізму служать
абревіація, перефразування, акронімія або повне вилучення, мейозис,
прономіналізація, антифразис, пряма заміна, заміна цілого частковим і
частиною – цілого (переважно вживаються більш вдалі терміни синекдоха і
метонімія), гіпербола, літературні (книжкові) терміни, технічний жаргон,
вживання розмовних термінів замість формальних, а також заміна
співзвучним словом.

Так звана „фонетична алюзія” [4] або паронімічна заміна, як засіб
евфемістичного кодування, термінологічно остаточно не визначена. К. Олен
і К Барідж [5] наводять приклад вживання Cripes! (Оце так!) замість
Christ! (Христос!), однак називають цей засіб „фонетичним спотворенням”.
Б. Уорен [7] використовує для визначення наданого способу евфемізації
”заміна фона”, С. Відлак – „ евфемістична контамінація” та „евфемістична
фонетична деформація слова”, наприклад, фр. Sacrebleu! замість Sacre
Dieu! [2: с. 280]. Однак, вважаємо доречним наданий засіб евфемізації
називати”паронімічна заміна”, не дивлячись на твердження Л.
А.Булаховського [1: 52] про „заміну деяких звуків відповідного слова”, у
прикладах наведених саме Булаховським (фр. Sacrebleu) спостерігається не
просто фонетична заміна окремих звуків, а заміщення за допомогою
парономазів bleu і Dieu.

Для того, щоб охарактеризувати як метафору (метонімію), так і евфемію
(дисфемію) необхідно відтворити наскільки це можливо, умови використання
її у мові. Вибір евфемізму спричинений конкретним виразом у конкретному
контексті, без чого ми не можемо визначити, чи є конкретне
слово(поняття) евфемістичним або дисфемістичним. Якщо явище чи предмет
належить до числа тих, які засуджуються моральними та соціальними
нормами, то евфемізм не зберігається довго, втрачає спроможність
нейтралізувати реакцію на слово. Часте використання призводить до
зміцнення асоціативних зв’язків між старими та новими найменуваннями і,
внаслідок цього, до поступового перетворення евфемізму в його
протилежність, тобто в слово табу. Наприклад, низка слів із значенням
girl перетворилася на дисфемізми в результаті частого евфемістичного
вживання до слів “prostitute”, “wanton woman”, що являє собою синонім до
прикметника easy lay. Через те, що незаміжні жінки часто змушені були
працювати прислугою, слова maid, wench розвинули денотат від дівчина,
молода жінка всього за століття до служниця, покоївка, прибиральниця.
Звідси wench, як правило, служниця закладів для нижчих прошарків
суспільства, набула значення розпусниця, з конкретизуючим означенням
light wench, wench of the stews. Від 18 століття wench несуттево
“реабілітувалося,” особливо в порівнянні з сучасними варіантами його
значення harlot, whore, scrubber.

Однак “нівелювання” (звідси – знівельований, латентний евфемізм)
позначається в реченні присутністю двох понять – і м’якого евфемізму, і
його денотата, замінником якого він виступає. Наближення змісту саме
евфемізму до його денотату відбувається не одразу і не у всіх
евфемізмів, деякі слова та звороти продовжують використовуватись (Oh,
Lord!) із мінімально вираженою евфемістичною функцією. До таких
евфемізмів належать евфемістичні лексико-семантичні розряди, які
позначають бога і чорта (deuce), які з часом утратили співвідношення з
ними й існують тільки для емоційного посилення вислову.

Сучасна англійська мова репрезентує велику кількість як евфемістичних,
так і дисфемістичних замінників слову „Бог”.

Якщо розглядати питання про евфемістичні заміни слову „Бог”, необхідно
точно визначити різницю між поняттями „паплюження” й „богохульство”
(profanity/blasphemy). Хоча значення цих слів – говорити, вимовляти
слова ганьби, виявляти неповагу до Бога або сакральних речей, різниця
полягає в тому, що паплюжити часто означає в англійському еквіваленті
принижувати, сміятися над божеством, його сім’єю або промовниками Бога –
священиками, іншими сакральними атрибутами. Богохульство у той самий час
користується релігійною термінологією, без наміру паплюження, але з
недбалою неповагою. Тому вираз Jesus Christ! є паплюженням і може стати
богохульним у випадку, коли мовець має за мету приниження Христа.

Для того, щоб запобігти богохульству в англійський мові зявилася група
слів — евфемістичних замін слова-табу, що утворили власну, досить значну
лексико-семантичну группу, так званих експлетивів. Наприклад Od’s life!,
Zounds!, архаїчні By Gad! Gog! Cock! Cod! Gosh! Golly!; раніше Gorry!
Cor! Gorbli mey! Gordonbennet! Gordon highlanders! Goodness (knows)!
Good Gracious! For Goodness Sake! – демонструють різновиди лексичних
засобів утворення слова табу у виразах типу So save us! So help me!
Swelp me!, де перше слово є евфемізмом замінником до слова “Бог”.

Семантичні засоби утворення замін охоплюють певний спектр виразів,
наприклад: Goodness! Graciuos! Lord! Lordy! Lawdy! La! Land’s sake!
Heavens above! Heavens to Betsy!, в яких розширення семантичного поля
таким чином, на думку Партріджа демонструє етимологічне коріння Афро –
Американського діалекту. Можливо, gosh утворилася від Go – God + Sh;
golly реконструкція Good Lord(y)/ Lawdy/La, що використовувалася жінками
у Вікторіанську епоху. Шекспірівська Офелія промовляє:

Indeed, la? Without an oath

I’ll make an end on’t (sings)

By Gis, and Saint Charity,

Alack and fie for shame!

Young men will do it, if they come to’t,

By cock they are to blame

( Гамлет, ІУ, в. 55)

Отже водночас демонструє широкий спектр евфемістичних замін: La- Lord,
by Gis – by Jesus, by Cock – by God. Інший вид семантичних стосунків
ілюструє група виразів, що утворилися за допомогою деривації: Holy Mary!
Holy Mother! Holy Moses! Holy foot! є потенційно менш богохульними,
ніж дисфемізми типу Holy Cow! та утворені за моделлю Holy Shit!
Приклади утворення евфемізмів за допомогою деривації – Jis замість
Jesus, Jesus Christ, Christ мають єдине загальне джерело утворення –
перекручення латинського ІНS, від якого у свою чергу утворилися Jeeze!
та Gee! ( останнє є водночас скороченням слова Jesus та першою буквою
слова God; Gee Whis! – ремодуляція Jeese! або Jesus!. Семантично
близькими до останніх прикладів є By Jingo! Jeepers! Crust! Crumbs!
Crikey! Jeepers Creepers! Jiminy Cricket! Christmas!, що утворили ЛСГ за
допомогою схожої фонетичної ознаки – першим звуком. Найбільш віддаленим
від денотата є By Jove! ( перша літера + ім’я давньогрецького голови
пантеону) та евфемістична заміна For crying out loud! до Christ’s sake!
Насправді основна частина носіїв мови вживає евфемізми або евфемістичні
дисфемізми не з метою запобігти божої кари, прокляття, а через загально
прийняті моделі поведінки, корінням яких є релігійні побоювання.
Ритуалізовані забобони впевнено увійшли у життя – напр. Bless you!
використовують через давнє побоювання щодо спроможності Сатани
моментально знищити душу за умов потрапляння у тіло під час чихання,
слово Бог при цьому зникає з виразу. Однак необхідно звернути увагу, що
протилежна добру сила зла так само є джерелом утворення евфемізмів, але
з метою приховування небезпечного, несакрального об’єкту, обидва слова –
табу – Бог і Сатана, збагатили англійську мову як евфемізмами, так і
дисфемізмами водночас.

Евфемізація (процес поступового набуття словом або висловом ознак
евфемізму, який у сучасній лексикології визначається як емоційно
нейтральне слово або вираз, що вживається замість табу або синонімічного
слова (виразу), через певні прагматичні причини) торкнулася слів God!,
Christ!, heaven, hell, devil, останні частіше підлягають дисфемізаці
(процесу набуття словом (виразом) ознак дисфемізму—одиниці із
образливими, неввічливми конотаціями, що підлягають заміні на нейтральне
слово (вираз) або евфемізм і у сучасних лінгвістичних дослідженнях
протиставляться останньому). Згідно з дефініцєю слова дисфемізм
(образливий вираз або іноді тільки гумористична зневага) допускаємо
існування так званого „евфемістичного дисфемізму” напр.Jesus H.Christ on
(rubber) crutch, де середнє Н з трьох літер HIS, crutch – орфоепічна
модуляція cross, що утворилася за допомогою транслітерації і
транскрипції. Порушення орфоепічних норм в англійський мові, як ми
можемо побачити у наведених прикладах, є джерелом утворення
евфемістичних замін.

Відомо, що транскрипція ( від лат. transriptio -„переписування” )— це
спосіб запису усного мовлення з метою найточнішої передачи вимови,
транслітерація – побуквена передача текстів й окремих слів, записаних
однією графічною системою засобами іншої графічної системи.

Через практичні вимоги як першої, так і другої, ми маємо тільки
передавати морфемну будову слова у неперекрученому вигляді і передавати
якомога точніше звучання, вимову слова. Отже, вищезгадані Crumbs!
Crikey! Cripes! Cricket! та інші, що утворилися від Christ; Jis!;
Jeepers!;Jiminy!; – від Jesus! – ілюструють широкий спектр можливостей
згаданого типу евфемізації.

Різноманітні засоби утворення експлетивів у сучасній англійський мові
доводять, що більшість з них будується на богохульному використанні
слів, пов’язаних з і’мям Бога, Ісуса Христа, Матері Божої або
завуальованих номінувань Сатани. Через те, що використання цих слів
„всує” є забороненим церквою та засуджується суспільством, утворилася
розгалужена система евфемізмів, що безмежно розширює можливості
евфемістичних експлетивів та водночас ускладнює їх дослідження та
класифікацію, та створює плідні умови для подальших наукових розробок
теми.

 

Література:

1.Булаховский Л.А. Введение в языкознание. Ч. 2. М., 1953

2.Видлак С. 1967 –Проблема евфемизма на фоне теории языкового поля //
Этимология, 1965.-М., 1967

3. Манютіна О.І. До проблеми евфемії в сучасній англо-мовній літературі
// Науковий вісник ЧНУ. Чернівці: Рута, 2003.- С.63-72

4. Москвин В.П. Эвфемизмы: Системные связи, функции и способы
образования

/ /Вопросы языкознания.- 2001.- №3.-С.-58-70

5. Allan K., Burridge K. Euphemism and Dysphemism. — N.Y., University
Press, 1991.-264 p.

6. Brown P., Levinson S.C. Politeness: Some Universals in Language
Usage.— Cambridge: Cambridge University Press, 1987

7. B.Warren What Euphemisms Tell us About the Interpretation of World//
Studia Linguistica. V.46.— 1996.— №2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020