.

Загальна та часткові теорії перекладу види перекладу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
21 8388
Скачать документ

Реферат на тему:

Загальна та часткові теорії перекладу види перекладу

Різноманітність процесу перекладу призводить не тільки до великої
кількості різних теоретичних моделей, воно також ставить питання про
необхідність відрізняти загальну теорію перекладу, теорії окремих видів
перекладу і часткові теорії перекладу. Все, що характеризує комунікацію
і процес перекладу загалом, незалежно від умов їх реалізації, жанрового
характеру текстів, контактуючих мов і буде важливим для загальної теорії
перекладу. Можна сказати, що загальна теорія перекладу займається
перекладацькими універсаліями. У цьому відношенні наука про переклад йде
за лінгвістикою, в якій питанні про вивчення універсалій останнім часом
стало дуже актуальним. Якщо лінгвістика відносить до універсалій всі ті
явища, які прослідковуються у всіх мовах світу, то наука про переклад
вважає універсаліями явища і категорії, які характерні для всіх видів
перекладу.

Перекладацькі універсалії добре відомі. Сюди відносяться інваріант
перекладу, відповідники, одиниця перекладу, буквалізми, способи
перекладу, інформаційний запас, компоненти акту комунікації. Все це
обов’язково виділяється в будь-якому виді комунікації з використанням
двох. Перекладацькі універсалії доповнюються явищами, типовими для
деяких процесів перекладу (наприклад, передачу стилю автора в художньому
перекладі, прецизійні слова в усному перекладі), вони стають
визначальними при виділенні теорій в науці про переклад, що породжені
специфікою онтології об’єкту.

Загальна теорія перекладу основується на даних, які отримані при
спостереженні об’єкту в різних його проявах. Ці прояви можуть бути
випадковими, нетиповими, і тоді вони не враховуються. Ці прояви можуть
повторюватися, бути типовими, і тоді теорія вважає їх закономірними
загалом або для того чи іншого виду перекладу зокрема. Довший час не
викликала сумніву аксіома: міжмовні перетворення можуть здійснюватися
лише людиною. Науково-технічний прогрес у ХХ столітті вніс в це
положення суттєве уточнення: міжмовні перетворення може здійснювати як
людина, так і машина. Так з’явилася перша основа для класифікації
перекладу: механізми міжмовних перетворень. На цій основі було
започатковано теорію машинного перекладу.

Теорія машинного перекладу пройшла бурхливий період розвитку. За свій
короткий вік вона зробила в загальну теорію перекладу не менший вклад,
ніж існуючі теорії перекладу, здійснюваного людиною. Не можна, звичайно,
забувати, що машинний переклад ввібрав у себе всі досягнення
“домашинного” перекладу. Вирішальне значення в успіхах теорії машинного
перекладу мало те, що його автори змушені були моделювати діяльність
перекладача і забезпечити функціонування механізмів перекладу. Саме в
машинному перекладі була виявлена необхідність окремо розглядати аналіз
вихідного тесту і синтез тексту перекладу. На жаль, на відміну від
перекладу, здійснюваного людиною, машинний переклад практичними
результатами похвалитися не може. Але, можливо, це тільки наслідок
недостатніх технічних можливостей, і отримання високоякісного машинного
перекладу – це питання часу.

Теорія машинного перекладу поки що існує як дещо єдине ціле. Це
пов’язано із стабільністю умов процесу машинного перекладу і невисокою
компетентністю машин. Інша справа людина. Їй не тільки доводиться
працювати в різних умовах, їй доводиться в залежності від ситуації
перекладати письмово або усно, сприймати оригінал очима або на слух.
Важко не помітити різницю, що існує між письмовим перекладом, не
обмеженим по часу, що дозволяє користуватися словниками і різноманітними
довідниками, і усним перекладом, який виконується в екстремальних умовах
функціонування розумових механізмів перекладача. Різниця, яка існує між
письмовим і усним перекладом, пов’язана з умовами функціонування
розумових механізмів, котрі, таким чином, є основою для класифікації
перекладу, що здійснюється людиною.

Звичайно, не можна сказати, що в будь-якому виді усного перекладу умови
функціонування розумових механізмів співпадають. В послідовному
перекладі особливо велика нагрузка на пам’ять, а в синхронному перекладі
необхідно вміти одночасно слухати і говорити. Однак у будь-якому виді
усного перекладу розумові механізми перекладача працюють в ситуації,
наближеній до стресової, коли з’являється необхідність в дуже короткий
термін переробити величезну кількість вхідної інформації і постійно
приймати рішення. Складні умови роботи висувають на перший план доведені
до досконалості навички та уміння, знання еквівалентів, допоміжні
системи запису і т. ін., але допускають неточності в стилістичному
оформленні перекладу. Особливі умови функціонування розумових механізмів
концентрують увагу дослідників на особливих проблемах, які й складають
окрему самостійну теорію – теорію усного перекладу.

Теорія усного перекладу охоплює загальні для всіх видів усного перекладу
питання. Специфічні проблеми послідовного, синхронного перекладу або
перекладу з листа, які розглядаються у відповідних теоріях, незмінно
зводяться до функціонування розумових механізмів, знакового способу
перекладу та до інших питань, які не виходять за рамки теорії усного
перекладу. Перед усним перекладом, як і (поки що) перед машинним, не
стоїть проблема жанрового характеру тексту, проблема передачі
стилістичних тонкощів оригіналу. Перекладати художні твори усно немає
сенсу: навіть досвідчені перекладачі не здатні зберегти інваріант, а
тому переклад перестає бути перекладом. В усному перекладі на перше
місце висувається проблема функціонування навичок та умінь і допоміжних
засобів перекладу (система записів, технічне обладнання). Подальший
поділ теорії усного перекладу пов’язаний саме з умовами роботи
перекладача.

RaU4]N]oooooooiiiiiiiiiiiiioiiia

gdO-±

кійних умовах. У письмовому перекладі на перше місце висувається
теоретичний аспект роботи перекладача, вміння правильно оцінювати і
вибирати мовні засоби, зберігати стиль оригіналу. Так, письмовий
переклад художньої літератури дуже відрізняється від перекладу інших
текстів. Мова художніх творів характеризується образними засобами,
ритмікою мови, індивідуальним стилем автора. Передача образних засобів
мови, стилістичних особливостей письменника більше залежить від
літературного таланту перекладача, від його відчуття мови, ніж від
вироблених у нього автоматичних навичок.

Інакше повинен працювати перекладач наукового матеріалу. В наукових
текстах міститься багато термінів, фактів, в яких можна розібратися
тільки маючи відповідну підготовку. Успіх роботи перекладача в науковій
сфері визначається більше його знаннями, вмінням оперувати
термінологією, аніж перекладацькими навичками. Все це свідчить про те,
що письмовий переклад отримує свою специфіку лише в зв’язку з
особливостями вихідних текстів, з особливостями використаних в них
мовних засобів.

Мовні засоби визначають жанровий характер текстів, який і є основою для
класифікації письмового перекладу і визначає правомірність виділення
теорії художнього перекладу і теорії спеціального перекладу.

Теорія художнього перекладу – “найдревніша” з теорій перекладу. Навіть
сьогодні багато авторів свої теоретичні положення про переклад
розробляють у сфері художньої літератури, тобто в поняттях і термінах
літературознавства. Ця обставина є цілком закономірною і її наслідком є
широке використання методів порівняльного стилістичного аналізу
оригіналу твору і його перекладу. Праці в області теорії перекладу
художньої літератури не тільки зробили свій вклад в загальну теорію
перекладу, але й започаткували розробку загальнотеоретичних проблем
перекладу.

В центрі уваги теорії спеціального перекладу знаходяться терміни і
кліше. Терміни групуються за термінологічними номенклатурами, які
обслуговують різні галузі знань. Терміни разом з поняттями, які вони
позначають, утворюють закриті системи, які слід вивчити, щоб успішно
працювати у військовому, економічному, технічному, суспільно-політичному
та інших видах перекладу. Незалежно від галузці знань переклад текстів,
насичених термінологією і кліше, пов’язаний з єдиним колом проблем,
сукупність яких і є теорією спеціального перекладу. Так одна і та ж
теорія спеціального перекладу обслуговує діаметрально протилежні області
знань: космос і сільське господарство, юриспруденцію і біотехніку.
Спеціальний переклад акумулює різні види перекладу, серед яких на перше
місце виступають суспільно-політичний, військовий і технічний.

Таким чином, науці про переклад необхідно мати загальну теорію
перекладу, яка охоплює все те, що є типовим для будь-якого виду
комунікації з використанням двох мов. Науці про переклад важливо мати
теорії перекладу, побудовані на специфіці машинного, усного, художнього
і спеціального перекладу. Послідовний поділ перекладу, що враховує
найсуттєвіші відмінності в самому процесі перекладу, можна представити у
вигляді такої схеми:

До цього часу йшлося про загальну теорію перекладу і її розділи
(письмовий переклад, усний переклад, художній переклад і т. ін.), тобто
про абстрактну модель перекладу, яка включає все те, що повторюється в
кожному конкретному процесі перекладу. Процес перекладу завжди зв’язаний
з двома конкретними мовами. Переклад, конкретизований двома мовами,
описується уже не загальною, а частковою теорією перекладу, в рамках
якої особливо багато доводиться займатися співставленням двох мов.

Співставлення двох мов, з одного боку, означає повернення в лінгвістику,
а з іншого боку, воно надає обширний матеріал для загальної теорії
перекладу. За своєю суттю порівняльне вивчення двох мов не є ще теорія
перекладу, і воно зводиться до порівняльної граматики, лексикології,
стилістики. Порівняльне вивчення двох мов отримує перекладацьку
специфіку, якщо воно відбувається в процесі перекладу і якщо порівняння
текстів у перекладі стає не самоціллю, а засобом пізнання процесу
перекладу. Висновки, отримані в результаті співставлення двох мов з
позиції завдань і цілей науки про переклад, мають значення головним
чином для часткової теорії перекладу. Співставлення двох мов у перекладі
не взагалі, а в конкретному виді перекладу, тобто в машинному, усному,
письмовому, художньому чи спеціальному, і є основою часткової теорії
машинного перекладу, часткової теорії письмового перекладу, часткової
теорії художнього перекладу і т. ін.

Література:

Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории
переводов. – М., “Международные отношения”, 1975.

Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. –
Львів: Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.

Ковганюк С.П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача). – К.,
“Дніпро”, 1968.

Комиссаров В.Н. Теория перевода. – м,: “Высшая школа”, 1990.

Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., “Вища школа”, 1982.

Korunets I.V. Theory and Practice of Translation. – Вінниця, “Нова
книга”, 2000.

Латышев Л.К. Курс перевода: (Эквивалентность перевода и способы её
достижения). – М., “Международные отношения”, 1981.

Лилова Анна Введение в общую теорию перевода. – М., “Высшая школа”,
1985.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки
лингвистической теории перевода. – М., “Международные отношения”, 1974.

Федоров А.В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы). –
М., Изд. лит. на иностр. яз., 1958.

Федоров А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвистические проблемы). –
М.: “Высшая школа”, 1983.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020