Словник

1. Гуманістичний — гуманний — гуманітарний

Гуманістичний — прикм. до слова «гуманізм» і «гуманіст»; турботливий у
ставленні до людини; ставиться з повагою до її гідності; людяний.
Гуманістичне гасло.

Гуманний – людяний у своїх діях і ставленнях до інших людей. Гуманний
вчинок.

Гуманітарний – 1) який належить до суспільних наук, що вивчають людину
та її культуру; 2) стосуєть-ся до людського суспільства, до людини, як
члена суспільства, до її прав та обов’язків. Гуманітарне право.

2. Економний – економічний

Економний – 1) який бережливо, ощадливо витрачає що-небудь; 2) який
сприяє економії, здійснює її. Економна людина.

Економічний – 1) прикм. до «економіка»; 2) який дає можливість
зекономити що-небудь; вигідний у господарському аспекті. Економічна
стратегія, економічні відносини.

3. Компанія – кампанія

Компанія – 1) те саме, що товариство; 2) торговець або промислове
товариство, що об’єднує підприємців, спілка. Тепла компанія, дочірня
компанія.

Кампанія — 1) сукупність воєнних операцій у визначений період часу, що
мають певну стратегічну мету; 2) час неперервної дії якої-небудь машини,
агрегату. Воєнна кампанія.

4. Жират – жирант

Жират – особа, якій передаються папери за передавальним написом.
Відповідальний жират.

Жирант – особа, яка робить передавальні написи на звороті чеків,
векселів та інших цінних паперів і

несе солідарну відповідальність за цими цінними паперами. Уважний
жирант.

5. Індосат – індосант

Індосат – те саме, що жират. Надійний індосат.

Індосант – те саме, що жирант. Недосвідчений індосант.

6. Комфортабельний – комфортний

Комфортабельний – який має комфорт, із комфортом; вигідний, зручний.
Комфортабельний салон.

Комфортний – який сприятливо впливає на самопочуття, настрій,
діяльність кого-небудь. Комфортні умови.

7. Гарантійний – гарантований

Гарантійний – той, що забезпечує щось, поручається за щось. Гарантійний
талон.

Гарантований – дієприкметник мин. часу до «гарантувати» (давати
гарантію у чому-небуть). Гарантований приз.

8. Ухвала – ухвалення

Ухвала – постанова якогось закладу, рішення, прийняття на зборах тощо.
Ухвала проекту.

Ухвалення – 1) прийняття рішень; 2) підтримувати, схвалювати. Ухвалення
договору.

9. Акціонерний – акціонерський

Акціонерний – який стосується акцій, оснований на акціях. Акціонерне
товариство.

Акціонерський – який належить акціонерам, здійснюється ними.
Акціонерський збір.

10. Звертання – звернення

Звертання – 1) дія за значенням «звертати»; 2) вислів, думка, прохання
і т.ін., спрямовані до кого-небудь. Звертання уваги.

Звернення – сповіщення, розпорядження або заклик, привітальна промова,
адресовані народові, якому-

небудь колективу, організації, спеціалістам якої-небудь галузі.
Звернення до народу.

11. Чисельний – числовий – численний

Чисельний – який складається з великої кількості чого-небудь, який
бував часто, проводиться багато разів. Чисельний колектив.

Численний – виражений у якій-небудь кількості. Численні збори.

Числовий – той, що відноситься до поняття кількості. Числове значення.

12. Прийом – приймання – прийняття

Прийом – 1) певне ставлення під час зустрічі з боку того, хто приймає;
2) спосіб виконання або здійснення чого-небудь. Гарний прийом, прийом
високого рівня.

Приймання – те саме, що й прийом. Приймання їжі.

Прийняття – погоджування з чим-небудь; затверджування на зборах,
засіданнях; схвалювання. Прийняття рішень, законів.

13. Банко – банк

Банко – ціна або курс, за яким банк купує або продає цінні папери.
Високий (низький) банко.

Банк – кредитно-фінансова установа, яка зосереджує кошти і
капіталовкладення, надає кредити, здійснює грошові розрахунки між
підприємствами або приватними особами, регулює грошовий обіг в країні, в
тому числі емісію грошей. Центральний банк.

14. Відрізняти – розрізняти

Відрізняти – 1) вирізняти, розпізнавати кого-, що-небудь серед інших за
якимись ознаками; 2) робити кого-, що-небудь несхожим на інших якимись
рисами, ознаками. Відрізняти людей.

Розрізняти – 1) сприймати, розпізнавати що-небудь органами чуттів,
визначати, відрізняти за якимись ознаками; 2) встановлювати за певними
особливостями, відмінностями, характерними рисами різницю між
чим-небудь. Розрізняти кольори.

15. Програмний – програмовий

Програмний – прикметник до «програма» (наперед продуманий план
якої-небудь діяльності, роботи). Програмний матеріал.

Програмовий – те саме, що програмний. Програмова операція.

16. Особистий – особовий

Особистий – 1) який є власністю окремої особи, безпосередньо належить
їй, персональний, власний; 2)який безпосередньо стосується якої-небудь
особи, пов’язаний з нею. Особистий номер.

Особовий – 1) прикм. до «особа»; 2) граматична категорія дієслів, що
виражається їх формами та особовими займенниками. Особовий займенник.

17. Комунікабельний – комунікативний – комунікаційний

Комунікабельний – товариський, контактний. Комунікабельна людина.

Комунікативний – прикм. до «комунікативність»(здатність до спілкування,
контактів, зв’язків). Комунікативний працівник.

Комунікаційний – прикм. до «комунікація»(шляхи сполучення, лінії
зв’язку тощо; обмін інформацією).

Комунікаційна мережа.

18. Активізувати – активувати

Активізувати – робити кого-, що-небудь діяльнішим, активнішим.
Активізувати механізм.

Активувати – здійснювати активізацію чого-небудь. Активувати таймер
(бомби).

19. Ажіотаж – ажитація

Ажіотаж – 1) штучне підвищення або зниження курсу біржових паперів або
цін на товари для одержання прибутку; 2) перен. велике збудження,
хвилювання; боротьба інтересів навколо якої-небудь справи, питання.
Ажіотаж на певні товари, великий ажіотаж.

Ажитація – збуджений стан, схвильованість. Ажитація почуттів.

20. Систематичний – систематизований – системний

Систематичний – 1) який являє собою систему; побудований, упорядкований
за певним планом; 2) який спирається на певну систему. Систематичне
відвідування лекцій.

Систематизований – дієприкм. до «систематизувати». Систематизовані
знання.

Системний – 1) який стосується системи (порядок, зумовлений правильним
розташуванням); 2)продуманий план. Системна помилка.

21. Інформативний – інформаційний

Інформативний – багатий, насичений потрібною інформацією. Інформативна
стаття.

Інформаційний – який стосується інформації, містить її. Інформаційний
центр.

22. Конститутивний – конституційний

Конститутивний – який становить основу чого-небудь; визначений.
Конститутивне положення.

Конституційний – який стосується конституції, ґрунтується на ній.
Конституційний суд.

23. Еміграція – імміграція – міграція

Еміграція – переселення зі своєї Батьківщини в іншу країну. Вимушена
еміграція.

Імміграція – в’їзд до чужоземної країни на постійне проживання.
Легальна імміграція.

Міграція – переселення народів в межах країни або з однієї країни в
іншу. Переміщення, переїзд яких-небудь елементів. Міграція населення.

24. Презентація – репрезентація

Презентація – публічне представлення чого-небудь нового, що недавно
з’явилося. Вдала презентація.

Репрезентація – представництво кого-, чого-небудь від когось.
Репрезентація нової продукції.

25. Відносини – стосунки – взаємини – зносини

Відносини – стосунки, зв’язки, взаємини між ким-небудь; ставлення,
прояв почуттів. Взаємні відносини.

Стосунки – зв’язки, взаємини, які виникають між людьми в процесі
спілкування. Тісні стосунки.

Взаємини – взаємні стосунки між ким-, чим-небудь. Міждержавні взаємини.

Зносини – взаємні стосунки, спілкування; зв’язок між людьми на відстані
за допомогою певних засобів.

Довготривалі зносини.

26. Адвокат – захисник

Адвокат – 1) юрист, що захищає обвинувачуваного або веде якусь справу в
суді, а також дає поради з правових питань; захисник, оборонець; 2)
перен. про людину, яка заступається за кого-небудь, захищає когось.
Адвокат підсудного, адвокат-захисник.

Захисник – 1) той, хто захищає, обороняє кого-, що-небудь від замаху,
удару, нападу; 2) той, хто пильно стежить за недоторканністю чого-небудь
і багато робить для цього; 3) той, хто обстоює на суді інтереси
обвинувачуваного. Правозахисник.

27. Юрист – правник

Юрист – фахівець із правознавства, юридичних наук; практичний діяч у
галузі права. Відомий юрист.

Правник – юрист, фахівець із правознавства. Досвідчений правник.

28. Брокер – маклер – посередник

Брокер – окрема особа чи фірма, що спеціалізується на посередницьких
біржових операціях; маклер. Брокер аутсайдер.

Маклер – професіональний посередник в укладанні торговельних угод;
посередник у розв’язанні різних побутових справ. Курсовий маклер.

Посередник – особа чи установа, що сприяє встановленню та здійсненню
ділових контактів, торговельних чи дипломатичних зносин між ким-,
чим-небудь. Фінансовий посередник.

29. Пріоритет – перевага

Пріоритет – 1) першість у якому-небудь відкритті; 2) переважне,
провідне значення кого-, чого-небудь; перевага над кимсь, чимсь.
Пріоритетне рішення.

Перевага – 1) якість, властивість, що вигідно відрізняє кого-,
що-небудь від когось, чогось; 2) більша, ніж у кого-небудь, кількість
(військ, техніки); переважання в кількості; 3) виключне, особливе право
на що-небудь; привілей. Кількісна перевага, надавати перевагу.

30. Рентабельний – прибутковий

Рентабельний – який виправдовує затрати, дає прибутки; прибутковий,
доцільний. Рентабельне виробництво.

Прибутковий – 1) який дає прибуток; 2) пов’язаний з надходженням і
записом прибутків; 3) який відраховується відповідно до величини
прибутку. Прибутковий процент.

31. Автентичний – справжній – дійсний

Автентичний – справжній, дійсний. Автентичний документ.

Справжній – 1) який насправді, в дійсності; істинний, дійсний, не
штучний, не вдаваний, щирий;

2) який відповідає певним вимогам, який є досконалістю, взірцем,
ідеалом. Справжній герой.

Дійсний – який насправді існує або існував, реальний. Дійсний проект.

32. Авторитетний – престижний

Авторитетний – який користується авторитетом; впливовий, поважний, який
заслуговує на повну довіру. Авторитетна особа.

Престижний – пов’язаний з турботою про престиж, високоцінуємий, який
має перевагу. Престижний заклад.

33. Близький – ближній

Близький – який відбувається на невеликій відстані, який настане
незабаром, який перебуває у певних родинних стосунках з ким-небудь.
Близький знайомий.

Ближній – те ж саме, що близький. Ближній аеропорт.

34. Компенсація – відшкодування

Компенсація – відшкодування, зрівноваження, винагорода за що-небудь, а
також сума, яку сплачують як відшкодування. Повна компенсація.

Відшкодування – те саме, що компенсація; те, що повертається за
спричинену шкоду або втрату. Відшкодування матеріальних збитків.

35. Витрати – видатки – втрати – затрати – збитки

Витрати – гроші, кошти, витрачені на що-небудь. Капітальні витрати,
накладні витрати.

Видатки – 1) витрата, видання коштів, матеріалів та ін. для
чого-небудь, викликана чимсь або необхідна для здійснення тієї чи іншої
мети; 2) бухг. кошти, витрачені або необхідні для здійснення
чого-небудь; 3) діал. кількість вимолоченого зерна. Невід’ємні видатки.

Втрати – 1) дія, внаслідок якої хтось лишається без кого-, чого-небудь;
2) зменшення кількості чого-небудь; 3) марне, без користі витрачення
чого-небудь. Фінансові втрати, людські втрати.

®

°

a

h

ae

ae

Затрати – 1) дія за значенням затратити; 2) діал. втрата; 3) тільки мн.
те, що затрачено, витрати. Затрати на будівництво.

Збитки – 1) матеріальні втрати; 2) розм. зло, шкода; 3) діал. вчинок,
що завдає шкоди. Бути в збитку, нести збитки.

36. Галузь – сфера – ділянка – царина – терен

Галузь – перен. те саме, що гілка; певна ділянка виробництва, науки.
Галузь промисловості, галузева структура.

Сфера – 1) мат. замкнута поверхня, всі точки якої рівновіддалені від
центра; 2) предмет, що має форму кулі, його поверхня; 3) район дії, межа
поширення чого-небудь; область фізичного чи духовного життя, діяльності
людини. Небесна сфера, сфера впливу.

Ділянка – 1) частина земної площі, виділена за певними ознаками і
цілеспрямовано використовувана; 2) частина поверхні, площі чого-небудь,
що має протяжність; 3) частина фронту, що є місцем дії якогось
військового підрозділу. Східна ділянка кордону.

Царина — 1) край села, околиця, вигін, пасовисько; 2) ділянка, галузь,
сфера діяльності людини. Вивчена царина.

Терен – 1) місцевість, територія; 2) перен. ґрунт, основа розвитку
чого-небудь. Перспективний терен.

37. Відносно – стосовно – щодо – з приводу

Відносно – порівняно, з приводу, щодо чого-небудь, стосовно, відповідно
до чого-небудь. Відносно законодавства.

Стосовно – відповідно до чого-небудь у застосуванні. Стосовно правила.

Щодо – відносно чогось. Щодо положення.

З приводу – з нагоди; відповідно до чогось. З приводу свята.

38. Іноземний – зарубіжний – закордонний – «імпортний»

Іноземний – який належить іншій державі. Іноземний громадянин.

Зарубіжний – який міститься, живе, здійснюється і т.ін. за рубежем
чогось. Зарубіжна література.

Закордонний – який стосується зарубіжних країн. Закордонний паспорт.

«Імпортний» — який завезений якоюсь країною з-за кордону. Імпортна річ.

39. Загальний – спільний

Загальний – 1) який стосується, торкається всіх, усього, поширюється на
всіх, все; 2) призначений для спільного користування кількома, багатьма;
3) в якому беруть участь усі присутні; 4) який стосується основ
чого-небудь, охоплює основні аспекти чогось. Загальна освіта.

Спільний – який належить усім чи багатьом, який є загальною приватною
власністю одного чи багатьох; призначений для колективного спілкування.
Спільне підприємство.

40. Доход – прибуток

Доход – грошове надходження юридичній або фізичній особі за
господарську та інші види діяльності, що становлять залишок між грошовою
виручкою і матеріальними витратами, які пов’язані з відповідною
діяльністю. Номінальний доход, національний доход.

Прибуток – 1) сума, яка складає різницю між доходом і витратами; 2)
дохід, джерелом якого є додаткова вартість. Прибуток бухгалтерський,
банківський прибуток.

41. Заслухати – прослухати – вислухати

Заслухати – слухати що-небудь, виголошене на зборах, засіданні та ін.
Заслухати доповідь.

Прослухати – пильно прислухатися до того, що говориться навколо.
Прослухати лекцію.

Вислухати – слухати все, повністю до кінця. Вислухати пораду.

42. Дефіцит – нестача

Дефіцит – перевищення видатків над доходами, збиток, те саме, що
нестача. Дефіцит енергоресурсів.

Нестача – відсутність, брак чого-небудь у достатній кількості. Нестача
коштів.

43. Конто – рахунок

Конто – 1) виражений у числах результат яких-небудь підрахунків; 2)
результат спортивних зустрічей, змагань; 3) банківський рахунок.
Перевірений конто.

Рахунок – те саме, що конто. Великий рахунок.

44. Ажіо – лаж

Ажіо – 1) відхилення в сторону перевищення ринкової ціни; 2) комісійний
збір, що його сплачують на разі обміну нерівноцінних валют.
Непередбачене ажіо.

Лаж – те саме, що ажіо; надбавка до номінальної вартості золотих
грошей, що є результатом знецінення банкнотів. Визначений лаж.

45. Монетарний – грошовий

Монетарний – 1) який стосується економічної політики; 2) спрямований на
стримування зростання грошової маси та зменшення інфляції. Монетарний
напрям заходів.

Грошовий – виражений грошима, у формі грошей. Грошовий обіг.

46. Інтерв’ю – бесіда

Інтерв’ю – призначена для опублікування в пресі, передачі по радіо,
телебаченню розмова журналіста з політичним, громадським або яким-небудь
іншим діячем. Ексклюзивне інтерв’ю.

Бесіда – 1) розмова з ким-небудь; 2) доповідь, повідомлення на
яку-небудь тему з наступним обміном думками. Приємна бесіда, змістовна
бесіда.

47. Робота – праця – заняття – труд – діло – бізнес

Робота – 1) дія за значенням «робити»; 2) чиєсь виконання чого-небудь,
чийсь труд; 3)та чи інша діяльність щодо виготовлення, створення,
обробки чого-небудь. Високооплачувана робота.

Праця – діяльність людини, сукупність цілеспрямованих дій, що
потребують фізичної чи розумової енергії, та мають своїм призначенням
створення матеріальних і духовних цінностей; труд. Наполеглива праця.

Заняття – 1) те, чим хто-небудь займається; 2) урок, лекція, навчальна
вправа. Нудне заняття.

Труд – наполеглива, старанна праця людини. Даремний труд, тяжкий труд.

Діло – 1) робота, заняття людини, що пов’язані з розумовим чи фізичним
напруженням; 2) те,що безпосередньо стосується кого-небудь, входить у
чиєсь завдання, справа; 3) що-небудь важливе, істотне, потрібне.
Конкретне діло.

Бізнес – економічна діяльність, спрямована на отримання прибутку; 2)
будь-який вид підприємницької діяльності, що забезпечує дохід чи інший
зиск. Вдалий бізнес.

48. Істотно – суттєво

Істотно – суттєво, дуже важливо, вагомо. Істотно змінитися.

Суттєво – найголовніше, основне в кому-, чому-небудь, суть, зміст.
Суттєва перебудова.

49. Навколишнє середовище – довкілля

Навколишнє середовище – сукупність природних умов, у яких проходить
життєдіяльність якого-небудь

організму, сфера. Забруднене навколишнє середовище.

Довкілля – оточення, навколишній світ. Небезпечне довкілля.

50. Неординарний – оригінальний – непересічний

Неординарний – незвичайний, рідкісний, оригінальний. Неординарний
вчинок.

Оригінальний – який не є підробкою чого-небудь, справжній, автентичний.
Оригінальний підхід.

Непересічний – який чимсь відрізняється з-поміж інших; не такий, як
інші, не схожий на інших, особливий, незвичайний, винятковий.
Непересічний громадянин.

51. Торговельник – торгівець

Торговельник – 1) дрібний торгівець, гендляр; 2) який торгує власною
совістю. Торговельник непотрібу.

Торгівець – лицемірна, без принципова людина, яка торгує своєю честю.
«Куплений» торгівець.

52. Професійний – професіональний

Професійний – рід занять, що вимагає певних професійних знань.
Професійні вимоги.

Професіональний – рід діяльності; здібність, пов’язана із способом
життя. Професіональний брокер.

53. Фундатор – засновник – організатор – основоположник

Фундатор – засновник, основоположник, хто створив щось. Фундатор
компанії.

Засновник – той, хто заснував що-небудь, поклав початок чомусь.
Засновник літературного гуртка.

Організатор – 1) той, хто організовує, засновує, налагоджує або
впорядковує що-небудь; 2) той, хто має здібності до організаційної
роботи. Талановитий організатор.

54. Контролер – ревізор – інспектор

Контролер – особа, що контролює чи перевіряє кого-, що-небудь. Лихий
контролер.

Ревізор – 1) особа, яка здійснює ревізію; 2) особа, яку уповноважено
перевірити діяльність, звітність підприємства, установи, організації; 3)
контролер в окремих ділянках служби руху. Прискіпливий ревізор.

Інспектор – посадова особа в державних установах, на підприємствах, у
громадських організаціях, що здійснює нагляд і контроль за правильністю
їхніх дій, виконанням законів, інструкцій, постанов. Фінансовий,
податковий інспектор.

55. Заступник – замісник

Заступник – 1) той, хто заступає, заміняє собою когось на якій-небудь
посаді, виконує чиї-небудь обов’язки; 2) офіційна назва посади того, хто
заміщає якого-небудь керівника, організатора; 3) той, хто захищає
кого-небудь, захисник. Заступник директора.

Замісник – те саме, що заступник. Молодший замісник.

TOC \o «1-3» \n \h \z \u HYPERLINK \l «_Toc137659056» 1.
Гуманістичний — гуманний — гуманітарний

HYPERLINK \l «_Toc137659057» 2. Економний – економічний

HYPERLINK \l «_Toc137659058» 3. Компанія – кампанія

HYPERLINK \l «_Toc137659059» 4. Жират – жирант

HYPERLINK \l «_Toc137659060» 7. Гарантійний – гарантований

HYPERLINK \l «_Toc137659061» 8. Ухвала – ухвалення

HYPERLINK \l «_Toc137659062» 9. Акціонерний – акціонерський

HYPERLINK \l «_Toc137659063» 10. Звертання – звернення

HYPERLINK \l «_Toc137659064» 11. Чисельний – числовий – численний

HYPERLINK \l «_Toc137659065» 12. Прийом – приймання – прийняття

HYPERLINK \l «_Toc137659066» 13. Банко – банк

HYPERLINK \l «_Toc137659067» 14. Відрізняти – розрізняти

HYPERLINK \l «_Toc137659068» 15. Програмний – програмовий

HYPERLINK \l «_Toc137659069» 16. Особистий – особовий

HYPERLINK \l «_Toc137659070» 17. Комунікабельний – комунікативний –
комунікаційний

HYPERLINK \l «_Toc137659071» 18. Активізувати – активувати

HYPERLINK \l «_Toc137659072» 19. Ажіотаж – ажитація

HYPERLINK \l «_Toc137659073» 20. Систематичний – систематизований –
системний

HYPERLINK \l «_Toc137659074» 21. Інформативний – інформаційний

HYPERLINK \l «_Toc137659075» 22. Конститутивний – конституційний

HYPERLINK \l «_Toc137659076» 23. Еміграція – імміграція – міграція

HYPERLINK \l «_Toc137659077» 24. Презентація – репрезентація

HYPERLINK \l «_Toc137659078» 25. Відносини – стосунки – взаємини –
зносини

HYPERLINK \l «_Toc137659079» 26. Адвокат – захисник

HYPERLINK \l «_Toc137659080» 27. Юрист – правник

HYPERLINK \l «_Toc137659081» 28. Брокер – маклер – посередник

HYPERLINK \l «_Toc137659082» 29. Пріоритет – перевага

HYPERLINK \l «_Toc137659083» 30. Рентабельний – прибутковий

HYPERLINK \l «_Toc137659084» 31. Автентичний – справжній – дійсний

HYPERLINK \l «_Toc137659085» 32. Авторитетний – престижний

HYPERLINK \l «_Toc137659086» 33. Близький – ближній

HYPERLINK \l «_Toc137659087» 34. Компенсація – відшкодування

HYPERLINK \l «_Toc137659088» 35. Витрати – видатки – втрати – затрати
– збитки

HYPERLINK \l «_Toc137659089» 36. Галузь – сфера – ділянка – царина –
терен

HYPERLINK \l «_Toc137659090» 37. Відносно – стосовно – щодо – з
приводу

HYPERLINK \l «_Toc137659091» 38. Іноземний – зарубіжний – закордонний
– «імпортний»

HYPERLINK \l «_Toc137659092» 39. Загальний – спільний

HYPERLINK \l «_Toc137659093» 40. Доход – прибуток

HYPERLINK \l «_Toc137659094» 41. Заслухати – прослухати – вислухати

HYPERLINK \l «_Toc137659095» 42. Дефіцит – нестача

HYPERLINK \l «_Toc137659096» 43. Конто – рахунок

HYPERLINK \l «_Toc137659097» 44. Ажіо – лаж

HYPERLINK \l «_Toc137659098» 45. Монетарний – грошовий

HYPERLINK \l «_Toc137659099» 46. Інтерв’ю – бесіда

HYPERLINK \l «_Toc137659100» 47. Робота – праця – заняття – труд –
діло – бізнес

HYPERLINK \l «_Toc137659101» 48. Істотно – суттєво

HYPERLINK \l «_Toc137659102» 49. Навколишнє середовище – довкілля

HYPERLINK \l «_Toc137659103» 50. Неординарний – оригінальний –
непересічний

HYPERLINK \l «_Toc137659104» 51. Торговельник – торгівець

HYPERLINK \l «_Toc137659105» 52. Професійний – професіональний

HYPERLINK \l «_Toc137659106» 53. Фундатор – засновник – організатор –
основоположник

HYPERLINK \l «_Toc137659107» 54. Контролер – ревізор – інспектор

HYPERLINK \l «_Toc137659108» 55. Заступник – замісник

Похожие записи