Реферат на тему:

Правопис префіксів

1. Типовим для української мови є префікс з- із варіантами із- та зі-:
зб<вити, звест_, зж_тися, зсад_ти, зц%пити, зчеп_ти, зш_ток, ізн>в,
зібг<ти, зігн\ти тощо. Префікс з- перед глухими приголосними к, п, т, ф, х переходить у с: сказ<ти, спалахн\ти, скамен%ти, сфотографув<ти, схил та ін. Префікс з-(с-) пишеться переважно у словах, корінь яких починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного: зекон>мити,
зум>вити, зорієнтув<тися, з’@днувати, з’^хати, зг<слий, знадл_вий, скорот_ти, скл<д та ін. Префікс зі- пишеться у тих випадках, коли корінь слова починається сполученням приголосних: зібг<ти, зігн\ти, зідр<ти, зімкн\ти, зіпсув<тися, зіст<вити, зіщ\литися. Префікс зі- вживається також у словах з коренем, перший склад якого є сполученням губного та йотованого: зів’#лий, зім’#тий, зіп’#стися та ін. У деяких словах префікс зі- чергується із зо-: зігрів<ти і зогрів<ти, зімлів<ти і зомлів<ти, зіпрів<ти і зопрів<ти, зітл%ти і зотл%ти. 2. У префіксах без-, роз-, через-, об-, під-, над-, перед-, пред-, понад-, від-(од-), між- — кінцевий дзвінкий приголосний перед глухими на письмі не змінюється, хоча у вимові може оглушуватися: безкор_сливий, безпідст<вний, розтягн\ти, розхит<ти, черезпл%чник, черезсід+льник, обпал_ти, обтрус_ти, підтр_мка, надпот\жний, передплат_ти, передч<сний, представн_к, понадпл<новий, відкритт#, відпис<ти, в%дстань, одкр_ти, міжплан+тний, міжконтинент<льний та ін. 3. Слід розрізняти префікси пре-, при- і прі-. А. Префікс пре- пишеться: – переважно в якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: прекр<сний, пред>брий, прем\дрий, прег<рний, препог<ний; прекр<сно, прег<рно, препог<но; – у словах през_рливий і през_рство; – у словах старослов’янського походження: преосвящ+нний, препод>бний і
прест>л.

Б. Префікс при- пишеться:

– у дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість чи
результат дії тощо: приб%гти, прибудув<ти, приб>ркати, прит\лок,
пр_браний, прив<бливо; – в іменниках та прикметниках, утворених від поєднання іменників з прийменниками: приг%рок, при#рок, прибер+жний, прикорд>нний.

В. Префікс прі- пишеться тільки в словах прізвисько, прізвище і прірва.

Вправа 1. Поставте у словах замість крапок потрібну букву. Складіть і
запишіть речення з виділеними словами.

Бе…смертний, ро…кричатися, ро…бити, бе…збройний, …писати, бе…платний,
…робити, ро…стелити, …шити, …казати, ро…казати, …ховатися, бе…захисний,
ро…пустити, …фотографувати, ро…питати, вро…сип, …формувати, …тискач,
…чепити, …прогожу, …пад, …ковзко, …ро…тин, …підлоба, …стань.

Вправа 2. Утворіть від поданих слів нові за допомогою префіксів пре-,
при-, пере-; з’ясуйте вживання цих префіксів.

Смачний, гарний, добрий, тихий, морський, міський, вокзальний, думати,
ходити, їздити, писати, єднати, йти, орати, вивчити, хворіти, складати,
міряти, казати, думати.

Вправа 3. Запишіть слова українською мовою. Виділіть префікси, зіставте
вимову і правопис префіксів в обох мовах.

Склонять, отдаленный, подготовленный, поджаренный, отогнутый,
бесстрашный, безветренный, беззаветный, беззвучный, безжизненный,
раздавленный, рассказать, расшить, разыскать, росписи, рассеять,
расчищать, раскорчевывать, рассчитывать, бездорожье, бесспорный,
бессистемный, междугородный, бесшумный, подталкивать, отделять,
бескрайний, бесцветный, безаварийный, бесхарактерный, расширенный,
беззастенчивый, предвечерний, предпраздничный, предъявленный,
предъявитель, международный, объяснительный, подыскать, предисловие,
бесспорный, распределитель, распространитель, безостановочный,
подтянуть, отстоять, разжалованный, подшефный, беспрерывный.

Вправа 4. Додайте до поданих слів потрібний префікс (з-(зі-), с-, роз-,
без-, від-, над-, об-). Слова запишіть, поясніть їх правопис.

Нести, різати, кинути, брати, дати, вантажити, ламати, колоти, будувати,
писати, їхати, гнути, єднати, сипати, купити, совісний, відповідальний,
жалісний, грамотний, господарний.

Вправа 5. Перепишіть слова і вставте прощені букви. Поясніть правопис
слів.

p 1/4

.

0

 

?

¬

?

?

3/4

A

E

I

TH

a

e

i

?

o

& * 4 6 < @ D F L N R V \ ^ ` ? „ u ue ( 0 2 6 : A: B D H L T V Z ^ f h l p t | ? ‚ ? ? – ?   ¤ ? ¬ ® ? I ? gdSzAE C бе…платно, ро…тин, …прожогу, бе…крилість, …ковзко, ро…кис, …пад, не…проста, …кинути, …клад. Вправа 6. Утворіть за допомогою префікса без- нові слова з протилежним значенням, запишіть їх разом з іменниками, з якими вони вживаються. З утвореними словосполученнями складіть речення. Зразок: хмарне небо — безхмарне небо. Хмарне небо, помилкове рішення, змістовна стаття, зоряна ніч, діяльна людина. Вправа 7. Перепишіть речення, доберіть з дужок потрібні букви. Обґрунтуйте свій вибір. 1. (С, з)падає (с, з)пеки марево бе(з, с)крає (А. Малишко). 2. Захід (с, з)гасає, мов (с, з)калка червона, — і наостанку в Дніпро загляда (В. Ткаченко). 3. Вечір в срібній млі ро(з, с)танув, ніч (з, с)пустилася на землю (О. Олесь). 4. Заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не (з, с)падуть (Леся Українка). 5. Буйно ро(з, с)рослися трави й кущі, потемнішало листя на деревах (О. Донченко). 6. Бе(з, с)хмарна юність проліта, на(д, т)ходять зрілості літа: позаду твій останній клас, попереду — життя (М. Упеник). 7. Поезія — це завжди неповторність, якийсь бе(з, с)смертний дотик до душі (Л. Костенко). 8. Не гадаймо прожити бе(з, с)сумно, бо життя — то щодня боротьба (П. Грабовський). 9. Рум’яна осінь (з, с)хилить віти, горіхи (з, с)жовкнуть на ліщині (М. Стельмах). 10. Це все — мій рідний край з бе(з, с)межними полями, земля, моїх батьків (В. Сосюра). Вправа 8. Складіть у зошиті таблицю за поданим зразком. До дієслів додайте префікс з-(с-) і запишіть їх у таблицю. Перед к, п, т, ф, х пишіть с-: Перед усіма іншими приголосними пишіть з-: скинути зв’язати Питати, ламати, чистити, сунути, шити, дути, гортати, дати, палити, котити, тягнути, формувати, чесати, творити, цідити, хитрувати, важити, думати, класти, брати, рубати, торгувати, пекти, морити. Вправа 9. І. Утворіть від поданих слів нові за допомогою префіксів пре-, при-. Поясніть правопис утворених слів. Мудрий, будувати, глибокий, мороз, кордон, хороший, бігти, милий, задобрити, вабити, добрий, дивитись, гнати, міський, дорого, дбати, завзятий, зменшити, славний, схилитись, чудовий, чесати, красивий. ІІ. Запишіть слова, які пишуться з префіксом прі-, складіть з ними речення. Вправа 10. Замініть слова з прийменниками словами з префіксами при- або пре-. Поясніть написання приголосних. Бульвар коло моря; ділянка при садибі; кіоск поблизу вокзалу; місцевість біля Карпат, Дніпра; степи поблизу Дону, Дністра; місто на Волзі; поблизу Уралу; невеликий мороз; дуже поганий; лягти на кілька хвилин; посадка на землю; дуже розумний; дуже глибокий; повернення птахів. Вправа 11. Перекладіть подані слова українською мовою, поясніть їх написання. Приоткрыть, придержать, премудрость, прикарпатский, предорогой, преграда, придумать, приобретать, прекрасный, прибой, преобразовать, пресильный, пристройка, прилечь, приклеить, приезжать, прекратить, презрение, приукрасить. ЛІТЕРАТУРА Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів, 1994. — 150 с. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с. Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996. Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М. та ін. Учіться висловлюватися. — К., 1990. — 275 с. Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с. Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів Інституту міжнародних відносин. — К., 1992. Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223 с. Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К., 1990. — 304 с. Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с. Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К., 1992. — 160 с. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992. — 396 с. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.

Похожие записи