.

Контекстуальні заміни при перекладі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3233
Скачать документ

Реферат на тему:

Контекстуальні заміни при перекладі

При роботі з текстом перекладачеві не раз доводиться зустрічатися з
випадками, коли “щоб вірно передати той чи інший образ або фразу в
перекладі їх потрібно повністю змінити” (В.Г.Бєлінський). У чому ж суть
цих змін?

Перш за все, слід зауважити, що вживаючи термін контекстуальна заміна,
ми маємо на увазі використання у перекладі іншого слова або
словосполучення (чи образу) замість того, які в мові перекладу формально
відповідають слову або словосполученню оригіналу. Тому коли в мові
перекладу немає формальних відповідників оригінальному слову чи
словосполученню, говорити про заміну було б невірно. Дещо спрощуючи
питання, можна сказати, що контекстуальна заміна передбачає відмову від
використання існуючих еквівалентів або аналогів.

Чим може бути викликана така відмова? Із самого терміна контекстуальна
заміна уже зрозуміло, що її причиною є особливості контексту, точніше
незвичайне вживання слова або словосполучення у певному контексті.
Розглянемо такий приклад:

The ridiculous letters the Liberals sent to Mr. Churchill declaring that
Tories must not use the word Liberal in describing their policies, for
electoral reasons, are a bad joke.

Як перекласти у цьому контексті словосполучення a bad joke? У більшості
випадків це буде поганий жарт. Але тут, очевидно, інше значення: якщо
ліберали пішли на таке приниження, то їм не до жартів. Логічно
продовжуючи думку, приходимо до такого варіанту перекладу:

Не від хорошого життя направили ліберали це сміховинне послання, в якому
вони заявляли, що консерватори не повинні користуватися словом
“ліберальний” для викладення своєї політики підчас передвиборної
кампанії

Знайдений варіант перекладу a bad joke – не від хорошого життя є
контекстуальним і підійде далеко не в кожному випадку. Це яскравий
приклад контекстуальної заміни.

Контекстуальні заміни можна розбити на 5 самостійних прийомів перекладу:

диференціація і конкретизація понять;

генералізація понять;

логічний розвиток понять при перекладі;

антонімічний переклад;

компенсація втрат при перекладі.

Диференціація і конкретизація понять при перекладі.

З явищем багатозначності англійських слів перекладачеві доводиться
зустрічатися на кожному кроці. Але поряд зі словами, які мають декілька
окремих, часткових значень, є й такі, які мають одне недиференційоване
значення, яке при перекладі розпадається на ряд часткових. Наприклад,
іменник meal має значення прийняття їжі; їда, харчування, але воно може
позначати і сніданок, і обід, і вечерю. Іменник mount взагалі означає
тварина під сідлом, але в конкретному тексті це або кінь, або верблюд,
або мул і т.д.

Особливо поширені дані слова в області абстрактних понять. Такі слова,
як mind, spirit, attitude і цілий ряд їм подібних не мають в українській
мові таких же загальних недиференційованих відповідників, і
перекладачеві доводиться вибирати одне із часткових значень там, де
автор англійського тексту не задумуючись користується одним і тим же
поняттям.

Навіть без прикладів зрозуміло, що при перекладі слова attitude важко
знайти в українській мові загальне слово, яке б покривало всі чотири
основні значення цього слова: відношення, поведінка, позиція, політика.

Звичайно, вищесказане не означає, що в українській мові немає слів, які
виражають широкі узагальнення. Навіть перерахованим вище англійським
словам можна знайти настільки ж недиференційовані відповідники: mind
-інтелект, spirit – дух, feeling – відчуття, attitude – реакція на щось.
Але ці відповідники не є еквівалентами, оскільки наведені українські
слова не дають повної відповідності англійським словам ні у смисловому,
ні в експресивно-стилістичному відношенні і навряд чи вони будуть
доречними у перекладі будь-якого (наприклад, побутового) тексту.

Щоб побачити, яка велика кількість близьких значень пересікаються в
англійських абстрактних словах-поняттях і наскільки складним і
відповідальним є завдання перекладача при їх диференціації, достатньо
проаналізувати основні значення слова-поняття feeling:

feeling n 1) відчуття, почуття, чуття; усвідомлення; 2) чутливість; 3)
емоція, почуття; 4) звич. pl чуття, переживання; 5) співчуття, симпатія;
доброта; 6) хвилювання, збудження; 7) думка, враження; сприйняття;
розуміння (мистецтва тощо); 8) емоційна атмосфера; настрій; 9)
передчуття

Диференціація значень відбувається як у вузькому, так і у широкому
контексті. Деколи вона можлива навіть у рамках словосполучення, а в
інших випадках необхідне залучення контексту речення, абзацу або навіть
всього матеріалу, який перекладається.

The modern American trade union movement, arising out of the big
industrial expansion and labor struggles … was organized nationally the
same year I was born, the American Federation of Labor having been
organized in Pittsburgh on November 15, 1881 (W.Foster The Twilight of
World Capitalism)

Сучасний американський профспілковий рух, що розгорнувся в результаті
великого промислового піднесення і безперервного загострення боротьби
робітничого класу … оформився у загальнонаціональному масштабі у рік
мого народження: 15 листопада 1881 року у м.Піттсбургу була створена
Американська федерація праці.

Якщо у другому випадку значення слова labor розкривається уже в межах
словосполучення American Federation of Labor, то диференціація значення
labor у словосполученні labor struggles можлива тільки з урахуванням
змісту всього речення.

Для правильної диференціації значення слова необхідно знати явище
конкретної дійсності, яке стоїть за ним. Це особливо важливо, коли поряд
із диференціацією відбувається і конкретизація абстрактних понять. Так,
іменник board, родове поняття якого виражається словосполученням
колегіальний орган управління, диференціюється і конкретизується як
правління, президія, бюро, рада, міністерство, колегія, департамент
тощо. Словосполучення public school (Великобританія) можна
конкретизувати лише за умови, що відомо, про яку саме із приватних шкіл
йдеться (Ітон, Вінчестер чи Гарроу).

Генералізація понять

Набагато рідше при перекладі з англійської мови на українську
спостерігається зворотне явище: заміна конкретного, видового поняття
більш абстрактним, родовим. Деколи цього вимагає логіка побудови думки.

So much so that today (money still in control in all lands of the press,
the radio, the moving picture, the telephone, the officials of state,
their banks and means of transportation, their police and hired agents),
you have a never-ending downpour of lies concerning this vast program …
(Th. Dreiser Essays and Letters)

У перекладі ввідного речення – оскільки у всіх країнах гроші ще
контролюють пресу, радіо, кіно, державний апарат, банки і транспорт –
слово телефон було би недоречним. Необхідно замінити його більш широким
поняттям засоби зв’язку, яке логічно входить у наведене перерахування.

Слід зауважити, що оскільки застосування генералізації може призводити
до певної втрати (точності) інформації, використовувати її слід
обережно, у тих випадках, коли вживання у перекладі словникового
відповідника, що перекладається. може призвести до порушення граматичних
або стилістичних норм мови перекладу.

Логічний розвиток понять при перекладі

Цей різновид контекстуальних замін полягає в тому, що при відсутності
або непридатності українського слова-поняття використовується інше,
тісно зв’язане з ним поняття, що логічне витікає з нього. Так, наприклад
заголовок газетної статті

Women Man Ships

найкраще перекласти

Жінки ведуть кораблі хоча дієслово to man має словниковий відповідник
комплектувати особовим складом.

Time’s up, Joe. –

говорить лондонський службовець товаришеві в барі підчас обідньої
перерви, і перекладач абсолютно правильно уникає прямого відповідника
Наш час закінчився або Перерва закінчилася, оскільки ці вирази, особливо
перший, недостатньо розмовні . У цьому випадку найкраще перекласти

Час йти, Джо.

По-суті, ми тут маємо справу із заміною явища його причиною або
наслідком.

The direct contrary is the truth.

не можна перекладати дослівно

*Прямо протилежне є істиною

оскільки це не відповідає духові української мови. Замінюючи саме явище
його причиною, перекладемо

Насправді все зовсім навпаки. або Це зовсім не відповідає дійсності.

Перекладаючи фразу

gd /t

#”ant has been overtaken by time.

необхідно відмовитися від дослівного варіанту Час перегнав це твердження
як від нісенітниці і передати наслідок:

Це твердження відстало від життя.

Шляхом логічного розгортання дії, якості, ознаки предмету ми приходимо
до такого перекладу, який відповідає нормам сполучуваності слів в
українській мові.

Прийом логічного розгортання думки часто є безумовно необхідним при
перекладі для точного вираження змісту висловлювання. Наприклад, у
статті до 100-річчя чартистського руху автор пише:

The Tenth of April indicated with unmistakable clarity just how the
capitalist class, with its hangers-on, will always contemplate the
prospect of the triumph of the working class (Daily Worker) .

Дієслово to contemplate має такі словникові відповідники:

1) споглядати; пильно розглядати; 2) міркувати, обмірковувати; 3) мати
намір, збиратися; 4) очікувати, розраховувати

Очевидно, що автор цієї статті в комуністичній газеті аж ніяк не хоче
сказати, що клас капіталістів пасивно чекає перемоги робітничого класу,
навпаки, він показує, як активно капіталісти готуються до боротьби. Тому
логічним буде поняття contemplate у перекладі розвинути:

Десяте квітня із усією ясністю показало, як капіталісти та їх
приспішники мобілізують свої сили, щоб не допустити перемоги робітничого
класу.

або

… готуються дати відсіч переможному наступу робітничого класу.

Крайнім випадком логічного розвитку понять при перекладі є прийом
перекладу “від зворотного” або антонімічний переклад.

Антонімічний переклад

Прийом антонімічного перекладу полягає у передачі поняття протилежним,
часто із запереченням, тобто антонімом українського відповідника даного
слова. Антонімічний переклад нерідко буває якщо не єдиним, то найбільш
зручним прийомом передачі смислового та стилістичного значення багатьох
виразів. Про це свідчить хоч би ряд прикладів з англо-українського
словника:

Take your time. – Не поспішай.

Take it easy. – Не утруднюйте себе./ Не хвилюйтеся./ Не беріть до серця.

Mind your own business. – Не твоє діло!/ Не втручайся в чужі справи!

to keep one’s head. – не розгубитися

to have clean hands in the matter – не мати (ніякого) відношення до
якоїсь справи

Антонімічний переклад у більшості випадків є одним із можливих
варіантів, але у наведених прикладах він є явно найкращим, а деколи і
єдиним.

Коли англійське слово або вираз, що передається прийомом антонімічного
перекладу, вжите в оригіналі у заперечній формі, то переклад буде мати
стверджувальну форму:

Don’t sit up, I’ll be late. – Не чекайте на мене, лягайте спати.

Особливо важливо вміти застосувати прийом антонімічного перекладу у тих
випадках, коли в українській мові немає точного словникового
відповідника англійському слову і коли з міркувань стилістичного
характеру небажано вдаватися до описового перекладу. Наприклад, при
перекладі наступної фрази з Польового статуту армії Великобританії ця
необхідність виникає через відсутність формального відповідника іменнику
inferiority:

The adoption of the defensive does not necessarily imply weakness or
inferiority.

Замінивши поняття inferiority його антонімом superiority, ми легко дамо
точний смисловий і стилістичний відповідник оригіналу:

Перехід до оборони не обов’язково означає слабкість тих, хто
обороняється чи перевагу сил противника.

Ще один приклад:

They nodded to each other by way of breaking the ice of unacquaintance
(Th.Hardy, The Three Strangers)

Значення іменника unacquaintance можна передати тільки описово: той
факт, що вони були незнайомі. Але такий розгорнутий переклад зовсім не
підходить для художнього перекладу. Найкращим виходом буде антонімічний
переклад:

Вони поклонилися один одному щоб зав’язати знайомство.

Але антонімічний переклад деколи дає найкраще вирішення і при повній
можливості прямого перекладу.

The police were on show discreetly, but under cover was every
able-bodied man of the force.

Для цього речення можливий прямий переклад шляхом конкретизації:

Поліцейські показувалися/ з’являлися лиш невеликими групами …

але набагато краще передає зміст висловлювання антонімічний переклад:

Поліція трималася в тіні.

Особливо часто антонімічний переклад застосовується при перекладі
фразеологічних одиниць. В англійській мові є багато таких фразеологічних
одиниць, значення яких може бути передано (без втрати ідіоматичності)
лише протилежним поняттям із запереченням.

He has a ready tongue. – Він за словом у кишеню не лізе.

No time like the present. – Лови момент.

To be weighed and found wanting. – Не витримати випробування./ Не
виправдати надій.

Як видно з прикладів, антонімічний переклад – контекстуальний у повному
змісті слова – є одним з найбільш гнучких способів передачі відтінків
оригіналу.

Компенсація втрат при перекладі

Прийом компенсації втрат полягає у передачі смислового або стилістичного
відтінку не там, де він виражений в оригіналі. Дуже часто один
стилістичний засіб заміняється при компенсації втрат іншим. Необхідність
у компенсації виникає в зв’язку з тим, що у ряді випадків неможливо
знайти повний відповідник (тобто смисловий і експресивно-стилістичний)
для передачі у перекладі окремого елемента оригіналу.

Якщо необхідно пожертвувати або стилістичним забарвленням, або
експресивною напруженістю слова при перекладі, то слід в першу чергу
намагатися зберегти експресивну спрямованість. Це значить, що
перекладаючи, наприклад, яке-небудь сленгове (жаргонне) словечко,
перекладач перш за все повинен забезпечити точність передачі смислового
і експресивного значення слова, жертвуючи, в крайньому випадку, його
жанрово-стилістичним забарвленням. Але якщо це забарвлення має
принципове значення для стилю оригіналу, його обов’язково слід передати
в перекладі, хоча би і в іншому реченні, для чого і служить прийом
компенсації втрат.

У чудовій за своєю рельєфністю характеристиці Джонаса Чезлвіта
(Ch.Dickens Martin Chuzzlewit) міститься алегорія, яка у багатьох
перекладах випала:

The education of Mr. Jonas had been conducted on the strictest
principles of the main chance. The very first word he learned to spell
was gain, and the second (when he got into two syllables), money.

Воспитание мистера Джонаса быль самое строгое и с колыбели имело в виду
главным образом корысть. Первое слово, которое он научился складывать,
было “деньги”, а второе (когда он добрался до трёхсложных слов) –
“нажива”. (переклад Н.Дарузес)

В оригіналі йдеться не про суворість самого виховання, а про суворе
дотримання принципу, що головне в житті – нажива (Ч.Діккенс делікатно
називає його the main chance – головний шанс). Критичне відношення
автора до такого виховання підкреслюється ще й тим, що він позначає його
ціль лицемірним іносказанням, яке, на жаль, не передане у перекладі. Але
перекладач намагається компенсувати цю втрату, підсилюючи відтінки
іронії у подальшому викладі. Звернемо також увагу на те, що переклад
слів gain і money також є своєрідною компенсацією: адже по Діккенсу
першим словом, яке навчився писати Джонас, було нажива, а другим –
гроші. Але по-російськи, у зв’язку з іншою кількістю складів, природно
ці слова переставити.

Література:

Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории
переводов. – М., “Международные отношения”, 1975.

Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. –
Львів: Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.

Ковганюк С.П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача). – К.,
“Дніпро”, 1968.

Комиссаров В.Н. Теория перевода. – м,: “Высшая школа”, 1990.

Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., “Вища школа”, 1982.

Korunets I.V. Theory and Practice of Translation. – Вінниця, “Нова
книга”, 2000.

Латышев Л.К. Курс перевода: (Эквивалентность перевода и способы её
достижения). – М., “Международные отношения”, 1981.

Лилова Анна Введение в общую теорию перевода. – М., “Высшая школа”,
1985.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки
лингвистической теории перевода. – М., “Международные отношения”, 1974.

Федоров А.В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы). –
М., Изд. лит. на иностр. яз., 1958.

Федоров А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвистические проблемы). –
М.: “Высшая школа”, 1983.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019