.

Транспортні перевезення у зовнішньоекономічній діяльності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5021
Скачать документ

РЕФЕРАТ

З дисципліни: „ Організація транспортних перевезень”

Транспортні перевезення у зовнішньоекономічній діяльності.

Зміст

Тема 1. Транспортні перевезення у зовнішньоекономічній діяльності.

Вступ

Предмет та зміст курсу.

Економічна теорія про транспортні перевезення.

Світова транспортна інфраструктура.

Висновки

Література

Вступ

Сучасний етап розвитку економіки України пов’язаний з переходом до
ринкових відносин, характеризується підвищенням соціальних,
організаційних, екологічних та технологічних вимог щодо функціонування і
розвитку транспортного комплексу. Схильність до співробітництва в різних
галузях суспільного виробництва і соціальній сфері викликає необхідність
удосконалення міжнародних перевезень та зміцнення позицій вітчизняного
перевізника на транспортних ринках. Економічна криза на транспорті, як і
в інших галуззях, у значній мірі є наслідком намагання створити у
стислі терміни самостійну національну маршрутну систему, на теренах якої
значна кількість транспортних підприємств і перевізників сьогодні не в
змозі ефективно функціонувати, що перешкоджає формування спільного
ринкового простору. У сучасному світовому поділі виробництва відсутні
приклади навіть серед розвинених держав, щоб транспортні системи були
відокремлені і не базувались на інтеграційних принципах. Ігнорування
цього факту, недостатність законодавчої, нормативно-правової,
технологічної та інформаційної бази міжнародних перевезень призводить до
того, що Україна, яка знаходиться на перехресті головних транспортних
напрямків Євроазійського континенту, що мають тисячолітню історію,
неповністю реалізує ці переваги в розвитку національної транспортної
системи на мережі міжнародних транспортних коридорів.

Важливе місце в економічній політиці держави відведено невідкладному
опрацюванню та реалізації ”Програми створення та функціонування
національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні”,
”Комплексної програми утвердження України як транзитної держави”,
розширення співробітництва з міжнародними транспортними організаціями,
забезпечення приєднання України до міжнародних конвенцій та угод у
галузі міжнародних перевезень.

Таким чином, удосконалення організації міжнародних пасажирських та
вантажних перевезень на мережі міжнародних транспортних коридорів та їх
правове забезпечення є актуальним і потребує наукових методів вирішення.

1.1.Предмет та зміст курсу.

Історія міжнародних транспортних перевезень тісно пов’язана із
розвитком економічних і політичних відносин. Економічні та політичні
відносини між державами розвивались добровільним та примусовими
методами.

Добровільний метод ґрунтується на встановленні партнерських економічних
вигідних стосунків Наприклад: Великий шовковий шлях, Янтарний Чумацький
шлях, і інші.

Примусовий метод ґрунтується на захопленні чужих територій,
пограбування природних ресурсів і прокладання шляхів сполучень.
Взаємовідносини між суб’єктами підприємницької діяльності держави та
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності опираються на систему
переміщення вантажів і людей за допомогою транспортних засобів, які
входять в транспортну систему.

Предметом вивчення дисципліни є:

механізм функціонування транспортних перевезень.

тенденція розвитку транспортних мереж та транспортного обслуговування у
зовнішній діяльності.

умови та особливості транспортних зовнішньоекономічних контрактів.

особливості транспортного експедирування вантажів.

особливості транспортного страхування транспортних засобів, вантажів та
пасажирів.

розрахунок економічної суспільності транспортних контрактів. Зміст
курсу:

особливості транспортних перевезень у ЗЕД.

техніко-економічна характеристика транспорту.

міжнародна транспортна класифікація вантажів

транспортне забезпечення.

транспортні операції.

транспортні умови контрактів.

системи товаропотоків.

концепція транспортних перевезень.

правове регулювання міжнародних перевезень.

перевезення вантажів автомобільним, залізничним, водним, повітряним та
спеціальним транспортом.

особливості перевезень змішаним та комбінованим транспортом.

транспортне страхування.

транспортно-експедиторське обслуговування перевезень.

інноваційні процеси у транспортних перевезеннях.

економічна ефективність транспортних перевезень.

1.2. Економічна теорія про транспортні перевезення.

В економічній теорії виділяють чотири фактори виробництва: праця,
капітал, земля і підприємство.

Підприємство – особливий фактор, який з’єднює три фактори: працю,
капітал і землю. Виробництво включає в себе створення матеріальних і
нематеріальних благ. Значну частину своїх потреб людина задовольняє за
допомогою транспортних послуг.

Транспортна послуга – це частина економічної діяльності направленої на
задоволення потреб людей шляхом зміни географічного положення
транспорту.

В міжнародному поділі праці транспорту виділена особлива роль, від його
роботи залежить ефективність, якість і розвиток зовнішньоекономічних
зв’язків. Транспорт обслуговує практично всі види міжнародних
економічних відносин. Транспортні операції починають і закінчують процес
реалізації зовнішньоторгового договору.

Американський економіст Джон Койл в своїй роботі “Transportation” писав
« Транспорт являється одним із інструментів, необхідних цивілізованій
людині, щоб внести порядок у світ хаосу. Транспорт входить в кожну сферу
нашого життя. Зі всіх точок зору – економічної, політичної, військової –
це безспірно найважливіша галузь у світі. Без транспорту ви не зможете
утримувати овочеву або пивну лавку, а тим більше перемогти у війні. Чим
складнішає наше життя, тим більшу потребу ми маємо у транспорт і».

Кінець XIX століття можна вважати початком інтенсивного формування
транспортної системи. В цей час створюється морська, залізнична,
автомобільна інфраструктура. Будуються морські глибоководні канали –
Суецький (1869 р.), Кільський (1895 р.), Панамський (1929 р.), морські
порти, залізничні станції. Створюються міжнародні транспортні
організації по регулюванню питань міжнародних перевезень.

В сучасних умовах до транспортного забезпечення міжнародної торгівлі
ставляться все нові вимоги: ритмічність, регулярність, безперервність,
надійність, висока швидкість доставка продукції в строго обумовлений
термін без втрат і пошкодження товару з мінімальними витратами – важливі
умови ефективності і якості транспортного забезпечення
зовнішньоекономічних з’язків.

Існує декілька методів визначення економічної ефективності транспортних
перевезень, яка залежить в першу чергу від якості перевезень та
інноваційних процесів на транспорті.

Економічний ефект транспортного перевезення різними видами транспорту
визначаються за формулою

Е=(П – ЕнКт) А2, де

П=П2-П1 – прибуток від виконання маршруту.

Ен=0,4-0,9 – нормативний коефіцієнт ефективності залежно від виду
транспорту.

Кт – питомі капіталовкладення для виконання маршруту.

А2 – об’єм перевезень на розрахунковому періоді.

Як видно із приведеної формули ефект залежить від капіталовкладень в
інноваційні процеси.

Світова транспортна інфраструктура.

Розвиток транспорту держави залежить від внутрішніх та зовнішніх
факторів. Країни які розвиваються, становлять 70% території земної
поверхні, мають слаборозвинену транспортну інфраструктуру, яка складає
5% світової транспортної інфраструктури. Для порівняння частки окремих
видів транспорту у здійсненні світових вантажних перевезень для окремих
країн складає:

східноєвропейських – водний 23%, наземний – 64%, інші види – 13%

промислово розвинутих – водний 62%, наземний – 27%, інші види -11%

країн, що розвиваються – водний 84%, наземний – 10%, інші види – 6%.

У світі налічується 9800 портів, із них 1000 міжнародних, 15950
аеропортів, із них 1020 міжнародних. Розподіл транспортних мереж по
окремих країнах, континентах і регіонах неоднорідний. Так, щільність
залізничних ліній в Африці в 15 разів менша ніж щільність автомобільних
доріг в Азії в 10 раз менша ніж в країнах Східної Європи. Причини
нерівномірності – різний рівень промислових ресурсів, особливості
географічного розвитку.

З розвитком міжнародних економічних з’язків між країнами і

міжнародних економічних відносин особливу актуальність отримала
проблема вдосконалення організації руху товаропотоків у світовій
торгівлі. Це викликано тим, що транспорту в ЗЕД відведена важлива роль.
Від роботи транспорту залежить якість, ефективність, розвиток
зовнішньоекономічних відносин. У сучасних умовах господарювання до
транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі висуваються все нові
вимоги. Транспорт поступово трансформується в більш крупні
інтернаціональні комплекси, які по формі залишаються міжнародними, а по
змісту набувають єдиної глобальної системи.

Подальший розвиток транспортної системи буде спрямований на:

повне виключення перевантаження вантажів в процесі транспортування
різними видами перевезення.

виключення або значне скорочення складської обробки вантажів за рахунок
впровадження сучасних методів матеріально-технічного забезпечення.

повне виключення документального потоку в паперові формі за рахунок
впровадження електронних інформаційних систем.

значне спрощення або повне виключення формальностей при перетині
державних кордонів міжнародними вантажопотоками.

вирівнювання рівня технічного розвитку транспортних засобів.

створення єдиної транспортної інфраструктури.

уніфікація транспортної і митної документації.

підвищення якості перевезень за рахунок впровадження міжнародних
стандартів і систем контролю.

вдосконалення організаційних форм і технологічних систем товаропотоків.

Таким чином, в майбутньому сформується інтегрована глобальна система
товаропотоків, яка успішно обслуговує світове господарство з єдиною
правовою і технічною базою.

ВИСНОВКИ

Аналіз свідчить, що за роки незалежності в Україні активізувався процес
інтеграції транспортної системи в Європейську. Так, прийняті закони
України і постанови Кабінету Міністрів України щодо регулювання
міжнародного перевезення в Україні, створення і функціонування
міжнародних транспортних коридорів в Україні як складової транспортної
мережі Європи. Україна приєдналася до дев’яти європейських конвенцій і
угод, які розроблені Комітетом з внутрішнього транспорту ЄЕК ООН.

Завдяки поступовій інтеграції української економіки в європейську,
вигідному географічному положенню на перетині світових транзитних
зв’язків українські перевізники суттєво збільшили обсяги перевезень
вантажів, про що свідчить кількість перетинань кордону.

Політики країн ЄС вважають, що в інтересах Співтовариства транспорт
повинен мати більш чітку організацію. При цьому багато уваги
приділяється автомобільному транспорту, який є основним джерелом
забруднення навколишнього середовища. Відомо, що економічний розвиток
залежить від інтенсивності торгових зв’язків, які обслуговуються
транспортом. У цьому процесі частка транспорту постійно зростає
внаслідок збільшення високоякісних товарів у загальному обсязі
виробництва.

За прогнозами Міжнародного союзу автомобільного транспорту обсяг
вантажних перевезень в Європі у 2010 р. автомобільним транспортом у
порівнянні з 1986 р. збільшиться вдвоє і становитиме 16,5 млрд. т. Крім
того, щорічний приріст обсягів перевезень вантажів, в основному, буде
залежати від політичних інтеграційних процесів у державах ЄС.

ЛІТЕРАТУРА

Аксенов І.Я. Єдина транспортна система, 1980 р. – 213 с.

Марунич В.С., Ткаченко А.М., Дума І.М. Нормативно-правова база
перевезень, 1995 р. – 528 с.

Левковець П.Р., Марунич В.С. Міжнародні перевезення і транспортне право,
2005 р. – 290 с.

PAGE

PAGE 9

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020