.

Тенденції розвитку економічних зв’язків України з розвинутими країнами (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2581
Скачать документ

Реферат на тему:

Тенденції розвитку економічних зв’язків України з розвинутими країнами

Тенденції розвитку економічних зв’язків Украъни з розвинутими країнами.

Питома вага України у світовій економіці досить помітна. За економічним
потенціалом Україна входить до першої шістки країн Європи (окрім неї —
Росія, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія). Об’єктивно це мало б
визначити істотну роль нашої країни у міжнародному територіальному
поділі праці. Проте частка України у світовій торгівлі досі не надто
висока. Недостатньо використовуються можливості для міжнародної
кооперації зовнішніх інвестицій тощо. Попри це українська продукція
добре відома у багатьох країнах: для деяких країн та регіонів Україна є
важливим партнером в економічній співпраці.

Загальний об’єм зовнiшньої торгiвлi товарами за 9місяців склав $19 685,1
млн. (прирiст за мiсяць – 10,4%), у тому числi експорт — $8 990,4 млн.
(9,9%), iмпорт — $10 694,7 млн. (10,8%). Hегативне сальдо за вересень
збiльшилося на 15,8% i досягло $1,704 млрд. (за аналогiчний перiод
минулого року — $2,18 млрд.). За пiдсумками 9 мiсяцiв ц.р. об’єм
експортних товарообмiнних операцiй склав $713,59 млн. (7,9% вiд
загального об’єму експорту), iмпортних — $671,165 млн. (6,3% вiд
загального об’єму iмпорту)[9]. Hезважаючи на побоювання з приводу
негативного впливу фiнансової кризи на зовнiшню торгiвлю вiтчизняними
товарами, данi Держкомстату свiдчать про рiст у вереснi ц.р. у
порiвняннi з попереднiм мiсяцем як об’ємів експорту, так i iмпорту. Але
при цьому треба звернути увагу, що зростає i торговий дефiцит. Торговi
партнери Ринок збуту українських підприємств у нинiшньому роцi
розширився: за пiдсумками 9 мiсяцiв 1998 р. число країн торгових
партнерiв України досягло 181 (у сiчнi-травнi — 164, сiчнi-серпнi —
178). При цьому, в експортi спостерігається стiйка тенденцiя
переорієнтації з ринкiв країн СHД на iншi країни. Особливо чiтко це
видно на прикладi Росiйської Федерацiї. Потужний торговельний партнер
України — Росія, звідки ми одержуємо нафту, газ, руди кольорових
металів, деревину, тканини, обладнання, вантажівки, електроніку. Україна
експортує до Росії прокатне, гірничошахтове та енергетичне обладнання,
тепловози, телевізори, залізну та марганцеву руду, кокс, прокат чорних
металів, вугілля, а також цукор, соняшникову олію, м’ясо, плодоовочеві
консерви. Хоча Росiя i залишається основним зовнiшньоторговельним
партнером України, її частка в загальному об’ємі зовнiшньої торгiвлi
стрiмко падає. Так, якщо за пiдсумками минулого року частка РФ в
українському експортi складала 57%, а в iмпортi — 62%, то за 5 мiсяцiв
1998 р. цi показники складали вiдповiдно 24% i 53,1%, а за 9 мiсяцiв —
вiдповiдно 23,9% i 47,7%. Hайвiдчутніше знизився експорт товарiв з
України в Росiю. Зниження об’ємів вивозу українських товарiв у РФ багато
в чому пояснюється важким фiнансовим положенням у Росiї. Крiм того,
пiсля введення ПДВ iз 1 вересня 1996 р. на iмпорт українських товарiв
був втрачений “ряд важливих сегментiв росiйського ринку, що важко
повернути”. Також на двостороннiй торгiвлi негативно вiдбилося падiння
об’ємів виробництва ряду товарiв, що вiдносяться до традицiйного
українського експорту (м’ясо ВРХ, вироби з м’яса), i висока собiвартiсть
вiтчизняної продукцiї. I все ж Росiя поки ще залишаться для України
торговим партнером “номер один”.

Чимала частина зовнішньоторговельного обороту припадає на країни СНД і
Балтії, питома вага ексортно-імпортних операцій з якими включаючи
послуги, склала у 1997р. 53% або 19,86 млрд.дол. Експорт становив 9,2
млрд дол., імпорт становив 10,7 млрд.дол, що відповідно –48,9%і 57,8%
від загальних показників[8]. Сальдо з цими країнами від’ємне.

Наступним за обсягом торгівлі партнером є Білорусь. Вона постачає
верстати, вантажівки, трактори, калійні добрива, продукцію легкої
промисловості. Наш експорт складається переважно з прокату чорних
металів, верстатів та обладнання, цукру, олії.

Значне позитивне сальдо торговельного балансу Україна має з країнами
Середньої Азії (окрім Туркменистану), Казахстаном та країнами
Закавказзя. Наш експорт до цих регіонів: прокат чорних металів,
обладнання, металорізальні верстати, промислові товари широкого вжитку,
цукор, борошно. Імпорт: газ, руди кольорових металів, бавовна, тканини.

Українські товари добре відомі на ринках розвинутих країн і країн, що
розвиваються. Особливе місце у зовнішній торгівлі України займають
країни Європи (таблиця 4.1) . Серед розвинутих країн цього регіону
чільне місце посідає Німеччина і Італія.Товарообіг з Німеччиною в тому
році склав 2,1 млрд.дол., з Ітілією-1млрд.дол. В порівнянні з іншими
країнами Центральної і Східної Європи обєми торгівлі між Україною і ЕС
значно відстають(таблиця4.3). В 1998р.товарообмін Німеччини з Польшею
склав 18 млрд.DM, з Чехією – 14 млрд.DM, з Угорщиною – 10 млрд.DM[8]. Є
тому і обєктивні причини : Чехія, Польща, Угорщина підписали угоду з ЕС
про вільну торгівлю, тому ці країни, маючи одинаковий спектр товарів з
Україною, користуються преференціальним режимом на риках ЕС. Значний
товарообіг Україна має також з Великобританією, Нідерландами, Францією.
Відновлюються торгівельні зносини також із країнами Східної Європи,
насамперед, з Польщею, Угорщиною, Болгарією та Словаччиною. Істотно
виросла торгівля з Китаєм.

Розгляньмо географію зовнішньої торгівлі з країнами Західної та Східної
Європи за основними вантажопотоками. До країн Західної Європи, окрім руд
чорних металів та феросплавів, Україна постачає кокс, скло, штучні
алмази та алмазний інструмент, невелику кількість металообробних
верстатів, металургійне обладнання, а також олію.

Таблиця 1. Обсяг товарообігу України з деякими країнами

Країна Товарообіг Експорт Імпорт Сальдо

Всього 33 080,3 14441,2 18639,1 -4197,9

Росія 14213,8 5527,7 8686,1 -3158,4

Туркмени стан 1876,5 271,6 1604,9 -1333,3

Німеччина 1573,9 418,7 1155,2 -7365

Білорусь 1115,1 732,7 382,4 +350.3

США 962,2 364,1 562,1 -198.0

Польща 868,4 362,5 505,9 -141,4

КНР 858,9 769,2 89,7 +697,5

Італія 686,3 344,7 341,6 +3,1

Угорщина 543,4 373,8 169,6 +20 2

Туреччина 520,3 410,8 109,5 +301,3

Одержує Україна верстати та обладнання, хімічні продукти, засоби
обчислювальної техніки, одяг, взуття, побутову електроніку.

машинобудівних об’єктів. Окрім того, здійснювались поставки сучасного
озброєння. Україна одержує з Індії бавовняні тканини, одяг, чай, каву,
фрукти, соки. В останні роки активізувалась торгівля з Туреччиною та
Республікою Корея. Значно активізували торгівельні зв’язки з нами США,
Канада, Японія та інші неєвропейські економічно розвинуті країни . У
групі країн, що розвиваються, найбільше значення для України має Індія.

Основними експортними товарами є: залізна та марганцева руди, прокат
чорних металів, чавун, кам’яне вугілля, – кокс, кальцинована сода,
азотні добрива, прокатне та ковальсько-пресове обладнання, обладнання
для хімічної . промисловості, тепловози, екскаватори, літаки,
енергетичне обладнання, цемент, віконне скло. У групі товарів народного
споживання — цукор, м’ясо, соняшникова олія, борошно, а також
телевізори, побутові холодильники, мотоцикли. Підприємства ВПК
експортують зброю.

В імпорті переважають нафта, газ, руди кольорових металів, деревина,
бавовна, одяг, взуття, калійні добрива, верстати та обладнання для
легкої й харчової промисловості, свердловинні установки, засоби
обчислювальної техніки, вантажівки, папір, целюлоза, риба, а також
чимало кондитерських та плодоовочевих виробів, алкогольних напоїв.

Таблиця. Товарна структура зовнішньої торгівлі України (в %)

Групи товарів Експорт Імпорт

Мінеральне паливо 5,6 44,8

Руди 3,8 6,9

Метали 32,3 4,3

Машини та устаткування 14,6 17,7

Продукція хімічної промисловості 14,4 9,8

Продукція сільського господарства 10,2 3,0

Продукція легкої промисловості 3,9 3,4

Деревина та папір 1,4 2,9

Інші товари 2,8 2,5

Сальдо складається з різниці між експортом та імпортом. Багато товарних
позицій одночасно фігурує і в експорті, і в імпорті, тому за окремими
позиціями також обчислюється сальдо. Які ж товари дають Україні
позитивне сальдо, а які — від’ємне? Найбільше позитивне сальдо припадає
на чорну металургію (залізна та марганцева руди, ча-іун, прокат). У
торгівлі з країнами СНД, окрім чорної металургії, позитивне сальдо
утворилось також за рахунок підприємств харчової промисловості та
сільського господарства (цукор, м’ж о, олія, молоко, борошно),
машинобудування. Найбільш негативне сальдо припадає на нафту й газ.
(Треба врахувати, що нафтопереробні потужності України у 10 разів
перевищують власне видобування нафти.).

Від’ємне сальдо є також за деякими видами тканин, обладнанням для
легкої промисловості, засобів обчислювальної техніки, риби. В 1997 р.
експорт України становив 14,2 млрд дол., імпорт — 17,1 млрд дол. Отже.
від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило 2,9 млрд. дол.

Таблия . Товарообіг України з прикордонними країнами.

Товарообіг України з прикордонними країнами в 1998 році (млн.$)

Країна Товарообіг Єкспорт Імпорт Сальдо

Болгарія 163,2 82,9 80,3 2,6

Турція 220,7 198,9 21,8 177,1

Румунія 96,8 72,0 24,8 47,2

Росія 10 856,3 5 027,3 5 829,0 -801,7

Білорусія 662,7 426,7 236,0 190,7

Молдова 169,7 130,4 39,3 91,1

Угорщина 294,2 177,2 117,0 60,2

Словачинна 224,5 149,7 74,8 74,9

Польша 367,9 130,9 237,0 -106,2

Грузія 16,5 11,2 5,3 5,9

Всього 13 072,5 6 407,2 6 665,3 -258,1

Список літератури

“Розміщення продуктивних сил” за редакцією В.В. Ковалевського та інших.
Київ “Знання” 1998р.

“Розміщення продуктивних сил України” за редакцією Є.П. Качан. Київ
“Вища школа” 1997р.

“Формування економічних відносин в умовах ринку” збірник наукових праць
під редакцією професора І.Д.Фаріона. Тернопіль 1998.

“Правові аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні”.
Журнал “Право України” 1998р.

Основи світогосподарських зв’язків: [Учб. посіб. для екон. вузів и
фак./ В. Н. Гринева, В. В. Мамонова, В. В. Парамонов ]: Під ред. В. Н.
Гриневой, В. В. Парамонова. Х.: Основа, 1993.

Журнал “Провізор” серпень N20, 1998р.

HYPERLINK http://WWW.RADA.KIEV.UA WWW.RADA.KIEV.UA :офіційний сервер
Верховної Ради України.

“Проблеми структурної перебудови економіки України” національна академія
наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України.Київ 1999р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020