.

Міжнародний кредит(курсова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
13 7972
Скачать документ

ПОШУКОВА РОБОТА

НА ТЕМУ:

“МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ”1. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Міжнародний кредит – це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних
економічних відносин, пов’язаний з наданням валютних і товарних ресурсів
на умовах повернення, терміновості і сплати відсотків. Кредиторами і
позичальниками виступають приватні підприємства (банки, фірми), державні
установи, уряди, міжнародні та регіональні валютно-кредитні і фінансові
організації. Об’єктивною основою розвитку міжнародного кредиту стали
вихід виробництва за національні межі, посилення інтернаціоналізації
господарських зв’язків. Інтенсифікація світогосподарських зв’язків,
поглиблення міжнародного поділу праці обумовили збільшення обсягів,
подовження і диференціацію термінів міжнародного кредиту.

Будучи різновидом категорії “кредит” і забезпечуючи просування товарів,
послуг і капіталів, міжнародний кредит пов’язаний з іншими економічними
категоріями (прибуток, ціна, гроші, валютний курс, платіжний баланс
тощо) і всією сукупністю економічних законів ринку. Як елемент механізму
дії закону вартості міжнародний кредит знижує індивідуальну вартість
товарів порівняно з їхньою суспільною вартістю, наприклад, на основі
впровадження імпортного устаткування, купленого в кредит.

Міжнародний кредит бере участь у кругообігу капіталу на всіх його
стадіях: при перетворенні грошового капіталу у виробничий у результаті
експорту устаткування, сировини, палива; у процесі виробництва у формі
кредитування під незавершене виробництво; при реалізації товарів на
світових ринках.

Джерелами міжнародного кредиту є: тимчасово вивільнена в підприємств у
процесі кругообороту частина капіталу в грошовій формі; грошові
нагромадження держави й особистого сектора, що мобілізуються банками.
Міжнародний кредит відрізняється від внутрішнього міждержавною міграцією
й укрупненням цих традиційних джерел за рахунок їх залучення з ряду
країн. Хоча міжнародний кредит опосередковує рух товарів, послуг і
капіталів у зовнішньому обігу, рух позичкового капіталу за національним
кордоном е відносно самостійним стосовно товарів, вироблених за рахунок
позичкових коштів. Це зумовлено погашенням кредиту за рахунок прибутку
від експлуатації введеного в дію за допомогою позичкових коштів
підприємства, а також використанням кредиту в некомерційних цілях.

ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ.

Зв’язок міжнародного кредиту з відтворенням виявляється в його
принципах:

1) повернення: якщо отримані кошти не повертаються, то має місце
безповоротне передання грошового капіталу, тобто фінансування;

2) терміновість: забезпечує повернення кредиту у встановлені кредитною
угодою терміни;

3) платність: відображає дію закону вартості та спосіб здійснення
диференційованих умов кредиту;

4) забезпеченість: виявляється в гарантіях його погашення;

5) цільовий характер: передбачає визначення конкретних об’єктів позики
(наприклад, “зв’язані” кредити) та її застосування насамперед для
стимулювання експорту країни-кредитора.

Принципи міжнародного кредиту виражають його зв’язок з економічними
законами ринку і використовуються для досягнення поточних стратегічних
завдань суб’єктів ринку і держави.

ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ.

Міжнародний кредит виконує певні функції, які відображають специфіку
руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин:

1. Перерозподіл позичкових капіталів між країнами для забезпечення
потреб розширеного відтворення. Через механізм міжнародного кредиту
позичковий капітал потрапляє в ті сфери, яким віддають перевагу
економічні агенти з метою отримання прибутків. Тим самим кредит сприяє
вирівнюванню національного прибутку в середній прибуток і підвищенню
його маси.

2. Економія витрат обігу у сфері міжнародних розрахунків через заміну
справжніх грошей кредитними, а також шляхом розвитку і прискорення
безготівкових платежів, заміни готівкового валютного обігу міжнародними
кредитними операціями. На основі міжнародного кредиту виникли кредитні
кошти міжнародних розрахунків – векселі, чеки, а також банківські
перекази, депозитні сертифікати та ін. Економія часу обігу позичкового
капіталу в міжнародних економічних відносинах збільшує час продуктивного
функціонування капіталу, забезпечуючи розширення виробництва і зростання
прибутків.

3. Прискорення концентрації і централізації капіталу. Завдяки залученню
іноземних кредитів прискорюється процес капіталізації додаткової
вартості, розсуваються межі індивідуального нагромадження, капітали
підприємців однієї країни збільшуються за рахунок приєднання до них
коштів інших країн.

Значення функцій міжнародного кредиту нерівноцінне і змінюється в міру
розвитку національного і світового господарства. У сучасних умовах
міжнародний кредит виконує функцію регулювання економіки і сам є
об’єктом регулювання.

2. ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ

наверх

Різноманітні форми міжнародного кредиту загалом можна класифікувати за
кількома головними ознаками, які характеризують окремі сторони кредитних
відносин.

За джерелами розрізняються внутрішнє, іноземне та змішане кредитування й
фінансування зовнішньої торгівлі. Вони тісно взаємозв’язані й
обслуговують усі стадії руху товару від експортера до імпортера,
включаючи виробництво експортного товару, перебування його в шляху і на
складі, у тому числі за кордоном, а також використання товару імпортером
у процесі виробництва і споживання. Чим ближче товар до реалізації, тим
сприятливіші, як правило, для позичальника умови міжнародного кредиту.

За призначенням залежно від того, яка зовнішньоекономічна угода
покривається за рахунок позичкових коштів, розрізняють:

* комерційні кредити, безпосередньо пов’язані з зовнішньою торгівлею та
послугами;

* фінансові кредити, що використовуються на будь-які інші цілі,
включаючи прямі капіталовкладення, будівництво інвестиційних об’єктів,
придбання цінних паперів, погашення зовнішньої заборгованості, валютну
інтервенцію;

* “проміжні” кредити, призначені для обслуговування змішаних форм вивозу
капіталів, товарів і послуг, наприклад у вигляді виконання підрядних
робіт.

Кредити за видами поділяються на: товарні (в основному надаються
експортерами своїм покупцям), і валютні (видаються банками в грошовій
формі). Часто валютний кредит є однією з умов комерційної справи щодо
постачання устаткування і використовується для кредиту місцевих витрат
на будівництво об’єкта на базі імпортного устаткування.

За валютою позики розрізняють міжнародні кредити, надані у валюті
країни-позичальника чи країни-кредитора, у валюті третьої країни, а
також у міжнародній рахунковій валютній одиниці, що базується на
валютному “кошику” (СДР, екю та ін.).

Міжнародні кредити за термінами поділяються на:

* короткострокові – до року, іноді до 18 місяців (надкороткострокові –
до трьох місяців, одноденні, тижневі);

* середньострокові – від року до п’яти років;

* довгострокові – понад п’ять років.

У багатьох країнах середньостроковими вважаються кредити до семи років,
а довгостроковими – понад сім років. Короткостроковий кредит звичайно
забезпечується оборотним капіталом підприємців і використовується в
зовнішній торгівлі, у міжнародному платіжному обороті, обслуговуючи
неторговельні, страхові та спекулятивні угоди. Довгостроковий
міжнародний кредит призначений, як правило, для інвестицій в основні
засоби виробництва, він обслуговує до 85 % експорту машин і комплектного
устаткування, нові форми міжнародних економічних відносин
(великомасштабні проекти, науково-дослідні роботи, упровадження нової
техніки). Якщо короткостроковий кредит пролонгується (продовжується),
він стає середньо-, а іноді й довгостроковим. У процесі трансформації
короткострокових кредитів у середньо- і довгострокові активно бере
участь держава, виступаючи як гарант.

З погляду забезпечення кредити можуть бути бланкові та забезпечені.

Забезпеченням звичайно служать товари, товаро-розпорядчі та інші
комерційні документи, цінні папери, векселі нерухомість та цінності.
Застава товару для одержання кредиту здійснюється в трьох формах: тверда
застава (певна товарна маса віддається у заставу на користь банку);
застава товару в обороті (враховується залишок товару відповідного
асортименту на певну суму); застава товару в переробці (із заставленого
товару можна виготовляти вироби, не передаючи їх у заставу банкові).

Кредитор переважно бере в заставу товари, що мають великі можливості
реалізації, і, визначаючи розмір забезпечення, враховує кон’юнктуру
товарного ринку. Іноді як забезпечення кредиту використовують частину
офіційних золотих запасів, оцінюваних за середньоринковою ціною
(Фінляндія в 1963 p., Італія, Уругвай, Португалія в середині 70-х
років). Країни, що розвиваються, стали ширше практикувати (особливо на
початку 80-х років) депонування золота під заставу отриманих іноземних
кредитів для погашення своєї заборгованості. Проте позички під заставу
золота не набули великого поширення через “негативне золоте
застереження”, характерне для багатьох міжнародних кредитів. Сутність
його стисло можна сформулювати так: якщо позичальник надасть додаткове
забезпечення за іншими кредитами, то кредитор може вимагати такого
самого забезпечення і для даної позики. Отже, якщо країна одержить
кредит під заставу золота, у неї можуть вимагати золотого забезпечення
раніше отриманих позичок. Тому деякі країни прагнуть краще продавати
золото. Оскільки застава є способом забезпечення зобов’язань за
кредитною угодою, то кредитор має право при невиконанні боржником
зобов’язання одержати компенсацію з вартості застави.

Бланковий кредит видається під просте зобов’язання позичальника погасити
його у певний термін. Звичайно документом за цим кредитом служить
соло-вексель з одним підписом позичальника. Різновидами бланкових
кредитів є контокорент і овердрафт.

З погляду техніки надання розрізняють:

* фінансові (готівкові) кредити, що зараховуються на рахунок
позичальника в його розпорядження;

* акцептні кредити у формі акцепту тратти імпортером або банком;

* депозитні сертифікати;

* облігаційні позики;

* консорціальні кредити тощо.

Залежно від того, хто є кредитором, кредити поділяються на:

1) приватні, надані фірмами, банками, іноді посередниками (брокерами);

2) урядові;

3) змішані, у яких беруть участь приватне підприємство і держава;

4) міждержавні кредити міжнародних і регіональних валютно-кредитних і
фінансових організацій.

Фірмовий комерційний кредит – це позичка, надана фірмою, звичайно
експортером однієї країни імпортеру іншої країни у вигляді відстрочки
платежу за продані товари; комерційний кредит у зовнішній торгівлі
поєднується з розрахунками за товарними операціями. Терміни фірмових
кредитів різноманітні (звичайно 2-7 років). Вони визначаються умовами
кон’юнктури світових ринків, видом товарів та іншими чинниками. З
розширенням експорту машин і складного устаткування новим явищем стало
подовження їхніх термінів. Фірмовий кредит звичайно оформляється
векселем або дається за відкритим рахунком.

Вексельний кредит передбачає, що експортер, уклавши угоду про продаж
товару, виставляє переказний вексель (тратту) на імпортера, який,
отримавши комерційні документи, акцептує його, тобто дає згоду на оплату
в указаний на ньому термін.

Кредит за відкритим рахунком надається за допомогою угоди між
експортером і імпортером, за якою постачальник записує на рахунок
покупця як його борг вартість проданих і відвантажених товарів, а
імпортер зобов’язується погасити кредит у встановлений термін. Кредит за
відкритим рахунком практикується при регулярних поставках товарів із
періодичним погашенням заборгованості в середині чи в кінці місяця.

Різновидом фірмових кредитів є авансовий платіж імпортера (аванс
покупця), який під час підписання контракту дається імпортером
іноземному постачальнику звичайно в розмірі 10-15% вартості замовлених
машин, устаткування, суден. Аванс покупця є однією з форм кредитування
експорту й одночасно засобом забезпечення зобов’язання іноземного
покупця, оскільки імпортер повинен прийняти замовлений товар. У
відносинах із країнами, що розвиваються, фірми-імпортери розвинутих
країн використовують аванси покупця для вивозу сільськогосподарської
продукції з цих країн.

У разі невиконання договору з вини особи, котра надала аванс, його слід
повернути з вирахуванням збитків на відміну від задатку, який при цьому
втрачається. Якщо договір не виконано з вини одержувача задатку, то він
зобов’язаний повернути його з покриттям збитків покупцю. Аванс стимулює
виконання контракту на відміну від відступного, що надає право
звільнитися від зобов’язання за договором без відшкодування збитків
іншій стороні. Іноді купівельний аванс комбінується з відстрочкою
платежу, причому рівними частками з визначеними інтервалами (квартал,
півроку, рік).

Хоча фірмовий кредит виражає відносини між постачальником і покупцем,
він звичайно поєднується з банківським кредитом. Під час продажу машин,
устаткування фірмовий кредит надається на більш тривалі терміни (до 7
років), що відволікає значні кошти експортера. Тому експортер, як
правило, звертається до банківських кредитів або рефінансує свій кредит
у банків. Оскільки фірмові кредити не можуть вирішити проблему
кредитування експорту машин і устаткування за обсягом й умовами
фінансування, посилюється роль банківського кредиту.

БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ. Банківське кредитування експорту й імпорту виступає
у формі позичок під заставу товарів, товарних документів, векселів, а
також обліку тратт. Іноді банки надають великим фірмам-експортерам, з
якими вони тісно пов’язані, бланковий кредит, тобто без формального
забезпечення.

У міжнародній торгівлі банківські кредити мають переваги перед
фірмовими. Вони дають можливість одержувачу вільніше використовувати
кошти на купівлю товарів, звільняють його від необхідності звертатися за
кредитом до фірм-постачальників, робити з останніми розрахунки за товари
готівкою за рахунок банківського кредиту. Залучаючи державні кошти і
застосовуючи гарантії, приватні банки нерідко надають експортні кредити
на 10-15 років за ставками, нижчими від ринкових. Проте банки, як
правило, обмежують використання кредиту рамками своєї країни і нерідко
ставлять умови про витрачання його на певні цілі, наприклад, на купівлю
товарів у фірм, у яких вони заінтересовані. При цьому банківський кредит
набуває властивостей фірмового кредиту. Банківський кредит дається
банками, банкірськими домами, іншими кредитними установами.

Для координації операцій з кредитування зовнішньоекономічних операцій,
мобілізації значних кредитних ресурсів і рівномірного розподілу ризику
банки організовують консорціуми, синдикати, банківські пули. Банки
надають експортні та фінансові кредити.

Експортний кредит – кредит, що видається банком країни-експортера банку
країни-імпортера для кредитування поставок машин, устаткування й інших
інвестиційних товарів. Банківські кредити видаються в грошовій формі і
мають “пов’язаний” характер, тому що позичальник зобов’язаний
використовувати позичку тільки для купівлі товарів у країні -кредиторі.
Однією з форм кредитування експорту банками з 60-х років став кредит
покупцю (на 5-8 і більше років).

Особливість кредиту покупцю полягає в тому, що банк експортера
безпосередньо кредитує не національного експортера, а іноземного
покупця, тобто фірми країни-імпортера та їхні банки. Тим самим імпортер
купує необхідні товари з оплатою рахунків постачальника за рахунок
коштів кредитора і віднесенням заборгованості на покупця або його банк.
Звичайно такі кредити пов’язуються з придбанням товарів і послуг у
певної фірми. При цьому експортер не бере участі у кредитуванні угоди,
що виключає можливість завищення ціни кредиту. Вартість банківських
кредитів покупцеві, як правило, фіксується на ряд років на рівні нижчому
від вартості позичкових коштів на ринку позичкових капіталів, що
підвищує їх конкурентоспроможність. Термін кредиту покупцю перевищує
термін кредиту постачальника; в основному це середньо- і довгострокові
позики. Банки при цьому можуть відкривати кредитні лінії для іноземних
позичальників на оплату закуплених товарів. У цьому напрямку
відбувається еволюція кредитування експорту. Банківські кредити покупцю
відтісняють кредити постачальнику (експортеру) і фірмові кредити.

Фінансовий кредит дає змогу закуповувати товари на будь-якому ринку і,
отже, на максимально вигідних рівнях. Найчастіше фінансовий кредит не
пов’язаний із товарними поставками і призначений, наприклад, для
погашення зовнішньої заборгованості, підтримання валютного курсу,
поповнення авуарів (рахунків) в іноземній валюті.

Великі банки надають акцептний кредит у формі акцепту тратти. Експортер
домовляється з імпортером, що платіж за товар буде зроблений через банк
шляхом акцепту останнім виставлених експортером тратт.

Згідно з Одтипним вексельним законом, прийнятим Женевською вексельною
конвенцією 1930 p., акцепт повинен бути простим, нічим не обумовленим,
але може бути обмежений частиною вексельної суми (частковий акцепт).
Англійське вексельне право допускає акцепт загальний і обмежений
(умовний, частковий, місцевий, підписаний одним із кількох платників).
Акцептант є головним боржником, тобто відповідає за оплату векселя у
встановлений термін. У разі неплатежу утримувач векселя має право подати
на акцептанта прямий позов. Векселі, акцептовані банками, служать
інструментом при наданні міжбанківських кредитів, що розширює можливість
кредитування зовнішньої торгівлі. Існує ринок банківських акцептів.
Акцептовані першокласним банком тратти легко реалізуються на ринку
позичкових капіталів. Через поновлення акцептів кредити часто
перетворюються з короткострокових у довгострокові.

Однією з форм кредитування експорту є акцептно-рамбурсний кредит, що
грунтується на поєднанні акцепту векселів експортера банком третьої
країни і переказі (рамбурсуванні) суми векселя імпортером
банку-акцептанту.

Акцептно-рамбурсна кредитна ставка містить у собі кілька етапів і
забезпечується такими інструментами (операціями):

* доручення про акцепт тратти банком-акцептантом;

* угода про акцепт;

* виставляння безвідкличного акцептного акредитива з зобов’язанням
акцептувати тратту;

* відвантаження товару;

* облік тратти і передання комерційних документів банку;

* пересилання тратти для акцепту та комерційних документів;

* повернення акцептованої тратти;

* переоблік тратти;

* пересилання комерційних документів;

* передання комерційних документів імпортеру під забезпечення
(гарантійна розписка);

* рамбурсування (переказ суми векселя і повернення забезпечення);

* переказ суми векселя банку-акцептанту;

* пред’явлення тратти до оплати у вказаний термін.

Експортер домовляється з імпортером, що платіж за товар
здійснюватиметься через банк шляхом акцепту останнім тратти, виставленої
експортером, якщо він не впевнений у платоспроможності імпортера або
зацікавлений у швидкому одержанні вирученої валюти за продані товари до
настання терміну оплати векселя. При досягненні домовленості імпортер
дає доручення своєму банку укласти угоду про акцепт.

Банк-акцептант, у свою чергу, вимагає гарантії своєчасної оплати векселя
і виставляє на банк експортера безвідкличний акцептний акредитив, що
передбачає акцепт тратти. Отримавши про це повідомлення, експортер
відвантажує товар, виписує тратту і комерційні документи, пересилає їх у
свій банк, де звичайно враховується вексель. Банк експортера пересилає
тратту і документи банкові-акцептанту, котрий, акцептувавши тратту,
віддає її або банкові експортера, або його кореспондентові чи філії, а
товарні документи – банкові імпортера.

Банк імпортера передає імпортеру товарні документи під відповідне
забезпечення, звичайно гарантійну розписку, що підтверджує право
власності на товар. Банк експортера переобліковує акцептовану тратту.
Тоді вона потрапляє в обіг на світовому ринку позичкових капіталів, який
виступає в даній операції як сукупний кредитор. У цьому полягає
специфіка і перевага акцептно-рамбурсного кредиту.

До настання терміну тратти імпортер рамбурсує валюту своєму банкові в
обмін на раніше передане забезпечення. Банк імпортера передає
банку-акцептанту суму тратти за кілька днів до терміну її оплати. Коли
настає термін, останній власник тратти подає її до оплати в
банк-акцептант, котрий перевіряє достовірність векселя, послідовність
індосамента (буває до 10 передавальних надписів), щоб переконатися, що
останній власник законний.

Акцептно-рамбурсний кредит найбільш забезпечений, коли він пов’язаний із
зовнішньоторговельними операціями і застосовується при розрахунках між
експортером та імпортером. Технічно при цьому використовуються акредитив
і переказний вексель. Умови акцептно-рамбурсного кредиту – ліміт, термін
кредиту, процентна ставка, порядок оформлення, використання, погашення –
визначаються на основі попередньої міжбанківської домовленості.
Забезпеченість його обумовлена реалізацією товарів. Якщо цей кредит не
пов’язаний із товарними поставками, він набуває суто фінансового
характеру.

Проміжною формою між фірмовим і банківським кредитом у деяких країнах
(наприклад, у Великобританії, ФРН, Нідерландах, Бельгії) є брокерський
кредит. Як і комерційний кредит, він стосується товарних угод і
одночасно банківського кредиту, оскільки брокери звичайно позичають
кошти у банків. Брокерська комісія становить 1/50-1/32 суми угоди.
Брокерські фірми у Великобританії об’єднані в асоціацію. Брокери мають
інформацію про світові ринки. Крім здійснення кредитних операцій, вони
надають гарантії щодо платоспроможності покупців. Роль брокерських
кредитів у зовнішній торгівлі на сучасному етапі зменшилась.

Розширення зовнішньоторговельного обороту, проблема мобілізації значних
сум на тривалі терміни зі значним ризиком спричинили розвиток середньо-
і довгострокового міжнародного кредиту. Система кредитування експорту за
допомогою векселів, розроблена банкірськими й акцептними домами,
комерційними банками, не могла задовольняти зрослі потреби міжнародної
торгівлі. У ряді країн (Великобританії, Франції, Японії та ін.) створена
спеціальна система середньо- і довгострокового кредитування експорту
машин та устаткування з використанням державних субсидій і гарантій.
Форми цих видів кредитування загалом аналогічні формам короткострокового
кредитування (фірмовим, банківським, міждержавним кредитам тощо), але
мають свої особливості. У боротьбі за ринки збуту експортери надають
середньострокові кредити терміном від 1-5 до 7-10 років, оформляючи їх
векселем. Середньостроковий фірмовий кредит посилює ризик експортера,
пов’язаний з оплатою тратт імпортером, і складність обліку тратт,
акцептованих імпортером. Банки стають організаторами
зовнішньоекономічної діяльності клієнтів, беручи участь у переговорах
про торговельно-промислове співробітництво, будучи центрами економічної
інформації та звільняючи експортера від ризиків і витрат. Оскільки
експорт підприємницького капіталу став динамічним елементом
світогосподарських зв’язків і визначальним чинником інтернаціоналізації
економіки, підвищується роль банків у створенні підприємств за кордоном
й участі в їхніх капіталах. У умовах спеціалізації й універсалізації
банків великі кредитні установи надають і довгострокові міжнародні
кредити, теоретично до 40 років, практично на 10-15 років. Цим
займаються насамперед спеціальні кредитні інституції – державні і
напівдержавні, що мобілізують капітал шляхом випуску власних цінних
паперів.

Банки надають довгострокові кредити за компенсаційною угодою, що
грунтується на взаємних поставках товарів на рівну вартість. Такі
кредити завжди мають цільовий характер. Отримуючи в кредит (на 8-15
років) машини, устаткування для створення і реконструкції підприємств,
освоєння природних ресурсів, позичальник на погашення кредиту здійснює
зустрічні поставки продукції побудованих підприємств або таких, що
будуються. Відмітна риса компенсаційних угод – великомасштабний і
довгостроковий характер, взаємна обумовленість експортної та імпортної
угод. Кредит за компенсаційними угодами служить для імпортера засобом
ув’язування: а) платежів за закуплені машини й устаткування і б) виручки
від зустрічних поставок товару на експорт для компенсації відповідних
витрат. Під час реалізації великих компенсаційних угод застосування
фірмових кредитів звичайно обмежене. Тут переважають довгострокові
консорціальні кредити, надані банківськими консорціумами, оскільки,
по-перше, національне валютне законодавство, як правило, установлює для
банків ліміт кредитування одного позичальника; по-друге, банки прагнуть
обмежити ступінь ризику при наданні кредитів.

У діловій практиці термін “довгостроковий кредит закріпився за позиками
кредитних установ. Частиною довгострокового кредиту є позики – залучення
державними та приватними корпораціями позичкових коштів на національному
і світовому ринках позичкових капіталів шляхом випуску своїх боргових
зобов’язань. Довгострокові кредити і позики обслуговують головним чином
розширене відтворення основного капіталу, експорт машин, устаткування,
реалізацію промислових проектів.

Розрізняють такі форми довгострокових (терміном 10- 15 і більше років)
міждержавних кредитів за рахунок асигнувань із держбюджету.

1. Двосторонні урядові кредити. У широких масштабах міждержавний
довгостроковий кредит зародився під час Першої світової війни й набув
розвитку у повоєнний період. У Другій світовій війні міжурядові позики
не відігравали істотної ролі. Поставки воєнних та інших матеріалів
здійснювалися в основному на умовах “ленд-лізу” (в оренду) без кредитних
зобов’язань.

2. Кредити міжнародних і регіональних валютно-кредитних і фінансових
організацій.

3. Позики на пільгових умовах як одна із форм допомоги (поряд із
технічною допомогою, безоплатними дарами, субсидіями тощо).

Нерідко практикується змішаний вид міжнародного кредиту, наприклад,
звичайні форми кредитування експорту поєднуються з наданням допомоги.
Новою формою кредитування країн, що розвиваються, є так зване спільне
фінансування кількома кредитними установами великих проектів, переважно
в галузях інфраструктури. Ініціаторами спільного фінансування є
міжнародні фінансові інституції, які залучають до цих операцій приватні
комерційні банки, що звичайно кредитують найбільше прибуткову частину
проекту.

Застосовуються дві форми спільного фінансування:

– паралельне, фінансування, при якому проект ділиться на складові
частини, що кредитуються різними кредиторами в межах установленої для
них квоти;

– співфінансування, за якого всі кредитори надають позики в ході
виконання проекту. Один із кредиторів (банк-менеджер) координує і
контролює підготовку і здійснення проекту.

Спільне фінансування дає певні вигоди позичальнику, відкриваючи йому
доступ до пільгових кредитів. Але головні вигоди одержують кредитори,
оскільки таке кредитування дає додаткову гарантію своєчасного погашення
позики боржником і встановлює залежність країн, що розвиваються, від
кредиторів.

Синдикати приватних банків надають кредит за умови одержання
країною-позичальником кредитів міжнародних фінансових інституцій: МВФ,
МБРР, ЄБРР та ін. Основна мета подібного поділу праці між міждержавними
і приватними банками – регулювання доступу позичальників на світовий
ринок позичкових капіталів, з огляду на економічні та політичні чинники.
Тому кредити міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій
посідають скромне місце щодо суми порівняно з двосторонніми урядовими
кредитами й особливо кредитами приватних банків, еврокредитами, однак
вони також відіграють важливу роль.

Однією з форм довгострокового приватного міжнародного кредиту є емісія
цінних паперів.

Класичні позики у формі вільного випуску облігацій на міжнародних ринках
позичкових капіталів здійснюються за принципом єдності місця (у
Нью-Йорку, Лондоні або інших фінансових центрах), валюти (звичайно
валюти кредитора) та біржового котирування. Наприклад, французька позика
на англійському ринку капіталів випускалась у фунтах стерлінгів і
отримувалася англійськими інвесторами на основі лондонського
котирування. Проте після Другої світової війни виникли перешкоди для
розміщення облігаційних позик, особливо в Західній Європі. Це було
пов’язано з браком довгострокових джерел позичкового капіталу і
нестійкістю валют і платіжних балансів, строгим контролем за допуском
іноземних позичальників на національні ринки позичкових капіталів. Тому
набули розвитку міжнародні облігаційні позики, що випускаються одночасно
на кількох головних ринках позичкових капіталів у валюті третьої країни
і купуються інвесторами різних країн на основі котирувань місцевих бірж
країн, де обертаються ці облігації.

Облігаційні позики – важливий кредитний механізм, з допомогою якого
акумулюються та спрямовуються в інші країни як позичковий капітал, так і
нагромадження фізичних осіб, корпорацій і держави.

Новою формою міжнародного кредитування є проектне фінансування. Хоча
узвичаєним є термін “проектне фінансування”, мова йде не про
субсидування, а про кредитування проектів на певний строк. Його
специфіка полягає в тому, що основні етапи інвестиційного циклу
пов’язані між собою і входять у компетенцію певного банківського
синдикату, очолюваного банком-менеджером. Банк, що організовує проектне
фінансування, виділяє кілька етапів інвестиційного циклу:

1) пошук об’єктів вкладень;

2) оцінювання рентабельності проекту і проектних ризиків;

3) розроблення схеми кредитування (фінансовий монтаж операцій) і пакету
забезпечення;

4) укладення взаємоузгоджених угод з учасниками проектного фінансування;

5) виконання виробничої, комерційної та фінансової програми,
супроводження проекту до повного погашення кредитів;

6) оцінювання фінансових результатів проекту та їх зіставлення з
запланованими показниками.

У великих банках до складу Департаменту проектного фінансування входять
і інженери. Для оцінювання техніко-економічного забезпечення проекту і
розрахунку різних варіантів його реалізації банк, як правило, залучає
незалежних експертів, стягуючи за це спеціальну комісію з клієнта до
вирішення питання про надання йому кредиту.

Загальновизнані у світовій практиці основні принципи проектного
фінансування зводяться в основному до таких:

По-перше, оцінюючи проект, банк виходить із песимістичного прогнозу. При
визначенні запасу міцності проекту (відношення чистих надходжень від
його реалізації до суми заборгованості за кредитом, включаючи проценти)
у розрахунки закладається найменш сприятливий варіант розвитку подій.
Висновок за проектом погоджується з усіма заінтересованими підрозділами
і розглядається Комітетом міжнародних операцій і Генеральною дирекцією
банку.

По-друге, до підписання кредитної угоди детально аналізується динаміка
попиту і цін на продукцію, для виробництва якої береться кредит із метою
визначення тренду на період експлуатації об’єкта, що кредитується.
Вивчається динаміка цін на компоненти, необхідні для реалізації проекту.
Звичайно проводиться порівняльний аналіз трьох варіантів: проекту
спонсора, песимістичного сценарію банку і базового варіанта,
підготовленого незалежними експертами.

По-третє, загальновизнаний принцип обмеженої відповідальності клієнта,
що означає, що банк може претендувати на погашення кредиту лише за
рахунок прибутків від реалізації даного проекту. Цей принцип починає
діяти після технічного випробування, передбаченого кредитною угодою
банку з клієнтом і підтверджуючого, що продуктивність досягла певної
проектної потужності (звичайно 75 %). Тоді проект вважається завершеним,
і єдиним забезпеченням погашення цієї частини кредиту є доходи від його
експлуатації.

По-четверте, додатковим забезпеченням погашення кредитів служать такі
гарантії спонсорів проекту:

а) платіжна гарантія – безумовне зобов’язання при настанні гарантійного
випадку перерахувати банку певну суму;

б) гарантія завершення проекту включає зобов’язання спонсорів не
відмовлятися від здійснення проекту;

в) гарантія забезпечення постачання всім необхідним фірми, що займається
реалізацією проекту. Банк може запросити контракт між спонсором і цією
фірмою (звичайно філією спонсора) про умови його постачання;

г) додаткова гарантія у формі депозиту спонсора або фірми, що реалізує
проект, у банку-кредиторі.

Ці гарантії спонсора або його банку страхують ту частину кредиту, яка
надається в період розроблення та будівництва до нормального
функціонування об’єкта.

По-п’яте, банки приймають ризик, що виникає під час експлуатації
об’єкта, що кредитується. Вони наполягають на укладенні контрактів фірми
зі споживачами продукції, страхуючи себе від комерційного ризику на
період до повного погашення кредиту. Кредитор компенсує підвищений ризик
збільшенням розміру банківської маржі.

По-шосте, фінансовий монтаж операції при проектному фінансуванні
передбачає різні умови надання кредитів, включаючи процентні ставки в
межах відповідних часток. Під час розроблення моделі проектного
фінансування співвідношення між власними й позиченими коштами
коливається залежно від галузі (20:80; 30:70; 40:60). Залучення коштів
позичальника, особливо на початковій стадії, міцніше “прив’язує” його до
проекту, ніж у разі реалізації останнього винятково за рахунок позичених
коштів.

По-сьоме, оцінюючи кредитований об’єкт, банк аналізує відношення
загальної суми очікуваних чистих надходжень (за вирахуванням витрат) до
загальної суми основного боргу і відсотків за кредитом. Коефіцієнт
покриття боргу, як правило, повинен бути не меншим 1,3 (іноді 1,8),
залежно від ступеня ризику та специфіки галузі.

По-восьме, погашення кредиту здійснюється послідовно і його графік
пов’язаний із експлуатаційним циклом таким чином, що повернення кредиту
починається після досягнення певного рівня продуктивності. При цьому
темпи погашення пов’язані зі зростанням виробництва (наприклад,
видобутку нафти), стабілізацією його рівня та спаду. Банки намагаються
завершити погашення кредиту до фази спаду.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация,
управление риском, страхование. – М., 2000.

2. Международная торговля: финансы и страхование. – К., 1994.

3. Смирнов А. Л., Красавина Л. Н. Международный кредит: формы и условия.
– М., 1995.

4. Шмитгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. – М.,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020