.

Міжнародна торгівля продукцією машинобудування в структурі конкурентоспроможності України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2001
Скачать документ

Реферат на тему:

Міжнародна торгівля продукцією машинобудування в структурі
конкурентоспроможності України

Одним з основних індикаторів, що дозволяє оцінити розвиток країни та її
інноваційну систему зокрема, є рівень розвитку машинобудування. Якщо в
структурі промислового виробництва та в структурі експорту країни частка
машинобудівної продукції є переважною, то можна зробити висновок про
достатньо високий рівень конкурентоспроможності економіки в цілому.

Починаючи з другої половини ХХ століття однією з характерних
особливостей міжнародної торгівлі стала переорієнтація розвинутих країн
на внутрішньогалузеву торгівлю, що зумовлено значними конкурентними
перевагами та високим технологічним рівнем виробництва диферинційованої
продукції і економії на масштабах виробництва. Для України
внутрішньогалузева торгівля, зокрема продукцією машинобудування,
характеризується наступними показниками: 14,1 % складає  частка
продукції машинобудівної галузі в структурі експорту та 28,9 % – в
структурі імпорту. При цьому за 2006 р. порівняно з 2005 р. обсяги
виробництва галузі зросли на 111,8 %[4; 5].

Теоретичні основи вивчення міжнародної внутрішньогалузевої торгівлі
закладено в працях провідних іноземних спеціалістів у сфері зовнішньої
торгівлі, серед яких Л. Ллойд, У. Балас, Н. Ланкастер, М. Круген. В
Україні дослідженнями міжнародної внутрішньогалузевої торгівлі
машинобудування займалися О. Лука, І. Левкович, О. Саліхова, Ю. Руденко.

Метою данної статті є визначення впливу рівня міжнародної торгівлі
продукцією машинобудування на конкурентоспроможність України.

Машинобудівний комплекс України об’єднує понад 30 великих галузей та
понад 30 підгалузей, що забезпечують не лише потреби побутового
споживання населення, а й рівень розвитку решти галузей промисловості.
Частка в загальному обсязі експорту машинотехнічної продукції протягом
2004-2006 рр. складає близько 13% і зазнає лише незначних коливань[2, с.
33]. Серед номенклатури експорту переважають: механічне обладнання,
машини та механізми, транспортні засоби, прилади тощо. Традиційними
ринками збуту продукції українських машинобудівних підприємств
залишаються Російська Федерація, Казахстан та деякі інші країни СНД [2,
с. 35]. Продукція машинобудування України характеризується високим
ступенем диференціації продукції. Про це свідчить обсяг
внутрішньогалузевої торгівлі вертикально диференційованими товарами,
який становить 76,2% [1, с. 28]. Показники, що комплексно характеризують
машинобудівну галузь України, наведено у табл. 1.

Таблиця 1.

Динаміка основних показників машинобудівної галузі України в
2001-2006рр. [2, с. 33].

Показники Роки

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Частка в загальному обсязі промислового виробництва,% 10,2 10,7 12,2
13,4 12,7 н/д

Частка в структурі експорту,% 13,9 13,6 14,3 15,5 13,1 14,1

Частка в структурі імпорту, % 19,8 20,8 23,5 24,9 26,5 28,9

Темпи росту виробництва,% 118,8 111,3 135,8 128,0 107,1 111,8

Темпи росту експорту, % 125,9 108,2 135,2 153,1 139,2 120,3

Темпи росту імпорту, % 123,3 143,7 151,9 135,2 132,2 136,2

Середньорічна кількість найманих працівників, тис.осіб 958 867 810 793
н/д н/д

Частка в середньорічній чисельності найманих працівників у
промисловості,% 7,4 7,1 6,9 7,0 н/д н/д

Що стосується імпорту машинотехнічної продукції, то протягом останніх
років її частка мала стійку тенденцію зростання та в 2006 р. досягла
рівня 28,9%. Внутрішній ринок України характеризується високим попитом
таких видів продукції як наукомістке обладнання, зокрема металургійне,
поліграфічне обладнання, обладнання для текстильної промисловості та
сільського господарства, медична техніка[2, с. 34]. Слід зазначити, що
потреба у вище згаданих видах продукції здебільшого задовольняється за
рахунок машинотехнічної продукції та обладнання, що було у вжитку, через
низький технологічний рівень та фінансову нестійкість вітчизняних
підприємств. Однак, в структурі імпорту переважають види машинотехнічної
продукції, які призначені для насичення побутових потреб споживачів.

Слід також приділити увагу низькому рівню завантаження виробничих
потужностей, який у 2005 р. складав максимально 62% на окремих
підприємствах галузі [5]. Це зумовило низку проблем, зокрема списання
амортизації основних фондів припадає на менший обсяг виробництва, що
призводить до подорожчання продукції. А це, відповідно, зумовлює програш
підприємств у ціновій конкуренції.

¦

??|?ими апаратами і їх частинами – 31,8%[1, с. 27]. Тривалі двосторонні
поставки продукції даних товарних груп забезпечують стабільні валютні
надходження та стимулюють зростання конкурентоспроможності України.
Значні обсяги одночасного експорту і імпорту в рамках цих груп дозволять
підвищити рівень конкурентоспроможності міжнародної торгівлі шляхом
зниження торгових бар’єрів.

Регіональна структура внутрішньогалузевої торгівлі України продукцією
машинобудування представлена наступними показниками: 10% складає індекс
внутрішньогалузевої торгівлі з країнами ЄС, 30% – з країнами СНД.
Особливе значення в торгівлі з країнами останньої групи набуває торгівля
електричними машинами, приладами, індекс внутрішньогалузевої торгівлі
для яких досяг відповідно 38,6% та 55,6% [1, с. 28].

Для підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудування
вітчизняного виробництва на європейському ринку доцільно буде
використати досвід інших країн, що, у 90-х рр. знаходячись у подібному
до сучасного стану української торгівлі, змогли досягти значних успіхів
у зовнішній торгівлі продукцією даної галузі. Необхідно відмітити
структурну перебудову внутрішньогалузевої торгівлі Чехії. З метою
підвищення конкурентоспроможності було вкладено значні інвестиції,
реорганізовано підприємства, змінено технологію. Досягнуті результати 
стимулювали підвищення рівня внутрішньогалузевої торгівлі вертикально
диференційованою продукцією з країнами ЄС. В торгівлі України та ЄС
обсяг внутрігалузевої торгівлі вертикально диференційованими товарами
складає 82,9%, тому використання досягнень інших країн в аналогічних
ситуаціях має призвести гарантованих позитивних зрушень [1, с. 28].

Таким чином, можна зробити висновок, що міжнародна торгівля продукцією
машинобудування відіграє значну роль у структурі конкурентоспроможності
України. Однак, значна зношеність основних засобів, неповне завантаження
виробничих потужностей, переважання в структурі імпорту машинотехнічної
продукції і обладнання, що було у вжитку та машинотехнічної продукції,
яка призначена для насичення побутових потреб споживачів, низький попит
на продукцію українського машинобудування на зовнішньому ринку – основні
чинники, що гальмують розвиток міжнародної торгівлі продукцією
машинобудування України.

До чинників, що стимулюють розвиток машинобудівельної галузі України та
міжнародної торгівлі продукцією її виробництва, слід віднести наявність
відносно дешевої висококваліфікованої робочої сили та необхідних
природних ресурсів для розвитку галузі; значний обсяг внутрішнього ринку
України та близькість ринку Росії, який характеризується високим попитом
на продукцію машинобудування; наявність двосторонніх налагоджених
стосунків в сфері міжнародної торгівлі та співробітництва в галузі
машинобудування з країнами СНД.

Напрямами підвищення конкурентоспроможності України шляхом розвитку
міжнародної торгівлі продукцією машинобудування  мають виступати:

– оновлення виробничих фондів та інвестування технологічного оновлення
виробничих процесів;

– скорочення виробничих потужностей у відповідності із потенціальними
обсягами реалізації, що забезпечить відсутність простоювань та зниження
ціни готової продукції;

– застосування інноваційних нововведень на підприємствах
машинобудівельної галузі;

– створення нових підприємств із завершеним виробничих циклом та
перебудова підприємств, що існують, на підприємств завершеного циклу;

– скорочення частки підприємств важкого машинобудування та ВПК на
користь машинобудування побутової продукції.

Подальшого дослідження потребує більш детальне вивчення розвитку
виробничих потужностей та технологічного рівня пріорітетних галузей
машинобудування, якими виступають літакобудування, аерокосмічне
будування, та вплив внутрішньогалузевої торгівлі саме цими групами
продукції машинобудування на конкурентоспроможність міжнародної торгівлі
України.

Література:

Саліхова О., Руденко Ю. Внутрігалузева міжнародна торгівля як критерій
технологічного рівня країни// Економіст, №5 2006, с. 24-28.

Касич А. О. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування
України// Актуальні проблеми економіки № 7 (73), 2007. – с. 32-40.

Соколов В. О некоторых тенденциях торговли машинами и оборудованием//
Мировая экономика и международные отношения № 11, 2004 .- с. 106-112.

Фінансові результати діяльнояті підприємств України за 2006 р.//
HYPERLINK “http://www.ukrstat.gov.ua/” http://www.ukrstat.gov.ua/ .

Динаміка індексів виробництва машинобудування, ремонту та монтажу машин
і устаткування // HYPERLINK “http://www.industry.gov.ua/”
http://www.industry.gov.ua/ .

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020