.

Глобалізація світової економіки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 7830
Скачать документ

Реферат на тему:

Глобалізація світової економіки

Загальні ознаки глобалізації

Економікам країн стає тісно у своїх національних рамках. Економіка
планети стає справді глобальною. Глобалізація економіки у найширшому
значенні цього поняття означає, що державні кордони та

відмінності між світовими фінансовими ринками втратили своє колишнє
значення. Цьому сприяли передусім такі тенденції:

• глобалізація фінансів;

• підвищення ролі транснаціональних корпорацій;

• розширення експорту прямих інвестицій з Північної Америки, Західної
Європи та Східної Азії;

• міжнародна спеціалізація виробництва і торгівлі товарами та послугами;

• глобалізація третинного сектору (сфери послуг) економіки;

• глобалізація управлінських функцій;

• перетворення туризму на галузь світового масштабу;

• глобалізація проблем навколишнього середовища;

• міжнародна економічна інтеграція.

Глобалізація фінансів

У порівняно недалекому історичному минулому в компаній світу виникали
значні проблеми з переказуванням навіть невеликих сум грошей з однієї
країни до іншої. Міжнародний валютний обмін супроводжували складні
процедури, на дотримання яких витрачався значний час. Особливо жорстко
контролювали валютні перекази країни з командно-адміністративною
економікою.

Внаслідок революції у сфері телекомунікацій було створено єдиний
глобальний ринок капіталу. Завдяки комп’ютеризації нині майже миттєво
можна укласти угоди щодо валюти та цінних паперів, які розміщуються у
різних місцях планети. Світові фінанси працюють цілодобово, оскільки
основні фінансові центри розташовані у різних часових поясах. Щоденний
обсяг торгівлі іноземною валютою становив у 1995 р. 90 млрд дол. Це у
100 разів перевищувало щоденний обсяг товарної торгівлі. На основних
фондових біржах у 1995 р. було продано акцій на 8 трлн дол.

Банки, які прагнуть уникнути жорсткого урядового контролю, віддають
перевагу країнам з ліберальними валютними порядками та офшорним зонам.
Наприклад, у британській колонії Кайманові острови (Карибське море) у
1995 р. банки тримали капітал на суму 600 млрд дол. Це астрономічна сума
для колонії, де чисельність населення становила лише 25 тис. осіб.

Світовими центрами капіталу вважаються Токіо, Нью-Йорк, Лондон,
нафтовидобувні держави Перської затоки.

Як у сполучених посудинах рівень рідин встановлюється на одному рівні,
так само й капітал має схильність рівномірно розміщуватися на планеті.
Але для цього існують певні перешкоди — зокрема, урядовий контроль і
втручання, особисті пріоритети інвесторів, усталені банківські традиції
тощо.

Глобалізація фінансової системи охоплює інтернаціоналізацію трьох
складових:

• внутрішніх валют;

• банківської справи;

• ринку капіталу.

Міжнародні ринки валют (переважно у формі євровалюти) почали розвиватися
в 1973 р. у зв’язку із запровадженням плаваючих обмінних курсів.
Євровалюти були банківськими депозитами, на які поширювалося внутрішнє
банківське законодавство. Як правило, вони зберігалися у банках, що
вважалися офшорними з позиції країни, в якій ці валюти були законним
засобом платежу.

Міжнародні банки відомі людству вже кілька століть. Але в минулому їх
було небагато і міжнародна діяльність банків не була інтенсивною.
Нинішній етап інтернаціоналізації банківської справи характеризується
прониканням банків на зарубіжні території слідом за своїми
внутрішньодержавними клієнтами. Водночас з обслуговуванням на нових
територіях своїх старих клієнтів такі банки надають послуги і місцевим
клієнтам, зокрема урядам.

Інтернаціоналізація ринків капіталу охоплює операції фондових бірж,
ф’ючерсні угоди та “податкові гавані” (пільги, які уряди встановлюють на
доходи, що мають іноземне джерело).

Транснаціональні корпорації

Іранснаціональними корпораціями (ТНК) вважаються суб’єкти
підприємницької діяльності, що здійснюють її за межами однієї країни. В
економічній літературі також можна зустріти думку, що транснаціональною
є корпорація, капітал якої мононаціональний, а сфера діяльності —
міжнародна. Термін “багатонаціональні корпорації” іноді застосовується
до корпорацій, які багатонаціональні і за природою свого капіталу, і за
сферою діяльності. Усі ці визначення можна застосувати до поняття
“транснаціональна корпорація”. У 1970 р. у 15 найрозвиненіших країнах
світу розміщувалися штаб-квартири 7,5 тис. транснаціональних корпорацій.
За станом на 1994 р. їх кількість збільшилася до 25 тис. У 1997 р. у
світі налічувалося 50 тис. ТНК, які контролювали 40 % приватних
капіталовкладень і забезпечували виробництво третини товарів у країнах з
ринковою економікою. Безпосередньо на підприємствах ТНК працюють понад
100 млн чол. Транснаціональні корпорації забезпечували зайнятість
населення у розвинених країнах на 4 %, а у країнах, що розвиваються, —
на 12 %.

На нинішньому етапі саме ТНК, а не країни як такі, вважаються основними
учасниками міжнародної торгівлі, переважний обсяг якої стосується
торгівлі у межах ТНК напівфабрикатами та компонентами.

Конкурентні переваги ТНК:

• інформаційна обізнаність з економічними і політичними особливостями
різних країн;

• володіння значними ресурсами капіталу, технологіями, управлінською
майстерністю та здатність до їх оперативного переміщення;

• масштабність економіки.

Вирізняють чотири стадії зовнішньоторговельної експансії ТНК:

• попит певного зарубіжного ринку на товари корпорацій задовольняється
за рахунок експорту таких товарів на зазначений ринок;

• ТНК утворює на відповідних зарубіжних ринках виробничі потужності для
постачання товарів на ці нові ринки, при цьому експорт товарів з
материнської компанії скорочується або взагалі припиняється;

• утворені компанії, продовжуючи постачати товари на місцеві ринки,
починають освоювати ринки інших країн;

• утворені компанії починають експортувати до країни материнської
компанії товари, виготовлені ними економічно ефективніше, ніж на
освоєному ринку материнської компанії.

Стадії експансії ТНК уперше було помічено у сфері так званих первинних
матеріалів (зокрема, нафти та міді), потім — в обробних галузях
економіки, а нині — в третинному секторі.

Для більшості транснаціональних корпорацій їх зростання та розмір
пояснюються диверсифікацією. Великі багатопродуктові компанії, як
правило, водночас є багатозаводськими підприємствами. Певний час після
закінчення Другої світової війни великі корпорації були
мононаціональними. На початку 70-х років ситуація

почала різко змінюватися. Великі корпорації, які упродовж десятиліть
експортувати товари на іноземні ринки, утворили там свої дочірні
компанії і перетворилися з мононаціональних на транснаціональні.

Транснаціональні компанії сприяють розвитку виробництва й експорту
країн, у яких відбувається їхня діяльність. Наприклад, наприкінці XX ст.
іноземні компанії працевлаштували 45 % робочої сили Сінгапуру,
забезпечували 63 % обсягу виробництва обробної промисловості та 90 %
експорту її продукції. У Зімбабве ТНК забезпечували 71 % обсягу
промислового виробництва, а в Аргентині — 35 % продукції обробної
промисловості.

Загалом на частку транснаціональних корпорацій припадає:

• 50 % виробництва (не враховуючи країн з перехідною економікою);

• 60 % зовнішньої торгівлі;

• 90 % прямих зарубіжних інвестицій;

• 80 % технологічних розробок.

Підприємства ТНК формально не залежать одне від одного, у межах
корпорацій вони торгують за трансфертними цінами, які не завжди
відображають ціни світового ринку.

Список використаної літератури

Авдокушкин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. —
М.: Маркетинг, 2000.

Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підруч. для студ.
вузів. — К.: Знання, 1999.

Весь мир: энцикл. справ. — Минск: Литература, 1998.

Дахно І. І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2000.

Дахно І. І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001.

Евстигнеев В. Р. Валютно-финансовая интеграция в ЕС и СНГ: Сравнительный
систематизированный анализ. — М.: Наука, 1997.

Економіка зарубіжних країн: Підруч. / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун, І.
В. Бураківський та ін. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 1998.

Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. —
М.: Междунар. отношения, 2000.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л. Н.
Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 2000.

Международные экономические отношения / Под общ. ред. В. Е. Ры-балкина.
– М., 1998.

Миклашевская Н. А., Холопов А. В. Международная экономика: Учебник. —
М.: Изд-во МГУ; Дело и сервис, 1998.

Мировая экономика / Под ред. В. К. Ломакина. — М.: АНКИЛ, 1998.

Мировая экономика: Учебник / Под ред. А. С. Булатова. — М., 1999.

Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. для студ. вузів / В. В.
Козик та ін.— Львів: Львівська політехніка, 1999.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020