.

Експортні ліцензії (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2544
Скачать документ

Реферат на тему:

Експортні ліцензії

Ліцензія експортна – належним чином оформлене право на експорт
протягом встановленого строку певних товарів;

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій визначається як комплекс
адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної
політики з надання дозволу на здійснення суб’єктом зовнішньоекономічної
діяльності експорту (імпорту) товарів.

Ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у формі
автоматичного або неавтоматичного ліцензування.

Автоматичне ліцензування визначається як комплекс адміністративних дій
органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання суб’єкту
зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом
визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких не
встановлюються квоти (кількісні або інші обмеження). Автоматичне
ліцензування експорту (імпорту) як адміністративна процедура з
оформлення та видачі ліцензії не справляє обмежувального впливу на
товари, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню.

Неавтоматичне ліцензування визначається як комплекс адміністративних дій
органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання суб’єкту
зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом
визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких встановлюються
певні квоти (кількісні або інші обмеження). Неавтоматичне ліцензування
експорту (імпорту) як адміністративна процедура з оформлення та видачі
ліцензії використовується в разі встановлення квот (кількісних або інших
обмежень) на експорт (імпорт) товарів.

Кількісні обмеження застосовуються виключно на недискримінаційній
основі, тобто ніякі заборони чи обмеження не застосовуються Україною
щодо імпорту будь-якого товару на територію України чи щодо експорту
будь-якого товару, призначеного для території будь-якої країни, якщо
тільки імпорт аналогічного товару з усіх третіх країн в Україну або
експорт до всіх третіх країн не є аналогічним чином забороненим чи
обмеженим якщо інше не передбачено міжнародними договорами та
законодавством України.

Ліцензування експорту товарів запроваджується в Україні у разі:

значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку,
що мають вагоме значення для життєдіяльності в Україні, особливо
сільськогосподарської продукції, продуктів рибальства, продукції
харчової промисловості та промислових товарів широкого вжитку першої
необхідності або інших товарів. Таке ліцензування носить тимчасовий
характер і застосовується до моменту відновлення рівноваги щодо певних
товарів на внутрішньому ринку, що мають вагоме значення для
життєдіяльності в Україні;

необхідності забезпечення захисту життя, здоров’я людини, тварин або
рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралі,
національного багатства художнього, історичного чи археологічного
значення або захисту прав інтелектуальної власності, а також відповідно
до вимог державної безпеки;

експорту дорогоцінних металів, крім банківських металів;

необхідності застосування заходів захисту вітчизняного товаровиробника в
разі обмеження експорту вітчізняних матеріалів, необхідних для
забезпечення достатньою кількістю таких матеріалів вітчизняної
переробної промисловості протягом періодів, коли внутрішня ціна на такі
матеріали утримується на рівні, нижчому за світову ціну в результаті
впровадження Кабінетом Міністрів України плану стабілізації, за умови,
що такі обмеження не повинні призводити до зростання експорту такою
галуззю вітчизняної промисловості. Такі заходи застосовуються виключно
на недискримінаційній основі;

необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та авторських
прав;

необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів України.

Рішення про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів,
у тому числі встановлення квот (кількісних або інших обмежень),
приймається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу
виконавчої влади з питань економічної політики з визначенням списку
конкретних товарів, експорт (імпорт) яких підпадає під режим
ліцензування, періоду дії цього режиму та кількісних або інших обмежень
щодо кожного товару.

У разі застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних
заходів щодо захисту вітчизняного товаровиробника, рішення про
запровадження режиму ліцензування приймається Міжвідомчою комісією з
міжнародної торгівлі згідно із законодавством.

Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один вид
ліцензії.

Ліцензії видаються центральним органом виконавчої влади з питань
економічної політики, а також у межах наданих ним повноважень –
відповідним республіканським органом Автономної Республіки Крим,
структурним підрозділом обласної, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій.

У разі порушення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності порядку
здійснення такої діяльності, установленого цим Законом або іншими
Законами України, до нього може бути застосовано індивідуальний режим
ліцензування відповідно до статті 34 цього Закону.

Ліцензії видаються на підставі заявок суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, що подаються за формою, встановленою центральним органом
виконавчої влади з питань економічної політики.

Для одержання ліцензії заявники звертаються, як правило, до одного
органу виконавчої влади. У разі необхідності в одержанні погодження
можливе звернення до кількох органів виконавчої влади, але не більше ніж
до трьох.

Розгляд заявок на одержання ліцензій може здійснюватися в порядку їх
надходження, який визначається за датами реєстрації заявок, або
одночасно після закінчення оголошеного строку їх приймання.

У заявці на одержання ліцензії зазначаються такі дані: номер та дата
контракту з усіма додатками та специфікаціями, повне найменування
суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, прізвище та ім’я його
керівника, найменування та код товару (товарів) згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД),
найменування виробника, споживача товару (товарів), код та назва країни
(країн) походження і призначення – у разі експорту, код та назва країни
(країн) походження і відправлення – у разі імпорту, строк дії ліцензії,
кількість та вартість товару (товарів), код і назва митниці, повне
найменування та адреса продавця і покупця, вид угоди, валюта платежу,
основна та додаткова одиниці виміру і ціна товару (товарів), погодження
з органами виконавчої влади (у разі необхідності), особливі умови
ліцензії.

При поданні заявки можуть вимагатися документи та інформація, які
вважаються необхідними для підтвердження даних, зазначених у заявці та
зовнішньоекономічному договорі (контракті).

Заявка не може бути відхилена в разі допущення незначних помилок у
документах, які подаються для одержання ліцензії, якщо вони не змінюють
основних даних, що містяться в заявці. Основними вважаються дані,
передбачені умовами зовнішньоекономічного договору (контракту).

У разі запровадження режиму автоматичного ліцензування заявка на
одержання ліцензії та інші необхідні документи можуть подаватися в
будь-який робочий день до митного оформлення товарів. Строк видачі
ліцензії не повинен перевищувати 10 робочих днів від дати одержання
заявки та інших необхідних документів, що відповідають установленим
вимогам. У видачі ліцензії не може бути відмовлено після подання
необхідних документів, якщо вони відповідають установленим вимогам.

У разі запровадження режиму неавтоматичного ліцензування:

строк розгляду заявок не повинен перевищувати 30 днів від дати одержання
заявки, якщо вони розглядаються в порядку їх надходження, та не більше
60 днів починаючи від дати закінчення оголошеного строку приймання
заявок, якщо всі вони розглядаються одночасно;

ліцензія видається на підставі заявки в межах квоти із зазначенням
строку дії ліцензії;

якщо на момент подання заявки (у разі застосування процедури розгляду в
порядку надходження) встановлені квоти (кількісні або інші обмеження)
вичерпано, така заявка не розглядається. Про факт вичерпання квот
(кількісних або інших обмежень) суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності,
який подав відповідну заявку, повідомляється письмово протягом семи
робочих днів від дати її одержання;

рішення про видачу ліцензії приймається з урахуванням даних щодо
використання раніше одержаних ліцензій за умови додержання суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства про захист
економічної конкуренції.

Неавтоматичне ліцензування не повинно справляти обмежувального або
порушуючого торгівлю впливу на імпортовані товари на доповнення до того
впливу, що виникає в результаті запровадження режиму неавтоматичного
ліцензування.

Ліцензія видається, якщо заявку та інші подані документи оформлено з
додержанням вимог, установлених законодавством.

Рішення про відмову у видачі ліцензії повинне бути вмотивованим,
прийнятим у строки, встановлені для розгляду заявок, і надсилається
(видається) заявникові в письмовій формі.

У разі відмови у видачі ліцензії заявник має право на оскарження рішення
згідно із законодавством.

За видачу ліцензії справляється збір, розмір якого встановлюється
Кабінетом Міністрів України з урахуванням фактичних витрат, пов’язаних
із застосуванням процедури ліцензування.

Митне оформлення товарів здійснюється за умови подання митному органу
оригіналу ліцензії, яку одержав суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності.

Копія ліцензії додається до вантажної митної декларації під час
декларування товарів, експорт (імпорт) яких підпадає під режим
ліцензування, і є однією з підстав для пропуску таких товарів через
митний кордон України.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики
щомісяця інформує центральний орган виконавчої влади в галузі митної
справи про видані ліцензії на експорт (імпорт) товарів, що підпадають
під режим ліцензування.

Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи щомісяця подає
центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики
інформацію про обсяги експорту (імпорту) товарів за виданими ліцензіями.

Ліцензування товарообмінних (бартерних) операцій здійснюється в тому
разі, якщо предметом цих операцій є товари, експорт (імпорт) яких
підпадає під режим ліцензування.

Ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування,
матриць здійснюється відповідно до Закону України “Про особливості
державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з
виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем
зчитування”. Ліцензування експорту, імпорту обладнання та сировини для
виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюється
з урахуванням вимог законодавства з питань виробництва, експорту,
імпорту дисків для лазерних систем зчитування відповідно до процедури
видачі ліцензії, встановленої цією статтею.

Режим ліцензування не поширюється на експорт та реалізацію
компенсаційної і прибуткової продукції, одержаної інвестором у власність
на умовах угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до вимог
Закону України “Про угоди про розподіл продукції”. Запровадження
будь-яких обмежень щодо експорту та реалізації такої продукції, у тому
числі кількісних, не допускається, якщо інше не передбачено угодою про
розподіл продукції.

Встановлені цією статтею процедури ліцензування не поширюються на
експорт (імпорт) товарів, зазначених у статті 19 цього Закону.

Перелік товарів, експорт (імпорт) яких підпадає під режим ліцензування,
інформація про строк дії ліцензій та внесення будь-яких змін до них,
порядок подання та розгляду заявок опубліковуються в офіційних
друкованих виданнях України з повідомленням Комітету з питань
ліцензування імпорту (Committee on Import Licensing) Світової
організації торгівлі (СОТ) протягом 60 днів з дня опублікування та
наданням копій цих публікацій.

У разі, якщо квота розподіляється серед країн-постачальників, інформація
про розподіл квоти підлягає опублікуванню з повідомленням про це інших
країн, заінтересованих у постачанні в Україну певних товарів.

Офіційне опублікування здійснюється у строк не пізніше дати
запровадження режиму ліцензування.

На запит заінтересованої держави – члена СОТ повинна надаватися
відповідна інформація щодо:

порядку застосування обмежень;

кількості виданих за певний період ліцензій із зазначенням у разі
необхідності обсягу та/або вартості товарів;

розподілу ліцензій серед країн-постачальників;

статистичних даних про обсяги та/або вартість товарів.

Використана література:

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” зі змінами і
доповненнями // Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 29, ст.
377; 1995 р., N 14, ст. 93; 1999 р., N 7, ст. 49, N 51 ст. 447; 2000 р.,
N 24, ст. 186, N 38, ст. 318; 2002 р., N 17, ст. 121, N 29, ст. 194;
2003 р., N 7, ст. 62, N 30, ст. 247, N 37, ст. 300; 2004 р., N 13, ст.
181, N 14, ст. 197; 2005 р., N 3, ст. 78).

Управління ЗЕД. Посібник. – К., 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019