Р Е Ф Е Р А Т

з дисципліни

“ВСТУП ДО ФАХУ”

Чим обумовлено вибір спеціальності?

Які якості, на Вашу думку, повинен мати сучасний менеджер?

Яким предметам (галузям), що вивчаються в коледжі, Ви віддаєте перевагу
для свого формування як спеціаліста?

Де Ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?

Що Ви знаєте про свою майбутню спеціальність?

1) Чим обумовлено вибір спеціальності?

У світі існує багато різних професій. І перед кожною молодою особою
після закінчення школи стоїть важкий вибір, яку професію потрібно обрати
в житті, щоб потім добитися бажаних результатів? І всім потрібно
задуматися над тим, ким ми хочемо бути і правильно обрати свою
спеціальність.

Якщо все добре проаналізувати, то майже половина майбутніх молоді стає
на хибний шлях, обираючи не ту професію, до якої в них є здібності, а
зовсім іншу через те, що вона престижніша, а чи просто за вибором
батьків. По-своєму досвіді я знаю, що наші батьки думають, що їхні діти,
ще не зовсім дорослі для того, щоб усвідомити ким вони хочуть стати в
майбутньому і намагаються всіляким способом нав’язати свою думку.
Звичайно потрібно прислухатись до порад батьків, бо вони ніколи не
порадять поганого, але також потрібно враховувати свої бажання і це
найголовніше. Серед ряду професій я обрав декілька основних, з яких я
мав знову ж таки обрати ту, що буде зі мною протягом усього життя. Це
були: менеджер і правознавець. Мені була цікава кожна професія і я не
міг вибрати в той час, коли мої друзі активно готувалися до іспитів.
Після довгих роздумів я зрозумів, що для подальшого вивчення я оберу
спеціальність менеджера митної справи, адже в цій професії поєднуються
як професію правознавця, так і менеджера. Саме зараз нашій державі
потрібні висококваліфіковані фахівці, котрі би підняли її економічний
стан. В руках митних служб є чимало важелів, щоб покращити долю України
та її народу. І тепер, коли я дізнався більше про свою спеціальність, то
зрозумів, що не помилився з вибором.

2) Які якості, на Вашу думку, повинен мати сучасний менеджер?

На мою думку сучасний менеджер має включати в себе таке поняття як
“ефективний керівник”. З точки зору сили впливу на інших ефективним
керівником (менеджером) вважається такий, що поєднує у собі здатність
впливати на поведінку інших людей не лише з позицій формальної влади, а
і з позицій визнаного лідера, вміло використовуючи для цього усі форми
влади.

Я б склав великий перелік лідерських якостей, серед яких особливо
потрібні такі:

— гострий розум чи видатні інтелектуальні здібності;

— вміння опановувати увагою інших і підкоряти їх своїй волі;

— впевненість у собі;

— активність та енергійність;

— знання справи.

Також дуже важливими для успішної роботи колективу є не лише сформовані
у ньому стосунки, що забезпечують ефективну взаємодію людей у процесі
спільної роботи, але і те, яким чином спрямовується їх діяльність, які
форми впливу використовуються для того, щоб спонукати людей до
продуктивної праці. Ці питання відносяться до компетенції керівника –
людини, яка очолює колектив і використовує надану їй владу для впливу на
поведінку людей, що у ньому працюють.

3) Яким галузям, що вивчаються в коледжі, Ви віддаєте перевагу для свого
формування як спеціаліста?

Як майбутній менеджер митної справи я зобов’язаний добре знати ті
предмети, які будуть зі мною протягом всього життя. Для свого формування
як спеціаліста я обрав багато галузей, одна з яких є менеджмент.

Менеджмент – це система організаційної колективної праці, ефективного
використання ресурсів, концентрації зусиль на безперервному підвищенні
якості роботи підприємства. А, отже, управління суспільним виробництвом
охоплює процес економічного та соціального управління народними
галузями, регіонами кожного рівня. Для ефективного функціонування
будь-якої системи управління потрібно враховувати всі чинники як
внутрішнього, так і зовнішнього характеру, які на неї впливають.

Інша галузь, яку мені потрібно знати – це статистика. Ще на початку 90-х
років в Україні розпочалися глибинні соціальні й економічні зміни,
спричинені формуванням ринкових відносин та оновлення системи управління
природним господарством, як наслідок ведення обліку та статистичний
аналіз в Україні наблизилися до міжнародних. Зросла потреба підготовки
економістів, які б на сучасному рівні володіли фундаментальними і
соціальними знаннями. Робота підприємців чи економістів в умовах
формування ринкових відносин не може не позначитися на дедалі зростаючій
ролі статистичної науки, оволодіння методологією якої є неодмінною
умовою вивчення тенденцій попиту і пропозицій, наслідків підприємницької
діяльності, прийнятті оптимальних рішень на всіх їх рівнях. Одним із
основних розділів статистичної науки є соціально-економічна статистика,
яка вивчає методологію побудови макроекономічних показників та їх аналіз
на рівні народного господарства, країни чи регіону як єдиного цілого.
Оволодіння методами статистичного вимірювання та аналізу складних
суспільних явищ і процесів є невід’ємним елементом підготовки
висококваліфікованих менеджерів.

Інша, не менш важлива галузь, є право. Кожна людина, а тим більше
майбутній спеціаліст, має знати свої права і можливості, які буде
застосовувати у подальшій практиці. Основою будь-якого суспільного
розвитку є спосіб виробництва матеріальних благ.

Для того, щоб підвищити свій рівень як інтелектуала, я вважаю, що просто
необхідно знати історію своєї держави і прагнути здобути якомога більше
знань. Хіба ж не цікаво знати як жили наші пращури, їх давні звичаї,
якими і досі користуються у побуті. Український народ роками боровся за
права і вольності, через що полягло немало людей, але наша нація
виживала і серед татарських навал і під час польського гніту і під
впливом Росії та її більшовицьких настроїв. Знаходились патріоти своєї
землі, які вели постійну боротьбу проти загарбників. Як істинні патріоти
своєї держави ми просто зобов’язані знати минуле нашого народу і
шанувати тих людей, які загинули за те, щоб сьогодні ми були
незалежними.

В наш час актуальною і необхідною наукою є політологія. Політологія дає
можливість через опанування основних принципів політичної етики,
історичного досвіду людської цивілізації, тенденції сучасної політичної
практики уникнути багатьох недемократичних прийомів владним структурам,
у повному обсязі використати свої можливості як суб’єктів політики –
громадянам. Об’єктами дослідження політології, як засвідчує назва цієї
науки, є політика. Засвоєння первісних уявлень про політику є неодмінною
умовою опанування предмета політичної науки, її характерних особливостей
і змісту. Не випадково політологія займає одне з провідних місць.
Політику можна стисло визначити як мистецтво суспільного існування і
необхідний чинних збереження цілісності диференційованого суспільства.
Політична наука на думку Аристотеля вчить людей гарно і справедливо жити
разом у суспільстві, взаємодіяти в єдиній державі. Усвідомлення змісту
політології здійснюється через її категоріальний апарат, тобто через
основоположні поняття, кожне з яких являє собою самостійний предмет
дослідження. Роль політичної науки в суспільстві полягає в необхідності
утвердження достовірних знань про політику, об’єктивної інформації про
політичні процеси, запобігання політичним помилкам.

Важливим для майбутньої професії є знання комп’ютера, тобто інформатика.
Інформатика – комплексна наука й інженерна дисципліна, що вивчає аспекти
проектування, створення, оцінювання, функціонування комп’ютерних систем
оброблення інформації, її застосування і вплив на різні галузі
соціальної практики.

Не менш важливою галуззю є “Управління зовнішньоекономічною діяльністю”.
Ця дисципліна ґрунтується на макроекономічних теоріях і пов’язаних із
ними загальноекономічних концепціях розвитку світового господарства.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю країни і регулювання
зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному рівні
набувають все більшого значення в процесі інтернаціоналізації
господарського життя і зростання економічної взаємозалежності країни.

Для того, щоб бути справжнім спеціалістом, майбутній менеджер митної
справи має знати іноземну мову. Знання іноземної мови є обов’язковим
тому, що менеджеру митної справи як фахівцю потрібно буде спілкуватися
із своїми колегами за кордоном.

4) Де Ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?

На сьогоднішній день ще важко говорити конкретно де я буду працювати
після закінчення коледжу. Відомо одне, що сьогодні в державні для
молодих спеціалістів не таких вже великий вибір вільних робочих місць.
Тому на перших порах доведеться відштовхуватися від того, що є в
наявності, а не те, що хочеться. Єдине знаю твердо, що моє майбутнє
робоче місце буде за спеціальністю, яку є обрав. Інакше всі роки
навчання – даремно втрачений час.

5) Що Ви знаєте про свою майбутню спеціальність?

Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи
України.

Митні органи, реалізуючи митну політику України, виконують такі основні
завдання:

1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань
митної справи;

2) захист економічних інтересів України;

3) забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними
договорами України з питань митної справи, укладених в установленому
законом порядку;

4) сприяння захисту інтелектуальної власності учасників
зовнішньоекономічних зв’язків, інших юридичних та фізичних осіб;

5) застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного
регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України;

6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України,
вдосконалення форм і методів їх здійснення;

7) контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через
митний кордон України;

8) здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади
заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання
учасниками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на
зовнішньому ринку;

9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та
пасажиропотоку через митний кордон України;

10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи;

12) ведення митної статистики;

13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності;

14) здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів
походження товарів з України.

Органи державної влади, Президент України в межах своїх повноважень,
визначених Конституцією України та законами України, здійснюють
керівництво митною справою та контроль за діяльністю митних органів
України.

Митна справа не є незмінним явищем і знаходиться у постійному розвитку.
Нинішнього вигляду вона набула в результаті тривалого історичного
розвитку від суто тривіальних форм до складної за структурою митної
системи. Із соціально-економічним розвитком суспільства, розширенням
міждержавних зв’язків ускладнювалися і державні завдання у сфері митної
справи. Відповідно, змінювалися пріоритети і засоби здійснення митної
політики держави.

Митна служба України створювалася на базі 25 митниць і 49 митних постів,
які діяли на території України в часи колишнього Радянського Союзу.
Вітчизняна митна система утверджувалася пліч-о-пліч з розбудовою
державності в Україні. За десять років роботи завдяки підтримці
Президента України та Уряду Державна митна служба стала міцною,
ефективно діючою сучасною структурою, яка забезпечує реалізацію
державної політики в сфері митної справи.

За час, що минув, побудовано розгалужену митну інфраструктуру, яка
налічує 10 регіональних митниць, 41 митницю, 2 спеціалізовані митні
управління, 3 навчальні заклади — Академію митної служби в
Дніпропетровську і два навчальних центри підвищення кваліфікації — у
Києві і Хмельницькому, а також 4 спеціалізовані митні організації.

Контроль за переміщенням через кордон товарів та інших предметів
здійснюють 137 митних постів, що входять до складу митниць. На митному
кордоні держави діють 144 міжнародних і 35 міждержавних пунктів
пропуску, а також 50 пунктів спрощеного переходу.

PAGE

PAGE 9

Похожие записи

З предмету “Вступ до фаху”

Зміст.

Чим обумовлено ваш вибір спеціальності?

Які якості по-вашому повинен мати сучасний економіст?

Яким галузям, що вивчаються в коледжі ви віддаєте перевагу для свого
формування як спеціаліста та інтелегента?

Де ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?

Що ви знаєте про свою майбутню спеціальність?

— 2 –

1. Чим обумовлено ваш вибір спеціальності?

Після закінчення школи в мене було два навчальні заклади куди я хотів
поступати. Це такі заклади як: “Економіка зовнішньої торгівлі”(заочно) –
в моєму місті, але якщо не зарахують тоді в “Коломийський
економіко-правовий коледж”. Цей коледж моїм батькам порекомендувала
знайома з батькової роботи тому, що її донька закінчила цей коледж. Так
як я не поступив в навчальний заклад в моєму місті, я поїхав до Коломиї.
В Коломиї я хотів поступити на бухгалтера, але порадили що на
сьогоднішній день краще бути економістом. Але так як закінчивши цей
коледж можна поступити в Київський національний торговельно-економічний
університет, то на мій погляд це було вигідно. Вигідно і те, що
закінчивши цей коледж я отримаю степінь Бакалавра, це полегшить знайти
роботу. Спеціальність економіста на сьогоднішній день дуже важлива. В
кожній країні є люди, які піднімають економіку своєї держави. Тому після
закінчення коледжу я хотів би спробувати сили в цій справі. Економіка
україни знаходиться на дуже низькому рівні. Це і є головною причиною по
якій я вибрав спеціальність економіста.

2. Які якості по-вашому повинен мати сучасний економіст

Спілкуючись з іншими людьми, ми пізнаємо особистості і якості іхніх
особистостей.

Під особистістю розуміють людину як свідому, розумну істоту, що
володіє мовою, здатністю до трудової діяльності і перебуває у певних
відносинах з іншими людьми.

У системі управління, як і у всякій іншій, особистість виявляється у
всій різноманітності її психічних якостей, що визначають поведінку
людини щодо інших людей, колективу і суспільства взагалі.

Тут немає потреби розглядати всі психологічні якості особистості,
спинимось лише на тих, які найбільш важливі для економіста. До цих
якостей належать здібності, емоційність, темперамент, характер та інше.

Під здібностями розуміють анатомо-фізіологічні та психічні якості
людей, що дають змогу їм засвоювати певного роду знання та набувати
навичок для виконання корисної діяльності.

Навички – це способи автоматичного чи напівавтоматичного

-3-

виконання компонентів процесу трудової діяльності. Очевидно, що в

умовах ринкової економіки ми повернемося до системи прийому працівників
з випробувальним строком або ж практикуватимемо такий прийом з
контрактним наймом на роботу. Ці форми найму дають можливість
здебільшого за певний період проконтролявати формування навичок до праці
у претендента і вирішити питання про подальше продовження чи припинення
трудових відносин.

Наступною важливою якістю особистості людини є емоційність,яка
виявляється в силі, характері та спрямованості її емоцій. Під емоціями
розуміють чуттєву реакцію людини на зовнішній вплив. Економіст повинен
будувати свої взаємовідносини з підлеглими таким чином, щоб у них
переважали позитивні емоції мінімальними були негативні. Економісту слід
бути дуже уважним у доборі слів та виразів при звертанні до підлегло,
тому що якщо використовувати погане ставлення до підлеглих і це може
викликати негативний емоційний стан і вплинути на ефективність його
праці. Не можна також переносити на підлеглих свої негативні емоції, які
могли бути вдома чи при контактах з вищими керівниками або іншими
підлеглими. Щоб не було конфліктів з працівниками, треба вивчати їх
відповідь на ваші емоції.

До важливих психічних якостей працівника, які слід враховувати
економісту при побудові стратегії і тактики управління належить
темперамент.

Темперамент-це індивідуально-психологічна характеристика людини, яка
виявляється в силі, напруженості швидкості та урівноваженості перебігу
її психічних процесів.

Наука розрізняє чотири типи темпераменту, зумовлені особливостями
нервової діяльності людини: сангвінічний, флегматичний, холеричний і
меланхолічний. Звичайно, ця класифікація,як і багато інших, має дещо
умовний характер. “Чистого” темпераменту не буває. У психіці конкретної
людини є риси всіх чотирьох типів темпераменту. Однак, як правило, один
з них переважає, що дає змогу віднести конкретну людину до певного типу
темпераменту.

Знання темпераменту підлеглого необхідне економісту для
індивідуально-психологічногопідходу до людини, розуміння її можливостей,
правильної розстановки людей на ділянках роботи, вибору форми
розпоряджень та вказівок.

На мою думку-це є основні якості, які повинен мати
сучасний

-4-

економіст для доброго ставлення і розуміння серед колег. Тому я

коротко охаректеризував і законспектував найголовніші з них. Ці якості
допоможуть мені у моїй майбутній професії, для гарного ставлення до моїх
колег по праці.

3. Яким галузям що вивчаються в коледжі ви відаєте перевагу для

свого формування, як спеціаліста та інтелегента?

Для кожної професії, які вивчаються в навчальних закладах є важливі
предмети, по тій чи іншій професії. На мою думку для професії економіста
є важливими такі предмети: математика для економістів, іноземна мова,
інформатика, економіка підприємства та багато інших. Ці предмети мені
подобаються найбільше в нашому коледжі і тому я коротко їх охаректизую.

Вища математика.

Сучасна математична освіта фахівців економіки потребує не лише знань
таких математичних дисциплін як “Вища математика”, “Математичне
програмування”,”Економетрія”, але й навичок розв`язування відповідних
задач з використаням обчислювальної техніки. Багаторічний досвід
викладання цих дисциплін студентам економічних спеціальностей різних
форм навчання та спілкування з висококваліфікованими фахівцями доказує,
що внаслідок різноманітних об`єктивних чи суб`єктивних причин значна
частина студентів потребує починати навчання з удосконалення початкового
математичного рівня.

Економіка підприємства.

Економіку цілком справедливо вважають головною цариною діяльності
людей, що забезпечує суспільство життєво необхідними матеріальними
благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення.
Залежно від ступеня інтеграції складових елементів економічної системи
виокремлюють економіку народного господарства країни
(макроекономіка),економіка тих чи тих її галузей і територіальних
одиниць (регіонів), економіка первинних суб`єктів господарювання
(мікроекономіка). Основною ланкою економічної системи країни, де
безпосередньо продукуються товари чи надаються послуги населенню та
суспільству в цілому,є економічні фірми (підприємства, організації).

Економічні підприємства як конкретна галузь економічної науки й
навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні

-5-

економічних законів та розвитку суспільного виробництва. Саме

виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей у
господарській діяльності підприємства правомірно вважається загальним
предметом згаданої дисципліни.

Отже, предмет “економіка підприємства” включає вивчення: теорії та
практики господарювання на рівні підприємства; конкретних форм і методів
господарювання, принципів формування й використання виробничого
потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності
господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Це частина важливих предметів для економістів та інших професій.
Загалом знання кожного предмета є особливим, для економіста і бугалтера,
юриста і фінансиста та інших спеціальностей.

4.Де ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?

Після закінчення коледжу,я хочу працювати за своєю спеціальністю, але
продовжувати навчання у вищому навчальному закладі, щоб бути
спеціалістом у своїй професії.

Свої знання маю намір застосувати на підприємстві по контракту.

Відчувається нестача коштів у бюджетних організаціях. А якщо не
будуть працювати підприємства, не буде надходити бюджет у державу. Буде
слабо розвиватися спорт, культура та інші галузі господарства. Буде
нестача коштів на медицину, на оздоровлення дітей, які постраждали від
катастрофи на ЧАЕС.

Я хочу допомогти цим об`єднаням і розвивати їх діяльність. У таких
галузях, як спорт, культура та інше, розкриваються таланти, звичаї і
традиції нашого народу. А у інших галузях намагатись розширити робочі
місця, що в свою чергу зменшить безробіття в районі, області чи в місті.

Про те, я хотів би працювати у фінансових органах. В даній сфері є
можливість реалізувати свої знання та професійні навики. В цій праці
можна показати себе як економістом, фінансистом, бугалтером, так і
юристом. Крім цього потрібно бути вмілим організатором і гарним
керівником.

В умовах ринку, крім глибокого оволодіння технологічними,
організаційними, правовими та економічними основами функціонування
кожної господарської одиниці, треба мати достатній багаж знань для
забезпечення виживання і розвитку в постійно зростаючій конкуренції.

-6-

5. Що ви знаєте пор свою майбутнню спеціальність?

Економіка,будучи органічно пов`язана з матеріальними потребами людей,
функціонуванням суб`єктів господарювання, формуючи базу
світогосподарських зв`язків, справляє визначальний впливна життя,
соціальне самопочуття, духовний розвиток суспільства.

Економіка- це наука, яка вивчає поведінку людей з погляду відносин
між їхніми ці лями й обмеженими засобами, що допускають альтернативне
використання.

В економіці є декілька галузей, які відповідають за свої функції. Це
такі галузі макроекономіка, мікроекономіка, політекономіка та інші. Це
все що я знаю про свою майбутнню професію. Я знаю що подальше моє
навчання в цьому коледжі я буду вивчати ці предмети і після закінчення
цього навчального закладу, я вже буду знати більше про мою професію
економіста.

Використана література:

1. Менеджмент: Підручник.-К.: Вища шк., 1995.-351 ст.: іл.
Ф.І.Хміль

Економіка підприємства.

3. Математика для економістів.

Похожие записи