.

Вступ до фаху (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 4836
Скачать документ

Реферат на тему:

Вступ до фаху

ЧИМ ОБУМОВЛЕНО ВАШ ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОСТІ?

ЯКІ ЯКОСТІ ПОВИНЕН МАТИ СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖЕР?

ЯКИМ ПРЕДМЕТАМ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В КОЛЕДЖІ, ВИ ВІДДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ ДЛЯ СВОГО
ФОРМУВАННЯ ЯК СПЕЦІАЛІСТА?

ДЕ ВИ МАЄТЕ НАМІР ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОЛЕДЖУ?

ЩО ВИ ЗНАЄТЕ ПРО СВОЮ МАЙБУТНЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ?

- 1 –

Мій вибір майбутньої спеціальності в якійсь мірі був випадковим. Після
закінчення школи я ніколи не чув про спеціальність менеджера митної
справи. Я окремо чув про професію менеджера, про професію митника. Однак
ознайомившись з переліком спеціальностей, я був заінтригований
спеціальністю “менеджера митної справи”. Після цього мій вибір зупинився
саме на цій спеціальності.

Думаю, що дана професія дасть мені чимало корисного. Окрім престижної
професії, можна набути навиків керівника (менеджера), також можна
сприяти роботі на митницях і примитних органах, що для сучасного стану в
державі і суцільній корумпованості є вкрай необхідним завданням.

Так, ще багато потрібно навчитися, засвоїти як загальних, так і
спеціальних предметів, але я гадаю, що всі набуті навички мені стануть в
пригоді як на майбутній роботі, так і в житті. Вміти організовувати щось
– це вже не зле. Особливо буде добре, якщо набуті знання можна буде
застосувати по спеціальності.

– 2-

Я погоджуюся з вченими, які виділяють сім категорій управлінської
майстерності, що забезпечують успішну роботу менеджера:

1. Концептуальна майстерність – здатність менеджера бачити організацію
як ціле, розрізняти взаємовідносини між частинами організації і
розуміти, як організація підходить до розв’язання загальносистемних
проблем.

2. Майстерність ухвалення рішень – вміння обирати найкращий з двох чи
більше альтернативних варіантів.

3. Мистецтво аналітика – талант правильного розподілу робіт та завдань,
вибору оптимальної техніки та засобів, діагностика проблем і
передбачення розвитку ситуації.

4. Адміністративна майстерність – спроможність виконувати організаційні
обов’язки, ефективно діяти в рамках обмеженого бюджету, координувати
інформаційні потоки.

5. Комунікаційне мистецтво – вміння логічно і доступно передавати свої
ідеї та погляди іншим як усно, так і письмово.

6. Психологічна майстерність – здатність безконфліктно взаємодіяти з
людьми, створювати сприятливий мікроклімат.

7. Технічна майстерність – передбачає особливу компетенцію для виконання
завдань.

Причин неефективної роботи менеджерів є досить багато, вони мають
різноманітний характер і в неоднаковій мірі впливають на
результати діяльності організацій. Поряд із відсутністю чисто
професійних управлінських якостей, до яких можна віднести невміння
визначати чіткі цілі і орієнтири в роботі; слабку регламентацію роботи
персоналу, а звідси – нечіткий розподіл обов’язків, прав і
відповідальності працівників; невміння забезпечити належний рівень
трудової і виконавчої дисципліни; надмірне втручання в роботу підлеглих,
або ж, навпаки, слабкий контроль за їх роботою; невміння забезпечувати
свою діяльність необхідною інформацією; недостатня увага налагоджуванню
зворотного зв’язку тощо, можна вказати і на так звані причини
інституційного характеру, що обумовлюють неможливість простого
перенесення управлінських прийомів і методів, напрацьованих західною
управлінською теорією і практикою на український ґрунт. Через
відмінності у менталітеті, через відсутність належної організаційної
культури і однакових правил гри для всіх суб’єктів господарювання
рекомендації, що сприяють успішній діяльності західних підприємств,
часто є неефективними в Україні. Тому треба напрацьовувати власний
досвід управління і, що не менш важливо, прагнути, ведучи власний
бізнес, бути чесними із партнерами, діяти на етичних засадах,
враховувати не лише юридичні аспекти діяльності, але і бути при
цьому соціально відповідальними.

– 3 –

Головні предмети, на мою думку, такі:

Менеджмент. В наш час є дуже важливим вміння управляти персоналом чи
підприємством, уміння організувати виробництво і управління за законами
ринку. Дисципліна “Менеджмент” є невід’ємною складовою частиною
навчальних планів економістів і фінансистів, бухгалтерів та юристів.
Вона передбачає вивчення студентами теоретичних основ менеджменту та
набуття практичних навичок управління громадською і господарською
діяльністю структурних ланок споживчої кооперації.

Маркетинг. Предмет “Маркетинг” походить від англійського manege –
управління, керування. Узагальнюючи різноманітні характеристики
менеджменту, можна дати таке визначення його: менеджмент – це система
організації колективної праці, ефективного використання ресурсів,
концентрації зусиль на безперервному підвищенні якості роботи персоналу
підприємства.

Політологія. Політологія – це наука про політику та її взаємовідносини з
людиною і суспільством. Ми живемо в демократичному суспільстві, де
громадянин відіграє досить активну роль в політиці. І йому не справитися
з цією роллю без відповідних базових знань щодо суті політики, динаміки
процесів і тенденції в сучасному світі. Політологія дає можливість через
опанування основних принципів політичної етики, історичного досвіду
людської цивілізації, тенденцій сучасної політичної практики, уникнути
багатьох недемократичних прийомів влади, у новому обсязі використати
свої можливості, як суб’єктів політики – громадянам.

Комп’ютерні науки. Не можна вважати себе справжнім менеджером митної
справи, не оволодівши комп’ютером хоча б на рівні користувача. Через те
мені здається, що для мого формування як спеціаліста інформатика є дуже
важливою дисципліною.

Історія України. Не можна вважати себе громадянином України, не знаючи
як жили наші предки, якою була історія нашої країни і українського
народу. Все це вивчає така наука як історія. Історія – це наука не
тільки про минуле, а й значною мірою про теперішнє. Тому що наше
теперішнє життя і життя нашої рідної країни напряму залежить від
історичних факторів і процесів, які склалися у минулому. Історія
відображає подвиги нашого народу, процеси свого розвитку і
державотворення. Із знанням історії в кожній країні асоціюється
культурний рівень кожної окремо взятої людини, тобто якщо людина не знає
історії своєї країни, то хоч би якими знаннями вона не володіла, її
вважають за неосвічену та безкультурну.

Юридичні дисципліни. Хоча ми зараз не вивчаємо конкретних юридичних
дисциплін, але в майбутньому – це обов’язкове: митне право,
зобов’язальне право та ін. Без знань митного кодексу,
нормативно-правових актів та умінь у них орієнтуватися неможливо
майбутня професія менеджера митної справи.

Усі ці дисципліни та цілий ряд інших є вкрай важливими для формування як
спеціаліста менеджера митної справи, так і повноцінної і розвиненої
особистості, яких в Україні, на превеликий жаль, дуже мало.

– 4 –

По-перше, хочеться працювати за спеціальністю, щоб здобутий диплом і
знання стали в пригоді. І не тільки особисто мені, але й державі.

По-друге, хотілося б працювати на відповідальному участку української
державної митниці, де можна було б боротися з контрабандою, яка роз’їдає
сьогодні українську економіку.

По-третє, хотілося б на перших порах працювати під керівництвом
професіонала, який би навчив на практиці бути менеджером митної справи,
та розкрив усю специфіку професії управлінця митної справи.

На майбутнє, хотілося б мати під керівництвом хоча б невеликий
підрозділ, щоб можна було на практиці реалізувати знання менеджера
митної справи.

– 5 –

Порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних
засобів, митне регулювання, пов’язане з встановленням та справлянням
податків і зборів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з
контрабандою та порушеннями митних правил, спрямовані на реалізацію
митної політики України, становлять митну справу.

Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної
діяльності України. У митній справі Україна додержується визнаних у
міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної
форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших
міжнародних норм і стандартів.

Засади митної справи, у тому числі розміри податків і зборів та умови
митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими на території
України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через
територію України забороняється, визначаються виключно законами України
та цим Кодексом.

Кабінет Міністрів України організовує та забезпечує здійснення митної
справи відповідно до цього Кодексу та інших законів України, а також
міжнародних договорів, укладених в установленому законом порядку,
координує діяльність спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи, інших органів виконавчої влади
при вирішенні питань, що стосуються митної справи.

Безпосереднє керівництво митною справою покладається на спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.

Законодавство України з питань митної справи складається з Конституції
України, Митного Кодексу, законів України та інших нормативно-правових
актів з питань митної справи, виданих на основі та на виконання
Конституції України, цього Кодексу та законів України.

Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної
справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та
соціальні аспекти діяльності митної служби України. Кодекс спрямований
на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення
сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів
суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення
додержання законодавства України з питань митної справи.

Якщо міжнародним договором України, укладеним в установленому законом
порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом,
то застосовуються правила міжнародного договору.

При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України,
застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття
митної декларації митним органом України.

У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливість проведення
митних процедур без подання декларації, застосовується законодавство,
чинне на день здійснення таких процедур.

Закони, які пом’якшують або скасовують відповідальність за порушення
митних правил, передбачені цим Кодексом, мають зворотну силу, тобто
поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони,
які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення,
зворотної сили не мають.

Провадження у справах про порушення митних правил ведеться на підставі
законодавства, що діє під час розгляду справи про правопорушення.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019