Курсова робота

Удосконалення маркетингового комплексу комерційного банку
«Володимирський»

РОЗДІЛ І

Поняття банківського маркетингу

На думку фахівців, фінансові послуги у все більшій мірі потрапляють під
вплив ринку і споживачів, тому беззаперечно зростає важливість
маркетингу з його акцентом на вивчення та сегментацію ринку, просування
продуктів на ринок і обслуговування споживачів. Маркетинг стає одним з
важливіших стратегічних факторів успіху в банківській справі поряд із
загальним управлінням, фінансами і технологією.

За сучасних умов маркетинг є необхідним елементом успішного налагодження
підприємницької діяльності в різних галузях. Особливим різновидом
маркетингу є банківський маркетинг, який має на меті вирішення наступних
завдань :

встановлення існуючих і потенційних ринків банківських послуг;

вибір конкретних ринків і встановлення потреб замовника;

встановлення довго- й короткотермінових цілей для розвитку існуючих і
нових видів послуг;

запровадження нових видів послуг у практику й контроль банку за
реалізацією програми впровадження.

Банківський маркетинг необхідний кожному банку для розширення операцій,
просування на ринку та отримання прибутку. Тому важливою стороною
діяльності будь-якого комерційного банку є банківський маркетинг, який
розроблється, як правило, усіми ланками управління банком – від високої
до низької.

Поняття та збут банківського продукту

Банківський продукт являє собою комплекс послуг банку по активних і
пасивних операціях.

Банківський продукт — це конкретний банківський документ (або
посвідчення), що видається банком для обслуговування клієнта і
проведення операції. Це може бути вексель, чек, банківський депозит,
будь-який сертифікат (інвестиційний, ощадний, податковий) і т.д.

Банківська послуга являє собою банківські операції по обслуговуванню
клієнта, які задовольняють його певні потреби.

Подібність банківського продукту і банківської послуги в тому, що вони
покликані задовольняти потреби клієнта і сприяти одержанню прибутку.
Проте в більшості випадків банківський продукт носить первинний
характер, а банківська послуга — вторинний.

Банківським послугам властиві специфічні характеристики, які потрібно
приймати до уваги при розробці стратегії маркетингу:

1) незримість послуг, їх абстрактний характер;

2) непостійність якості послуг та невіддільність послуг від кваліфікації
людей, які їх надають;

3) неможливість зберігати банківські послуги.

Важливе значення має зовнішнє оточення. Інтер’єр банку, освітлення,
офісні меблі та стиль, квіти та інші зовнішні елементи створюють
додаткову якість послугам, що їх надає банк.

Особливостями банківського продукту є наступні:

1)надання банківських послуг пов’язано з використанням грошей у
різноманітних формах (готівка, безготівкові гроші та розрахунки);

2) нематеріальні банківські послуги отримують зримі риси за допомогою
майнових договірних відношень;

3) більшість банківських послуг характеризується плинністю в часі:
угода, як правило, не обмежується одномоментним актом, встановлюються
більш-менш тривалі зв’язки клієнта з банком.

Проблеми збуту банківських послуг дуже специфічні. Вони не посідають
такого важливого місця в банківському маркетингу, як у промисловому.

Для збуту банківських послуг можливі наступні канали :

Власні канали збуту: головне відділення банку в діловій частині міста;
стаціонарні й пересувні відділення банку, філії; збут із використанням
автоматизованих чи напівавтоматизованих філій, банкоматів; надання
банківських послуг з допомогою телефонної мережі, через мережі передачі
даних (T-Online, Internet).

Невласні канали: збут за допомогою організації дочірніх фірм, участь у
капіталі інших банків, страхових компаній, підприємств і т.д.

Цільові ринки та сегментація

Переваги від деяких видів послуг, як правило, необхідні та вигідні лише
певним групам клієнтів. Для інших груп ці послуги можуть бути занадто
дорогими або непотрібними в даний момент. Група клієнтів, що підходить
для даної послуги, утворює цільовий ринок. Клієнт банку може бути
частиною декількох цільових ринків, призначених для різноманітних видів
послуг. Найперша задача маркетингових служб — виявити цільові ринки для
кожної послуги.

Є два типи маркетингової стратегії, пов’язаної з пошуком цільових ринків
серед маси банківських клієнтів. Банк може йти «від продукту», тобто
вибрати певний вид послуг і на основі наявної в нього інформації про
клієнтів визначити, хто є потенційним користувачем цієї послуги. Другий
шлях — це метод перехресних продаж, коли при здійсненні якоїсь операції
банк пропонує клієнту нові або додаткові послуги. Діючи згідно цього
методу банкір постійно ставить запитання: «До яких ще цільових ринків
належить даний клієнт? Які з наявних в арсеналі банку продуктів я можу
йому запропонувати?»

Ясно, що для успішного просування продукту на ринок і його реалізації
необхідно диференціювати клієнтів та виявити тих, які можуть явитися
потенційними споживачами даного продукту. Всі клієнти мають різні смаки
та потреби, і до них відповідно потрібно застосувати різну маркетингову
стратегію.

На допомогу приходить метод сегментації ринку, тобто поділення
неоднорідного за суб’єктами ринку на ряд більш дрібних однорідних
сегментів, що дозволяє у свою чергу виділити групи клієнтів із близькими
або ідентичними інтересами або потребами. Сегментація дозволяє: більш
точно окреслити цільовий ринок; визначити переваги або слабкі сторони
самого банки в боротьбі за освоєння даного ринку; більш чітко поставити
цілі та спрогнозувати можливості успішного проведення маркетингової
програми.

Сегментація може бути проведена по-різному.

Розрізняють такі групи клієнтів: корпорації, індивідууми (фізичні
особи), кредитно-фінансові інститути, урядові установи. Кожна з даних
груп за допомогою певних критеріїв розбивається на велику кількість
вузьких сегментів. Наприклад:

за географічною ознакою потенційні клієнти банку діляться в залежності
від приналежності до того або іншого регіону, який має свої особливості;

психологічний критерій припускає вивчення способу життя споживача, його
реакції на запропоновані послуги та засоби їх просування (зокрема, на
рекламу). Також враховуються різноманітні аспекти поведінки потенційних
клієнтів, поштовх для придбання послуги та відношення до неї, володіння
інформацією щодо банківської продукції, частота придбання послуг банку;

сегментація за демографічною ознакою враховує вік та стать потенційних
клієнтів; сімейне положення та вікову структуру родини; освіту, рівень
прибутків і т.д. Банки, як правило, виділяють такі сегменти роздрібного
ринку: багаті клієнти; клієнти, що мають високий рівень доходів;
спеціалісти; підприємці; робітники та службовці; студенти та молодь;
пенсіонери.

біхейвориська сегментація проводиться на основі вивчення стану й обсягів
операцій за рахунками осіб. Так, наприклад, німецькими банками населення
класифікується в такий спосіб:

1) люди, що живуть одним днем;

2) авантюристи;

3) утилітаристи, пасивні у своїй поведінці, але які відносяться з
повагою до матеріальних цінностей;

4) особи, що намагаються весь час бути в центрі подій.

Віковий розподіл клієнтури визначається поняттям «життєвого циклу». Це
поняття стверджує, що людина від народження до смерті проходить ряд
послідовних стадій, на яких в неї виникають певні потреби. Це дає
можливість при сегментації об’єднати клієнтів, що знаходяться на певних
етапах життєвого циклу, і обґрунтувати на цій базі стратегію маркетингу.

Вікова диференціація дозволяє банку виявити цільові ринки в загальному
масиві клієнтів. Цей масив може бути поділено на 5 груп (табл. 1).

Таблиця 1

Молодь (16-22 років) Студенти, особи, що вперше наймаються на роботу;
більш дорослі люди, що готуються одружитися

Молоді люди, що нещодавно утворили родину (25-30 років) Особи, що вперше
купують будинок та споживчі товарів тривалого користування

Родина «із стажем» (25-45 років) Особистості із сформованою кар’єрою,
але з обмеженою свободою фінансових дій. Першочергові цілі — поліпшення
житлових умов, забезпечення фінансового захисту сім’ї, надання освіти
дітям

Особи «зрілого віку» (40-55 років) У осіб цієї категорії спостерігається
зростання прибутку в міру зниження фінансових зобов’язань. Важлива ціль
— планування пенсійного забезпечення.

Особи, що готуються до виходу на пенсію (55 і більш років) Люди мають
накопичений капітал та намагаються забезпечити його цілісність і
реальний стійкий прибуток.

Банк може достатньо легко здійснити сегментацію клієнтів по вікових
категоріях, тому що при відкритті банківського рахунку з ними
проводиться бесіда і заповнюється карта, що містить докладні дані про їх
вік, рівень освіти і т.д. Маючи статистичний розподіл клієнтури за
обраним параметром, можна скласти іншу таблицю, «прив’язавши» певні види
банківських продуктів до вже зазначених вікових категорій (табл. 2).

Таблиця 2

Молодь Для членів групи характерна підвищена мобільність, часті
переїзди, життя поза своїм помешканням. Їм необхідних послуги по
переказу грошей, короткострокові позички, відносно прості форми
заощаджень, банківські послуги, які пов’язані із туризмом

Молоді люди, що нещодавно утворили родину Ця група потребує відкриття
спільного банківського рахунку для чоловіка та дружини, кредитних карток
для покупки товарів, різних форм поновлюваного кредиту. Вони нерідко
удаються до цільових форм заощаджень (особливо, якщо планується купівля
будинку) та до послуг по фінансовому захисті родини (страхування і т.д.)

Родини «із стажем» Широко користуються споживчим кредитом для купівлі
товарів в розстрочку та для поліпшення житлових умов. Практикуються
ощадні схеми для батьків і дітей. Такі родини потребують консультацій з
питань фінансування освіти, інвестування заощаджень, оподатковування,
страхування, заповідальних розпоряджень

Особи зрілого віку та ті, що готуються до відходу на пенсію Найбільше
стійка група банківських клієнтів. Зберігають значні залишки на
банківських рахунках. Потребують високого рівня персонального
обслуговування, включаючи фінансові консультації, допомогу в
розпорядженні капіталом, заповідальні розпорядження і т.д.

Поєднавши ці дві таблиці, банк може визначити, які види продуктів він
буде пропонувати при виборі тієї або іншої категорії клієнтів у якості
цільового ринку. З цим буде пов’язаний і вид маркетингової кампанії по
продажу тих або інших видів продуктів та послуг.

Сегментація дає можливість банку знайти нові цільові ринки («ніши») і в
такий спосіб розширити пропозицію банківських продуктів та послуг.
Сегментація допомагає виявити нові та перспективні сфери діяльності на
ринку і направити ресурси в більш рентабельні операції.

Необхідно також враховувати те, що сегмент повинний бути достатньо
значним, щоб виправдати витрати на проведення кампанії по просуванню
нових продуктів на ринок.

Відбір цільових сегментів обумовлює позиціонування банківських послуг,
яке передбачає визначення місця даного банківського продукту на ринку
серед аналогічних послуг з точки зору потенційного клієнта. Для цієї
цілі маркетинговий відділ банку оцінює положення конкурентів на ринку і
визначає напрямки своєї діяльності (запропонувати нові послуги або
вибрати традиційні напрямки діяльності при наявності конкурентів у даних
сегментах).

Цінова політика

Однієї з найважливіших сторін маркетингової діяльності банку є вибір
його цінової політики. Насамперед, керівництво банку вибирає одну
основну і (або) декілька альтернативних стратегій ціноутворення в
залежності від рейтингу самого банку, розміру контрольованого їм ринку і
конкретної ситуації, економіко-політичної кон’юнктури.

При плануванні комплексу послуг, як нових, так і існуючих, банк визначає
й аналізує структуру витрат і, отже, їх ціну. Ціноутворення є елементом
комплексу маркетингу.

Цінова політика банку – це встановлення цін на різні банківські продукти
та їх зміна відповідно до зміни ринкової кон’юнктури. Об’єктами цінової
політики банку є процентні ставки, тарифи, комісійні, премії, знижки,
мінімальний розмір внеску.

В маркетинговій діяльності банку ціна виконує важливу функцію — вона
узгоджує інтереси банку і клієнтів. Процес розробки цінової стратегії
банку складається з декількох етапів.

Насамперед на підставі стратегічної програми визначаються задачі
стратегії ціноутворення. Для кожного банку першорядною є задача
одержання максимального прибутку. Проте в умовах конкуренції і зміні
кон’юнктури ринку дана задача може бути сформульована по-іншому.
Наприклад, одержання максимального прибутку при утриманні лідерства на
ринку. В даному випадку банк переслідує цілі — встановлення максимально
можливих цін на свої продукти за умови утримання лідируючого положення в
певному ринковому сегменті, що практично виключало б можливість
конкуренції та дозволяло б тривалий час працювати з достатнім прибутком.

Наступним етапом розробки цінової стратегії є аналіз факторів, які
впливають на ціну, як внутрішніх, так і зовнішніх.

До внутрішніх факторів (які залежать від самого банку) відносяться
витрати на надання послуг, якість банківських продуктів (унікальність,
індивідуальність, мобільність і т.д.), швидкість та якість
обслуговування, витрати на вибір ринкових сегментів, підтримання іміджу
банку.

До зовнішніх факторів відносяться рівень реального та прогнозованого
попиту на даний вид банківського продукту в даних ринкових сегментах та
його еластичність, наявність кредитних ресурсів, рівень інфляції,
наявність конкуренції, ціни конкурентів на аналогічні послуги, аспекти
регулювання банківської діяльності з боку держави. Ринок банківських
послуг знаходиться під сильним впливом цих чинників, які багато в чому
визначають правила гри. Фактори зовнішнього середовища непідконтрольні
банкам і повинні розглядатися з точки зору необхідності врахування їх
впливу при розробці стратегії розвитку банку.

Після аналізу всіх факторів, які впливають на цінову стратегію, банк
визначає методи ціноутворення. Існує декілька основних методів
визначення цін на банківські послуги. Серед них можна виділити
встановлення ціни шляхом сумування витрат на надання даної послуги та
необхідного прибутку; розрахування ціни на основі розрахунку
беззбитковості та забезпечення цільового прибутку; визначення ціни на
підставі оцінок споживчих якостей даного банківського продукту і т.д.

Комунікаційна політика

Комунікаційна концепція в банку складається зазвичай із трьох основних
елементів: реклами, стимулювання збуту та заходів Public Relations (PR).
Потрібно відмітити, що межі між інструментами комунікаційної політики є
досить розмитими і не завжди можна чітко визначити, до якого з
інструментів відноситься певний маркетинговий захід, але подібна
класифікація є дуже важливою для розуміння суті та різних можливостей
комунікаційної політики в банку.

Реклама є «спланованою та невимогливою формою впливу на кінцевого
споживача, яка повинна спонукати його до виконання мети рекламної
акції». Завдання реклами полягає в першу чергу в тому, щоб таким чином
вплинути на цільову групу, щоб та зацікавилась продуктами банку, що
рекламується. Реклама на відміну від інших двох інструментів
комунікаційної політики спрямована лише на кінцевого користувача
банківського продукту (як на існуючого, так і на потенційного).

В літературі з банківського маркетингу розрізняють іміджеву рекламу
банку та продуктову рекламу (рекламу конкретних банківських послуг
певного банку). Довгий час цього розподілу не існувало через те, що
банківський продукт носить досить таки абстрактний характер, і під
банківською рекламою розумілася лише реклама іміджу банку.

Під іміджевою рекламою розуміється інформація, що спрямована на
кінцевого споживача, яка має на меті формувати у нього певний позитивний
образ банку. Так, сьогодні майже усі банки намагаються сформувати в
уявленні клієнтів імідж стабільної, сучасної фінансової установи, яка
намагається бути якомога ближче до свого клієнта. Крім того іміджева
реклама завжди намагається підкреслити індивідуальність банку та його
ексклюзивний підхід до кожного користувача банківських послуг. Вона
будується не рідко на принципі порівняння даного банку з конкурентами (з
невідмінним висвітленням та підкресленням сильних сторін банку, що
рекламується).

Іміджева реклама дуже часто за своїм змістом та метою майже співпадає з
заходами Public Relations, але суттєвою різницею є завжди цільова група.
Іміджева реклама, як і реклама взагалі, спрямована в першу чергу на
існуючих та потенційних клієнтів банку, тоді як заходи PR намагаються
впливати, корегувати та маніпулювати суспільною думкою взагалі, тобто
цільовою групою є оточуюче середовище банку.

Метою продуктової банківської реклами є, в першу чергу, донести до
цільової групи через прийнятні ЗМІ вичерпну інформацію про повний спектр
банківських послуг, що надається даним банком. Звичайно, продуктова
банківська реклама не обмежується лише інформацією про продукти, а й
намагається довести корисність та вигідність певних банківських послуг
для цільової групи з метою зацікавити потенційного клієнта звернутися до
банківської установи. Головною цільовою групою для продуктової реклами
є, як правило, не постійні клієнти, а потенційні споживачі послуг даної
банківської установи. Цей вид реклами в ідеалі повинен дати перший
поштовх потенційному клієнтові для звернення в банк і для сприйняття
певного банківського продукту.

В рамках продуктової банківської реклами подається не тільки загальна
інформація про продукт окремого банку, а й формується його імідж. Крім
того завданням продуктової реклами є також спрямоване позиціонування
певної банківської послуги на ринку (це особливо стосується нових
банківських продуктів).

За засобами проведення рекламних акцій банками рекламу можна
класифікувати, розділивши на три наступні групи:

Медіа-реклама, до якої відноситься реклама в ЗМІ (пресі, телебаченні,
радіо і т.д.) та зовнішня реклама (в транспорті, на вулицях);

Пряма реклама, до якої належать консультаційні бесіди з клієнтом,
телефонна реклама, адресна та не адресована реклама поштою, додатки до
виписок про стан рахунку клієнта, рекламні листівки, проспекти і т.д.;

Реклама на місці продажу чи на місці контакту із клієнтом (POP-реклама),
під якою звичайно розуміється реклама в вітринах, в фойє банків та
рекламні матеріали біля віконець в залі обслуговування.

Поряд із рекламною наступним інструментом комунікаційної політики банку
є стимулювання збуту. На відміну від реклами, метою стимулювання збуту є
зробити продаж банківського продукту якомога простим та слідкувати за
тим, щоб банківські послуги позитивно сприймалися клієнтами, а якщо це
не так, то виправляти цю ситуацію.

Засоби реклами та стимулювання збуту дуже часто збігаються і тому для
розмежування цих інструментів може слугувати часовий фактор. Якщо
рекламні акції мають середньо — та довготривалий характер, то
стимулювання збуту повинно здійснювати короткочасний друк на
потенційного клієнта, з метою примусити його скористатися послугами
даного банку. Крім того, якщо пряма реклама (скажімо, листівки) дають
перший поштовх клієнтові для звернення до банку та мотивують його при
цьому, то засоби стимулювання збуту застосовуються лише тоді, коли
певний банківський продукт викликає негативну реакцію у клієнта.

Крім того, розрізняється внутрішнє та зовнішнє стимулювання збуту, в
свою чергу зовнішнє стимулювання поділяється на стимулювання кінцевих
споживачів банківського продукту та на стимулювання різноманітних
банківських посередників.

Під внутрішнім стимулюванням збуту розуміється стимулювання
співробітників банку, їх мотивація до підвищення якості обслуговування
клієнтів. Високі професійні та комунікаційні якості співробітників банку
(особливо тих, які безпосередньо консультують клієнтів) є фактором
успіху на ринку, тому банки дуже багато уваги приділяють саме мотивації
банківських службовців.

За статистикою, в 83% випадків кінцеве рішення про використання послуг
саме цього банку клієнт приймає в безпосередній бесіді із персоналом
банку, тому відомі на весь світ банки не жалкують коштів на постійне
підвищення кваліфікації свого персоналу, проведення спеціалізованих
семінарів та стажувань. Крім того банками широко застосовуються такі
методи підвищення вмотивованості співробітників, як грошові премії,
цінні подарунки в кінці року, додаткові відпустки.

До основних засобів стимулювання кінцевих користувачів банківських
послуг можна віднести персональні продажі, банківський семплінг
(Sampling), тобто надання можливості користуватися даною послугою
протягом певного часу безкоштовно або на пільгових умовах, знижки
постійним клієнтам, демонстрація банківських продуктів (проведення
семінарів та презентацій), лотереї серед клієнтів банку.

Наступним елементом комунікаційної стратегії виступають заходи Public
Relations (PR – англ. „зв’язки із громадськістю”), суть яких можна
визначити як цілеспрямовану діяльність банків по досягненню
взаєморозуміння із оточуючим середовищем (суспільством) з метою
досягнення лояльного відношення до своєї діяльності. В основі PR лежать
вміння та бажання налагодити контакт та вигідний двосторонній зв’язок із
громадськістю.

На відміну від реклами та стимулювання збуту заходи PR мають
довгострокову дію та спрямовані в першу чергу не на потенційних клієнтів
банку, а на оточуюче середовище та громадську думку.

PR включає в себе повне інформування про продукти та послуги банку усіх
суб’єктів (цільові аудиторії, органи державної влади, ЗМІ), аналіз
ситуації та прогнозування можливої реакції тих або інших суб’єктів на
деякі аспекти діяльності банку. Ця діяльність (PR) може бути спрямована
як на зовнішнє середовище, так і на співробітників самого банку.
Роз’яснення соціальної ролі банківського бізнесу — ще одна задача PR,
тому що банк несе соціальну відповідальність перед суспільством, в якому
здійснюється його діяльність. Тому одна із задач банку — виконувати
певні соціальні обов’язки. На практиці заходи Public Relations
передбачають рішення задач підтримки та розвитку ініціативи власних
співробітників (відношення в середині банку), сприяння створенню нових
можливостей для молоді (освіта та підвищення кваліфікації), підтримку
малозабезпечених прошарків населення (благодійність та спонсорство) та
мистецьких акцій (меценатство) та інше.

Маркетингова система інформації

Для проведення аналітичної роботи банки створюють певну систему
маркетингової інформації: аналітичний апарат, методичні розробки,
призначені для збору, оцінки та поширення конкретної і достовірної
інформації. Для роботи з розширення ринку збуту створюється банк даних
маркетингової інформації. Стратегія визначається на основі системи
прогнозів та планів довгострокового розвитку (для банків від 18 місяців
до 5-10 років), політика — середньостроковими планами (1-5 років), а
тактика — короткостроковими (до 1 року), оперативними, гнучкими планами
(програмами). При цьому розробляється декілька їх варіантів.

Основні риси інформації такі:

вона не зникає після використання, а часто збагачується;

вона одночасно передається користувачу і залишається в банку даних;

вона неподільна, тому що її змістове навантаження реальне тільки при
наявності і передачі повного набору даних;

вона накопичується незалежно від частоти її використання, і при цьому
автоматично підвищується її якість.

Джерелами даних, якими цікавиться банк, можуть бути публікації в ЗМІ,
галузева література, рекламні проспекти, відкриті річні звіти банків,
прямі контакти з клієнтами, особисті знайомства, купівля інформації.

Дослідження ринку дозволяє визначити оптовий та роздрібний ринок, на
якому працює банк, і перспективи його розвитку; з’ясувати стан
конкуренції на ринку та її вплив на стратегію банку; прогнозувати
загальні тенденції розвитку цільового ринку банківських послуг.

РОЗДІЛ ІІ

Загальна характеристика аналізуючого підприємства

Об’єктом науково – дослідної роботи є ТОВ Комерційний банк
«Володимирський».

ТОВ КБ «Володимирський» створений у вигляді товариства з обмеженою
відповідальністю та зареєстрований Національним банком України
13.12.2001 року за № 279.

Склад учасників ТОВ Комерційний банк „Володимирський» станом на
01.01.2006 року

№ п/п Учасники Доля у статутному капіталі, % Галузь економіки

1. ТОВ «БІОГАРД-К» 8,80 Оптова торгівля

2. ООО «ІВІС-АВТО» 9,73 Оптова торгівля

3. Редакція газети «Агро-Україна» у формі ГОВ 8,70 Видавнича справа

4. ТОВ «МЦИРГ 8.63 Громадське харчування

5. ТОВ «ГРАНІТ-96″ 8,65 Оптова торгівля

6. ТОВ » СТАВРОН-МОДА» 6,92 Виготовлення одягу

7. МП ТОВ «Фірма «Торгівельний дім «Південний-схід» 6,90 Оптова торгівля

8. ТОВ «СТРОИІНДУСТРІЯ» 7,05 Виготовлення будматеріалів

9. ТОВ «Аверс» 6.97 Оптова торгівля

10. ТОВ «ЕЛІТА и Ко» 6,95 Агенція нерухомості

11. МСП в формі ТОВ «Фірма «Варіант» 7,00 Роздрібна торгівля

12. ЗАТ Фінансова група „Страхові традиції»» 8,37 Страхова діяльність

13. ТОВ «Горобина» 5,33 Виготовлення лікеро-горілчаної
продукції

РАЗОМ 100

Банк проводить свою діяльність в нормативно-правовому полі України
відповідно до Статуту банку і діє задля його засновників та клієнтів.

Банк «Володимирський» діє як універсальна банківська установа на
фінансових ринках України та має необхідні ліценції й дозволи для
проведення банківських операцій на внутрішньому та міжнародному
фінансових ринках:

Ліцензію Національного банку України №199 від 29.01.2002 р. та Дозвіл №
199-3 і Додаток до Дозволу № 199-3 від 29.01.2002 р. на здійснення
банківських операцій;

Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АБ
№ 218380 від 30.05.2005 р. на право здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів: діяльності з випуску та обігу цінних паперів,
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Згідно з Ліцензією Національного банку України № 199 від 29.01.2002 р.,
Дозволом № 199-3 і Додатком до Дозволу № 199-3 Банк здійснює наступні
банківські операції:

приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів,
у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за
допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на
власний ризик;

надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх
осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за
поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання
таких вимог та прийом платежів (факторинг);

лізинг;

послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для
зберігання цінностей та документів;

випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших
оборотних платіжних інструментів;

випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з
використанням цих карток;

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських
операцій;

емісію власних цінних паперів;

організацію купівлі та продаж цінних паперів за дорученням клієнтів;

здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого
імені (включаючи андеррайтинг);

операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф’ючерсами та опціонами;

здійснення інвестицій в статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження)
державної та іншої грошової лотереї;

17) операції з валютними цінностями:

неторговельні операції з валютними цінностями;

ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній
валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів)
в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій
одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках
України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в
іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.

18) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

Мережа Банку складається з 18 площадок: Головного банку, балансової
філії в м. Суми та 16 відділень, розташованих в м. Суми та районних
центрах Сумської області.

ТОВ КБ «Володимирський» є членом:

Національної системи електронних міжбанківських переказів;

Асоціації українських банків;

Асоціації «Український Кредитно-Банківський союз»;

Української фондової біржі;

Української міжбанківської валютної біржі;

Клірингового депозитарію ВАТ „Міжрегіональний фондовий союз»;

Депозитарію Національного Банку України;

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

Міжнародної міжбанківської інформаційної системи Reuters’ 2000;

Міжнародної міжбанківської фінансової системи телекомунікацій
S.W.I.F.T.;

Сумської торгово-промислової палати.

Банк є партнером компанії Western Union.

Протягом 4 років своєї діяльності банк дотримувався вимог чинного
законодавства та нормативно-правових актів Національного банку
України.

Головною стратегічною метою Банку є його розвиток як стабільного
фінансового інституту, здатного зайняти лідируючі позиції серед
банківських установ Сумської області. Банк прагне вийти на український
національний банківський ринок як універсальний банк, що надає повний
спектр послуг, і забезпечити досягнення максимальних параметрів ринкової
капіталізації шляхом проведення комплексу управлінських, кадрових,
технологічних і технічних перетворень.

Місією Банку є максимізація ринкової вартості банку за допомогою
розвитку довгострокових партнерських відносин з різними клієнтськими
групами через задоволення їхніх потреб у різноманітних фінансових
послугах з урахуванням найвищих стандартів якості.

Відповідно до Статуту органами управління ТОВ КБ «Володимирський» є:

Загальні збори учасників;

Спостережна рада;

Правління;

Ревізійна комісія;

Внутрішній аудит.

Загальні збори учасників є вищим органом управління Банку, основним
питанням якого є визначення основних напрямків діяльності установи та
затвердження його планів та звітів про виконання.

Спостережна рада представляє інтереси учасників Банку в період між
скликанням Загальних зборів учасників, здійснює наглядові та контролюючі
функції щодо діяльності Правління Банку.

Правління є виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточною
діяльністю, формування фондів, необхідних для статутної діяльності
Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з
принципами та порядком, встановленими Статутом, рішенням Зборів
учасників і Спостережної ради. Правління діє від імені Банку на підставі
Положення, затвердженого Спостережною радою. Правління підзвітне
Загальним зборам учасників і Спостережній раді Банку та забезпечує
виконання їх рішень.

Роботою Правління керує Голова Правління Банку, який здійснює
керівництво діяльністю Банку, несе відповідальність за виконання
покладених на Правління задач. Голова Правління та його члени є особи,
які знаходяться з банком у трудових відносинах.

Ревізійна комісія створена для контролю за фінансово-господарською
діяльністю Банку, а також для забезпечення дотримання ним чинного
законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку
України.

Внутрішній аудит здійснює контроль за дотриманням структурними
підрозділами Банку вимог чинного законодавства України,
нормативно-правових актів Національного банку України, Державної комісії
з цінних паперів і фондового ринку, а також внутрішньобанківських
інструкцій.

Банк застосовує облікову політику, яка базується на міжнародних
стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), вимогах національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, чинному законодавстві та
нормативно-правових актах, що визначають правила бухгалтерського обліку
та звітності у комерційних банках України.

Капітал.

Капіталізація Банку — одна з головних умов забезпечення його
стабільності і динамічного розвитку, основа для реалізації можливостей і
потенціалу банку. У 2005 році на Загальних зборах учасників було
прийнято рішення про направлення чистого прибутку в сумі 2042,3 тис.грн.
за 2004 рік до резервного фонду Банку. Фінансовий результат за 2005 рік
склав 675,0 тис.грн. Крім того, в минулому році Банк здійснив
капіталізацію шляхом залучення коштів на умовах субординованого боргу.
Так, у грудні 2005 року був укладений депозитний договір про залучення
строкового депозиту на умовах субординованого боргу в сумі 12 450,0
тис.грн. на строк до 2016 року від компанії — резидента України.

Оцінка ринкового потенціалу ТОВ КБ «Володимирський»

(Основні економічні характеристики)

Рядок Найменування статті 2005 рік 2004 рік

АКТИВИ

1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти папку 5846
10181

2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, і цінні папери, емітовані НБУ 0 0

3 Кошти в інших банках 48392 21039

4 Цінні папери в торговому портфелі банку 13670 0

5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 0 1530

6 Кредити та заборгованість клієнтів 50647 61041

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0

8 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 0 0

9 Основні засоби та нематеріальні активи 20964 10301

10 Нараховані доходи до отримання 835 955

11 Відстрочений податковий актив 5 12

12 Інші активи 8451 1435

13 Усього активів 148810 106494

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 0 0

14 Кошти банків: 22293 15265

14.1 У тому числі кредити, які отримані від НБУ 0 2000

15 Кошти клієнтів 56798 42618

16 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 0 0

17 Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0

18 Нараховані витрати до сплати 1116 526

19 Відстрочені податкові зобов’язання 0 0

20 Інші зобов’язання 17602 8223

21 Усього зобов’язань 97809 66632

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

22 Статутний капітал 35860 35860

23 Капіталізовані дивіденди 0 0

24 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0

25 Емісійні різниці 0 0

26 Резерви та Інші фонди банку 4002 1960

27 Резерви переоцінки, у тому числі: 10464 0

27.1 Резерви переоцінки необоротних активів 10464 0

27.2 Резерви переоцінки цінних паперів 0 0

28 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 0 0

29 Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження 675 2042

ЗО Усього власного капіталу 51001 39862

31 Усього пасивів 148810 106494

Станом на 01.01.2006 року на балансі банку обліковується 17 500,0
тис.грн. субординованого боргу. Всі кошти, залучені на умовах
субординованого боргу, в повному обсязі зараховуються до регулятивного
капіталу.

20 000

Протягом 2005 року регулятивний капітал Банку зріс на 10 079,0 тис.грн.
і станом на 01.01.2006 року складає 58 036,7 тис.грн. або 9 718,7
тис.євро.

60 000

50 000

40 000

30 000

Динаміка регулятивного капіталу, тис.грн.

01.01.2004 01.01.2005
01.01.2006

Розмір регулятивного капіталу відповідає вимогам Національного банку
України. При цьому норматив адекватності регулятивного капіталу
становить 50,42 % при нормі не менше 10 %, норматив адекватності
основного капіталу 28,77 % при нормі не менше 4 %. За рівнем достатності
капіталу Банк відноситься до групи добре капіталізованих, тобто капітал
цілком достатній для компенсації ризиків, на які наражається установа
під час своєї діяльності.

Банк здійснює діяльність на території Сумської області. Обсяг
регулятивного капіталу дозволяє відкривати філії/відділення та
здійснювати діяльність на території всієї України.

З огляду на вимоги діючого законодавства щодо розміру регулятивного
капіталу й адекватності капіталу, а також для розширення можливостей
проведення активних операцій і обслуговування великих клієнтів,
подальшого розвитку регіональної мережі та виходу на національний ринок
однією з основних складових стратегічного плану розвитку Банку є
нарощування статутного і регулятивного капіталу.

Ресурсна політика Банку

У минулому році Банком проводилась виважена політика щодо рівномірного
зростання як власних (в 1,28 рази), так і залучених коштів (в 1,47
рази).

Станом на 01.01.2006 року балансовий капітал банку становить 51 000,9
тис.грн. У порівнянні з 01.01.2005 року балансовий капітал зріс на 11
138,7 тис.грн., в т.ч. за рахунок збільшення загальних фондів та
резервів та за рахунок прибутку, отриманого банком в 2005 році.

Чисті зобов’язання банку в порівнянні з початком року зросли в 1,47 рази
або на 31 177,5 тис.грн. і станом на 01.01.2006 року складають 97 809,6
тис.грн. Зобов’язання в структурі загальних пасивів складають 65,7 %.

При проведенні політики по залученню коштів Банк з метою створення
стабільної ресурсної бази та зниження власних процентних ризиків виділяв
наступні пріоритети:

диверсифікація ресурсної бази;

подовження термінів залучення коштів;

зниження загальної вартості ресурсів;

Динаміка чистих зобов’язань, тис.грн.

оптимізація структури залучення ресурсів по параметрах
«ціна-термін-ризик переоцінки або дострокового розірвання»;

збереження пріоритетних цінових умов по вкладах для найменш соціально
захищених прошарків населення;

збільшення частки на ринку обслуговування малого і середнього бізнесу та
зміцнення позицій на ринку корпоративних клієнтів, формування у клієнтів
почуття довгострокових переваг у використанні послуг Банку;

посилення позицій на ринку залучення заощаджень населення, стимулювання
ощадної та інвестиційної активності населення шляхом надання вкладникам
Банку можливості вибору ефективних форм заощаджень, що з однієї сторони
враховує вимоги Банку щодо ліквідності, прибутковості та надійності, а з
іншого боку — забезпечує приріст і накопичення вкладених населенням
коштів.

Діяльність банку щодо нарощування ресурсної бази проводилась відповідно
до вимог Національного банку України з дотриманням встановлених
економічних нормативів.

Структура зобов’язань на 01.01.2006

Значний ресурсний потенціал дозволяє Банку підтримувати залишки па
кореспондентському рахунку в Національному банку України на рівні,
достатньому для стабільного і своєчасного виконання своїх зобов’язань
перед клієнтами, оперативного здійснення клієнтських платежів, а також
стабільно нарощувати обсяги активних операцій та отримувати за
результатами діяльності прибуток.

Оцінка макросередовища функціонування підприємства

Проведемо зовнішній аналіз — процес оцінки зовнішніх факторів, які
об’єктивно впливають на середовище функціонування підприємства і не
пов’язані безпосередньо з його діяльністю.

Аналіз проведемо в табличній формі.(табл. 4).

Значення впливу кожного фактору макросередовища на діяльність
підприємства визначається за шкалою Ф . Хедоурі, причому (-5О;-5) —
інтервал великої загрози для здійснення успішної діяльності
підприємства, (-5;5) -нейтральний вплив, (5;5О) — позитивний вплив
фактору.

Таблиця 4. Оцінка макросередовища діяльності підприємства

Фактори зовнішнього

макросередовища Коефіцієнт, що

враховує важливість

впливу фактору Значення пливу

кожного фактору Оцінка

впливу

фактора

1.Економічний . + 1 -20 -20

2.Політичний . +2 + 10 +20

3. Ринковий . + 1 +30 +30

4. Конкурентний . + 1 — 30 -30

5. Соціальний . + 1 + 10 + 10

Вплив кожного фактору визначається шляхом множення коефіцієнта
важливості впливу фактору на значення впливу фактору на діяльність
підприємства.

Теперішнє скрутне економічне становище в Україні має негативний вплив на
діяльність підприємства, а саме надмірно високі податки та збори,
відсотки за кредит. Політичний фактор впливає у незначній кількості
позитивно , так як держава проводить антидемпінгову цінову політику, тим
самим підтримуючи вітчизняного виробника.

Як видно з таблиці 4 найбільш негативний вплив мають конкурентний
фактори. Конкуренція на ринку України є досить гострою, і щоб завоювати
споживача треба прикласти не мало зусиль.

При важливості фактору (+1 ) оцінка впливу його на діяльність
підприємства найбільш значна (+30).

Маркетингове мікросередовище діяльності підприємства

Маркетингове мікросередовище — це частина зовнішнього середовища, в
якому підприємство безпосередньо функціонує у процесі своєї діяльності
та може на нього впливати.

? Споживачі.

Місце розташування ринків, на яких підприємство формує свою пропозицію.

Основними клієнтами є фізичні особи, приватні підприємці, представники
малого і середнього бізнесу, великі корпоративні клієнти.

Загалом, слід зазначити, що на сучасному етапі попит на банківські
послуги значно зріс у порівнянні з попередніми роками. Це пояснюється
перш за все збільшенням доходів громадян та збільшенням довіри до
банків, а також прагненням більшості з них «жити у кредит».

Дивлячись на ситуацію, яка склалася в Україні і конкретно в Сумській
області, то можна зазначити, що конкуренція на данному ринку є гостра.
Щоб покращити ситуацію на аналізуючому нами підприємстві, необхідно
спрямувати свою діяльність в цьому напрямку,а саме залучити якомога
більше клієнтів.

Розглянемо основні показники банківської діяльності конкурентів які
наближені до позиції ТОВ КБ «Володимирський» у загальному списку.

За станом на 1.10.2005 р. серед 163 діючих банків ТОВ КБ
«Володимирський» займає 117 місце. Якщо враховувати що банк має
відділення і здійснює свою діяльність тільки на теріторії Сумської
області, то це дуже високий показник. Рєйтинг “сусідніх” банків навєдено
у таблиці 1.1 і 1.2

Табл. 1.1

Рейтинг упорядочен

по размеру балансового

капитана банков

Название банка

113 ПРИЧОРНОМОР’Я 42.3 32.0 16 6 163.3 3.1 151.1 1.0 15.1 3.2

114 ІНТЕРК0НТИНЕНТБАНК 41 9 75 7 1.0 254.2 19.9 224 4 2.3 25 5 7.5

115 ІНТЕРБАНК 418 30.0 25.0 110.3 23 0 69 4 4.0 33.6 37.7

116 МУНІЦИПАЛЬНИИ 40.6 35.0 25 3 92 9 9.2 83.7 1.3 8.9 14 0

117 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 40.4 35 9 31.3 88.3 7.5 59.4 1.7 94 10 3

118 КАМБІО 40.2 39 0 15 9 209.2 47.0 129 7 0.4 00 11.1

119 ПОЛІКОМБАНК 39 9 22.4 12.4 126.9 8.6 117.3 2.2 2.6 12.5

120 БАЗИС 39 3 24.7 53.5 302.4 39 2 255 2 0.3 12.2 50.9

121 ТК КРЕДИТ 39.2 31.8 15 6 111.8 2.9 90.8 0.9 21.6 2.0

Табл. 1.2

П А С С И В
Ы ИТОГИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С Р Е Д С Т В А Ф И З. Л И Ц

Привл. Межбанк. Сред-ва До востре- Срочные
Средства юр. Доходы Расходы Фин.

средства кредиты физю лиц бования
лиц
рез-тат

Название банка

113 ПРИЧОРНОМОР’Я 141.0 10.7 67.2 1.0 66 381 32 3 28.6 3.7

114 ІНТЕРКОНТИНЕНТБАНК 212.9 6.2 129.3 2.4 126 9 65.0 52.6 89.9 -37..3

115 ІНТЕРБАНК 182 7 28.0 92.7 07 919 55.3 24.3 22 .5 1..8

116 МУНІЦИПАЛЬНИИ 90.8 0.0 65.1 23 62 8 22.8 15.0 20.1 -5.2

117 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 85.5 25.3 30. 4 3.9 26.4 8.8 14.4 13. 8 0.6

‘Я КАМБІО 196.2 32.3 36.4 1.5 35.0 86 3 26 7 25..5 1.1

119 ПОЛІКОМБАНК 105.6 11.0 65.1 5.3 59.7 28 3 16.5 16.3 0.2

120 БАЗИС 387.2 0.0 177.0 24.9 152 1 155 8 49.2 46.0 33

121 ТК КРЕДИТ 108.9 26.6 11.2 0.2 11.0 67.3 9.6 93 0.3

*- усі цифри у таблицях приведені у млн.грн.

Політика розміщення коштів Банку

При проведенні політики щодо розміщення коштів ТОВ КБ „Володимирський»
дотримується чинного законодавства України, вимог Національного банку
України, внутрішніх нормативних документів банку, а також поєднує, з
одного боку, інтереси вкладників та учасників банку, та, з другого,
забезпечує потреби клієнтів в різноманітних банківських послугах щодо
надання кредитів,

У минулому році головними завданнями, що ставив перед собою Банк в сфері
розміщення ресурсів, були:

ріст обсягів кредитування реального сектора економіки, як у
національній, так і іноземній валюті;

підвищення якості і прибутковості кредитного портфеля на основі
мінімізації і диверсифікованості кредитних ризиків;

розвиток продуктового ряду кредитних послуг, у т.ч. в іноземній валюті;

удосконалення методологічних основ для розширення обсягів активних
операцій;

нарощування обсягів кредитування фізичних осіб, у т.ч.
довгострокового кредитування на придбання житла, автомобілів і
т.д.;

оптимізація структури кредитного портфеля і портфеля цінних
паперів з метоюпідвищення прибутковості, ліквідності і зниження валютних
і ринкових ризиків;

активне використання операцій з позабалансовими
інструментами (гарантії, авалювання векселів, акредитиви тощо).

Чисті активи Банку за мінусом сформованих страхових резервів станом на
01.01.2006 року складають 148 810,4 тис.грн., що на 42 316,2 тис.грн.
більше в порівнянні з початком року.

Динаміка чистих активів, тис.грн.

У рамках стратегії управління ризиками при формуванні активів Банк
підтримує достатній рівень ліквідності, дотримується збалансованості
структури активів і пасивів по термінах, валютах та прагне до
забезпечення необхідного рівня диверсифікованості по регіонах, секторах
економіки і клієнтах. Розвиток активних операцій Банк здійснює з
урахуванням оцінки ефективності різних сегментів ринку, планових
показників і обмежень.

Політика щодо іммобілізації коштів в основні засоби та нематеріальні
активи є виваженою та направлена на створення сучасної
матеріально-технічної бази, яка буде сприяти розвитку Банку як
універсальної банківської установи.

Для захисту коштів клієнтів та інвесторів, Банк дотримувався стратегії
поступового викупу банківських приміщень у власність. З метою визначення
реальної вартості власних виробничих приміщень в 2005 році здійснено
переоцінку основних засобів.

До активних операцій Банк підходить виважено з урахуванням всіх
притаманних ризиків, значна увага приділялась диверсифікації вкладень.

Структура активів станом на 01.01.06

У структурі активів високоліквідні активи займають 28,8 %, що становить
42 814,0 млн.грн., проти 19,2 %, або 21 462,9 тис.грн. на початок року.
Зобов’язання, що обліковувались на поточних рахунках, покривались
високоліквідними активами на 185,4 % проти 98,3% на 01.01.2005 року.
Рівень ліквідності Банку забезпечує своєчасне виконання зобов’язань
перед кредиторами та вкладниками.

Кредитно-інвестиційний портфель Банку за станом на 01.01.2006 року
складає 79 818,7 тис.грн. або 51,0 % чистих активів Банку, зменшених на
суму резервів.

Динаміка кредитно-інвестиційного портфеля, тис.грн.

З початку року кредитно-інвестиційний портфель Банку зріс на 2 321,2
тис.грн., в т.ч. за рахунок міжбанківських кредитів на 1 693,5 тис.грн.,
кредитів фізичних осіб на 7 465,0 тис.грн., портфелю цінних паперів на
продаж на 9 854,7 тис.грн. Обсяги кредитування юридичних осіб зменшились
на 16 692,0 тис.грн.

Протягом 2005 року Банк здійснював кредитування всіх основних
клієнтських груп — корпоративних клієнтів, населення, банків, страхових
компаній.

При проведенні активних операцій Банк проводив процентну політику, що
базується на економічній ефективності операцій і підтримці необхідного
рівня процентної маржі з врахуванням ринкової кон’юнктури та притаманних
ризиків.

Відповідно до висновків комплексної перевірки Національного банку
України, що була проведена на початку 2005 року, визнано, що «якість
активів задовільна і не становить загрози фінансовому стану банку».

Питома вага негативно класифікованих активів (з урахуванням
позабалансових зобов’язань) протягом року не перевищувала 5 %.

Обслуговування корпоративних клієнтів

Однією з найголовніших стратегічних задач, які ставив перед собою Банк
«Володимирський» на 2005 рік, був розвиток клієнтської політики та
удосконалення системи персонального обслуговування корпоративних
клієнтів. Крім того, Банк значну увагу приділяв співробітництву з
підприємствами малого І середнього бізнесу.

Банку протягом минулого року вдалось сформувати і тиражувати стандартні
портфелі банківських послуг, що можуть надаватися в будь-яких регіонах,
для приватних підприємців, представників малого і середнього бізнесу,
великих корпоративних клієнтів. Обслуговування юридичних осіб
здійснюється на основі гнучких сучасних технологій, які максимально
адаптовані до вимог клієнта.

Нашими конкурентними перевагами є гнучка тарифна і процентна політики,
їх мобільність, достатньо різноманітний продуктовий ряд та його
адаптація до регіональних особливостей.

Результатом проведення цілеспрямованої клієнтської політики стало
зростання клієнтської бази Банку.

Станом на 01.01.2006 року кількість контрагентів — юридичних осіб
становить 1343, що на 280 більше, ніж на початок року.

Протягом минулого року клієнтська база розширилась географічно. Нашими
клієнтами стали провідні будівельні, страхові та консалтингові компанії
Києва та Харкова.

Широкий вибір програм розміщення тимчасово вільних коштів, які були
розроблені та впроваджені в минулому році банком «Володимирський»,
забезпечив збільшення строкових депозитів юридичних осіб протягом
звітного року з 2 782,0 тис.грн. до 11 849,5 тис.грн.

Банк «Володимирський» пропонує різноманітні сучасні банківські продукти,
які задовольняють вимоги клієнтів щодо строків, рівня доходності,
можливості поповнення чи використання депозитних коштів. Банк
використовує індивідуальний підхід до кожного клієнта з урахуванням
специфіки його діяльності та грошових потоків.

Динаміка строкових коштів СГД, тис.грн.

Банк «Володимирський» в минулому році залишався єдиною банківською
установою, яка має юридичну адресу в Сумській області. Тому банк
традиційно був націлений на виконання місцевих бюджетних програм і
сприяв тому, щоб кошти краю працювали задля його розвитку.

Висока репутація та виважена відсоткова політика дозволила банку
«Володимирський» залишитися оператором по обслуговуванню тимчасово
вільних коштів міської громади.

За користування бюджетними коштами банк «Володимирський» в 2005 році до
бюджету міста додатково перерахував 227,7 тис.грн., проти 82,5 тис.грн.
у 2004 році.

Динаміка середньоденних залишків коштів на строковому

рахунку бюджету, тис.грн.

Кошти юридичних осіб на рахунках до запитання є найбільш динамічним
джерелом поповнення ресурсної бази Банку, яке якнайбільш віддзеркалює
ефективність клієнтської політики.

Обсяги залучених коштів до запитання дозволяють підтримувати на
оптимальному рівні структуру ресурсної бази та сприяють зниженню
процентного ризику.

Значна увага в минулому році традиційно приділялась представникам малого
та середнього бізнесу, приватним підприємцям.

Були проведені акції та запропоновані пільгові тарифи для підприємців.
Результатом стало відкриття понад 200 нових рахунків приватним
підприємцям та збільшення обсягів коштів на рахунках до запитання.

Розвиток довгострокових партнерських взаємин із клієнтами і
комплексність у наданні послуг сприяв формуванню стабільної та
прогнозованої ресурсної бази.

Традиційною послугою для юридичних осіб в минулому році залишалось
кредитування. Обсяг кредитів, виданих юридичним особам, станом на
01.01.2006 року склав 26,6 % чистих активів.

За рахунок підвищення гнучкості умов кредитування, розширення
продуктового ряду, обліку індивідуальних потреб клієнтів Банк значно
підвищив конкурентноздатність кредитних послуг та забезпечив доступність
кредитів для максимального кола платоспроможних клієнтів.

Протягом минулого року Банк здійснював кредитування корпоративних
клієнтів, державних та комунальних підприємств області, підприємств
харчової та переробної промисловості, сільськогосподарських підприємств,
підприємств оптової та роздрібної торгівлі.

Серед найбільш привабливих форм кредитування були овердрафт та
мультивалютні кредитні лінії.

З огляду на підвищення ділової активності населення в сфері малого
бізнесу, значна увага в 2006 році буде приділятися розширенню операцій
по кредитуванню приватних підприємців.

Ще одним з важливих та перспективних напрямків діяльності Банку
залишається надання гарантій.

Обсяг наданих гарантій за 2003-2005 рр.

2003 2004 2005

сума, тис.грн. кіл-ть, шт. сума, тис.грн. КІЛ-ТЬ,

шт. сума, тис.грн. кіл-ть,

1111.

надані гарантії 67.0 4 9 414,6 11 2 038,3 20

У 2005 році попитом у клієнтів нашого Банку користувався такий вид
банківських послуг як тендерна гарантія. Банк «Володимирський» як
юридична особа має можливість оперативно вирішувати питання про надання
зазначеної послуги.

Сформований Банком кредитний портфель як у розрізі позичальників, так і
у галузевому розрізі диверсифікований задовільно. Кредитні концентрації
не несуть значного ризику для фінансового стану банку.

У минулому році Банк традиційно успішно працював на ринку цінних
паперів.

(тис.грн.)

2003 2004 2005

Укладено та виконано договорів купівлі-продажу цінних паперів 1 744,0 33
673,0 65 833,0

Надано комісійних послуг клієнтам з купівлі-продажу цінних паперів 517,0
7 663,0 9 903,0

Враховано векселів 1 500,0 22 337,0 2 699,0

Авальвано векселів загальною номінальною вартістю 14 510,0 29 147,2 44
788,0

ТОВ КБ „Володимирський» здійснює професійну депозитарну діяльність
зберігача цінних паперів на підставі ліцензії, виданої Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зберігач цінних паперів ТОВ КБ „Володимирський» відкриває клієнтам
рахунки у цінних паперах та обслуговує обіг державних та корпоративних
цінних паперів.

Банк пропонує юридичним та фізичним особам (резидентам і нерезидентам),
власникам цінних паперів, наступний спектр послуг за найвигіднішими
тарифами:

* відкриття та ведення рахунків у цінних паперах ;

* зберігання цінних паперів;

* обслуговування обігу цінних паперів на рахунках депонентів (зокрема
-реєстрація переходу прав власності та ін.);

* знерухомлення документарних цінних паперів та переведення
знерухомлених цінних паперів у документарну форму;

* обслуговування операцій емітента з випущеними ним цінним
паперами;

* надання інформаційпо-консультаційних послуг з питань обігу цінних
паперів у Національній депозитарній системі України.

Як регіональний банк ТОВ КБ „Володимирський» забезпечує персональний
підхід до кожного клієнта, здійснює всі операції по рахунках у цінних
паперах в мінімальний термін, надає об’єктивну інформацію і допомогу у
вирішенні питань, які стосуються обігу цінних паперів, перереєстрації і
обліку прав власності на цінні папери.

Динаміка портфеля цінних паперів, тис.грн.

Обслуговування фізичних осіб

Для ТОВ КБ «Володимирський» 2005 рік став успішним щодо розвитку
роздрібного бізнесу.

Кількість фізичних осіб-клієнтів банку зросла в 2005 році на 5 116
контрагентів і станом на 01.01.2006 року сягнула позначки 12 712 осіб.
Населення довірило банку понад 36,6 млн.грн. своїх заощаджень, що
свідчить про високий рівень довіри.

Політика Банку в області залучення коштів населення спрямована на
зміцнення позицій на ринку вкладів фізичних осіб. Банк постійно пропонує
нові продукти для фізичних осіб, розроблені на основі оцінки
макроекономічних параметрів, моніторингу регіональних ринків депозитних
послуг, рівня попиту на визначені умови по вкладам. Запропоновані Банком
продукти враховують потреби всіх соціальних і вікових груп громадян,
розраховані як на малозабезпечені прошарки населення, так і на людей із
середнім і високим рівнем доходів.

Поряд з тиражуванням стандартних конкурентноздатних банківських послуг,
орієнтованих на широкі маси населення, пропонується індивідуальне
обслуговування і вкладні послуги для VI? — клієнтів.

Процентна політика по строковим депозитам фізичних осіб спрямована на
пропозицію процентних ставок, що враховують ринкові умови, вартість
ресурсів Банку. вимоги НБУ.

Динаміка строкових коштів фізичних осіб, тис.грн.

Маючи збалансовану структуру балансу, у період кризи на депозитному
ринку наприкінці 2004 року та значного відтоку ресурсів Банк без
допомоги інших фінансових установ забезпечив необхідний рівень
ліквідності та своєчасне виконання своїх зобов’язань перед вкладниками,
а в І кварталі 2005 року повністю відновив рівень депозитного портфелю.

У частині залучення онкольних коштів населення основні зусилля банка
були спрямовані на залучення коштів пенсіонерів.

Пенсійний фонд України знову визначив банк „Володимирський»
уповноваженим банком з виплати пенсій та соціальних допомог. Згідно з
рішенням конкурсної комісії тристоронній договір на здійснення цих
послуг між банком, Пенсійним фондом України та Міністерством праці та
соціального захисту продовжується терміном до 01.01.2007 року.

Банк „Володимирський» обслуговує пенсіонерів з 2004 року. Усі належні до
виплати суми, що перераховуються банку Пенсійним фондом України
зараховуються на рахунки одержувачів у той же банківський день. З
поточного рахунку пенсіонери можуть одержувати пенсію в будь-який
зручний для них час у найближчому для них відділенні банку. При цьому на
залишок коштів нараховується 11% річних. Крім того, в банку
„Володимирський» затверджена Пенсійна програма, в рамках якої
передбачено безкоштовне відкриття та обслуговування поточних пенсійних
рахунків, підвищені процентні ставки по депозитах, знижені процентні
ставки по споживчих кредитах.

Станом на 01.01.2006 року в банку відкрито 2 484 рахунків для виплат
пенсій та соціальних виплат, що на 1 669 рахунків більше, ніж на початок
року.

Динаміка залишків коштів на рахунках фізичних осіб, тис.грн.

Також, банк «Володимирський» одержав статус уповноваженого банку з
виплати заробітної плати співробітникам бюджетних організацій і
соціальної допомоги.

12 грудня 2005 року у Міністерстві фінансів відбувся конкурсний відбір з
визначення уповноважених банків, через які мають здійснюватись ці
виплати, за результатами якого банк визначено переможцем конкурсу
(протокол №4 від 12.12.05). Основними критеріями у виборі банків були:
аудиторський висновок про діяльність банку, висновок НБУ про ліквідність
банку, пільгові умови обслуговування.

Зростання платоспроможності населення та попиту на кредитні послуги
обумовило нарощування обсягів кредитування фізичних осіб, що відповідає
діючій концепції розвитку банку «Володимирський».

Обсяги кредитів, наданих фізичним особам, зросли в 2005 році майже в 3
рази і станом на 01.01.2006 року становили 11 549,0 тис.грн.

Динаміка кредитного портфеля фізичних осіб, тис.грн.

Протягом 2005 року нашими партнерами по споживчому кредитуванню
населення стали найбільші автосалони, оператори побутової техніки,
меблів тощо м. Сум та Сумської області.

Банк «Володимирський» пропонує різноманітний вибір кредитних послуг,
серед яких кредитування на поточні потреби, на придбання автомобілів, на
навчання, на придбання різноманітних товарів та послуг. При цьому,
враховуючи тенденції в сегменті споживчого кредитування, Банк в минулому
році значно збільшив терміни надання кредитів.

Банк пропонує клієнтам-фізичним особам повний спектр розрахункових
операцій в національній та іноземній валюті: відкриття та обслуговування
поточних рахунків, безготівкові розрахунки, грошові перекази, касове
обслуговування, прийом всіх видів платежів, а також повний перелік
валюто-обмінних операцій, надання в користування індивідуальних сейфів,
тощо.

У минулому році банк «Володимирський» як партнер банку «Фінанси та
кредит» став учасником системи грошових переказів «Аверс», яка діє на
території України.

Фінансовий результат

За результатами 2005 року банк отримав прибуток у сумі 675,6 тис. гри.
Загальний дохід банку за 2005 рік становив 16834,4 тис.грн. Загальні
витрати за 2005 рік становили 16 158,8 тис.грн. Банком перераховано до
бюджету податок на прибуток в сумі 165,3 тис.грн., що становить 1 % від
суми нарахованих доходів та відповідає рекомендованому Національним
банком України значенню.

Банк розбудував внутрішню систему управління процентною політикою так,
щоб бути чутливим до зміни процентних ставок на ринках та підтримувати
на належному рівні чистий спред та маржу. Працює система планування,
система маркетингового дослідження фінансово-банківського ринку,
регулярно здійснюються оцінка економічного та політичного впливів щодо
зміни курсів валют та вартості ресурсів, а також їх вплив на фінансовий
стан банку.

Банк щомісячно аналізує динаміку процентної маржі та спреда, розробляючи
стратегію по формуванню процентної політики.

За результатами роботи в 2005 році чиста процентна маржа по ТОВ КБ
«Володимирський» склала 7,3 % при цьому значення показника по
порівняльній 4-й групі банків становить 5,24 %. Чистий спред склав 6,9
%, що також перевищує середнє значення по порівняльній групі банків
(5,29 %).

Щодо показників ефективності діяльності, слід відмітити, що значення
показника рентабельності активів становить 0,64 %, що не відповідає
запланованому банком значенню, але перевищує середнє значення по
порівняльній групі банків (0,43

%).

У результаті діяльності, за весь час, з 01.01.2005 року по 31.12.2005
року, Банком були отримані процентні, комісійні, торгівельний та інші
банківські доходи.

Процентні доходи були отримані по операціях за коштами, розміщеними в
інших банках, за наданими кредитами суб’єктам господарської діяльності,
за кредитами, наданими фізичним особам, за цінними паперами. Чистий
процентний дохід склав 7 720 тис. грн.

Комісійні доходи отримані Банком за операціями з клієнтами, а саме через
надання широкого спектру послуг по розрахунково-касовому обслуговуванню,
кредитному обслуговуванню, по позабалансовим операціям. Чистий
комісійний дохід склав 4 057 тис. грн.

Торгівельний дохід склав 717 тис. грн.

Відповідно до Закону України „Про банки та банківську діяльність», з
метою захисту інтересів клієнтів та забезпечення фінансової надійності
банку, здійснюється формування резервів. Банк формує резерви для
покриття можливих збитків, що можуть бути завдані в результаті його
діяльності. Банк формує резерви під стандартну та нестандартну
заборгованість у повному обсязі щомісячно за рахунок відрахувань, що
відображаються за групою рахунків №770 „Відрахування в резерви».

Інформаційні системи та технології

Банк значну увагу приділяє постійному впровадженню сучасних банківських
технологій. Основними цілями інформаційних технологій Банку є створення
технічних і програмних умов для реалізації бізнес-стратегії Банку,
забезпечення його конкурентноздатності, послідовне зниження операційних
ризиків і витрат, створення технологічної платформи для впровадження
систем фінансового аналізу й планування та прагнення до оптимізації
витрат на інформатизацію при підтримці необхідного технологічного рівня.

Велика увага приділена надійності систем збереження даних та підвищення
продуктивності інформаційних систем. Протягом року здійснено оновлення
серверного парку Банку.

У 2005 році Банк продовжив роботу з розбудови корпоративної
інформаційної мережі Банку, яка побудована на основі протоколів ТСР/ІР і
Frame Relay з використанням високотехнологічного активного устаткування
— маршрутизоторів СІSСО, АDSL і SHDSL модемів, і забезпечує сучасний
технологічний рівень банківського виробництва та управління.

Введені в дію додаткові лінії зв’язку для обслуговування системи
«Клієнт-Банк», значно розширені міжміські канали зв’язку з
безбалансовими відділеннями Банку.

У 2005 році 45 наших клієнтів стали користувачами системи «Клієнт-Банк»,
яка станом на 01.06.2006 року налічує 220 робочих місць.

На протязі минулого року були реалізовані ряд важливих завдань в рамках
АБС Б2. Банк став членом світової спільноти SWIFT, підключився до
системи міжбанківських переказів «АВЕРС».

Банк має в своєму розпорядженні високотехнологічні програмні комплекси,
які дають можливість його клієнтам отримувати широкий спектр послуг,
включаючи «Клієнт-Банк» по мережі Internet та SMS-банкінг. Передові
технології, які використовуються в Банку, забезпечують його
конкурентоспроможність на ринку банківських послуг.

На сьогоднішній день банк «Володимирський» має репутацію установи яка
здатна підтримувати високі стандарти роботи.

Управління персоналом

Банк завжди розглядає розвиток кадрового потенціалу як одну з ключових
умов для досягнення поставленої стратегічної мети та з повагою ставиться
до співробітників банку, які своєю щоденною та кропіткою працею сприяють
розвитку Банку як універсальної фінансової установи.

За умов стрімкого розвитку банківської системи та підвищення
конкурентної боротьби Банк впроваджує нові підходи до кадрової політики,
основними напрямками якої були та залишаються створення ефективної
системи добору, підготовки та використання кадрових ресурсів,
запровадження та удосконалення системи мотивації персоналу, розвиток
корпоративної культури.

Станом на 01.01.2006 року в банку «Володимирський» працює 247 чоловік.

Середній вік працюючих становить 34 роки.

Вищу освіту мають 72 % загальної кількості співробітників.

Для постійного підвищення професіонального рівня Банк здійснює навчання
співробітників шляхом проведення внутрішньобанківських семінарів, нарад,
атестацій. Також широко запроваджена практика підвищення кваліфікації в
різних навчальних закладах. Співробітники Банку приймали участь в
різноманітних семінарах, конференціях, нарадах, підвищували рівень на
курсах підвищення кваліфікації.

Банк значну увагу приділяє молоді. Співробітники Банку для отримання
вищої або другої вищої освіти навчаються в вищих навчальних закладах та
коледжах без відриву від виробництва.

В минулому році в Банку було запроваджену систему мотивації
співробітників, основним принципом якої є справедлива оцінка кожного
працюючого та його внеску в розвиток Банку.

Поряд з цим розвиток корпоративної культури Банку спрямовано на
створення і кожного працівника відчуття причетності до досягнення Банком
високих результатів, виховання командного духу і почуття мети.

Політика, яку банк «Володимирський» проводить у відношенні до персоналу,
дозволяє йому сьогодні динамічно розвиватися, розробляти та
впроваджувати нові банківські продукти та послуги, забезпечувати високу
якість обслуговування клієнтів і залишатися конкурентоспроможною
банківською установою.

Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення фінансового стану ТОВ КБ
«Володимирський».

Нормальна діяльність банку неможлива без постійного проведення грамотно
організованої аналітичної роботи. Спеціалісти банку повинні професійно
аналізувати, з одного боку, внутрішні відносини, процеси, тенденції
банку, з іншої — усі різноманітні фактори, які діють на банк.

Одним з напрямків такого аналітичного забезпечення функціонування і
розвитку банку виступає організація маркетингу.

У ТОВ КБ «Володимирський» відділу маркетингу немає. Відділ по роботі з
клієнтами займається питаннями політики збуту і ціноутворенням.

Перше, що треба зробити підприємству – створити посаду маркетолога, який
буде займатися аналізом маркетингового середовища фірми в цілому і який
зможе правильно організувати маркетингові дослідження і розробляти
маркетингові плани. Дослідження необхідно проводити безперервно і
професійно, вони повинні плануватися і регулюватися. Основними функціями
маркетолога повинні бути:

дослідження споживчих властивостей послуг, що надаються та збір

інформації про задоволення ними клієнтів;

виявлення системи взаємозв’язку між різними факторами, які впливають на
стан ринку та кількість клієнтів;

аналіз конкурентноздатності послуг банку, співставлення

споживчих властивостей, процентної ставки, з аналогічними

показниками конкуруючої фінансової організації;

аналіз сильних та слабких сторін конкуруючої продукції;

розрахунок ємності ринку;

координація та узгодження дій всіх відділів банку у проведенні

єдиної комерційної політики;

збір, систематизація і аналіз всієї комерційно — економічної інформації
по кон’юнктурі потенційних ринків надання послуг банка;

створення інформаційно-статистичного банку даних по маркетингу,
включаючи дані про клієнтську базу, наявність грошових коштів;
використання цих даних для подальшої діяльності.

Стабільному комерційному успіху банку сприяє його позитивний імідж,
який підвищує конкурентоспроможність фінансових установ на кредитному
ринку. Імідж комерційного банку формується по-різному для різних груп
громадськості, точка зору яких впливає на узагальнене й широке уявлення
про комерційний банк, таким чином створюючи його корпоративний імідж.

Структура корпоративного іміджу комерційного банку — це імідж у
клієнтів, бізнес-імідж (тобто у партнерів), соціальний імідж, внутрішній
імідж.

Щодо створення позитивного іміджу серед клієнтів пропонуємо проводити
рекламні кампанії в усіх регіонах Сумської області, а також
ціленаправлено рухатися на фінансовий ринок по всій Україні з метою
зростання популярності банку. Треба подавати рекламну інформацію з
урахуванням уявлення клієнтів про якість, можливості банківських
продуктів і послуг. Створювати і розвивати системи сервісного
обслуговування, що є надзвичайно актуально в наш час, для того, щоб
клієнт з-поміж усього розмаїття банків обрав саме «Володимирський».

В рекламній продукції необхідно розміщувати інформацію про заявлену
місію й стратегічні цілі банку (що відображають інтереси клієнтів), яка
наголошує на громадському статусі клієнтів, а також інформацію про
різноманітність, технологічність надаваних продуктів і послуг.

Хочемо зосередити вашу увагу на тому, що часи, коли на ринку можна було
б конкурувати за рахунок ставок і тарифів минають. Так, згідно
досліджень, в 68% випадків причиною втрати клієнтів є байдуже ставлення
до них, і лише 14% — незадоволеність послугою!

Пропонуємо щоб клієнт, переступивши поріг банку, зустрівся з
доброзичливим менеджером. Цей менеджер ні в якому разі не повинен
оформляти документи, робити проводки. Його задачею має бути професійно
продавати, консультувати, допомагати у вирішенні питань клієнта. А інший
менеджер, який більше любить цифри, ніж спілкування з людьми, міг би
займатися бек-офісною частиною, оформляти операції. Правильна логістика,
якість менеджменту і технологій — ось що має бути важливим для
вигідної співпраці банку і клієнтів.

Важливо пам’ятати, що існує лише одна ціль бізнесу – створення
задоволеного клієнта. В процесі роботи з клієнтами у банка є 2 основні
цілі: залучення нових клієнтів та утримання вже існуючих. Беззаперечно,
пошуку нових покупців послуг необхідно наділяти постійно увагу. Але так
як банк «Володимирський» вже має досить стабільне положення на ринку, то
ми би радили йому значну частину маркетингових ресурсів переключити на
утримання постійних клієнтів. Адже затрати на залучення нового клієнта
за даними досліджень міжнародних компаній обходяться від 5 до 10 разів
дорожче, ніж на утримання вже існуючого. Крім того, високий процент
постійних клієнтів забезпечує високу стабільність бізнесу і його
привабливість для зовнішніх інвестицій.

З метою формування позитивного іміджу банку в очах громадськості
необхідно постійно наголошувати у ЗМІ про участь банку в різних
соціальних програмах, опубліковувати інтерв’ю керівників.

У партнерів доцільно формувати високу ділову репутацію шляхом
забезпечення суворого виконання договірних зобов’язань.

Крім того, обов’язково треба проводити роботу серед співробітників щодо
формування чітких уявлень про місію й стратегічні цілі банку шляхом
відображення їхнього змісту всередині офісних приміщень, нагадування на
зборах і нарадах.

Ефективним рішенням було б також розроблення і впровадження
системи оцінки роботи персоналу з урахуванням заходів матеріального й
морального стимулювання. Наприклад, раціональним було б упровадження
системи соціальних гарантій співробітникам, нарахування бонусів, премій
за об’єм виконаної роботи на підставі прийнятих критеріїв.

Хотілося б звернути вашу увагу на те, що у ході проведених нами
спостережень ми з’ясували, що в усіх відділеннях банку чітко дотримано
корпоративний стиль щодо оформлення приміщень. Але значним мінусом є
недотримання співробітники цього стилю в одязі. Тому ми пропонуємо
впровадити та контролювати спеціальну форму для персоналу з елементами
символіки банку, у витриманому діловому стилі, який би однаково
дотримувалися всі працівники. Адже послугу неможливо відчути на дотик,
тому імідж банківського працівника є тим визначальним фактором, завдяки
якому потенційні клієнти приймають рішення працювати чи не працювати з
даним банком.

Споживачі банківських послуг достатньо консервативні, якщо дивитися з
боку набору послуг, які вони потребують. Однак практично завжди
розраховують на індивідуальні варіанти надання їм навіть традиційних,
стандартних банківських послуг. У свою чергу, модификація раніше
освоєних видів послуг — це важлива компонента маркетингової діяльності
будь-якого сучасного банку.

Наш творчий колектив хоче запропонувати банку наступну інновацію в сфері
банківських продуктів для клієнтів, у тому числі потенціальних.

Це – надання можливості клієнтам відкривати карткові рахунки через
Інтернет. Вважаємо, що з огляду на високу мобільність та зручність
запропонованої послуги, вона швидко набуде широкої популярності. Також
ефективно було б надавати можливість перевіряти стан свого рахунку через
білінгову систему, використовуючи Інтернет. Запровадити систему
Мобайл-банкінг, з допомогою якої клієнт через мобільний телефон буде
отримувати інформацію про стан рахунку, надходжень та витрат по ньому.

Однією з наших пропозицій також є залучення перспективних, амбіціозних і
висококваліфікованих кадрів. Враховуючи те, що в м. Суми розташована
Українська академія банківської справи, де навчаються талановиті молоді
люди особливостям роботи саме в банківській діяльності. Раціональним
було би проведення конкурсних завдань, олімпіад, співбесід зі
студентами в ході яких можна без особливих витрат знаходити нові
перспективні кадри, автоматично зараховувавши на роботу до ТОВ КБ
«Володимирський». Також можливим є фінансування бюджетних місць в
навчальних закладах з перспективними в майбутньому для банку
спеціальностями, за умови працевлаштування студента у банк після
закінчення ВУЗу. Для банку це високоліквідні кадри, а для студентів –
стимул гарно навчатися та отримати роботу.

Хотілося б також додати, що в ході маркетингового дослідження ми
помітили таку особливість: у відділеннях банку немає чіткої наявної
інформації про основні представлені послуги банку, по яким клієнт міг би
легко орієнтуватися в основних видах послуг, не докладаючи особливих
зусиль. Крім того, за даними спеціальних досліджень, 80% інформації, яку
отримує людина, сприймається нею за допомогою зору. Тому необхідно
забезпечити яскраве освітлення у відділеннях банку переліку саме тих
послуг, які є найбільш конкурентноздатними. Цей важливий елемент
декоративного оформлення являється складовою частиною ефективної
реклами.

Підводячи підсумки, зазначаємо, що ми пропонуємо банку «Володимирському»
зайнятися «ринкоформуванням». Тобто виконати комплекс дій, націлених на
покращення ринкових позицій банку, який набуває реального змісту лише як
комплекс. Указаний комплекс дій складається з 4 відносно самостійних
частин, кожна з яких набуває реального значення лише в єдності з іншими
необхідними частинами.

Використовуючи наші рекомендації, а також вигідно обучивши весь
персонал, керівників і спеціалістів усіх підрозділів «секретам»
маркетингу відносно різноманітних напрямків діяльності банку, можна
досягти успіху на ринку банківських послуг і посісти лідируючу позицію
серед інших українських банків.

Похожие записи