.

Телекомунікаційні технології (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 7151
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Телекомунікаційні технології

ПЛАН

1. Поняття інформаційної технології

2. Які сучасні технічні засоби використовуються для автоматизації
інформаційно-управлінської діяльності

3. Сучасні телекомунікаційні технології у корпоративному управлінні

Використана література

1. Поняття інформаційної технології

Головним напрямком перебудови менеджменту і його радикального
удосконалення, пристосування до сучасних умов стало масове використання
новітньої комп’ютерної і телекомунікаційної техніки, формування на її
основі високоефективних інформаційно-управлінських технологій.

Засоби і методи прикладної інформатики використовуються в менеджменті і
маркетинзі. Нові технології, засновані на комп’ютерній техніці,
вимагають радикальних змін організаційних структур менеджменту, його
регламенту, кадрового потенціалу, системи документації, фіксування і
передачі інформації.

Особливе значення має впровадження інформаційного менеджменту, значно
розширювальної можливості використання компаніями інформаційних
ресурсів. Розвиток інформаційного менеджменту зв’язано з організацією
системи обробки даних і знань, послідовного їх розвитку до рівня
інтегрованих автоматизованих систем управління, що охоплюють по
вертикалі і горизонталі всі рівні і ланки виробництва і збуту.

Технологія — це комплекс наукових і інженерних знань, реалізованих у
прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових
факторів виробництва, способах їх з’єднання для створення продукту чи
послуги, що відповідають визначеним вимогам.

Технологія нерозривно зв’язана з машинізацією виробничого чи
невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські
технології ґрунтуються на застосуванні комп’ютерів і телекомунікаційної
техніки.

Відповідно до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, інформаційна технологія —
це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних
дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей,
зайнятих обробкою і збереженням інформації; обчислювальну техніку і
методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їхні
практичні додатки, а також зв’язані з усім цим соціальні, економічні і
культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної
підготовки, великих первісних витрат і наукомісткої техніки. Їхнє
введення повинне починатися зі створення математичного забезпечення,
формування інформаційних потоків у системах підготовки фахівців.

2. Які сучасні технічні засоби використовуються для автоматизації
інформаційно-управлінської діяльності

В останні десятиліття менеджменти в найбільш розвинутих країнах,
зокрема, у США і Японії, на творчі інформаційні технології так званого
третього (вищого) рівня. Вони охоплюють повний інформаційний цикл —
вироблення інформації (нових знань), їх передачу, переробку,
використання для перетворення об’єкта, досягнення нових більш вищих
цілей.

Інформаційні технології третього рівня означають вищий етап
комп’ютеризації менеджменту, дозволяють задіяти ЕОМ у творчому процесі,
з’єднати силу людського розуму і міць електронної техніки.

Повна інтегрована автоматизація менеджменту припускає охоплення
наступних інформаційно-управлінських процесів: зв’язок, збір, збереження
і доступ до необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту,
підтримка індивідуальної діяльності, програмування і рішення спеціальних
задач. Основні напрямки автоматизації інформаційно-управлінської
діяльності компаній наступні: автоматизація процесу обміну інформацією,
включаючи управлінську АТС, “електронну пошту”. До сучасних технічних
засобів автоматизації інформаційно-управлінської діяльності відносяться:

1. персональні комп’ютери, об’єднані в мережі;

2. електронні друкарські машинки;

3. текстооброблюючі системи (проблемноорієнтовані комп’ютерні системи,
які мають великі функціональні можливості);

4. копіювальні машини;

5. комунікаційні засоби, телефонну техніку;

6. засоби для автоматизації введення архівних документів і пошуку
інформації (до них відносяться нетрадиційні носії інформації: магнітні
диски і стрічки, мікрофільми, диски з оптичними записами);

7. засоби для обміну інформацією — “електронна пошта”;

8. відеоінформаційні системи;

9. локальні комп’ютерні мережі;

10. інтегровані мережі установ.

3. Сучасні телекомунікаційні технології

у корпоративному управлінні

Корпоративне управління – це комплекс управлінських дій, що компанія
повинна здійснити, щоб досягти свою ціль, завоювати гарну репутацію і
довіру кредиторів і інвесторів.

Інвестори, перш ніж прийняти рішення про співробітництво й інвестиції в
яке-небудь підприємство, аналізують його положення, у першу чергу з
погляду існуючої системи менеджменту. Підвищення управлінської культури
тісно зв’язано з використанням сучасних телекомунікаційних і
інформаційних технологій.

У сучасному світі перед компаніями, які займаються тим чи іншим
бізнесом, постійно виникають ті самі питання:

як краще й ефективніше організувати обмін інформацією усередині
компанії, а також з партнерами і клієнтами,

як зробити інформаційний простір компанії єдиним, незважаючи на
географічну далекість ряду офісів,

як дотриматись безпеки передачі даних і забезпечити високої надійності
зв’язку,

як при цьому не упускати переваг нових технологій і мінімізувати свої
витрати. Такі питання виникають у будь-якій країні світу і перед
компаніями різних сфер діяльності, незалежно від розміру чи
кваліфікації. Усі перераховані проблеми мають “телекомунікаційну
складову”. Адже будь-який бізнес не може існувати без обміну
інформацією. Від того, наскільки ефективно й оптимально побудована
корпоративна мережа зв’язку і буде деякою мірою залежати успіх чи
неуспіх компанії у веденні бізнесу в цілому.

Можливі наступні варіанти.

Як правило, компанія, перед якою встали подібні проблеми, може вирішити
їх двома способами. Перший полягає у використанні власних ресурсів для
рішення виникаючих задач. При такому підході компанії прийдеться
створити департамент зв’язку, який виконує в тій чи іншій степені
функції професійного оператора, скористатися послугами одного чи
декількох незалежних операторів зв’язку для одержання “базових
телекомунікаційних сервісів”. Також необхідно самостійно проаналізувати
сучасне устаткування, підготувати приміщення, у яких установити і
настроїти апаратне і програмне забезпечення. Рішення цих проблем займає
тривалий період часу, є витратним, не гнучким, не технологічним, тому що
реалізується, у кінцевому рахунку, не професійним телекомунікаційним
оператором.

Інший варіант – це вдатися до послуг оператора зв’язку, що може
запропонувати такій компанії-клієнту готове рішення. Подібний підхід
виявляється оптимальним і відповідає вищевикладеним вимогам. Саме тому
компанії всі частіше для рішення комплексної задачі створення
універсальної корпоративної мережі зв’язку прибігають до послуг
телекомунікаційних провайдерів.

Для оператора зв’язку такий аутсорсинг також дуже цікавий і вигідний,
оскільки розширює сферу його діяльності і дозволяє йому одержувати
додаткові доходи.

Послуги по створенню і управлінню віртуальними приватними корпоративними
мережами зв’язку відносяться до числа сучасних “аутсорсингових”
технологій. Більшість операторів як за рубежем, так і в Росії вже
пропонують чи активно розробляють подібні сервіси. Для прикладу, нова
послуга Компанії Транстелеком, ТТК IP VPN належить до їхнього числа.

ТТК IP VPN – широкосмугова приватна віртуальна мережа зв’язку (ВЧС) на
основі магістральної IP-мережі Компанії Транстелеком і IP-технологій.

У рамках послуги Транстелеком організує інтегральну мережу зв’язку
Клієнта, забезпечує управління мережею й експлуатацію. Тим самим
компанія-клієнт може зосередитися на своєму основному профільному
бізнесі, доручаючи професійному оператору рішення всіх
телекомунікаційних питань, що виникають у процесі своєї
бізнес-діяльності.

Особливістю послуги ТТК IP VPN є те, що вона може бути надана в
комплексі з доступом у мережу Інтернет.

Технологія Інтернет також має безпосереднє відношення до систем
корпоративного управління. Ось декілька областей, у яких Інтернет
використовується в даний час найбільш продуктивно: маркетинг, прямі
продажі, зв’язки з громадськістю, взаємодія з партнерами.

Використовуючи високошвидкісну магістральну мережу зв’язку компанія
може мати виділений доступ в Інтернет, який володіє наступними
перевагами:

високошвидкісне з’єднання з міжнародною частиною Інтернет;

доступність послуг не тільки у великих містах, але й у будь-яких інших
населених пунктах, через які проходить залізниця;

висока надійність наданих послуг за рахунок резервування магістралей IP
мережі.

Історія автоматизації управління підприємствами обчислюється
десятиліттями. Але останнім часом при стрімкому розвитку
телекомунікаційних технологій у компаній з’являються нові можливості по
оптимізації корпоративних систем управління. Незамінну допомогу в цій
нелегкій справі покликані зробити послуги нових телекомунікаційних
провайдерів, що з’являються в країнах СНД. З їхнім приходом на
пострадянський телекомунікаційний ринок уже найближчим часом можна
екати реальне використання сучасних інформаційних технологій у бізнесі

Використана література

Библиотека упpавляющего пеpсоналом: миpовой опыт. Совpеменный
менеджмент: теоpия и пpактика: обзоpная инфоpмация. // Сост. Яpовой
В.И. под pед. Г.В. Щекина. – К.: МЗУУП, 1994.

Каpатыгин С. Телекомуникационные технологии для менеджмента. В 2-х
томах. – М.: ABF, 1995.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019