Реферат на тему:

Штатна чисельність працівників. Укомплектованість штату працівниками

Штатна чисельність працівників.

Загальна кількість працівників різних категорій персоналу, професій і
розрядів, яка потрібна підприємству, розраховується (див. вище) згідно з
обсягами виробничої програми, спланованої, як правило, на календарний
рік або квартал. Ці дані, як відомо, потім оформлюються штатним розписом
підприємства з виділенням у ньому структурних підрозділів. Структура
штатного розпису традиційна і включає, як правило, такі показники:
структурний підрозділ, посада (професія, кваліфікація), оклад або
тарифна ставка. Сучасні підприємці висувають додаткові вимоги до тієї чи
іншої посади. І це теж потрібно віддзеркалювати у штатному розписі.

В умовах ринкової економіки обсяги виробничої програми значно змінюються
впродовж року чи кварталу. Тому потрібно міняти й штатну чисельність
працівників. Про це мають своєчасно знати відповідні менеджери
персоналу, тобто виявляти посади, які підлягають скороченню чи
додатковому занесенню.

Мета складання вихідних відомостей — отримати для аналізу дані про
структуру штатного персоналу в різних аспектах, про відношення штатних
середніх окладів (тарифних ставок) працівників одних категорій і
професій до інших, а також виявити відхилення чисельності потрібного
персоналу, розрахованого в зв’язку зі змінами обсягів виробничої
програми, від чисельності діючого штату тощо. Ці відомості
використовуються, як правило, менеджерами персоналу відділу кадрів
підприємства.

Для складання відомостей використовується, з одного боку, масив штатного
розпису підприємства SHTAT (блок 1), з другого — спеціальні масиви
регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних
документів BIBFORV.

У вихідній формі, складеній за довідковою структурою і такій, що
характеризує, наприклад, структуру штатного персоналу, зазначається:

КОМУ: код ПЕОМ ______, номер форми ______, «шапка» — «Зведені відомості
про штатну чисельність персоналу підприємства по структурних
підрозділах, категоріях персоналу, посадах (професіях) і розрядах за
станом на конкретну дату». У графах форми зазначаються: елементи об’єкта
інформації — структурний підрозділ, категорія персоналу, посада
(професія) і розряд, а також кількість працівників по розряду, посаді
(професії), категорії персоналу, структурному підрозділу і підприємству
в цілому.

Важливе значення має аналітична відомість, що характеризує професійну
структуру штатного розпису підприємства в цілому за станом на конкретну
дату (форма 7.5).

ПЕОМ № _____ Форма 7.5

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

про професійну структуру штатного персоналу

підприємства станом на конкретну дату

Елементи

об’єкта інформації Кількість персоналу по Питома вага

працівників

даної посади в

загальній кількості персоналу по

категорія персоналу посада (професія) струк-

турний підрозділ струк-

турному підрозділу посаді

(професії) категорії підпри-

ємству категорії підпри-

ємству

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Така відомість складається на основі тих же масивів, що й попередня, але
показники в ній розміщуються в іншому угрупованні.

, графа 6) і підприємстві в цілому (N, графа 7) визначається:

.

, графа 9) визначається:

.

Крім того, на основі зазначених масивів складаються також зведені
відомості про відношення штатних середніх окладів (тарифних ставок)
працівників одних категорій (наприклад, робітників) до інших (наприклад,
менеджерів), інші зведення.

Складені відомості передають у відповідні строки на екран ПЕОМ (а часом
і у вигляді документограми) того чи іншого менеджера персоналу, як і
зазначено в масиві регламентуючої інформації REGLAMI, для використання.
Укомплектованість штату працівниками.

Плинність робочої сили досить відчутно впливає на організацію
виробництва, своєчасне та якісне виконання виробничої програми тощо.
Тому значна роль відводиться контролю за відповідністю фактичної
чисельності працівників штатній або плановій (розрахованій, як відомо,
згідно з обсягами виробничої програми) за такими ознаками, як професія
(посада), розряд і категорія персоналу не тільки по кожному структурному
підрозділу, але й по підприємству в цілому. Тобто йдеться про фактичну
забезпеченість працівниками як структурних підрозділів, так і
підприємства в цілому для виконання певних обсягів виробництва.

Крім того, необхідно мати дані, які б характеризували в різних аспектах
працівників, яких бракує підприємству. Ці дані, з одного боку, слугували
б основою при формуванні для центру зайнятості заявки на потребу
працівників підприємству, а з другого — допомогли здійснювати контроль
за фактичним виконанням цих заявок зазначеним центром.

Тому метою складання вихідних відомостей є отримання для аналізу даних,
які б характеризували в різних аспектах забезпеченість структурних
підрозділів і підприємства в цілому працівниками з необхідною
кваліфікацією тощо. Особливо необхідно зазначити ці вимоги при складанні
заявки на потребу працівників, яка подається центру зайнятості, або при
поданні оголошень для опублікування у пресі.

Використовуючи масив про наявність і прийнятих працівників KADR (Блок 1)
за станом на певну дату і масив штатного розпису працівників
підприємства SHTAT (Блок 1), а також спеціальні масиви регламентуючої
інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів
BIBFORV, складають, наприклад, різні зведені відомості про фактичну
забезпеченість цеху (підприємства в цілому) працівниками за станом на ту
чи ту дату. Наприклад, вихідна форма (складена по повній структурі), яка
видається відповідному менеджеру персоналу на екран його ПЕОМ, зведені
відомості про потребу в персоналі в розрізі категорій, посад і дільниць
для цеху № 15 за станом на 1 вересня 2000 р., наведена в п. 7.2 (див.
форму № 1-п).

, графа 4) визначаються:

.

, графа 7) визначається:

.

, графа 6) визначаються:

;

.

, графа 7) і відомості в цілому визначається:

.

Таку саму назву одержують зведені відомості, але складені за короткою
формою, мають таку саму «шапку», у графах форми значаться: елементи
об’єкта інформації — категорія персоналу, професія чи посада, номер
дільниці, а також відхилення щодо кількості працівників в абсолютному
(«+» або «–») і в відносному (%) вираженні. Підсумки — за професією
(посадою), категорією персоналу та цеху в цілому. В цю форму не занесені
позиції, в яких відсутні показники відхилення.

При формуванні (по довідковій структурі) заявки на поточну потребу в
працівниках для підприємства за станом на таку-то дату (форма 7.6), яку
потім направляють до місцевого центру зайнятості, використовують, з
одного боку, дані (занесені в окремий проміжний масив) вищезазначеної
короткої форми, але складеної по підприємству в цілому, з другого, —
масив штатного розпису підприємства SHTAT (Блоки 1, 2 і 3), та
спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.

).

ПЕОМ № _____ Форма 7.6

ЗАЯВКА

на поточну потребу в працівниках для підприємства

за станом на таку-то дату

Елементи

об’єкта інформації Потрібна кількість

працівників Рівень кваліфікації Заробітна плата Тривалість

основної відпустки Додаткові

вимоги Спеціальні

вимоги

посада

(професія) структурний

підрозділ

освіта вік навички вимоги умови праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Оформлену установленим порядком заявку передають за призначенням. Дані
заявки заносять в окремий заявочний масив ZAJAV.

У ряді випадків складають за формою повної структури відомості про
виконання заявок на потребу в працівниках для підприємства,
використовуючи, з одного боку, окремий заявочний масив ZAJAV, з другого
— відповідні записи масиву про наявних і прийнятих працівників KADR за
певний період, а також спеціальні масиви REGLAMI i BIBFORV.

Відповідність штатної чисельності працівників тій, що розрахована на
показники обсягів виробництва. В умовах ринкової економіки неабияке
значення має відповідність штатної чисельності персоналу тій, що
розрахована на показники обсягів виробництва на той чи інший плановий
період. Це й зрозуміло. Зайві працівники збільшуватимуть собівартість
продукції, що випускається, та недоставання — поставлять під загрозу
виконання плану.

Для складання зведеної відомості, наприклад, відповідності штатної
чисельності основних працівників тій, що розрахована на показники
обсягів виробництва по підприємству в цілому за станом на початок
певного планового періоду, за формою за повною структурою
використовують, з одного боку, масив планової потреби в основних
робітниках PLKADR, з іншого — відповідні дані масиву штатного розпису
SHTAT (Блок 1), а також спеціальні масиви REGLAMI i BIBFORV.

У графах форми зазначаються: елементи об’єкта інформації — професія,
розряд, а також кількість працівників — тих, що розраховані на обсяги
виробництва і штатної чисельності, відхилення — кількість («+» або «–»)
і відносна величина (%). Підсумки визначаються по кожному розряду і
професії, а також і по підприємству в цілому (відомості). Порядок
визначення зазначених показників аналогічний тому, що і для форми 1-п
(див. п. 7.2. і вище «Укомплектованість штату працівників»).

У ряді випадків буде цікава й аналогічна відомість, у графах форми якої
є показники кількості працівників: тих, що розраховані на обсяги
виробництва, штатної чисельності і фактичної наявності працівників, а
також відхилення (в натуральних і відносних величинах): штатної
чисельності від чисельності, що розрахована на обсяги виробництва;
фактичної наявності працівників від чисельності, що розрахована на
обсяги виробництва; фактичної чисельності працівників від штатної.

Така інформація (особливо з показником розряду працівників по кожній
професії) вельми важлива при аналізі якісного складу працівників у
зазначених трьох аспектах.

Наявність і рух працівників

Дані про наявність і рух персоналу — важливий елемент в управлінні
підприємством. При цьому треба мати на увазі, що показник наявності
персоналу складається, як правило, з двох складових: постійно працюючих
і тимчасово працюючих. Відповідно складають і відомості. Рух працівників
— це плинність персоналу; такі дані включають: відомості про прийняття
працівників; відомості про працівників, що припинили трудовий договір;
відомості про переміщення працівників усередині підприємства тощо. Крім
того, важливе значення має складання звітності про наявність персоналу в
різних аспектах.

Вихідні форми з результатною інформацією про наявність і рух працівників
складаються в розрізі різних ознак, які включаються в спеціальну зону
«елементи об’єктів інформації». Сюди входять структурні підрозділи,
категорії персоналу, посади (професії), розряди, причини руху
працівників, а також дані про їхній вік, стать, освіту, стаж (загальний,
безперервний) і т. ін. Використовуються менеджерами персоналу різних
рівнів при аналізі цієї інформації.

Похожие записи