.

Роль мотивації як функції управління (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
9 17387
Скачать документ

Курсова робота

з дисципліни “Менеджмент”

за темою: „Роль мотивації як функції управління”

План:

Вступ………………………………………………………ст. 3

Поняття і роль
мотивації………………………………………..ст. 5

Теорії мотивації…………………………………………ст. 10

Теорія ієрархії потреб Малоу…………………………………ст.
10

Теорія Девіда Мак Клелланда………………………………..ст. 14

Теорія
СВР……………………………………………………………
ст. 15

Двофакторна теорія Герцберга………………………………ст. 17

Процесійні
теорії…………………………………………………..ст. 18

Теорія
підкріплення……………………………………………….ст.
22

Мотивація, як функція управління………………….ст. 25

Мотиваційна політика фірми……………………………..ст. 27

Матеріальна мотивація праці……………………………….ст. 31

Нематеріальна мотивація праці……………………………ст. 37

Досвід мотивації у зарубіжних країнах…………………ст. 40

Висновки……………………………………………….ст. 42

Список використаної літератури……………………ст. 44

1. Вступ.

Шлях до управління лежить через розуміння його мотивації. Тільки знаючи,
що рухає людиною, що спонукає її до діяльності, які мотиви лежать в
основі її дій, можна спробувати розробити ефективну систему форм і
методів управління людиною.

Управління з’явилося разом із людьми. Там де хоча б дві людини
об’єднувалися в прагненні досягти якоїсь спільної мети , виникало
завдання координації їхніх спільних дій, розв’язання якого хтось із них
повинний був брати на себе. У цих умовах він ставав керівником, що
управляє, а інший – його підлеглим , виконавцем.

На всіх етапах становлення суспільства проблема управління стояла досить
гостро і багато людей намагалися вирішити її, але їхні труди носили
розрізнений характер і не укладали узагальненої теорії.

І тільки в другій половині минулого століття після перемоги промислової
революції на Заході ситуація різко змінилася. Ринкові відносини
володіли всіма сферами життя суспільства. Як гриби після дощу зростали
крупні фірми, що потребували великого числа керівників вищого і
середнього рівнів, спроможних приймати грамотні раціональні рішення, що
вміли працювати з великими масами людей , що були б вільні у своїх
учинках. Тому від керуючих був потрібний високий професіоналізм ,
компетентність, уміння співставляти свою діяльність з існуючими
законами. У результаті з’являється група людей, що спеціально займаються
управлінською діяльністю. Цим керівникам уже не потрібно тримати своїх
підлеглих у покірності владною рукою. Головним завданням стає кропітка
організація і щоденне управління виробництвом із метою забезпечення
найбільшого прибутку власникам фірми. Ці люди стали називатися
менеджерами.

В теорії менеджменту менеджерами називають спеціалістів, що,
використовуючи різноманітні методи і тактику управління, сприяють
досягненню організацією або підприємством певних цілей.

Отож, менеджментом є тип науково-практичного управління, тобто
керівництва людьми і виробництвом, що дозволяє виконувати поставлені
завдання найбільш гуманним і економічним шляхом. Оскільки завданням
менеджменту є досягнення мети, важливо правильно її визначити. Якщо ми
ставимо перед собою завдання удосконалювання організації, не
уточнивши її цілей, то ризикуємо запропонувати кращі засоби виконання
непотрібних функцій або кращі шляхи досягнення незадовільних кінцевих
результатів. Без перебільшення можна сказати, що заподієний при цьому
збиток вимірюється мільярдами.

Мистецтво вибору і формулювання правильної мети, управління процесом її
реалізації, включаючи оцінку досягнутого ступеня реалізації,
відрізняють дійсно вмілого менеджера-керівника.

Неможливо прагнути управляти людьми, якщо і керівникам, і підлеглим
цілі цілком не ясні. Управляти – значить спонукати інших до
досягнення ясної мети, а не змушувати інших робити те, що вважаєш
правильним.

Варто зауважити, що відповідно до простого американського визначення
процесу управління «менеджер робить будь-що руками інших».

Одне з основних завдань менеджера – створити спонукальні стимули для
людини, при яких у неї виникає бажання працювати так, щоб сприяти
досягненню цілей організації. Звідси випливає ще один принцип
менеджера: управляти – значить вести до успіхів інших.

Відомий український економіст Валерій Терещенко підкреслював, що
завдання керівника – диригувати, підібрати гарний персонал, розробити
організаційну структуру підприємства, вибрати загальний напрям його
діяльності, координувати всю роботу, боротися з непродуктивними
витратами часу. Слід виділити ще одне з найважливіших завдань – вчитись
інтенсивно працювати, поліпшувати якість роботи.

Отже, центральною фігурою в системі менеджменту будь-якої організації є
менеджер-керівник, який керує власне організацією (підприємством),
якимсь конкретним видом діяльності, функцією, підрозділом, службою,
групою людей тощо. Американські дослідники Роберт Блейк та Джейн Моутон
підкреслюють, що сильне та ефективне керівництво сприяє створенню
атмосфери участі та колективної підтримки цілей діяльності організації,
у якій її члени отримують стимул в усуненні перепон і досягненні
максимальних результатів.

2. Поняття і роль мотивації.

Мотивація – це процес спонукування кожного співробітника і всіх членів
його колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для
досягнення цілей організації.

В процесі у людей цілеспрямовано формується заінтересоване відношення до
праці і її результатів, оскільки мотивація посилює бажану поведінку
людини, дає напрямок поведінки і ґрунтується на внутрішніх і зовнішніх
факторах або на мотивах і стимулах. Мотив (англ. Motive) — це
усвідомлена спонукуюча причина, основа, підстава до якоїсь дії чи
вчинку. Мотив є суб’єктивним явищем, усвідомленням вчинків, які у
кінцевому підсумку перетворюються у постановку цілі, що спонукає людину
до дії внаслідок трансформації зовнішнього спонукуючого фактора
(стимулу) і його усвідомлення індивідом.

До мотивів відноситься комплекс спонукань, що діють з повною силою на
протязі тривалого періоду часу, а також обов’язок, прагнення виконати
доручене завдання, надавати допомогу колезі тощо.

Мотиви можуть класифікуватися за різними ознаками. Так, у залежності від
стимулюючої сфери, вони можуть бути поділені на мотиви матеріального і
морального порядку. У свою чергу, моральні можна поділити на
ідейно-політичні (стимули, що діють в усьому суспільстві) і моральні
стимули, що викликають певні відносини у даній групі людей (почуття
колективізму, товариськості, взаємодопомоги в праці та ін.).

Велику групу мотивів становлять спонукання, які стимулюються самим
змістом трудового процесу: почуття задоволення від творчого напруження
сил, естетичне задоволення від добре зробленої речі і ін.— тобто
змістовні мотиви праці.

Стимул також розглядається як спонукання до дії, спонукуюча причина
поведінки, Але, на відміну від мотиву, спонукання викликається
зовнішніми факторами, які поділяються на матеріальні (винагороди за
працю) і моральні стимули: Визнання заслуг індивіда, справедливе
відношення до нього, створення у людини почуття особистої причетності до
успіхів організації, творчі, психологічні та ін.

Слід зазначити, що моральні стимули можуть викликати й негативні
наслідки: кар’єризм, користолюбство і т. п. У той же час матеріальні
стимули можуть проваджувати високоморальні спонукання, бажання працювати
більше, якісніше, надавати допомогу іншим.

Справа в тому, що різних людей у різному співвідношенні знаходяться
рухомі сили і регулятори поведінки: 1) інстинкт; 2) інтереси; 3)
потреби. Спонукує ті чи інші дії людини прагнення до самозбереження,
гордість, честолюбство, амбіція, допитливість, симпатії, потяг до влади,
комфорту тощо.

Інстинкт (англ. Instinct — харчовий, оборонний, статевий і стадний)
являє собою першу, нижчу форму спонукання людини до дії.

Інтереси (англ. Interest) — це вибіркове відношення особистості до
певного об’єкта, цілеспрямоване прагнення, потреба, які викликані
сукупністю соціально-економічних умов життя людини, колективу,
суспільства. Цілеспрямована поведінка людини спонукується великою
сукупністю інтересів. Можна виділити такі інтереси: матеріально-житлові
зручності, гастрономічні вироби, одяг тощо; духовно-пізнавальні
інтереси, інтереси до літератури, мистецтва; соціально-суспільні
інтереси — до громадської, організаційної роботи і ін.

Інтереси — соціально-реальні причини дій, звершень, що формуються у
соціальних груп у зв’язку з відмінностями у становищі і ролі у
суспільному житті.

Інтереси розглядаються як форма прояву пізнавальної потреби, що
забезпечує потреби особистості в усвідомленні цілей діяльності і цим
сприяє орієнтації, ознайомленню з новими фактами, більш повному і
глибокому відображенню дійсності. Суб’єктивно інтерес виявляється в
емоційному забарвленні яке супроводжує процес пізнання, в увазі до
об’єкту інтересу. Задоволення інтересу не веде до його згасання, а
викликає новий інтерес, що відповідає більш високому рівню пізнавальної
діяльності. Інтерес у динаміці свого розвитку може перетворюватися у
схильність як прояв потреби у здійсненні діяльності, що викликає
інтерес. Розрізняють безпосередній інтерес, що викликається
привабливістю об’єкта, і опосередкований інтерес до об’єкта як засобу
досягнення.

В інтересах знаходять найбільш узагальнений вираз актуальні потреби тих
чи інших соціальних груп.

Інтереси виникають на основі потреб, але не зводяться до них. При
поглибленні і ствердженні інтересів, вони можуть стати стійкими
потребами.

Потреби (англ. Needs) — це необхідність (нужда), яку відчуває людина у
певних умовах життя і розвитку. Усвідомлюючись, вони проявляються у
формі мотивів поведінки людської особистості, соціальної групи,
суспільства у цілому.

Потреби — вихідний пункт діяльності людей. Вони виникають разом із
народженням індивіда, розширюються в міру його росту і розвитку,
відповідно до чого розширюються і урізноманітнюється його поведінка. При
вивченні мотиваційної сфери особистості важливе значення має проблема
формування і розвитку потреб.

У суспільстві повинні цілеспрямовано формуватись і виховуватись потреби,
розширюватися діапазони інтересів людини. Спостереження переконливо
показують, що важче всього управління індивідуумами з обмеженим колом
інтересів, цілей й життєвих ідеалів. Задоволення виникаючих потреб
здійснюється у процесі мотивації, яка ґрунтується на використанні
наявних або створенні нових мотивів.

Ефективно управляти можна лише за таких умов, коли є чіткі уявлення про
потреби, мотиви діяльності виконавця, про його позицію, ціннісну
орієнтацію тощо. Але слід мати на увазі, що людина не завжди усвідомлює
свої спонукання (цілі, потреби, ідеали, направленість своєї особистості
і т. п.). Людина не завжди добре знає себе і не в змозі давати собі
точну самооцінку. Тому сократівська вимога: “Пізнай самого себе” і
понині залишається актуальною.

Мотивація виникає із незадоволених потреб і дій, що дають їй поштових,
якщо вони успішні і задовольняють ці потреби. Деякі потреби, такі як
їжа, задовольняються лише на деякий час. Інші потреби, такі як потреба в
дружбі, можуть задовольнятися на тривалий час, але можуть залишитися
незадоволеними інші потреби. Тому завжди важливо з’ясовувати, які
специфічні потреби дають поштовх виникненню мотивації у даної людини, у
даний час.

Фактором мотивації насамперед виступає система стимулювання праці,
наскільки вигримуються принципи соціальної справедливості і
еквівалентності винагород трудовому вкладу, а також обов’язковість
компенсації матеріальних витрат, допущених працівником через
недбайливість. Висока роль індивідуальних мір матеріального і морального
стимулювання до високопродуктивної праці: встановлення рівня грошової
винагороди, тарифних ставок, доплат, премій, підвищення професійного
розряду, доручення складних і відповідальних завдань, відрядження на
навчання за рахунок підприємства та ін.

В умовах економічної кризи і нестабільності особливо важливого значення
набуває організаційний фактор мотивації: забезпечення порядку,
дисципліни праці і відповідальності, чіткості робочого ритму, а також
ергономічність, гігієнічність, естетичність і екологічність трудових
процесів.

Але багаторічний досвід розвитку цивілізованих країн світу свідчить, що
для активізації людського фактора трудова діяльність повинна
здійснюватись з повним урахуванням не лише організаційно-технічних, але
й соціально-психологічних факторів, які обумовлені розвитком суспільних
форм життя, біологічними особливостями розвитку людини, етапами її
життєвого циклу.

Нині мотивація відіграє вирішальну роль у забезпеченні високоефективної
діяльності людини у будь-якій сфері. Так, дослідження американських
економістів не виявили істотного зв’язку між здібністю вчених і їхніми
досягненнями. Різницю між високотворчими вченими і вченими, що не
зарекомендувати себе видатними успіхами, автори відносять, насамперед,
на рахунок мотивації, а не особливої розумової обдарованості.

Це твердження заслуговує на увагу тому, що в умовах науково-технічної
революції діяльність багатьох працівників і, насамперед, менеджерів за
багатьма характеристиками близька до праці вченого. Тому створення і
впровадження науково-обґрунтованої системи мотивації може розглядатися
як важлива умова активізації людського фактора.

Проблема мотивації має різні аспекти: біологічний, психофізіологічний,
гуманістичний, економічний, організаційно-технічний та інші. У цьому
розділі мотивація розглядається стосовно сфери менеджменту.

3. Теорії мотивації.

Сучасні підходи до мотивації формувалися під впливом трьох основних
теоретичних напрямів.

До першого типу відносяться змістові теорії мотивації, що аналізують
базові потреби людини. У них досліджуються потреби працюючих в
організаціях людей; спираючись на них, менеджери одержують можливість
глибше усвідомити нестатки підлеглих. Увага прихильників процесійних
теорій мотивації сконцентрована на вивченні розумових процесів, що
впливають на поведінку людини, поясненні того, якими способами
працівники прагнуть до винагороди. Нарешті, теорії підкріплення
досліджують на навчанні працівників на прийнятних у процесі праці
зразках поведінки.

Основу мотивації складають мотиви, під якими розуміють активні рушійні
сили, що визначають поведінку живих істот. Поведінка людини мотивована.

Психолог Абрахам Маслоу розрізняв п’ять мотивів, основу яких складає
задоволення базисних проблем: „дихання, спрага, голод, тепло”. Коли
базисні проблеми задоволені, то ця мотиваційна група відпадає (ситго
хлібом не привабиш, бо він важливий для тих, у кого його немає).

Наступна мотиваційна сходинка – „контакт і причетність”, „престиж,
становище, визнання”. Вищий мотив у піраміді, побудований Маслоу,
складає „самореалізація”, прагнення людини реалізувати себе в своїй
справі, в своєму творенні. „Наступна сходинка мотиваційної структури має
значення лише тоді, коли усі попередні сходинки пройдені”.

Мотивувати співробітників – значить зачепити їхні важливі інтереси, дати
їм шанс реалізуватися в процесі роботи. Співробітник повинен бути
знайомий з успіхом. Успіх – це реалізована мета. Він також повинен мати
можливість пізнати себе в результатах своєї праці, знайти себе в ній.

Абрахамом Маслоу була розроблена найвідоміша змістова теорія мотивації.
Його теорія ієрархії потреб припускає, що в основі мотивації людини
лежить комплекс проблем, причому проблеми конкретного індивіда
розташовуються в ієрархічному порядку. А. Маслоу виділив п’ять осногвних
типів мотивуючих потреб (у порядку зростання).

Фізіологічні потреби. Це базові потреби людини, тобто потреба в їжі,
воді і коханні. В організаційному середовищі до них відносяться потреби
в належному опаленні, чистому повітрі і гарантіях оплати праці.

Потреби в безпеці. Потреби в безпечному фізичному й емоційному оточенні,
відсутності безпосередніх погроз, тобто потреби у волі від насильства й
у суспільному порядку. В контексті організації маються на увазі потреби
в безпечних умовах праці, додаткових пільгах і в гарантіях збереження
робочого місця.

Задоволення поза процесом праці Ієрархія потреб Задоволення в процесі
праці

Освіта, релігія, хоббі, особисте зростання Потреба в самовираженні
Можливості для освіти, просування, зростання та прояву творчих
здібностей

Схвалення сім’ї, друзів, суспільства Потреба в самоповазі Визнання,
високий статус, додаткові зобов’язання

Сім’я, друзі, суспільні групи Потреба в приналежності Робочі групи,
клієнти, колеги, керівники

Відсутність вйн, забруднення навкол. середовища, насилля Потреба в
безпеці Безпека праці, додаткові пільги, гарантії збер. Робочого місця

Їжа, вода, кохання Фізіологічні потреби Тепло, повітря, оклад

3. Відносини приналежності. Потреби в приналежності відображають бажання
людини бути прийнятим серед своїх однолітків, мати друзів, загалом бути
членом суспільної групи. В організаціях потребив приналежності
визначають бажання встановлювати гарні взаємини з колегами по роботі,
брати участь у робочих групах і підтримувати гарні відносини з
начальством.

4. Потреби в самоповазі. Дані потреби пов’язані з бажанням мати
позитивну думку про самого себе і користуватися увагою, повагою і
визнанням з боку інших людей. У рамках організацій ці потреби є
мотивацією для визнання, прийняття на себе додаткових обов’язків,
підвищення свого статусу й одержання кредиту довіри для роботи на
користь організації.

5. Потреби в самовираженні. Вища категорія потреб — це прагнення людини
до самореалізації. Досягти самовираження — значить цілком розкрити свій
потенціал, підвищити рівень компетентності і взагалі стати краще. В
організаціях ці потреби можуть бути задоволені шляхом надання
співробітникам можливостей особистого зростання, прояву творчих
здібностей, підготовки для одержання більш складних завдань і просування
по службі.

Відповідно до теорії А. Маслоу, спочатку повинні бути задоволені потреби
нижчих рівнів і тільки після цього активізуються більш високі прагнення.
Таким чином, задоволення потреб людини відбувається послідовно: спочатку
фізіологічні, потім потреби в безпеці, потім у приналежності та ін. Якщо
людина має потребу у фізичній безпеці, вона буде направляти усі свої
зусилля на те, щоб створити навколо себе відповідне середовище, не
відчуваючи потреб у самоповазі й самовираженні. Після того як потреба
задовольняється, вона відходить на другий план і активізується потреба
більш високого рівня. Якщо профспілка домагається високої оплати праці і
гарних умов праці для своїх членів, тим самим задовольняються їхні
базові потреби, у співробітників виникає прагнення до приналежності,
бажання домогтися самореалізації.

Методи задоволення потреб вищих рівнів

Соціальні потреби:

– давайте співробітникам таку роботу, яка б дозволяла їм спілкуватися;

– створюйте на робочих місцях дух єдиної команди;

– проводьте з підлеглими періодичні наради;

– не намагайтеся руйнувати неформальні групи, які виникли, якщо вони не
завдають організації реальних збитків;

– створюйте умови для соціальної активності членів організації за її
стінами.

Потреби в повазі:

– пропонуйте підлеглим змістовнішу роботу;

– забезпечуйте їм позитивний зворотний зв’язок з досягнутими
результатами;

– високо оцінюйте і стимулюйте досягнуті підлеглими результати;

– залучайте підлеглих до формування мети та розробки рішень;

– делегуйте підлеглим додаткові права і повноваження;

– просувайте підлеглих по службі;

– забезпечуйте навчання і перепідготовку, які підвищують рівень
компетентності.

Потреби в самовираженні:

– забезпечуйте підлеглим можливості для навчання і розвитку, які
дозволяли б повністю використати їх потенціал;

– давайте підлеглим складну та важку роботу, яка вимагає від них повної
віддачі;

– стимулюйте і розвивайте у підлеглих творчі здібності.

Але слід зазначити, що чіткої п’ятисходинкової ієрархічної структури
потреб, за Маслоу, просто не існує. Задоволення будь-якої однієї з
потреб не призводить до автоматичної дії потреб наступного рівня як
фактора мотивації діяльності людини.

Іншою моделлю мотивації, яка опирається на потреби вищих рівнів, є
теорія Девіда Мак Клелланда. Він вважав, що в людей є три потреби:
влади, успіху та причетності.

Потреба влади виражається як бажання впливати на інших людей. Люди з
потребою влади частіше всього проявляють себе як відкриті та енергійні
люди, не бояться конфронтації і намагаються відстоювати початкові
позиції.

Потреба успіху знаходиться десь посередині між потребою в повазі й
потребою в самовираженні. Ця потреба задовольняється не проголошенням
успіху якоїсь людини, а процесом доведення роботи до успішного
завершення.

Люди з високорозвинутою потребою успіху ризикують помірно, люблять
ситуації, в яких вони можуть взяти на себе особисту відповідальність за
пошук вирішення проблеми, і хочуть, щоб досягнуті ними результати
стимулювалися цілком конкретно.

Таким чином, якщо керівники бажають мотивувати людей з потребою успіху,
вони повинні ставити перед ними завдання з помірним ступенем ризику,
делегувати їм достатні повноваження у вирішенні поставлених завдань,
регулярно і конкретно стимулювати їх у відповідності до досягнутих
результатів.

Мотивація на основі потреби в причетності за Мак Клелландом подібна до
мотивації за Маслоу. Такі люди зацікавлені в компанії знайомих,
налагодженні дружніх стосунків, допомозі іншим. Люди з розвинутою
потребою в причетності будуть зацікавлені такою роботою, яка даватиме їм
широкі можливості соціального спілкування. Їхні керівники повинні
зберігати атмосферу, яка не обмежує міжособові стосунки і контакти.

Теорія СВР. Теорія А. Маслоу, що піддавалася критиці за недостатнє
підтвердження її на практиці, була модифікована К. Алдерфером. У його
теорії, що одержала назву “Теорії СВР” (від англійських слів existence –
існування, relatedness – взаємозв’язку і growth – зростання),
виділяють тільки три категорії потреб:

1. Потреби в існуванні, у фізичному здоров’ї та благополуччі.

2. Потреби у взаємозв’язках, у взаєминах, що доставляють задоволення, з
іншими людьми.

3. Потреби в зростанні зв’язані з розвитком внутрішнього потенціалу
індивіда, прагненням до особистого зростання, розширення компетенції.

Модель СВР і теорія А. Маслоу мають декілька схожих рис: обидві
передбачають ієрархічну структуру потреб, в обох стверджується, що
індивід просувається “сходами” потреб послідовно, крок за кроком. Але К.
Алдерфер скоротив число категорій потреб до трьох і припустив, що
просування між ними є більш складним, а саме підкоряється принципу
„фрустрація – регресія”. Відповідно до нього у випадку, якщо
задовольнити потребу високого рівня не вдається, в індивіда може
відбутися повернення до уже задоволеної потреби більш низького рівня.
Так, працівник, якому не вдається домогтися особистого зростання, може
повернутися до більш низької соціальної потреби і направити всі свої
зусилля на збільшення доходів. Таким чином, модель СВР є не настільки
твердою, як ієрархія потреб А. Маслоу: вона допускає, що люди можуть
переміщатися за ієрархією не тільки нагору, але і вниз у залежності від
своєї здатності задовольняти потреби.

Теорія ієрархії потреб пояснює, чому менеджменту організацій необхідно
знаходити способи визнання своїх співробітників і залучати їх до
прийняття рішень. Те, що потреби в самоповазі й любові повинні
задовольнятися у процесі праці, як не можна краще підтверджують слова
одного молодого менеджера: “Якби я повинен був однією пропозицією
сказати, що мене мотивує до праці, так це те, що я знаю, що відбувається
навколо і яка роль відведена мені. Це знання дозволяє мені почувати себе
значимою людиною”. Багато компаній виявляють, що прекрасним мотиваційним
фактором, причому фактором високого рівня, є сміх, жарти, веселощі, що
знімають утому від повсякденної рутини, сприяють формуванню в
співробітників почуття власної значущості, потреби іншим людям.

Двофакторна теорія Герцберга. Ця ще одна популярна теорія мотивації була
запропонована Фредріком Герцбергом. У її основі лежить дослідження, у
ході якого сотні працівників різних організацій відповідали на запитання
проте, коли вони відчувають найбільше бажання працювати і, навпаки, коли
вони незадоволені і трудитися їм зовсім не хочеться. Аналіз отриманих
даних показав, що задоволення і незадоволеність від виконання робочих
завдань визначаються дією принципово різних факторів. Був зроблений
висновок про те, що мотивація до праці формується під впливом двох
основних груп факторів.

Поведінка людини в процесі праці визначається двома різними групами
факторів. Перша з них, гігієнічні фактори, пов’язана з присутністю чи
відсутністю таких елементів, як умови праці, заробітна плата, політика
компанії, правила і міжособистісні відносини між людьми. Негативні
гігієнічні фактори обумовлюють незадоволеність індивіда процесом праці.
Але позитивні фактори усього лише рятують співробітників від негативних
емоцій; вони ніяк не впливають на задоволеність працею, не мотивують до
більш високих результатів.

На думку Гейцберга, фактори, які викликають незадоволення працею, не є
протилежністю в одному і тому ж вимірі. Кожен з них знаходиться в своїй
шкалі виміру, де один діє в діапазоні від мінуса до нуля, а інший від
нуля до плюса. Якщо фактори контексту створюють погану ситуацію, то
працівники відчувають незадоволення , але й в кращому випадку ці фактори
не приводять до великого задоволення працею, а викликають швидше
нейтральне відношення.

Рівень задоволення працею визначається другою групою факторів —
мотиваторами, тобто потребами вищих рівнів, враховуючи досягнення,
визнання, відповідальність і можливості для зростання. Ф. Герцберг
вважав, що під час відсутності мотиваторів людина відноситься до своєї
праці нейтрально. З появою мотиваторів у неї виникає спонукання до
праці, що починає приносити задоволення. Таким чином, гігієнічні фактори
і мотиватори роблять принципово різний вплив на мотивацію. Перші
„працюють” тільки в негативній ділянці.

Наприклад, проблеми з безпекою праці чи підвищений рівень шуму
викликають у працівників незадоволеність процесом праці, але їхнє
усунення ніяк не позначається на рівні задоволеності працею, ніяк не
мотивує працівників до більш високої продуктивності. Відповідальність за
задоволення працею „несуть” такі мотиватори, як складність поставлених
робочих завдань, прийняття на себе відповідальності, визнання з боку
інших людей.

Забезпечення належного рівня гігієнічних факторів дозволяє позбутися
незадоволеності працівників. Щоб спонукати їх до праці, необхідно
підключати могутні мотивуючі фактори, такі як визнання, можливості для
особистого зростання, складні цікаві робочі завдання. Задача менеджменту
– усунення подразників (тобто забезпечення достатніх для задоволення
базових потреб гігієнічних факторів) і застосування мотиваторів, які
задовольняють вищі потреби і просувають співробітників до вищих
досягнень.

Аналізуючи всі теорії, можна зробити висновок, що застосування їх у
практиці управління безумовно дає позитивний результат вцілому. Але
все-таки варто уважно відноситися до окремих груп, окремих типів людей і
використовувати запропоновані теоретичні положення з урахуванням
конкретних умов і конкретної ситуації.

Щоб пояснити механізм мотивації, необхідно розглянути багаточисленні
поведінкові аспекти і параметри навколишнього середовища. Реалізація
цього підходу призвела до створення процесійних теорій мотивації.

Процесійні теорії розглядають мотивацію в іншому плані. В них
аналізується те, як людина розподіляє зусилля для здійснення різних
завдань і як вибирає конкретний вид поведінки.

Є три основні процесійні теорії мотивації: теорія очікувань, теорія
справедливості і модель мотивації Портера-Лоуера.

Теорія очікувань базується на тому, що наявність активної потреби не є
єдиною необхідною цільовою мотивацією людини для досягнення певної мети.

Очікування можна розглядати як оцінку певною особистістю вірогідності
якогось явища. При аналізі мотивації до праці теорія очікувань
підкреслює важливість трьох взаємозв’язків : затрати праці – результати,
результати – винагорода і валентність (задоволення винагородою).
Очікування щодо затрат праці – результатів – це відношення між
витраченими зусиллями і одержаними результатами. Якщо люди відчувають,
що прямого зв’язку між затраченими зусиллями і досягнутим результатом
немає, то, згідно з теорією очікувань, мотивація буде слабшати.

Третій фактор, який визначає мотивацію в теорії очікування, – це
валентність або цінність стимулу чи винагороди.

Валентність – це передбачувана ступінь відносного задоволення або
незадоволення, що передбачається та виникає внаслідок одержання певної
винагороди.

Якщо валентність низька, тобто цінність винагороди для людини невелика,
то теорія очікувань передбачає, що мотивація Вашої діяльності в цьому
випадку також буде слабшою.

Якщо значення будь-якого з цих трьох важливих для визначення мотивації
факторів буде невелике, то мотивація буде слабкою, а результати праці –
низькими.

Співвідношення цих факторів можна виразити наступною формулою:

Мотивація =3 – Р х Р – В х валентність.

Тобто мотивація — це очікування того, що зусилля дадуть бажаний
результат (3 – Р), помножений на очікування того, що результати
потягнуть за собою відповідну винагороду (Р – В) помножену на цінність
що очікується (валентність).

Інше пояснення того, як люди розподіляють і спрямовують свої зусилля на
досягнення поставленої мети, дає теорія справедливості.

Теорія справедливості вивчає уявлення співробітників організації про те,
наскільки об’єктивно менеджмент оцінює їх трудовий внесок у порівнянні з
іншими працівниками (автор — Стейсі Адамс). Теорія припускає, що,
оцінюючи індивідуальну винагороду за досягнуті в процесі праці
результати, співробітники організації прагнуть до соціальної рівності.

Відповідно до теорії справедливості, у тому випадку, коли індивід оцінює
отриману ним винагороду як приблизно рівну оплаті праці інших
співробітників, що досягли аналогічних результатів, він сприймає
відношення менеджменту до нього особисто як чесне і неупереджене.
Рівність винагороди оцінюється за співвідношенням “входу” і “виходу”.
Трудовий вихід — це зарплата, визнання, просування по службі, інші
вигоди, а вхід — освіта, досвід, прикладені зусилля і здібності.
Індивідуальне співвідношення входу і виходу порівнюється з аналогічними
пропорціями інших членів робочої групи чи деякого середнього по групі.
Відчуття справедливості виникає тоді, коли співвідношення
індивідуального виходу і входу приблизно дорівнює пропорції виходів і
входів колег.

Якщо баланс співвідношень вхід/вихід порушується, у співробітника
виникає відчуття несправедливості. Таке може відбутися, наприклад, якщо
людина з високим рівнем освіти чи великим досвідом одержує таку ж
зарплату, як той, що тільки що поступив на роботу, менш освічений
співробітник. Можлива і зворотна нерівність: якщо працівник виявляє, що
одержує більшу винагороду за ту ж роботу, що виконують його колеги. У
такому випадку в нього може виникнути потреба виправити цю
несправедливість. Можливо, підвищиться інтенсивність зусиль працівника,
він прийме рішення про необхідність отримання додаткової освіти, а то й
задумається про можливість зниження свого заробітку. Коли індивід
відчуває несправедливість, у нього виникають внутрішні суперечності, що
мотивують до досягнення балансу.

Менеджери повинні пам’ятати, що їхні підлеглі оцінюють свою винагороду,
порівнюючи її з оплатою праці й інших вигод колег. Збільшення заробітної
плати чи призначення на більш високу посаду, які сприймаються як
несправедливі стосовно інших співробітників, не роблять мотивуючого
впливу. У деяких організаціях, наприклад, використовують подвійну
систему оплати праці: новачки одержують набагато менше, ніж досвідчені
працівники, що споконвічне створює основу для несправедливості.
Несправедливість в оплаті створює тиск на працівників, що часом
виявляється занадто великим. І тоді вони намагаються змінити свої
уявлення, змінити саму систему чи приймають рішення покинути роботу.
Кваліфікований менеджер завжди прагне до того, щоб підлеглі сприймали
його рішення як справедливі. У противному випадку мотивація
співробітників до праці істотно знижується.

Лайман Портер і Едвард Лоулер розробили комплексну прецесійну теорію
мотивації з елементами теорії очікувань і теорії справедливості. Згідно
з моделлю Портера-Лоулера, досягнуті результати залежать від зусиль
співробітника, його здібностей і характерних особливостей, а також
усвідомлення ним своєї ролі. Рівень його зусиль буде визначатися
цінністю винагороди і ступенем впевненості в тому, що ці зусилля справді
будуть достойно винагороджені. Більше того, за теорією Портера-Лоулера
встановлюють співвідношення між винагородою і результатами, тобто людина
задовольняє свої потреби за допомогою винагород за досягнуті результати.

Згідно з моделлю Портера-Лоулера, результати, досягнуті співробітником,
залежать від трьох змінних: затрачених зусиль, здібностей, характерних
особливостей людини, а також від усвідомлення нею своєї ролі в процесі
праці. Рівень затрачених зусиль, у свою чергу, залежить від цінності
винагороди і того, наскільки людина вірить в існування тісного зв’язку
між зусиллями і можливою винагородою. Досягнення потрібного рівня
результативності може викликати внутрішню винагороду (це почуття
задоволення від виконаної роботи, почуття компетентності і самоповаги),
а також зовнішні винагороди — похвалу керівника, премію, просування по
службі.

Задоволення – це результат зовнішніх і внутрішніх винагород з
урахуванням їх справедливості. Задоволення від того, наскільки цінна
винагорода насправді. Ця оцінка буде впливати на сприйняття людиною
майбутніх ситуацій.

Один з найважливіших висновків Портери—Лоулера полягає в тому, що
результативна праця приводить до задоволення.

Це прямо протилежне тому, що думають менеджери. Вони перебувають під
впливом ранніх теорій людських стосунків. Ці теорії твердять, що
задоволення веде до досягнення високих результатів праці (іншими словами
— більш задоволені працівники працюють краще).

Портер і Лоулер, навпаки, твердять, що усвідомлення виконаної роботи
приводить до задоволення, і це підвищує результативність.

У підсумку модель Портера—Лоулера внесла основний вклад у розуміння
мотивації. Ця модель показує, наскільки важливо об’єднати такі поняття,
як зусилля, здібності, результати, винагорода, задоволення і сприйняття
в рамках єдиної пов’язаної системи.

Теорія підкріплення залишає осторонь питання потреб і роздумів
працівників і привертає увагу менеджменту до аналізу взаємозв’язків між
поведінкою співробітників організації та її наслідків. Прихильники
теорії досліджують проблеми зміни поведінки людей у процесі праці,
адекватного використання негайної винагороди і покарань.

Комплекс методів, за допомогою яких на основі теорії підкріплення
менеджмент прагне до зміни поведінки співробітників, одержав назву
регулювання поведінки. Основне припущення, на якому ґрунтуються методи
регулювання поведінки, називається законом ефекту, відповідно до якого
індивіди прагнуть до повторення позитивно підкріпленої поведінки і,
навпаки, уникають знову демонструвати непідкріплювані дії. Підкріплення
визначається як будь-які дії, що викликають повторення, чи навпаки,
придушення способів поведінки. Виділяють чотири основних типи
підкріплення: позитивне підкріплення, відмовлення від моралі, покарання
і згасання. Кожен тип підкріплення є реакцією менеджменту на поведінку
працівника, яка є бажаною або не повинна повторюватися.

Різні типи підкріплення:

Виходячи з розглянутих теоретичних положень можна відповісти на
запитання: „Як мотивувати своїх співробітників?” Мотивація
співробітників має виходити з того, що ніколи не можна замінити власну
мотивацію співробітника сторонньою мотивацією. Іншими словами, внутрішню
мотивацію неможливо викликати зовнішньою. Проте керівник може досить
мотивувати своїх співробітників, створивши ситуаційне поле, яке спонукає
їх зробити те, що від них очікують. Це поле складається з таких
складових частин:

стиль управління;

поведінка керівника в комунікаціях;

оплата праці;

вимогливість через постановку завдань і цілей та ін.

Для того щоб зуміти створити таке поле для співробітників з врахуванням
Їх особливостей, керівник повинен знати внутрішній мотиваційний спектр
своїх співробітників, відповівши на запитання „Де і як найкраще з
допомогою ситуації і завдань спонукати співробітників до дії?”

Проблематика мотивації набуває нині дедалі більшого значення насамперед
тому, що у всіх випадках виконання робіт потребує розумових зусиль
працівників. Саме цей вид зусиль підлягає мотивації.

Є багато стимулів, що спонукають працівника добре Працювати, однак серед
них немає універсальних. Люди по-різному реагують на різні стимули, і
навіть у тих самих людей реакція не завжди однозначна. Людина звикає до
стимулів і перестає на них реагувати, тому керівник повинен володіти
арсеналом стимулів і постійно їх поновлювати.

4. Мотивація як функція управління.

Серед комплексу проблем менеджменту особливу роль відіграє вдосконалення
управління персоналом фірми. Задачею цієї області менеджменту є
підвищення ефективності виробництва за рахунок різностороннього розвитку
і розумного використання творчих сил людини, підвищення рівня його
кваліфікації, компетентності, відповідальності, ініціативи.

Мотивація праці включає в себе багато складових. Серед них: кадрова
політика, взаємостосунки всередині колективу, соціально-психологічні
аспекти управління. Ключове ж місце займає визначення способів
підвищення продуктивності, шляхів росту творчої ініціативи, а також
стимуляція і мотивація робітників.

Основні задачі мотивації:

формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення
мотивації в процесі праці;

навчання персоналу і керівного складу психологічним основам спілкування
з колегами;

формування в кожного керівника демократичних підходів до керування
персоналом із використанням сучасних методів мотивації.

Однак, для рішення цих задач необхідний аналіз наступних явищ:

процесу мотивації в організаціях

індивідуальної і групової мотивації, якщо така є в залежності між ними

змін, що відбуваються в мотивації діяльності людини при переході до
ринкових відносин.

Для рішення зазначених задач застосовуються різні методи мотивації,
сутність яких розглянемо нижче.

Найпершим і найбільше поширеним методом був метод покарання і
заохочення. Цей метод використовувався для досягнення бажаних
результатів і проіснував досить довго в умовах адміністративно-командної
системи. Поступово він трансформувався в систему адміністративних і
економічних санкцій і стимулів.

Такий метод був ефективний при повторюваних рутинних операціях,
незначної змістовної частини роботи, неможливості поміняти місце роботи
( по різних причинах), а також в умовах бригадних і колективних
підрядів, де діяли регламентовані надвишки й утримання.

З підвищенням ролі людського чинника з’явилися психологічні методи
мотивації. У основі цих методів лежить твердження, що основним чинником,
що модифікує, є не тільки матеріальні стимули, але і нематеріальні
мотиви, такі, як самоповага, визнання з боку навколишніх членів
колективу, моральне задоволення роботою і гордість своєю фірмою. Такі
методи мотивації базуються на вивченні потреб людини, тобто
усвідомленого відчуття нестачі в чим-небудь. Відчуття нестачі в
чим-небудь має цілком визначену ціль, що і служить засобом задоволення
потреб.

Вивчення потреб людини привело до появи двох глобальних теорій
мотивації: змістовної теорії і процесуальної, що описані нижче.

Природно, такий розгляд процесу носить досить умовний характер, тому що
в реальному житті немає настільки чіткого розмежування стадій і немає
відособлених процесів мотивації. Знання логіки процесу мотивації не дає
істотних переваг у керуванні цим процесом

Важливим чинником є мінливість мотиваційного процесу. Характер
мотиваційного процесу залежить від того, які потреби ініціюють його.
Однак самі потреби знаходяться між собою в складній динамічній
взаємодії, найчастіше суперечачи друг другу або ж, навпаки, посилюючи
дії окремих потреб – при цьому складової цієї взаємодії можуть
змінюватися в часу, змінюючи спрямованість і характер дії мотивів тому
навіть при найглибшому знанні мотиваційної структури людини, мотивів
його дії можуть виникати непередбачені зміни в поводженні людини і
непередбаченої реакції з його сторони на мотивуючі впливи.

Ще одним чинником який робить мотиваційний процес кожної конкретної
людини унікальним і не на сто відсотків передбаченим, є розходження
інноваційних структур окремих людей, різна ступінь впливу однакових
мотивів на різних людей, різна ступінь залежності дії одних мотивів від
інших. У одних людей прагнення до досягнення результату може бути дуже
сильним, в інших же воно може бути відносно слабким. У цьому випадку
даний мотив буде по-різному діяти на поводження людей. Можлива й інша
ситуація: два чоловік мають однаково сильний мотив на досягнення
результату. Але в один цей мотив домінує над всіма іншими, і він буде
домагатися результату будь-якими способами. У іншого ж цей мотив
співвідноситься по силі дії з мотивом на співучасть у спільних діях. У
цьому випадку дана людина буде поводитися по-іншому.

Отже, в сучасній філософії менеджменту мотивація, як функція управління,
в основу впливу на людей покладає не примус а мотиваційні регулятори,
побудовані на врахуванні психологічних особливостей людини.

5. Мотиваційна політика фірми.

Не дивлячись на радикальність курсу ринкових перетворень в Україні,
ігнорування проблеми мотивації праці призвело до тяжких наслідків:
загострення економічної кризи, падіння рівня життя, знищення відношення
до праці як до цінності, погіршення якості трудового потенціалу, масової
дискваліфікації кадрів і росту напруженості на ринку праці. Як вважають
українські спеціалісти, для прийняття кваліфікованих управлінських
рішень про створення ефективного мотиваційного механізму необхідно
створити і застосувати мотиваційний моніторинг, тобто систему постійного
нагляду і контролю за станом мотивації праці робітників.

Мотивація ефективної праці робітників займає одне з ключових місць у
системі внутрішньофірмового управління. Вона доповнює адміністративне
управління, що полягає в розробці і виконанні планових завдань,
посадових і інших інструкцій, методичних положень і вказівок, наказів,
розпоряджень і т.д, і являє собою непряме, опосередковане управління
через інтереси робітників з використанням специфічних форм і методів
забезпечення їх матеріальної і моральної зацікавленості щодо праці, у
досягненні високих її результатів.

При адміністративно-командній системі, в умовах загального дефіциту і
хронічної нестачі багатьох видів продукції і послуг мотивація праці (при
першорядному значенні директивних і силових методів управління) була
спрямована відповідно до цілей, що стояли перед підприємством, на
постійне збільшення кількісних параметрів виробництва – його обсягів і
темпів росту, навіть шкодячи якості продукції, що випускалася. При
цьому усіляко віталося і заохочувалося безупинне і всеціле нарощування
виробничих потужностей шляхом запровадження (як правило, некомплексного)
нової техніки й організації виробництва на будь-якій ділянці
технологічного циклу. Все це підривало ритмічність виробництва,
погіршувало якість продукції під приводом її здешевлення.

Досягненню такої цілі найбільшою мірою відповідала відрядна оплата
праці (у всіх її різновидах), розмір якої залежав головним чином від
кількості виготовлених виробів і практично ігнорував проблему якості
продукції (послуг).

З переходом до ринкової економіки головним орієнтиром у господарській
діяльності підприємства стає забезпечення високої прибутковості
виробництва, що неможливо без врахування реального споживчого попиту,
випуску якісної та конкурентноспроможної продукції, а також стійкої
роботи підприємства. Піддалися істотним змінам і життєві принципи
робітників, у тому числі в сфері дрібного бізнесу і на спільних
підприємствах (із змішаним вітчизняним і іноземним капіталом). Спектр
їхніх інтересів уже не обмежується тільки одержанням заробітної плати, а
включає також потреби фахового росту, забезпечення гідних умов праці і
відпочинку, користування визначеними соціальними благами.

Одержання нового місця роботи чи зміна звичних умов діяльності стимулює
працівника, викликає в ньому бажання проявити себе з кращої сторони. Не
отримавши можливості відчути себе необхідним, самостійним працівником,
якому довіряють і який шанують, він розчаровується у своїй роботі.

При цьому, навіть просто з економічної точки зору, люди є надзвичайно
дорогим ресурсом, а, отже, повинні використовуватися з максимальною
ефективністю. Керівник так само зобов’язаний розуміти що отут існує і
моральний чинник. Усвідомлення цієї проблеми ставить перед керівником
нову: якою повинна бути ідеальна для підлеглих робота?

Відповідаючи на це питання не випливає прагне до надмірної специфічності
й оригінальності. Все рівно врахувати розходження в смаках і особистих
думках кожного вдасться рідко, тому керівник, як правило, прагне до
підвищення інтегральної продуктивності. З приведеними нижче чинниками в
керівника є шанс дістати згоду максимальної кількості свій підлеглих.
Отже, ідеальна робота повинна:

мати цілісність, тобто приводити до визначеного результату.

оцінюватися службовцями як важлива і що заслуговує бути виконаною.

давати можливість приймати рішення, необхідні для її виконання, тобто
повинна бути автономія (в установлених межах). Або, як варіант, –
групова автономія.

забезпечувати зворотний зв’язок із працівником, оцінюватися в залежності
від ефективності його праці.

приносити справедливу, з погляду працівника, винагороду.

Спроектована відповідно до цих принципів робота забезпечує внутрішнє
задоволення. Це дуже потужний мотиваційний чинник, через те, що вона
стимулює якісне виконання роботи і стимулює до виконання більш складної
роботи.

Розглянемо загальну характеристику мотиваційної політики фірми.

5.1. Матеріальна мотивація

Однією з найважливіших форм мотивації в організаціях є матеріальне
стимулювання праці, яке становить процес формування і використання
систем матеріальних стимулів праці та розподілу з планом згідно з дією
закону розподілу за кількістю і якістю праці.

Система матеріальних стимулів праці складається з різноманітних
спонукальних мотивів, які доповнюють один одного і пов’язані єдиним
процесом зацікавленості в трудовій діяльності.

Формування систем матеріальних стимулів передбачає здійснення трьох
етапів; встановлення мети, ресурсного забезпечення і побудови систем
матеріальних стимулів праці.

Використання систематичних стимулів полягає у впровадженні системи
стимулів праці та управлінні нею.

Розподіл включає оцінку кількості та якості затраченої праці, здійснення
на її основі матеріального заохочення і матеріальних санкцій. Умови і
порядок стимулювання, встановлені в процесі формування і використання
систем матеріальних стимулів праці, передбачають види, характер і
розміри матеріального заохочення та матеріальних санкцій.

У процесі формування і використання систем стимулів закладаються
необхідні спонукальні мотиви трудової діяльності, здійснюється
орієнтація працівників на конкретні поточні та кінцеві результати,
створюється матеріальна зацікавленість в удосконаленні виробництва,
прискоренні НТП, зменшенні витрат, реалізуються особисті економічні
інтереси працівників, забезпечується підвищення матеріального стану.

Вивчення й аналіз розвитку матеріального стимулювання праці свідчать, що
за характером дії на колективи працівників та окремих виконавців можна
виділити три групи факторів:

– соціально-психологічні;

– економічні;

– організаційні.

На основі цієї класифікації і з урахуванням особливостей сучасного етапу
розвитку виробництва запропонований і зумовлений такий склад принципів
матеріального стимулювання праці:

забезпечення зростання заробітної плати в міру підвищення ефективності
виробничо-господарської діяльності;

диференціація заробітної плати за групами працівників, умовами праці,
трудовими досягненнями, регіонами країни;

забезпечення можливості підвищення заробітної плати за виконання
престижних робіт, тобто найбільш важливих і потрібних трудових процесів
у народному господарстві, галузі, на підприємстві, в цеху у відповідний
період часу;

забезпечення перспективи зростання заробітної плати за планом протягом
усієї трудової діяльності на кожному робочому місці;

матеріальне стягнення;

забезпечення випереджаючих темпів зростання продуктивності праці
порівняно з темпами підвищення заробітної плати;

оптимальне поєднання централізації та самостійності підприємств у
матеріальному стимулюванні праці.

Мета системи матеріальних стимулів – забезпечення співвідношення
заробітної плати працівників з кількістю і якістю праці. Вирішення цього
завдання потребує виділення груп підприємства за оплатою праці. Спочатку
визначають базову групу працівників, трудові процеси яких найбільшою
мірою відбивають основні, поточні та перспективні завдання, а пізніше
формують склад груп працівників. Співвідношення у середній заробітній
платі даної групи працівників і базової буде виражати рівень
стимулювання.

Іншим напрямком визначення мети систем матеріальних стимулів праці є
вибір структури заробітної плати на основі класифікації факторів, що
зумовлюють трудовий внесок працівників. Усі фактори розділено на дві
групи. До першої увійшли фактори, які визначають трудовий внесок у
досягнення поточних результатів, а до другої – кінцевих.

Поточні результати виробничо-господарської діяльності визначаються
постійними і змінними факторами. До постійних факторів належать ті, які
формуються у процесі навчання, підвищення кваліфікації
виробничо-господарської діяльності, освоєння передових прийомів і
методів праці, участі в роботі громадських організацій (освіта, стаж,
досвід, практичні навички, спеціальні і професійні знання, стиль
роботи).

Змінними факторами є ті, які діють обмежений час (акуратність,
ініціативність, відповідальність, трудова сумлінність тощо).

Друга група – це фактори трудового внеску в досягнення кінцевого
результату виробничо-господарської діяльності за кількістю і якістю.
Кінцевий результат — це об’єкти (вироби, конструкції, технологічні
процеси) для використання у виробничих процесах або споживанні
(особистому, колективному), тобто засоби виробництва або предмети
споживання. Кінцевий результат має кількісні та якісні характеристики,
які виражаються технічними, економічними, соціальними та іншими
показниками. Між двома групами факторів існує діалектичний
взаємозв’язок.

Тільки при високому рівні проміжних результатів буде забезпечено
достатньо високий рівень кінцевих результатів. Існує Об’єктивна
необхідність стимулювання факторів, які визначають трудовий внесок у
досягнення як поточних, так і кінцевих результатів.

Відповідно до наведеної класифікації факторів структура може бути подана
так:

З = З1 + З2 + З11 + З12 + З21 + З22,

де З1 – частина, яка стимулює фактори трудового внеску в досягненні
поточних результатів;

З2 – частина, яка стимулює фактори трудового внеску в досягненні
кінцевих результатів;

З11 – частина, яка стимулює постійні фактори трудового внеску;

З12 – частина, яка стимулює змінні фактори трудового внеску;

З21 – частина, яка стимулює фактори трудового внеску в досягненні
кінцевих результатів за кількістю;

З22 – частина, яка стимулює фактори трудового внеску в досягненні
кінцевих результатів за якістю.

Структура може бути такою:

З11 =40 – 60%, З12 =10 – 20%, З21 =10 – 20%, З22 =15 – 25%

Конкретні матеріальні стимули формуються в процесі застосування форм та
систем заробітної плати. Можна виділити і форми оплати праці:

відрядну; погодинну; комбіновану; комісійну.

При відрядній формі розмір оплати праці визначають за кількістю
виготовленої продукції. Основою розрахунків є розцінка, тобто плата за
одиницю виготовленої продукції. Вона добре стимулює зростання обсягів
виробництва, але не зацікавлює в якості.

Відрядна форма оплати праці має такі системи:

– просту відрядну (відрядний заробіток формується як добуток розцінки на
кількість виготовлених виробів);

– відрядно-преміальну (відрядний заробіток збільшується на розмір
премії, яку встановлюють за досягнення певних показників);

– відрядно-прогресивну (при досягненні певного рівня виконання завдання
праця може оплачуватися за підвищеними розцінками);

– непряму відрядну (заробіток допоміжних робітників, ремонтників,
наладчиків залежить від виробітку основних робітників, яких вони
обслуговують);

– акордну відрядну (за конкретний обсяг робіт створюється фонд оплати
праці, а також встановлені терміни виконання, розмір додаткової премії,
показники якості тощо);

– бригадну (колективну) відрядну (колективний фонд оплати праці,
заробляють спільно всі члени колективу, а потім він підлягає розподілу
між ними з урахуванням певних умов).

Розмір погодинної форми оплати праці залежить від кількості
відпрацьованого часу. Вона спрямована на стимулювання якісної роботи,
але практично не зацікавлює працівників у збільшенні обсягів
виробництва.

До систем погодинної форми можна віднести:

– просту погодинну (погодинний заробіток повністю залежить від кількості
відпрацьованого часу);

– погодинно-преміальну (до погодинного заробітку додають премію за
виконання певних показників);

– бригадну (колективну) погодинну (колективний фонд оплати праці
зароблений членами бригади спільно і залежить від кількості
відпрацьованого часу, певних показників преміювання. Потім заробіток з
допомогою конкретного методу розподіляється між працівниками);

– комбінована (погодинно-відрядна) форма оплати праці базується на тому,
що заробіток працівника складається з 3-х частин:

а) погодинної (включає тарифну оплату, доплати, надбавки);

б) відрядної (формується як доплата за виконання нормованих завдань);

в) преміальної (складається з премій за виконання певних показників).

Розвиток ринкових відносин в Україні викликав появу нових професій та
видів трудової діяльності, необхідності в яких раніше не було.

Йдеться про професії брокерів, дилерів, маркетологів, рекламознавців,
маклерів, менеджерів. Саме діяльність цих працівників значною мірою
визначає розмір прибутку підприємства (фірми), товарообіг та обсяги
виробництва продукції, забезпеченість ресурсами, збут продукції на ринку
тощо.

Традиційні форми оплати праці цих категорій працівників недостатньо
стимулюють їх трудову активність. Світовий досвід показує, що для оплати
праці працівників, професії яких мають підприємницьку діяльність,
доцільно використовувати комісійну форму заробітної плати, оскільки саме
з її допомогою реалізується основна функція оплати праці – мотиваційна.

При комісійній формі комісійний заробіток базується на засадах нормативу
у відсотках до показника, поліпшенню якого сприяє трудова діяльність
працівника. Вона розраховується як добуток нормативної ставки і
відповідного показника.

Найпоширеніша така комісійна оплата, при якій заробіток складається з
фіксованого окладу і комісійної винагороди. Причому фіксований оклад
може бути гарантованим або мати форму авансу комісійної винагороди.

Найбільш характерні системи комісійної форми такі:

система лінійної комісійної винагороди. Працівникам встановлюється
„твердий” норматив у відсотках досліджуваного показника.

система регресивної комісійної винагороди передбачає зменшення
нормативної ставки винагороди на певних етапах поліпшення вихідного
показника, що сприяє оптимізації розмірів заробітної плати.

система прогресивної комісійної винагороди базується на встановленні
системи нормативних ставок винагород, які збільшуються в процесі
поліпшення досліджуваного показника.

Цю систему найдоцільніше використовувати на початковій стадії
підприємницької діяльності, оскільки з її допомогою стимулюється
пришвидшений розвиток підприємства. Але слід пам’ятати і про можливість
необґрунтованого зростання заробітної плати працівників.

Досвід країн з ринковою економікою показує, що найбільш ефективне
використання комісійної форми оплати праці досягається тоді, коли вміло
поєднані різноманітні системи оплати праці, вдало підібрані вислідні
показники і обґрунтовано встановлені гарантовані мінімуми.

Управління системами матеріальних стимулів праці – це цілеспрямована дія
на умові, які спонукають працівників до трудової діяльності, з метою
досягнення вищих результатів виробництва.

5.2. Нематеріальна мотивація праці.

Нематеріальна мотивація фірми не обмежується тими пунктами, що
відображені на схемі (просування по кар’єрі, подяки і т. д.).
Ефективність і розмаїтість методів нематеріальної мотивації залежить в
першу чергу від керівника (менеджера). Адже справжній (талановитий)
менеджер повинен вміти знайти спосіб покращити умови праці підлеглих і
домогтися від них більшої віддачі до роботи.

Іноді мотивація стає проблемою тільки стосовно конкретних робітників.
Якщо справи в організації йдуть добре і більшість її службовців працюють
з високою віддачею і цілком задоволені, керівництву, можливо, буде
корисним застосувати індивідуальний підхід до “невмотивованих”
робітників. Деяким людям, обтяженим фізичними недугами або емоційними
проблемами, може знадобитися фахова допомога. Але для здорової людини
існує широкий набір різноманітних прийомів мотивації, що дозволяють йому
реалізувати свій виробничий потенціал. Це – постановка цілей,
модифікація поведінки і перепідготовка.

Деяких робітників можна успішно стимулювати з допомогою чітких і
досяжних цілей. Так, менеджери мають великі шанси досягти успіху, якщо
вони точно знають, з чого складається цей успіх: те ж саме вірно і для
окремих працівників.

Секрет використання постановки цілей у якості засобу мотивації полягає в
тому, що робітникам “дозволяють” брати участь у визначенні їхніх власних
задач. Якщо цілі нав’язуються зверху, усі переваги цього підходу, а саме
“включення в гру” людських потреб вищих рівнів, будуть втрачені і
робітники будуть почувати, що хтось маніпулює ними. Більш того, дуже
важливо, щоб у цю систему був “умонтований” зворотній зв’язок: тоді люди
будуть знати, чи досягають вони в дійсності своїх цілей.

Ідея, що лежить в основі модифікації поведінки, дуже проста: варто
заохочувати бажані дії і не заохочувати небажані. Дослідження показали,
що похвала і визнання набагато більш важливі для одержання бажаного
результату, ніж несхвалення (виражається воно у формі глузування,
сарказму або догани).

Похвала, як самий простий засіб модифікації поведінки, з успіхом
використовується в багатьох фірмах. Коли компанія “Емері Ейр Фрейт”
проголосила своєю ціллю виконання вимог клієнтів за 90 хвилин, усіх
службовців, що мають справу з покупцями, попросили записувати на довгому
листі паперу, скільки часу насправді віднімає кожне замовлення. Якщо
записи показували, що робітник покращує свої показники, керівник хвалив
його (або її). Ті, хто не міг цього зробити, одержували схвальні відзиви
за чесність і акуратність при веденні своїх записів, а потім їм
нагадували про “90-хвилинну ціль”. Через декілька днів після “запуску”
такого зворотного зв’язку обслуговуючий персонал фірми досягав
90-хвилинної “оцінки” у 90% випадків. Подібні ефективні програми
заохочень впроваджені в компаніях “Форд”, “Пепсико” і багатьох інших.

Багато компаній використовують різноманітні форми заохочень, щоб
відзначити гарних робітників. Це подарунки, грамоти або медалі, обіди,
поїздки й інші види визнання.

Для вирішення проблем, пов’язаних із скороченнями і звільненнями
робітників, існує безліч різноманітних способів. Один із них – надання
службовцям можливості пройти курс навчання новим спеціальностям за
рахунок компанії. Промислові робітники можуть навчитися управляти
роботами й іншим автоматичним устаткуванням; менеджери сфери
обслуговування – стати продавцями. Хоча багато людей думають, що
пристосуватися до змін дуже важко, більшість із них цінує можливість
знову стати корисними – своїй компанії або економіці в цілому. Після
періоду зниження продуктивності праці, цілком природного при одержанні
нової професії, вони незабаром знову знаходять стимули працювати в повну
силу.

Якщо велика кількість службовців в одному відділі або на робочих
місцях певного типу відчувають проблеми, пов’язані з мотивацією, є
ймовірність, що причина криється в самій роботі. У цьому випадку кращий
засіб збільшити віддачу – знайти спосіб зміни структури роботи, а не
поведінки працівників. Це означає, що слід пом’якшити авторитарний стиль
керівництва, щоб дати можливість працівникам відчути себе частиною
команди. Одним із способів досягнення цього є кружки якості. Даючи
робітникам і менеджерам можливість висловити свої ідеї, керівництво
вивільнює їх творчі ідеї, які можуть бути плідними при спільній роботі.

6. Досвід мотивації у зарубіжних країнах.

В практиці американських фірм «Форд», «Дженерал Моторс» та інших
використовуються різні методи мотивації праці. Багато з них пов’язані з
матеріальним заохочуванням працівників. Часто використовують аналітичні
системи заробітної платні, особливість яких – диференціальна оцінка в
балах ступені складності праці з урахуванням кваліфікації працівників,
фізичних зусиль, умов праці та інше. При цьому змінна частина заробітної
платні, яка виступає у формі винагороди за підвищення якості продукції,
зріст виробництва праці, економію сировини дістає третини платні.
Використовуючи різноманітні форми участі працівників в розподілі
прибутку. Для вирішення виробничих задач формується коло працівників в
залежності від їх внеску, в тому числі і в піднесенні виробництва праці.

Матеріальне заохочування практикується в різних видах. Велике
розповсюдження у британських фірмах зазнало заохочення у формі
подарунків. Так, у фірмі ”British Telecom” винагороджують цінними
подарунками та туристичними путівками. Процедура винагородження
проводиться в залежності від досягнутих успіхів: на робітничих місцях,
на святах у колі фірми та інше. Це дозволяє популяризувати досягнення в
галузі підвищення ефективності праці та її якості які до цього були
непомітними.

Системи мотивації працівників через підвищення їх по службі можна звести
до ротації з урахуванням особистих якостей і стажу праці.

Однією з форм мотивації, яка зазнала широке застосування у практиці
закордонних та вітчизняних підприємств, є використання гнучких графіків
праці. В державних установах графства Оксфордшир (Великобританія) на
початку 90-х років як експеримент була введена нова форма організації
праці, яка надавала співпрацівникам значну ступінь волі – можливість
працювати як на робочому місці так і дома, в залежності від конкретних
обов’язків співпрацівника і домовленості між ним та його керівником. В
деяких випадках кількість годин, які працівник повинен проводити в
установі, обговорюються заздалегідь. Можуть бути назначені конкретні
години збору всіх співпрацівників підрозділу для обміну інформацією,
доручення нових завдань. Такий режим рекомендується в першу чергу
керівникам. Так, наприклад, контракт керівника бухгалтерії однієї з
установ припускає наступний розклад робочого часу: 75% (30 годин у
тиждень) – в установі, 25% (10 годин у тиждень) – вдома. Керівник
бухгалтерії працює вдома майже тільки на комп’ютері, перевіряє цифрові
данні фінансових документів, а в установі бере участь в нарадах та
займається іншою роботою, яка потребує контактів з співпрацівниками.

Робота, яка виповнюється тільки дома, за комп’ютером, має назву
“телеробота”. Її основний недолік – ізоляція, однак, для деяких
категорій працівників, до того ж які мають родину, саме така форма
організації праці є переважною.

Один з дійових методів мотивації – створювання самоправних груп. У ролі
приклада можна посилатися на досвід американської фірми “Digital
Equipment”, де такі групи сформувалися в управлінні загального обліку,
який входить в один з 5-ти центрів управління фінансової діяльності.
Групи самостійно вирішують питання з планування праці, проведення нарад,
координація з іншими відділеннями. Члени груп почергово беруть участь в
нарадах менеджерів компаній.

7. Висновки.

Велике значення для досягнення цілей організації має використання
функції мотивації. Тобто мотивація – це процес стимулювання самого себе
й інших до діяльності, спрямованих на досягнення індивідуальних і
загальних цілей організації.

В процесі праці у людей цілеспрямовано формується заінтересоване
відношення до неї та її результатів, оскільки мотивація посилює бажану
поведінку людини, дає напрямок поведінки і ґрунтується на внутрішніх і
зовнішніх факторах або на мотивах і стимулах. Мотив— це усвідомлена
спонукуюча причина, основа, підстава до якоїсь дії чи вчинку. Мотив є
суб’єктивним явищем, усвідомленням вчинків, які у кінцевому підсумку
перетворюються у постановку цілі, що спонукає людину до дії внаслідок
трансформації зовнішнього спонукуючого фактора (стимулу) і його
усвідомлення індивідом.

Мотивація праці включає в себе багато складових. Серед них: кадрова
політика, взаємостосунки всередині колективу, соціально-психологічні
аспекти управління. Ключове ж місце займає визначення способів
підвищення продуктивності, шляхів росту творчої ініціативи, а також
стимуляція і мотивація робітників.

В сучасній філософії менеджменту мотивація, як функція управління, в
основу впливу на людей покладає не примус а мотиваційні регулятори,
побудовані на врахуванні психологічних особливостей людини.

Однією з найважливіших форм мотивації в організаціях є матеріальне
стимулювання праці, яке становить процес формування і використання
систем матеріальних стимулів праці та розподілу з планом згідно з дією
закону розподілу за кількістю і якістю праці.

Система матеріальних стимулів праці складається з різноманітних
спонукальних мотивів, які доповнюють один одного і пов’язані єдиним
процесом зацікавленості в трудовій діяльності.

Формування систем матеріальних стимулів передбачає здійснення трьох
етапів; встановлення мети, ресурсного забезпечення і побудови систем
матеріальних стимулів праці.

Використання систематичних стимулів полягає у впровадженні системи
стимулів праці та управлінні нею.

Розподіл включає оцінку кількості та якості затраченої праці, здійснення
на її основі матеріального заохочення і матеріальних санкцій. Умови і
порядок стимулювання, встановлені в процесі формування і використання
систем матеріальних стимулів праці, передбачають види, характер і
розміри матеріального заохочення та матеріальних санкцій.

Використання нематеріальної мотивації має не менш важливе значення. Такі
стимули, як просування по кар’єрі (підвищення), подяка, підвищення
кваліфікації, безкоштовне харчування, путівки (курорт, санаторій),
надання автомобіля, мобільного телефону та ін. є тими факторами, що
сприяють заохоченню і більшій відповідальності працівника до роботи.

Отже, мотивація – це процес стимулювання працівників до здійснення
ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства.
Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і
запланованих завдань. Теорії мотивації не нові, але вони не втратили
своєї цінності з часом, і тому допомагають пояснити людську поведінку
в багатьох випадках і сьогодні. Все ж, вступивши у ХХІ століття, ми
повинні усвідомлювати, що події останніх років призвели до суттєвих змін
в трудовому житті людей. Змінилися способи винагороди працівників: вони
далеко не завжди є чисто фінансовими.

Список використаної літератури:

Журнал «Управление компанией», Мотивація персоналу щодо досягнення
стратегічних цілей фірми. № 13-14, липень 2000 р.

Андрушків Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995

Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП,
1997

Дафт Р. Л. Менеджмент. – СПб.: Изд-во „Питер”, 2000. – 832 с.

Жигалов И. Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник.
К.: Вища школа. 1994. – 224 с.

Жмалев В.Г. Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської
діяльності – К.: Україна, 1994. – 454 с.

Завадський Й.С. Менеджмент. – Т. 1. – К.: Українсько-фінський інститут
менеджменту і бізнесу, 1997. – 543 с.

Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. Посіб.
для. студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2003. – 304 с.:іл..

Осовська Г.В., Основи менеджменту: Курс лекцій. Навчальний посібник.
Житомир: ЖІТІ, 1998. – 600 с.

Осовська Г.В., Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів. – К.: „Кондор”, 2003 – 556 с.

Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч.
посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 304 с.

Пєлих О. Мотиваційний механізм ефективності управління, //Економіст №
11, листопад 1999 р.

Платонов С.В., Третяк В.И., Черкасов В.В. Исскуство управленческой
деятельности. – К.: ООО «Издательство Либра», 1996. – 416 с.

Сладкевич В. П., Чернявский А.Д. Современный менеджмент: Опорный
конспект лекций. – 3-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2003. – 152 с.

Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 351 с.

Червінська Л.П. Основи мотивації в менеджменті. – Суми, ВВП „Мрія-І”
ЛТД, 1997. – 191 с.

Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации
(учебно-практическое пособие). – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1996.
– 300 с.

Щокін Г. В. Управління бізнесом. – 3-тє вид., перероб і доп. – К.: МАУП,
1998. – 204 с.

Щокін Г. В. Теорія і практика управління персоналом: Навч.-метод.
Посібник. – К.: МАУП, 1998. – 256 с.

Щокін Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – Кн. 1: Планирование
и организация управления кадрами. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.:
МЗУУП, 1993. – 188 с.

Щокін Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – Кн. 2: Подбор,
обучение и развитие персонала. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: МЗУУП,
1993. – 200 с.

Дафт Р. Л. Менеджмент. – СПб.: Изд-во „Питер”, 2000. – 832 с., ст. 504

Низька інтенсив-ність праці спів робіт-ника. Майстер вимагає прискорити
виконання робочих завдань

Співробітник підвищує інтенсивність праці

Співробітник продовжує демонструвати низьку інтенсивність праці

Майстер заохочує працівника. Рекомендація про підвищення зарплатні

Відмова від будь-яких негативних зауважень

Відмова від підвищення по посаді, зміни рівня оплати праці згідно з
досягнутими показниками

Працівник отримує догану. Майстер робить зауваження негативного
характеру

Позитивне підкріплення. Імовірність повтору бажаної поведінки
підвищується

Відмова від повчання. Імовірність повтору бажаної поведінки підвищується

Згасання. Імовірність повтору небажаної поведінки зменшується

Покарання. Імовірність повтору небажаної поведінки зменшується

Подарунки на свята

Комунікації (транспорт, зв’язок)

Путівки (санаторій, турист.)

Підв. кваліфікації

Навчання

3. Відсотки з дивідендів, прибутку, акції компанії

2. Премії

1. Заробітна плата, доплати.

Нематеріальна

Матеріальна

Мотиваційна політика фірми

Харчування

Просування по кар’єрі

Подяки

Спеціальні звання

Грамоти

Медалі

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019