Реферат на тему:

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Основою регулювання діяльності підприємств України на зовнішніх ринках є
Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність». Крім того, у відповідних
сферах регулюючу роль відіграють й інші Закони України:

— «Про захист іноземних інвестицій в Україні» (10.09.91);

— «Про дію міжнародних договорів на території України» (10.12.91);

— «Про іноземні інвестиції» (13.03.92);

— «Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні»
(17.12.93);

— «Про міжнародний комерційний арбітраж» (24.02.94);

— «Про режим іноземного інвестування» (19.03.96) тощо.

Варто враховувати регулюючу роль інших законів України, якими
передбачено ступінь управління зовнішньоекономічною діяльністю у
конкретних її видах і напрямках. Зокрема, ст. 41 Закону України «Про
цінні папери і фондову біржу» передбачає, що у разі розбіжності положень
цього Закону і правил міжнародного договору діє останній. Подібну ст. 22
містить і Закон України «Про інвестиційну діяльність» (18.09.91). Ст. 19
цього Закону містить положення про захист іноземних інвестицій. Крім
Законів України, важливе значення в регулюванні ЗЕД відіграють Укази
Президента України. Серед них:

— «Про заходи для попередження експорту товарів походженням з України за
цінами, що можуть розглядатися як демпінгові, і врегулювання торгових
суперечок» від 25.07.94;

— «Про заходи здійснення єдиної державної політики регулювання імпорту»
від 21.09.94;

— «Про використання Міжнародних правил інтерпретації комерційних
термінів» від 04.10.94 тощо.

Нарешті, існують нормативні рішення Кабінету Міністрів України,
Міністерства економіки України та з питань європейської інтеграції,
інших міністерств і відомств, що регулюють окремі питання тарифного і
нетарифного характеру.

Вищим законодавчим органом державного регулювання ЗЕД є Верховна Рада
України. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про зовнішньоекономічну
діяльність» Верховна Рада:

— приймає, скасовує і змінює закони про ЗЕД;

— затверджує головні напрямки зовнішньоекономічної політики України;

— укладає міжнародні договори;

— затверджує митні тарифи і збори;

— установлює спеціальні режими ЗЕД;

— затверджує списки товарів, що підпадають під ліцензування при експорті
або імпорті.

Кабінет Міністрів України як орган виконавчої влади здійснює координацію
ЗЕД, приймає нормативні акти в межах своїх повноважень, подає свої
пропозиції до Верховної Ради України, складає платіжний баланс і
зведений валютний план.

f

h

h

???? банк України регулює валютні і міжнародні питання ЗЕД. У тому
числі: зберігання і використання золотовалютних резервів,
взаємовідносини з центральними банками інших країн і міжнародними
фінансовими організаціями, підписання міжбанківських угод, регулювання
курсу національної валюти та ін.

Істотну роль у регулюванні ЗЕД відіграє Міністерство економіки України
та з питань європейської інтеграції (до його складу ввійшло колишнє
МЗЕЗТорг). У компетенції цього міністерства: 

— проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні
суб’єктами ЗЕД виходу на зовнішній ринок, координація їхньої діяльності;

— контроль зовнішньоекономічної діяльності;

— нетарифне регулювання ЗЕД тощо.

Державний комітет митного контролю здійснює контроль ЗЕД відповідно до
чинного законодавства. Нарешті, у регулюванні зовнішньоекономічної
діяльності беруть участь органи місцевого управління: законодавчі і
розпорядницькі органи; територіальні підрозділи органів державного
регулювання ЗЕД.

Як економічні інструменти регулювання ЗЕД виступають:

— оподатковування суб’єктів ЗЕД;

— митне регулювання і контроль;

— ведення розрахунків і кредитування зовнішньоекономічних операцій;

— страхування зовнішньоекономічних операцій;

— ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій;

— заборона окремих видів експорту й імпорту;

— проведення антимонопольних заходів у сфері ЗЕД;

— розміщення державних замовлень на виробництво, експорт та імпорт;

— облік зовнішньоекономічних операцій, звітність, ревізія й аудит
суб’єктів ЗЕД;

— інформаційне забезпечення ЗЕД.

Література

Внешнеторговые операции / Сост.: И.С. Гринько. — Сумы, 1994.

Дениэлс Дж. Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и
деловые операции: Пер. с англ. — 6-е изд. — М., 1994.

Зовнішня торгівля: проблеми і перспективи / За ред. проф. О.А.
Ки-риченка. — X., 1997.

Київ у цифрах: Статистичний збірник. — К., 1997.

Покровская fl.fi. Организация и регулирование внешнеэкономической
деятельности: Учеб. для вузов. — М., 2000.

Савельев Є.В. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб.: Пер. з рос. — К.,
1995.

Славов Н.А. и др. Укрречфлот: Дорога поиска, реформ и превращений. — К.,
1996.

Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Паршина Е.А. и др. Внешнеэкономическая
деятельность предприятия: Учеб. для вузов / Под ред. проф. Л.Е.
Стровского. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1999.

Трансформація. — 1996. — № 11-12.

Устинов И.Н. Мировая торговля: Статистическо-аналитический справочник. —
М., 2000.

Похожие записи