Реферат на тему:

Поняття виробничої логістики

Матеріальний потік на своєму шляху від первинного джерела сировини до
кінцевого споживача проходить ряд виробничих ланок. Управління
матеріальним потоком на цьому етапі має свою специфіку і має назву
виробнича логістика, або по іншому-внутрішньовиробнича.

Метою виробничої логістики є оптимізація матеріальних потоків всередині
підприємств, які створюють матеріальні блага або надають матеріальні
послуги.

Актуальність застосування логістики у матеріальній сфері зумовлена
декількома аспектами. По-перше, останнім часом спостерігається тенденція
звуження сфери масового і багатосерійного виробництва. Розширюється
застосування універсального устаткування, гнучких переналагоджуваних
(виробничих) систем. Виробники отримують все більше замовлень на
виробництво невеликих партій і навіть одиничних виробів. При цьому з
боку покупців все частіше висувається вимога задовольнити потребу за
мінімально короткий термін з високим ступенем гарантії.

Іншим аспектом актуальності виробничої логістики є організація
виробництва у рамках кооперації з випуску складних виробів. У цьому
випадку транспортно-пересувні операції можуть бути об’єктом як
виробничої логістики, якщо використовуються власні транспортні засоби
для внутрішньо системного переміщення вантажів, так і транспортної за
умови використання транспорту загального користування.

Конкретні специфічні особливості побудови системи виробничої логістики
підприємства залежать від типу і характеру виробничого процесу. Зазвичай
припускають, що виробнича логістика присутня тільки на промислових
підприємствах, тобто на виробничих підприємствах, які виготовляють деяку
продукцію. При цьому ми погоджуємося з думкою, що поняття “виробничих
процес” доцільно розглядати ширше, і тоді виробничу логістику можна
розуміти як логістику всередині підприємства будь-якого типу, наприклад
всередині промислового, будівельного чи торгового підприємства. Однак у
цьому розділі докладно розглянуто логістику промислових підприємств.

Відмінною рисою об’єктів вивчення виробничої логістики є їх
територіальна компактність. Тому у літературі їх іноді називають
“основними об’єктами логістики”.

Логістичні системи, які досліджує виробнича логістика, називаються
внутрішньовиробничими логістичними системами. Клас внутрішньовиробничих
систем, якщо вони задовольняють принципам логістики, досить великий-це
промислові підприємства з високим рівнем автоматизації виробництва,
автоматизовані складські системи і підприємства матеріально-технічного
постачання, транспортні вузли станції і т.д.

Якщо виходити із зазначеної раніше просторової декомпозиції логістики,
то внутрішньовиробничу логістичну систему слід віднести до
мікрологістики.

У той же час внутрішньовиробничі логістичні системи можна розглядати на
макро- і мікрорівні.

Роль внутрішньовиробничих логістичних систем (ВЛС) на макрорівні
визначається такими факторами:

— ВЛС підприємств є джерела матеріальних потоків і первинної інформації.
Фахівці вважають, що гнучкі виробничі модулі промислових підприємств є
стартовими елементами логістичного ланцюга;

— ВЛС підприємств задають певний ритм всьому логістичному ланцюгу. Решта
його елементів, у тому числі система постачання і збуту, транспортна
система повинні функціонувати відповідно до ритму ВЛС;

— завдяки системному підходу під час дослідження господарської
діяльності логістика виступає координатором, стимулятором і
організатором зв’язку між усіма суб’єктами підприємства і його
клієнтурою. Тому основна мета ВЛС полягає в координації планування й
управління виробництвом, реалізації оперативних і стратегічних планів;

— можливість адаптації макрологістичних систем до змін навколишнього
середовища істотною мірою визначається здатністю вхідних
внутрішньовиробничих логістичних систем швидко змінювати якісний і
кількісний склад вихідного матеріального потоку, тобто асортимент і
кількість продукції, що випускається4

— ВЛС у мініатюрі є системою, у рамках якої функціонують підсистеми
постачання і збуту, промислового транспорту, виробничі ділянки
підприємства. Моделювання процесів ВЛС дозволяє отримати цінну
інформацію для дослідження закономірностей роботи всієї логістичної
системи-про гнучкість, стійкість, надійність і т.п.

На мікрорівні внутрішньовиробнича логістика виступає центром управління,
планування, координації та контролю всіх основних потоків, наявних на
промисловому підприємстві: матеріальних, інформаційних та інших. Тут
внутрішньовиробничі логістичні системи є рядом підсистем, що перебувають
у відносинах і зв’язках одна з одною, утворюють певну цілісність,
єдність. Ці підсистеми: закупівля, склади, запаси, обслуговування
виробництва, транспорт, інформація, збут і кадри-забезпечують входження
матеріального потоку в систему, проходження всередині неї та вихід із
системи. Відповідно до концепції логістики побудова внутрішньовиробничих
логістичних систем повинна забезпечувати можливість постійного
узгодження і взаємного коректування планів і дій постачальницьких,
виробничих ланок і ланок збуту всередині підприємства.

До завдань внутрішньовиробничих логістичних систем у рамках заданої
виробничої програми належать:

— оперативно-календарне планування з детальним розкладом випуску готової
продукції;

— оперативне управління технологічними процесами виробництва;

— загальний контроль якості, підтримка стандартів якості продукції та
відповідного сервісу;

— стратегічне і оперативне планування постачань матеріальних ресурсів;

— організація внутрішньовиробничого складського господарства;

— прогнозування, планування і нормування витрат матеріальних ресурсів у
виробництві;

— організація роботи внутрішньовиробничого технологічного транспорту;

— контроль і управління запасами матеріальних ресурсів, незавершеного
виробництва і готової продукції на всіх рівнях внутрішньовиробничої
складської системи і у технологічному процесі виробництва;

— внутрішньовиробничий фізичний розподіл матеріальних ресурсів і готової
продукції;

— інформаційне і технічне забезпечення процесів управління
внутрішньовиробничими матеріальними потоками;

— автоматизація і комп’ютеризація управління матеріальними та
інформаційними потоками у виробництві.

Таким чином, завдання виробничої логістики відображають організацію
управління матеріальними та інформаційними потоками не просто всередині
логістичної системи, а в рамках процесу виробництва.

Похожие записи