.

Поняття та складові бюджетного менеджменту (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4377
Скачать документ

ТЕМА 1 . ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

( далі б.м.)

ПЛАН.

Б.М. : ВИЗНАЧЕННЯ , ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ ,СУБ’ЄКТ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ. СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
БЮДЖЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

СКЛАДОВІ Б.М.

Б.М. – сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів, методів, направлених
на управління рухом бюджетних потоків і відносин , які виникають в
процесі руху вказаних потоків.

Як керувати цими потоками і відносинами і складає зміст б.м.

Об’єктом б.м. є бюджет

В сучасній ек літературі бюджет розглядається з 3х сторін:

за формою – це фінансовий план

за сутністю – економічна категорія

за матеріальним змістом – централізований фонд державних ресурсів

Суб’єктом б.м. є органи управління бюджетом.

Предметом б.м. як учбової дисципліни є бюджетний процес та управління
ним.

Бюджетний процес характеризує і відображає систему управління бюджетом,
яка в свою чергу включає:

1). орагни управління бюджетом

структуру бюджетного процесу та методологію бюджетної діяльності.

Органи управління бюджетом можна згупувати в 3 групи:

органи законодавчої та виконавчої влади (Це ВР, КМ, обласні та міські
держадміністрації, раднардепи). Повноваження ВР – Конституція
ст.85.Повноваження КМ – там же ст.116

органи оперативного управління бюджетом

органи системи Мінфіна (центральний аппарат мінфіна, мінфін АР Крим,
обласні і міські фін управління, міські і районні фін відділи);

організації при мінфіні (органи Держказначейства; КРУ)

ДПА

Рахункова палата

Органи нефінанс. профілю, які виконують функції, безпосередньо пов’язані
з формуванням доходів та фінансуванням видатків бюджета:

митний комітет та його підрозділи

органи МВС

органи юстиції та нотаріату

природоохоронні органи та інспекції

інспекції по контролю за цінами

По лінії фінансування видатків:

головні розпорядники коштів (ГРК) (керівники міністерств , відомств,
виконавчих органів і т.д.)

розпорядники коштів 2го та 3го рівня які одержують кошти з бюджету і
несуть відповідальність за їх цільове використання.

По структурі бюджетний процес складається з 4х етапів:

складання

розгляд

затвердження

виконання

Перші три етапи є БЮДЖЕТНИМ ПЛАНУВАННЯМ.

Рівень бюджетного планування залежить від 3х основних чинників:

від чіткого формулювання цілей і задач, які вирішує та чи інша держава –
це класична вимога до менеджменту та б.м. в тому числі;

від достовірності тієї інформації, яка використовується в бюджетному
плануванні

від методів, які використовуються при бюджетному плануванні.

ВІДОМО три методи:

1)Метод прямого рахунку ; 2) нормативний ; 3) Аналітичний.

Взагалі бюджетне планування засноване на балансовому методі, (т.т.
рівність доходів і видатків).

ІСНУЄ 3 ВАРІАНТИ ЗБАЛАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:

Зменьшення видаткової частини

Збільшення доходної частини

Встановлення реальних джерел покриття дефіциту бюджету.

СКЛАДОВІ Б.М. визначаються загальними функціями управління, а саме :

стратегічне планування

планування реалізації стратегії

організація виконання розроблених планів

облік

контроль

Відповідно виділяються 3 складових БМ:

організація планування бюджету і виконання бюджету

облік виконання бюджету

контроль за виконанням бюджету

Інформація є тою забезпечуючою системою, без якої неможлива управлінська
діяльність.Інформація характеризує стан об’єкту управління – бюджету на
певний час, або за певний проміжок часу.

До інформації ставляться наступні вимоги: 1. Достовірність; 2.
Своєчаснітсь; 3. Повнота.

Контроль за виконанням бюджету є складовою фін контролю , фін контроль
– реалізаця на практиці контрольної функції фінансів.

Органи, на які покладено функцію контролю за виконанням бюджету:

податкова адміністрація

КРУ

Рахункова палата

Органи системи Мінфіну

Форми фінансового контролю:

– попередня – покликана запобігати порушенням законів

– поточна – провадяться всіми фінансами у процесі використання ПП коштів

– наступня – використовуються після надходження доходів чи провдених
видатків

Методи фінансового контролю:

1 – ревізія – метод документального контролю за фін.-господ. діяльністю
ПП, за дотриманням законодавства з фінансвих питань. За наслідками її
складається акт

2 – перевірка – це обстеження й вивчення окремих ланок фін.-госп.
діяльності ПП. Наслідки перевірки оформляються довідкою чи доповідною
запискою.

ТЕМА 2. ФІНАНСОВІ ОРГАНИ УКРАЇНИ,

ЇХ ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА

ПЛАН.

Система органів Мінфіну : структура, функції:

А) центральний аппарат мінфіну

Б) фінанасові управління державних обласних адміністрацій

В) міські та раонні фін відділи

ДПА України : функції та структура

Організації при мінфіні: функції , структура

А) КРУ України

Б) Органи держказначейства

Рахункова палата

Положення про фін органи України було затверджено Постановою КМУ №147
від 27.02.1997.

В своїй діяльності Центральний Аппарат мінфіну керується Конституцією,
законами , постановами КМУ, Указами і розпорядженнями Президента та
іншими нормативними документами.

Функції ЦА мінфіну:

реалізує державну фінансову політику

бере участь у розробці балансу фін ресурсів , платіжного балансу,
зведеного валютного плану, а також державних цільових фондів

організує роботу, пов’язану із складанням проекту Держбюджету , за
дорученням КМУ визначає порядок і терміни подання необхідних матеріалів
для складання проекту бюджету

організує виконання Держбюджету по доходах і видатках

складає розпис доходів та видатків

здійснює методичне керівництво в галузі територіального фін-бюдж
планування

розробляє порядок надання із Держбюджету дотацій, субсидій, субвенцій

здійснює контроль за коштами, що видаються з Держбюджету

складає звіт про виколнання Держабюджету(ДБ), розробляє пропозиції щодо
ефективного використання коштів ДБ

розробляє правила складання та виконання державного та місцевих
бюджетів, розробляє бюджетну класифікацію

здійснює контроль за випуском та обігом цінних паперів

організує виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку,
затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань

здійснює загальне керівництво діяльність КРУ та органів Держказначейства

Очолює ЦА МІНІСТР. Він має 10 заступників. Для узгодження вирішення
питань, які покладені на ЦА мінфіну утворюється КОЛЕГІЯ. Головою колегії
є міністр фінансів. Членами колегії заступники міністра та начальники
управлінь мінфіну.

Умовно всі відділи ЦА мінфіну можна поділити на три основні підгрупи:

ЗАГАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ

бюджетне

управління доходів

вдосконалення фінансового механізму

цінними паперами фінансового ринку

головне управління по організації виробництва цінних паперів

головне управління дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння

гол. Упр. Бухобліку

валютно-економічне

управління зв’язків з місцевими організаціями

ГАЛУЗЕВІ

фінансоми матеріального виробництва

фінансами транспорту, зв’язку і сфери послуг

фінансами АПК та охорони природи

фінансування освіти , науки і культури

фінансування охорони здоров’я і соц захисту населення

фінансування оборони і правоохоронних органів

фінансування держапарату і оплати праці

ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ

комп’ютерізації фін органів

юридичний відділ

протокольний відділ

режимно-секретний відділ

управління справами( канцелярія)

Фін управління облдержадміністрації утворюється рішенням відповідної
облдержадм за принципов подвійного підпорядкування і підзвітне ЦА і
області.

Функції обласних фінупрів :

Здійснює державну фін політику на даній території

Визначає порядок і строки надання облупру та відділам , виконкомам
міських і районних Раднардепів матеріалів для підотовки проекту
облбюджету та розрахунків щодо розмежування відповідних податків між
ланками місцевих бюджетів.

Здійснює перевірку правильності складання і затвердження кошторисів
бюджетних установ

Здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з
обласного бюджету

Розробляє порядок надання з облбюджету бюджетам нижчих рівнів дотацій,
субсидій , субвенцій

Складає річний, квартальний і місячіний розпис доходів і видатків обл.
бюджету

Забезпечує виконання облбюджету за видатками

Перевіряє бух звіти і баланси обласних відділів і управлінь міст і
районів обласного підпорядкування.

Здійснює контроль за випуском і обігом ЦП і веде реєстрацію їх випуску в
області

СТРУКТУРА: очолює начальник, має помічників, заступників.

ВІДДІЛИ:

головна бухгалтерія

бюджетний відділ

відділ доходів

відділ фінансів матеріального виробництва

відділ фінансування соц захисту населення

відділ фінансів пром компдексу і охорони природи

відділ фінансування місцевих органів влади і управління

відділ грошового обігу , ЦП та з питань нових форм господарювання

відділ кадрів та спец роботи

відділ комп’ютерізації

адм-госп відділ

1 в

РАЙОННІ ФІН ВІДДІЛИ( НИЗОВА ЛАНКА)

Очолює завідуючий. 3 відділи:

бугалтерія

бюджетна інспекція (відділ)

інспекція доходів

самостійно( з податкового менеджменту)

Державна КРСУ функціонує з 1.02.1993 на основі закону «Про Державну
КРСУ»

Складається з 3х ланок:

Головне КРУ

КРУ ре-ки Крим, областей, м.київ, севастопіль

контрольно-ревізійні підрозділи у містах , районах,районах міст.

З виходом Указу Президента від 27.05.1995 №335-95»Про Державне
казначейство(ДК) України» були утворені органи
Держказначейства. 1995р. –КМУ»Положення про ДК України»

Мета створення ДК:

Забезпечення ефективного управління коштами ДБ

Підвищення ефективності фінансування видатків в межах наявних в ДБ
ресурсів.

Структура органів ДК.

Вища ланка – Головне управління ДКУ

Середня – Управління ДК в ре-ці Крим, областях, мм.К.іС.

Базова – відділи ДКУ в містах, районах, районах міст

ФУНКЦІЇ ДКУ:

організація касового виконання ДБ, здійснення контролю за цим

управління наявними коштами ДБ

облік касового виконання бюджету за доходами і видатками

здійснення фінансування з бюджету

складає зведену звітність про виконання ДБ

здійснення управління державним боргом України

здійснення контролю за використанням та надходженням коштів
загальнодержавних цільових фондів

Розробка і затвердження нормативно-методичних документів з питань
бюджету, звітності і організації виконання бюджету( як державного, так і
місцевих)

Стрктура Головного управління ДКУ:

Керівництво і група при керівництві

Управління організації, аналізу виконання зведеного бюджету та
позабюджетних фондів

У. Прогнозування доходів ДБ

У. Оперативно-касового планування видатків ДБ та міжбюджетних
розрахунків

Оперативно-контрольне у.

Управління БО та звітності

У. Координацї та розвитку органів ДКУ та методологічної роботи

У. Комп’ютерізації та інформ систем

У. Обслуговування державного боргу

Контрольно-ревізійне у.

Відділ фін забезпечення системи казначейства

Відділ добору, розстановки та перепідготовки кадрів

Юр відділ

У. Справами

Рахункова палата (РП) була утворена у 1996 році ( Закон» Про РП» від
11.07.1996).

Відповідно до закону РП виконує наступні функції:

контролює хід виконання законів У. Та Постанов ВРУ

здійснює контроль за виконанням ДБ по доходах та видатках , видатках по
обслуговуванню держборгу( зовн / внутр)

контролює використання коштів загальнодердж цільових фондів(
позабюджетних)

здійснює контроль за діяльністю органів ДКУ з питань управління наявними
коштами ДБ України , проходження бюджетних коштів і коштів фондів в НБУ
та інших банк. Установах

перевіряє цільове використання кошиів, виділених із бюджету на утримання
ВРУ та її апарату, служби Президента , апарату КМУ, інших виконавчих
органів, а також держ установами і організаціями , які діють за кордоном
і на території України

здійснює зв’язки з контрольними органами іноземних країн та відносини з
міжнародними організаціями , укладає угоди про співробітництво

здійснює аналіз порушень і відхилень у бюджетному процесі , готує і
вносить до ВРУ пропозиції щодо їх усунень, а також щодо бюджетного
законодавства.

ТЕМА 3. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ПЛАН.

Бюджетний процес і бюджетний регламент

Робота, яка передує складанню бюджету

Складання, розгляд і затвердження державного бюджету( порядок і терміни)

Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів

Визначення бюджетного процнсу законодавчо затверджене у законі «Про
бюджетну систему»( 1995р.)

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС – регламентований законодавством процес складання,
розгляду і затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за виконанням,
а такохж складання і затвердження звітів про їх виконання.

По структурі – це бюджетне планування і виконання бюджету.

Бюджетне планування базується на задачах, які поставлені перед органами
, які займаються бюджетним плануванням.

ЗАДАЧІ :

Визначення реальної величини доходів в наступному бджетному періоді ;

Обгрунтованість і визначення розмірів бюджетних видатків по кожному
напрямку ;

Збалансованість бюджету.

ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ( БАЗУЮТЬСЯ НА ДВОХ ПРИНЦИПАХ ПОБУДОВИ
БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ : ЄДНОСТІ І САМОСТІЙНОСТІ):

Єдності і самостійності( на семінар – інші принципи )

Тому бюджетне панування здійснюється т.ч. :

Зверху-вниз – контрольні цифри;

Знизу – вверх – проектні розрахунки.

Науковості – всі розрахунки доходів , нормативів видатків по поточному
бюджету, напрмки інвестицій бюджету повинні мати необхідне наукове
обгрунтування.

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ – документ , в якому визначається порядок і терміни
складання, розгляду і затвердження бюджету, а також організація його
виконання. Містить наступну інформацію :

визначає чітке розмежування функцій між органами державної влади і
державного управління.

Перелік всієї документації, яка використовується у бюдженому процесі

Визначає особливий порядок виконання бюджету у разі його несовоєчасного
затвердження

Встановлює відповідальність за :

Несвоєчасне і неякісне складання бюджету ( виконавча влада)

За порушення термінів розгляду і затвердження бюджету ( закон. Органи)

За нецільове використання коштів, виділених з бюджету ( фіню органи)

Складанню проекту бюджету передує розробка основних прогнозних макроек.
Показників економічного ісоціального розвитку Україні( ВВП,НД, обсяг
прибутку в цілому та в розрізі адмін-тер одиниць, показники балансу фін
ресурсів, платіжного балансу, валютного плану, індекси змін оптових та
роздрібних цін, показники по фонду оплати праці, обсяги
геологорозвідувальних робіт)

Вказані показники повинні бути розроблені до 1 червня року ,який передує
плановому== Мін. Економіки разом з Мінфіном, НБУ, Мінстатом, ін.

На основі розроблених показників на рівні відповідної тер. Складають
показники соц-ек розвитку.

КМ доводить до міністерств та відомств і виконавчих органів інструктивні
листи про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на
наступний бюджетний рік ( до 15 травня).

У разі незбалансованості бюджету відповідного рівня ( місцевого)
готується наступна інформація для подання вищестоячим фін органам :

Розміри дотацій і зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному
фінансуванню. Перед початком складаннЯ проекту бюджету ВР не пізніше 15
червня поточного року розробляє і представляє Президенту бюджетну
резолюцію, в якій визначаються основні напрямки бюджетної політики на
наступний рік.

*( на семінар – бюдж. Резолюція на 1999 рік)

?

Основні напрямки бюджетної політики на 1998 рік :

пріорітетне спрямування коштів на оздоровлення вітчізняного виробництва
;

забезпечення функціонування соц-культ сфери і соц захисту населення

здійснення струткурних реформ

домогтися перерозподілу через доходну частину бюджету не більше 31% ВВП

формування взаємовідносин між держ та місцевими бюджетами в напрямку
самостійності місцевих бюджетів

забезпечення режиму раціонального використання фін ресурсів з метою їх
економії

введення річного мораторію на надання дотацій суб’єктам підприємницької
діяльності , якщо такі не пов’язані з державним регулюванням цін;
введення річного мораторію на надання бюджетних позик терміном погашення
після 31 грудня.

У 11990 році через доходну частину бюджету розподілено 26,2 ВВП,
1991-32,7%;1992-38,1%;

1993-40,4%;1994-55,3%;1996(план)-47%;1997-46%.

До 1 липня поточного року Мініфін складає попередній проект держ бюджету
і доводить відповідні контрольні цифри міністерствам та виконачим
органам , відомствам, виконавчим органам нижчих рівнів , які в
двотижневий термін розгялають одержані показники і в разі незгоди
подають останньому відповідні розрахунки та обгрунтування.

В Мінфіні при участі представників мін-в, відомств та виконавчих
органів розглядаються пропозиції і зауваження , які були надіслані.

Після цього Мінфін складає 2й проект бюджету і передає КМ , якому
дається на розгляд проекту 2 тижні.

До 1 вересня проект передають на розгляд ВР ( розглядають
комісії=висновки). Представляє проект держ бюджету Президент, з
доповідями вивступають міністр Мінфіну і голови постійних комісій. Після
проект проходить обговорення , в результаті чого приймається закон «ПРО
Д.Б.» Встановлені два терміни затвердження закону до 2 і 30 грудня . В
іншому разі діють показники поточного року.

ЗАКОН «ПРО Д.Б.» :

загальна сума доходів, видатків бюджету , граничний розмір б. Дефіциту
та джерела покриття.

Доходи бюджету в розрізі кодів бюджетної класифікації

Видатки відповідно до кодів бюдж класифікації

Суми дотацій і субвенцій, які передаються і держ бюджету місцевим.

Рішення по бюдж позичках

Оборотно-касова готівка ( не більше 2% цільових фондів)

Доходи і видатки загальнодерж цільових фондів

Суми вилучення коштів на користь Д.Б.

Інше

Складає проект відповідного мсцевого бюджету відповідне фінансове
управління або фінансовий відділ на основі показників соц-ек розвитку
території, доведених показників ( нормативи відрахувань,дотацій ,
вилучення коштів)

Проекти фін планів підприємств і госп організацій, кошториси доходів і
видатків бюджету

Складений проект бюджету розглядається відповідним виконавчим органом(
держадм або виконкомами)

Республіканський бюджет Криму, обласні і міські КИїв, Сев-ль
передаються на розгляд ВР Криму та відповідним радам народних депутатів
до 10 грудня поточного року.

Міські і районні бюджети подають відповідним Раднардапам до 25 грудня.

Якщо до 30 грудня не затверджується місцевий бюджет , то починають
діяти цифри того бюджету , який був переданий на затвердження.

Місцевий бюджет може бути затверджений тільки після затвердження держ
бюджету.

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ

БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ.

ПЛАН.

Поняття бюджетного фінансування і його організація

Бюдж фін-ня із ДБ. Схеми документообороту

Бюдж фін-ня з місцевих бюджетів.Схеми документообороту.

Фінансування із бюджету – це перерахування розпорядником коштів зх
ступенів через установи банківської системи бюджетних коштів на видатки,
визначені фін планами і кошторисами підприємств, організацій , установ і
і затвердженого бюджету.

Принципи бюджетного фінансування :

Плановості

Цільового використання

У фінансуванні приймають участь фін органи( казначейство, фінупри, фін
відділи) банківські установи і розпорядники коштів 3х ступенів.

Організація бюджетного фінансування покладена на фін органи. По
державному бюджету розрізняють 3 ступені розпорядників кошітв :

Головні

Розпорядники коштів 2го рівня

Розпорядники коштів 3го рівня

По місцевих бюджетах розрізняють два рівні розпорядників:

Головні

Розпорядники 3го рівня

Фінансування з бюджету здійснюється за такими схемами:

При даній схемі фінансування розпорядником коштів закриваються рахунки в
банківських установах, а відкриваються реєстраційні рахунки в органах
Д.К.

Касове виконання бюджету здійснюють слідуючі банки:

ексімбанк

нбу

піб

укрсоцбанк

україна

ощадбанк

аваль*

* відповідно до постанови КМУ №88 від 21.01.1998

Виконання ДБ за видатками визначаєтьсячітким виконанням своїх функцій
всіма 3ма учасниками: фін органами, банками, розпорядниками коштів.

МЕТОДИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ:

Метод відкриття кредитів. Базується на принципі авансування видатків на
кредитній основі.використовувався в Україні до 1.07.1993 при
фінансуванні із ДБ.

Метод перерахування коштів з рахунку бюджету на рахунки розпорядників
коштів.До 1.07.1993 використовувася лише при фінансуванні з місцевих
бюджетів. З цього моменту використовується при фінансуванні з бюджетів
всіх рівнів.Сутність методу: перерахуванні здійснюється в межах наявних
коштів на раунках бюджету.

Бюджетне фінансування із ДБ здійснюхється відповідно до тимчасової
інструкції «про порядок касового виконанняДБ за видатками» №28 від
21.03.1997

Відповідно до цієї інструкції фінансування із ДБ здійснюється :

через територіальні органи Д.К.

за відомчою структурою

ФІНАНСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ.

При такому виді фінансування органи Д.К. повинні мати дані про
територіальне розташування мережі установ , підприємств, організацій,
яким вони перераховують кошти.

ПОРЯДОК надання інформаіцї :

Головне управління Д.К. доводить цю інформацію до казначейств середньої
ланки.

РК 2го рівня надають оргнам казначейства середньої ланки дані про мережу
підвідомчих підприємств, в територіальному розрізі( міст, районів)

Органи казначейства середнього рівня , одержавши цю інформацію,
передають органам казначейства базового рівня.

Також до органів казначейства доводять обсяги асгнуваня та кошториси
видатків .Таку інформацію одержують місяць після затвердження бюджету.

ПОРЯДОК подання інформації :

ГРК надають зведені кошториси доходів і видатків в розрізі підвідомчих
установ в головному управлінні Д.К.

ГУДК доводять цю інформацію до оргнів казначейства середнього рівня

РК2го рівня надають зведений кошторис доходів і видатків в розрізі
підвідомчих установ оргнам казначейства середнього рівня , які доводять
одержану інформацію базовому рівню

РК3го рівня надають затверджені кошториси доходів і видатків органам
казначейства базового рівня.

Виконання видаткової чатсини ДБ здійснюється шляхом фінансування або
проведення платежів безпосередньо на рахунки суб’єктів госп. діяльності.

Оплата витрат розпорядників коштів проводиться органами ДК шляхом
безготівкового здійснення платежів на користь суб’єктів госп.
діяльності

, які виконують відповідну роботу .

При фінансуванні з місцевих бюджетів використовується також метод
перерахування коштів з рахунку бюджету на рахунок РК( в межах наявних в
бюджеті кощтів)

Фінансування здійснюється за допомогою платіжних доручень.Їх
використовують бухгалтерія фін відділу на основі форми№5( розпорядження
на перерахування коштів з рахунку місцевого бюджету ), яку готує місцева
бюджетна інспекція фін відділу.

Платіжне доручення виписується в 3х примірниках:

1й – залишається банківській установі, як основа для перерахування
коштів

2-й – разом з коштами – розпоряднику коштів

3-й – повертається до фін відділу

ТЕМА 5 . ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.

ПЛАН.

Поняття і організація виконання бюджету( органи , які забезпечують
виконання бюджету)

Розпис доходів і видатків бюджету. Бюджетна класифікація

Організація виконання доходної частини бюджету

Документооборот, пов’язаний з мобілізацією доходів

Джерела формування і напрямки використання грошових коштів бюджету

Взаємозв’язок між бюджетами різних рівнів :

А) дотації, субсидії, субвенції

Б) взаємні розрахунки між бюджетами( причини виникнення, правила
проведення документообороту)

В) бюджетні позички( поняття,правила надання, документооборот)

Взаємозалік ( поняття, правила проведення, документооборот)

Виконати бюджет означає сформувати його доходну частину ( забезпечити
надходження податків та платежів) і профінансувати видатки , затверджені
в бюджеті. Загальне керівництво по виконанню бюджету покладено на КМУ.

КМУ організує виконання бюджету через відповідні міністерства та
відомства.

ДБ виконують безпосередньо :

мінфін

казначейство

податкова адміністрація

КРУ

Виконання місцевих бюджетів покладено на :

фін управління та відділи

податкову адміністрацію

КРУ

ЦА мінфіну – організує виконання бюджету ( ДБ)

Фін управління та відділи здійснюють виконання вимдаткової частини та
контроль за надходженням коштів в бюджет.

Органи ДК – організують та здійснюють касове виконання ДБ( здійнюють
бюджетне фінансування та контроль за надходженням доходів ДБ)

Податкова адмінінстрація – контролює своєчасність і правильність
обрахування податків та платників та контролює своєчасність розрахунків
з бюджетом

КРУ – здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів та
матеріальних цінностей.

Основою для виконання бюджету є розпис доходів(Д) та видатків(В).

Розпис Д і В здійснює мінфін .Розпис бюджету ре-ки Крим – мінфін ре-ки
Крим. Обласних – обласні управління мінфіну; міських міст Києва та
Севастополя – міські фінупри ; міських та районни-х – фін. Відділи.

Бюджетний розпис складається на 1 рік з поквартальною розбивкою. З 1997
року введена помісячна розбивка бюджетного розпису.

Бюджетний розпис повинен бути збалансований.

Розпис складається відповідно до кодів бюджетної класифікації.

Визначення бюджетної класифікації законодавчо закріплене( Закон «про
бюджетну систему У.» ):

Бюджетна класифікація – єдиние систематизоване функціональне
групування доходів та видатків по однорідним олзнакам , що забезпечує
загальнодерж та міжнар порівняність бюджетних даних.

Структуру бюджет класифікації розробляє КМУ і міфін, затверджує ВРУ.

Структура нової бюдж класифікації затверджена постановою КМУ від
12.07.1996р. №327» про структуру бюджетної класифікації У.», в грудні
1997 року наказом мінфіну вона затверджена.

Бюджет і звітність за 1998 рік складається відповідно до нової бюдж
класифікації.

Вона передбачає 4 блоки:

класифікація доходів. Складові Д-ів бюджету:

податкові надходження + неподаткові надходження = поточні доходи;

поточні доходи+операції з капіталом(?) = сукупні доходи;

сукупні доходи офіційні трансферти + загальнодержавні цільові фонди =
доходи бюджету.

Д-и класифікуються по 3х ознаках:

1) розділ – показує джерело одержання прибутку ( податок на прибуток ,
прибутковий, податки на збільшення ринкової вартості, 3й розділ –
платежі за використання природних ресурсів)

2) глава показує вид податку( 1й розділ , податок на доходи фіз і юр
осіб)

параграф – показує прибутки від окремих категорій фіз та юр осіб(
податок на доходи робітників та службовців, на доходи працівників
колективних с/г підприємств)

класифікація видатків:

функціональна – ( відповідно до функцій, що виконує держава)-
передбачено 25 функц. Розділів і 134 підрозділи

відомча – виділено 186 шт., що фінансуються з ДБ

ек. Класифікація видатків бюджету( за ек змістом виконуваних операцій) .

В основі класифікації видатків5 ознак:

група – один з функціональних розділів( 7й розділ – освіта)

розділ – показує підрозділ ( дошкіл., загсер школа, позашкільне)

глава – відомча підпорядкованість( міністерство освіти)

пароаграф – показує групи однотипних установ( загальноосвітня школа,
інтернат, гімназія)

стаття – характеризує цільове призначяення( ст.1 – фонд з/п, ст.2 –
наорахування на з/п, ст.3 – загальногосп витрати, і т.д.)

класифікація фінансування бюджету – позики, отримані від бюджтеів,
НБУ, КБ та установ + міжнарод фін організацій, урядів іноземних країн,
КБ іноземних

класифікація боргу за типом кредитора – суми заборгованості по одержаних
позиках.

Встановленою системою стягнення доходів бюджету передбачено, що по
більшій частині доходів обчислення сум і їх перерахування в бюджет
здійснюється самим платником.Це стосується юр осіб.

Розрахунки підприємств і організаційз бюджетом здійснюються в
безготівковій формі на підставі платж доручення . Прийом платежі в від
населення в готівковій формі здійснюють установи Ощадбанку, каси сіл та
селищ. Рад і каси спеціальних збирачів.

Каси спеціальних збирачів утворюються в основному для мобілізацй
державного мита. Стягненням цього платежу займаються нотаріальні
контори, районні та мівські відділення міліції і митниці. В такому ж
вигляді може стягуватись лісовий дохід через місьгоспи.

?

E

>|AF

 

??&?

??&?

&

Fn

&

Fm

&

Fl

&

Fk

&

Fj

&

Fi

&

Fh

&

Fw

&

Fv

&

Fu

&

Ft

&

Fs

&

Fr

&

Fq

&

Fp

&

Fo

&

F

&

F~

&

F}

&

F|

&

F{

&

Fz

&

Fy

&

Fx

????????????юється платником на підставі платіжного повідомлення , яке
доводить до платника відповідний фін орган.( мал. 2.7.) щодня від ОПЕРУ
НБУ в ГУ ДКУ надходить наступна інформація:

виписки з доходних розрахунків

первинні документи ( платіжні доручення)

щодення банківська звітність у формі 412 – д.

Одержана інформація надходить до відділу регулювання і прогнозування
доходів ГУ ДКУ де перевіряється і встановлюється правильність
зарахування доходів відповідно до коду бюджетної класифікації. В цьому ж
відділі на основі документів складають реєстр доходів , які надійшли до
бюджету.

Один примірник Реєстру і всі платіжні документи надходять в управління
БО( бухобліку) і звітності . У цьому управлінні на підставі реєстру і
первинних документів складають меморіальний ордер і відображають суму
доходів на відповідних рахунках з орбліку виконання бюджету( регістр
синтетичного обліку – книга 1ф, регістр аналітичного обліку – книга 5ф)

Після цього 1 примірник реєстру і всі первинні документи передають у
відповідні ДА чи ДІ

Територіальні управління і віддли ДКУ в всою чергу щоденно одержують
від відповідних банківських установ наступні документи:

виписки з доходних рахунків

первинні платіжні документи

форми щоденної банківської звітності по формі 412 – д.

Вказана інформація надходить у відділ розмеж-ня і і
оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів
ДКУ. У даному відділі здійснюється перевірка документів і на їх підставі
складається реєстр доходів, що надійшли до бюджету.

Два примірники реєстру передають у відділ БО і звітності територіальних
органів ДКУ. У даному відділі складаються меморіальний ордер і
відображаються доходи, що надійшли у бюджет на відповідних рахунках(
книги 1ф та 5ф). Один прримірник реєстру і всі первинні документи
передаються до ДА чи ДІ.

ДОКУМЕНТООБОРОТ при місцевих бюджетах.

Щодня банківські установи передають у фін управління і відділи виписки з
поточних рахунків місцевого бюджету і первинні документи . бухгалтер фін
органу перевіряє одержані документи і встановлює правильність
зарахування доходів відповідно доходів бюджетних класифікацій і щодня
складає довідку про доходи , що надійшли на рахунок місцевого бюджету(
форма 3).

На підставі цієї довідки , яка є первинним документом для обліку
доходів бюджету у фін органі, складають меморіальний ордер, де роблять
записи у відповідних регістрах обліку. 1 примірник довідки і всі
первинні документи передають в ПА чи ПІ.

ПА:

здійснює оперативний облік нарахувань і надходжень доходів , що
мобілізовані на даній території

веде особові рахунки по кожному виду доходів і платнику.

Порядок обліку надходжень в ПА визначений в Інструкції» про порядок
ведення ДПІ оперативного бухобліку податкових і неподаткових платежів»,
затверджено наказом ГДПІУ від 12,05,1994 №37

В процесі виконання бюджету доходи мають тенденцію випереджувати у часі
фінансування видатків. Касове виконання бюджету має бцти побудоване
таким чином , щоб мало місце перевищення поточних надходжень на
поточними видатками. Оце перевищення і утворює грошові кошти бюджету.

Вцілому в бюджеті кожної країни джерелом формування коштів є
надходження доходів, а напрямком їх використання – фінансування
видатків. Незалежно від тієї чи інщої ланки бюджетної системи джерелом
утворення коштів бюджету є закріплені доходи за даним бюджетом, дотації
і субвенції з вищестоячих бюджетів, бюджетні позички, кошти одержані від
інших бюджетів по взаємним розрахункам, нормативи відрахувань від
податків та зборів.

Напрямки використання грошових коштів:

видатки затверджені в бюджеті

пердача дотацій і субвенцій нижестоячим бюджетам

надання позичок нижестоячим бюджетам на покриття касового розриву

кошти, передані іншому бюджету по взаємних розрахунках

коти, вилучені на користь інших бюджетів

6.1.

ДОТАЦІЇ, як одна із форм вертикальної взаємодії між бюджетами, як
правило, фіксована в сумі грошова допомога, що надається при певних
умовах вищім бюджетом нижчому з метою забезпечення виконання ним своїх
функцій без обмеження використання коштів на безповоротній основі і не
вимагає вкладання коштів з боку одержувача.

Відповідно з міжнародно визначеною термінологією бюджетні дотації :

незв’язані ( загальні)

безумовний генеральний трансферт

СУБСИДІЇ – грошова допомога , що подається вищим бюджетом нижчому з
метою заьезпечення ним реалізації конкретної бюджетної програми, але без
необхідності вкладання коштів з боку отримувача.

При нецільовому використанні вони підлягають поверненню.

Згідно із між класифікацією – це зв’язані або спеціальні або умовні
трансферти , що не вимагають участі у фінансуванні з боку отримувачів.

СУБВЕНЦІЇ – грошова допомога, що надається вищім бюджетом нижчому з
метою реалізації конкретних цілей і може бути обумовлене вкладанням
коштів з боку отримувача.

При нецільовому використанні – повернення.

За між клас-цією – це зв’язані або умовні трансферти, що надаються при
певній участі у фінансуванні з боку отримувачів.

УМОВИ, НА ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ БЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ.:

врахування відмінностей у фін потребах окремих територій за умови
чіткого визначення сфери фін-ня.

Створення стимулів для підвищення використання місцевими органами
власних доходів

Стабільність, передбачуваність і відповідність динаміці потреб місцевих
бюджетів або територій

Незаохочення до марнотратства загдерж коштів

На горизонтальному рівні зв’язку між бюджетами існують слідуючи форми
зв’язку:

горизон трансферти

фонд солідарності територіальних колективів ( франція)

міжрегіон вирівнювальні фонди або платежі( швеція)

фонд взаємної допомоги( литва)

МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ:

пропорційно Д-ів місцевих бюджетів

пропорційно видаткам ( для покриття окремих видів видатків) місц
бюджетів

багатофакторні форми

як частина місц бюджету

6.2.

При виконанні бюджету виникають окремі ситуації, що змінюють
розподілення окремих доходів та видатків , щоутворює розрив між окремими
Б.

В резукльтаті утворюється касвий розрив. Для відновлення
збалансованості Б використовують покриття видатків одного бюджету
коштами іншого , тобто – ВЗАЄМОЗАЛІК( ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ)

Існує причин використання взаємозаліків.

зміна законодавства після затвердження місцевого Б

зміна адмін-тер розподілу

передача з одного Б до іншого фін-ня окремих установ

зміна видаткової частини Б

ПРАВИЛА ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ:

Проводяться між Б різних рівнів, що безпосередньо пов’язані між собою
ієрархічно

Застосовуються в сумі річного доходу одного вищестоячого Б до покриття
суми видатків нижчих Б

Повинні бути закінчені або виплачені за рік або до кінця бюджетного року

Взаєморозрахунки ( ВЗА ) проводяться на підставі рішення бюджетного
управління вищестоячого оргнау за умови надання прохання підвідомчи
бюджетом

Документом по ВЗА є відомості і платіж доручення , що реєструються у
формі 11» повідомлення про ВЗА», де вказана сума до платежу, призначення
платежу, орган, що відправляє і отримує бюджетні кошти.

6.3.

в процесі виконання Б і утворення касового розриву використовуються Б
ПОЗИЧКИ. Випадки:

об’єктивно не співпадають строки отримання доходів і фін-ня видатків

неотримання і невиконання плану по отриманню доходів

перефін-ня окремих видів видатків

Для покриття касового розриву призначені :

оборотно-касова готівка, суми якої встановлюються при затвердженні
місцевого Б

позичка у вищест. Бюджету

позички безвідсоткові і мають строго цільове призначення , надаються
вищім бюджетом нижчому, безпосередньо з ним пов’язаному, розраховані на
рік і погашаються до кінця року, виділяються тільки на суму , яка
необхідна для покриття видатків.

Бюджетна позичка на балансі кожного Б відображається по вищім – видача,
по нижчим – отримання. Є випадки, коли на балансі одного Б є дві
позначки: видачі і отримання.

Права рішення про надання бюдж позички надаються органам держ
управління, які в свою чергу мають передавати це право фін органам.

Таким чином, міністерству фінансів надано право вирішення питання про
надання бюджетної позички з ДБ. Право рішення про надання бюдж позичок
місцевим бюджетом може бути надано також його фін органу.

Первинним документом, яким оформлюється видача і погашення є платіжне
доручення.

СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТУ:

місцеві виконавчі органи направляють дклопотання про видачу бюдж позички
у вищій орган або КМУ

фін орган , що здійснює виконання розпорядження про бюдж позичку і з
якого буде надана позичка перевіряє її доцільність і встановлює терміни
погашення. Цей же орган оформлює платіж доручення ( 4 шт):1. В мінфін
2.установі банку 3. Установі банку фінуправління 4. В саме обласне
управління фінансів

6.4.

вилучення коштів на користь державного бюджету – одна із форм бюджетних
розрахунків.

ЗАКОН ПРО дб НА 1994-1998 РОКИ : ПІДГОТУВАТИ ТАБЛИЦЮ: КІЛЬКІСТЬ І
НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАСТЕЙ , З ЯКИХ ВИЛУЧАЮТЬ КОШТИ І СУМИ.

ВЗАЄМОЗАЛІК – як виключний захід бюджету запроваджено у 1996 р. На
протязі 96-98 років його відміняли + вводили.

ВЗА коштів по фін-ню видатків в розрахунках погашення недоїмки по
належних до Б платежах проводиться між такими учасниками: розпорядником
бюджетних коштів, в межах непроведених на дату ВЗА видатків або
невикористаних на цю дату асигнувань на суму, що не перевищує суму
недоїмки платника по відповідних видах видатків.

ВЗА У ВИПАДКАХ :

по видатках, що передбачаються у ДБ і доходах , що повністю надходять до
ДБ

, що передбачені у місц бюджетах і додоходах, що повністю
зараховуються до місц бюджетів

по видатках, що передбачені у ДБ і надходять по нормативах відрахувань
до ДБ і місц бюджетів

по видатках, що передбачені у місц бюджетах і доходах, що по наромативах
відрахувань розподіляються між ДБ і місц бюджетами

У 1. та 3. випадках приймає рішення ГУ ДКУ , у 2. – мінфін АРК,
областей , містК і С; у 4. – територіальні управління та відділи ДКУ.

Підставою для проведення ВЗА є складений протокол взаєморозрахунків між
РК і платником податків, який складає ініціатор проведення ВЗА( один з
двох).

До протоколу додаються такі документи:

довідка про недоїмку по податках у 3х примірниках – ПА

акт звірки розрахунків між підприємством і РК в 3х примірниках – обидва
учасники ВЗА складають

протокол узгоджується :

галузевим управлінням мінфіну

фінупром обл ДА

ГРК( керівник міністерства чи відомства)

Підприємство

Бюджетна установа

ТЕМА 6. ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ У ФІНАНСОВИХ ОРГАНАХ.

План.

1. Організація обліку виконання Б у фін органах :

1.1. задачі обліку виконання Б

1.2. документи обліку виконання Б

1.3. бухгалтерські регістри

1.4. зберігання документів(САМОСТІЙНО) ГК№19.1996 с.19» положення про
документальне забезпечення записів у БО « затверджене наказом мінфіну
29.05.1995 №88

2. План рахунків з обліку виконання Б

3. Баланс виконання бюджету

4. Облік гр. Коштів і Д бюджету

5. Облік фін-ня і видатків бюджету

6. Облік бюджетних позичок

7. Визначення результатів виконання бюджету . річне заключення рахунків
в поточному обліку виконання(вик) бюджету.

a)

Облік виконання бюджету у фін органів покладений на відповідні служби.
Облік виконання ДБ здійснюють управління і відділи БО і звітності у
складі ГУ ДКУ і його територіальних органів..

Облік виконання місцевих бюджетів здійснюють головні бухгалтерії і
бух-ї у складі фін управлінь і відділів.

Задача обліку виконання бюджету : повне , достовірне і своєчасне
відображення процесу виконання бюджтеу ( держ та місцевого)

ВИВЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ базується на вивченні:

первинних документів , якими оформлюються операції по виконанню бюджету
і схем документообігу;

облікових регістрів, в якихвідображаються ті чи інші операції;

порядку записів в зазначених документах.

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ – письмові свідоцтва, що фіксують і підтверджують
операції, включаючи розпорядження і дозволи адміністрацій на їх
проведення.

ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ – носії спец формату ( паперові та машинні) у вигляді
відомостей, книг, журналів тощо, призначені для хронологічного,
систематичного та комбінованого нагромадження, групування і узагальнення
інформації з первинних документів , що прийняті до обліку.

Б)

На сьогоднішній день для обліку виконання бюджету використовуються
наступні первинні документи:

розпис доходів та видатків бюджету

довідка про доходи, що надійшли на рахунок місцевого бюджету(ф№3)

розпорядження на перерахування з рахунку місцевого бюджету( ф№5)

реєстр доходів , що надійшди на єдиний казначейський рахунок

розпорядження на перерахування коштів ДБ з єдиногь казначейського
рахунку

повідомлення про взаємні розрахунки ( ф№11)

платіжне доручення

інформація від банківських установ( виписки з рахунків відповідного
бюджету3 та форма щоденної звітності( ф №412)

меморіальний ордер( ф №274)

в)

На сьгодін в У. Використовують наступні облікові регістри:

регістр синтетичного обліку – книга-журнал головна( ф.1-ф)

регістр аналітичного обліку

книга поточних рахунків РК і касових видатків ( ф.№3-ф)

книга розрахунків з іншими бюджтами ( ф. № 4-ф)

книга доходів ( ф. №5-ф)

Кожна книга повинна бути пронумерована, підписана : найменування, назва
книги, звітний період. У всіх книгах повинні бути найменування відкритих
рахунків, а у книзі доходів – коди бюджетної класифікації. Записи
вкнигах здійснюються на основі меморіального ордеру, який складається на
основі довідок чи реєстрів.

Основою організації обліку виконання бюджету є встановлення плану
рахунків. До кінця 1997 року в У. Діяв план рахунків , який був
розроблений при СРСР. Наказом ГУ ДКУ від 27.12.1997 року №137 був
затверджений новий план рахунків з обліку виконання ДБ і місцевих. На
протязі 1998 року здійснюється його впровадження в практику.

Старий

Новий

1. Грошові кошти (01) 1.Ресурси бюджету

2. Видатки (02) 2.боргові зобов’язання

3.доходи, що розподіляються (03) 3 кошти в розрахунках

4. доходи (04) 4 результат

5. позички видані і одержані (05) 5 доходи

6. розрахунки (06) 6 видатки

7. кошти передані і одержані (07) 7 допоміжні рахунки

8. результат (09)

Кожен з розділів старого плану мав по 1му рахунку 1го пордяку(
двозначна нумерація). Кожен з рахунків 1го порядку мав по декілька
субрахунків.

Новий план має класи рахунків. Коден з класів має рахунки 2го і 3го
порядку, а по деяких з них передбачена деталізація.

Кожен рахунок має свій код, який складається з кількості знаків від 13
до 28. Для прикладу розпишемо код рахунку, що входить до 1го класу
рахунків.

Клас рахунку Кількість знаків

1 клас рахунку 1 Сума – 15

2 код рахунку 2го порядку 1

3 код рахунку 3го порядку 1

4 деталізація коду рахунку 3го порядку 2

5 установа банку 2

6 вид бюджтеу 1

7 тип операцій 1

8 код території 6

Новий план рахунків бюджету розроблений відповідно до принципів ,
прийнятих у міжнародній практиці БО з виконання всих видів бюджетів.

В старому плані передбачались як активні , так і пасивні, так і
активно-пасивні рахунки. В новому плані є тільки активні і пасивні
рахунки.

Характеристика рахунків 1го порядку відповідає діючому до кінця 97го
року плану рахунків:

01 – грошові кошти – активний, в дебеті – надходження, в кредиті –
перерахування, Сальдо(Со) – дебетові залишкі коштів бюджету на певну
дату.

02 – видатки – активний. Дт – видатки бюджету з початку року і їх
збільшення по взаєморозрахунках. Кт – зменьшення видатків в зв’язку з
проведенням взаєморозрахунків і їх віднесення в кінці року на результати
виконання бюджету.

03 – доходи, що розподіляються – пасивний. Кт – доходи з початку року і
їх збільшення в зв’язку з поверненням передплат. Дт – зменьшення доходів
в зв’язку з поверненням зайво внесених сум. Со – кредит – доходи бюджету
з початку року. На цьому рахунку обліковувались наступні показники( і в
1997 році) :

ПДВ

Податок на доходи юр осіб

Податок на доходи фіз осіб

АЗ

04 – доходи – пасивний. Кт – доходи даного бюджтеу з початку року і їх
збільшення в зв’язку з поверненням передплат. Дт – зміньшення доходів в
зв’язку з поверненням зайво внесених платежів. Со – кредит, доходи
бюджтеу з початку року.

05 – позички видані і одержані – акт-пасивний. Дт – надання позичок
нижчим бюджетам і погашення позичок від вищих бюджтеів. Кт – одержання
– зверху; погашення. Со – дебет – залишки непогашеної заборгованості по
позичкам виданим. Со – кредит – непогашена заборгованість по позичкам
одержаним.

06 – розрахунки – акт-пасивний. Дт-заборгованість інших бюджетів даному
і погашення заборгованості даного бюджету перед іншими. Кт –
заборгованість іншим; погашення даному. Со – дебет – перевищення
заборгованості інших над іншим; Со – кредит – перевищення заборгованості
іншим на інших.

07 – кошти передані і одержані – акт-пасивний. Дт – кошти передані і
належні до передачі. Кт – кошти одржані і належні до одержання. Со – не
виводиться. Дт оборот – кошти передані; Ктоборот – кошти одержані.

09 – результати – акт-пасивний. В кінці року по Кредиту списуються
касові доходи, по Дебету – касові видатки. Со кредит – перевищення
доходів над видатками; Со – дебет – перевищення видатків над доходами.

На основі поточного обліку на початок кожного місяця у фін органах
складається баланс виконання бюджету з активу і пасиву. В Активі –
склад , розміщення і витрачання бюджетних коштів; В Пасиві – джереда
утворення коштів бюджтеу. Со – кредит – перевищення доходів над
видатками;Со – дебет – перевищення видатків над доходами.

БАЛАНС ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ характеризує процес касового виконання бюджтеу
на певну дату з початку року , стан його коштів на рахунках в бюджетах і
розрахунках.

АКТИВ ПАСИВ

1. грошові кошти( Со– дт–01) 1. доходи(кт04)

2. видатки( Со-дт-02) 2. позички одержані ( кт05)

3. позички видані( дт05) 3.розрахунки( кт06)

4. розрахунки( дт – 06) 4.кошти одержані ( кт-оборот-07)

5. кошти передані(дт-оборот-07)

6. результат(дт – 09) – дефіцит 5.результат(кт – 09 ) префіцит

Залишки по 06 можуть бути або в активі , або в пасиві.

Сальдо по 05 і обороти по 07 можуть бути і в активі , і в пасиві.

А)

Облік грошових коштів і доходів бюджету згідно з діючим планом
рахунків. Для обілку грошових коштів пердбачено:

010 – кошти бюджету в банках

011-поточний рахунок місцевого бюджету

012-поточний рахунок ДБ

013-кошти бюджету на фін-ня ?підприємств

014-поточні рахуноки РК

019-суми в дорозі

При обліку 019 обліковуються кошти, які перераховані до бюджету але ще
не надійшли.

Для обліку доходів – два рахунки:

040-доходи бюджету

041-нез’ясовані надходження

При обліку виконання Дб При обліку виконання місцевого

Дт

Кт Дт кт

Надходження доходів

010 040 011 040

Надходження нез’ясованих сум

010 041 011 041

Повернення зайво внесених платежів

040 010 040 011

Встановлення належності платежів

А)зарахування у доходи даного бюджету

041 040 041 040

Б)перерахування до інших бюджетів

041 010 041 011

Не встановлена належність платежів

041 040 041 040

Запропоновано в плані рахунків: для обліку ресурсів бюджету передбачено
1й клас рахунків, що має наступні рахунки другого порядку :

11-фін ресурси

12-депозити

13-цінні папери

14-позики і позички

15товарно-мат запаси

11й рахунок має наступні рахунки 3го порядку:

111-кошти на рахунках в нац валюті

112-кошти на рахунках в валюті

113-кошти на рахунках Рк

114-кошти в дорозі

115-кошти заблоковані на рахунках

116-позабюджетні кошти

117-інші

111йрахунок має наступні деталізацію:

01-по держ доходах

02-для здійснення фін-ня з рахунків у НБУ

03-для подальшого переведення коштів їх РК і на оплату рахунків

08-поточний рахунок місцевого бюджету

09-поточний рахунок по окремих видах ?податків місцевого бюджету

113й рахунок має наступну деталізацію:

01-поточні бюджетні рахунки РК

02-рахунки РК для здійснення видатків по к/в

03-реєстраційні рахунки РК

Для обліку доходів бюджету в запропонованому плані рахунків передбачено
5й клас рахунків. Він має наступні рахунки 2го порядку:

51-доходи бюджету

52-доходи, що розподіляються між бюджетами

53-нез’ясовані надходження

54-суми тимчасово віднесені на доходи даного бюджету.

51й рахунок має наступні рахунки 3го порядку:

511-податкові надходження

512-неподаткові надходження

513-доходи від операцій з капіталом

514-офіційні трансферти

515-позабюдж фонди( загальнодерж цільові фонди(загдерж цільові фонди0

Доходи бюджеті згідно із запропонованим планом обліковуються на рівні
рахунків 3го порядку з деталізацією(ресурси бюджету клас рахунків №1)

Держ бюджет Місцевий бюджет

1. надходження доходів

11101 511,512… 11108 511,512…

2.надходження нез’ясованих сум

11101 53 11108 53

3. повернення зайво внесених платежів

511,512… 11101 511,512… 11108

4.встановлення належності платежів

а) зарахування в доходи даного бюджету

53 511,512,513 53 11108

б)перерахування до іншого бюджету

53 11101 53 11108

5. невстановлена належнітсь платежів

53 511,512,513 53 511,512,513

Перерахування грошових коштів на рахунки по фінансуванню підприємств та
РК по держ та місцевим бюджетам характеризує рух грошових коштів і тому
облік цих операцій ведеться на рахунках з обліку грошових коштів. :

відповідно до діючої до кінця 1997 року системи – 010,011,012,013,014

відповідно до запропонованої планом – 11101, 11102, 11103, 11104, 11108,
11109, 11301,11302,11303

Використання перерахування коштів характеризує видатки бюджету. Для їх
обліку використовуються наступні рахунки:

за діючою системою – 020 – видатки бюджету;

за планом – 61»видатки бюджету» ;

62 »видатки проведені за рахунок позабюджетних коштів»

63 « видатки проведені за рахунок інших коштів»

61й рахунок має наступні рахунки 3го порядку :

611- поточні видатки

612 – капітальні видатки

613 – нерозподілені видатки

614 – кредитування за вирахуванням погашення

Відповідно до діючої системи( до кінця 1997 р)

Держ бюджет Місцевий бюджет

1. перерахування коштів на фінансування підприємств

012

013 010

012 013 011

2. перерахування коштів на поточні видатки

014 012 014 011

Списання касових видатків

А) списання видатків на підприємства

020 013 020 013

Б) списання поточних видатків

020 014 020 014

В) пряме перерахування з рахунку бюджету

020 012 020 011

Відповідно до запропонованого плану рахунків :

Держ бюджет Місцевий бюджет

1. перерахування коштів на фінансування підприємств

11102

11302 11101

11102 11302 11108

2. перерахування коштів на поточні видатки

11301 11102 11301 11108

Списання касових видатків

А) списання видатків на підприємства

612 11302 612 11302

Б) списання поточних видатків

611 11301 611 11301

В) пряме перерахування з рахунку бюджету

613 11102 613 11108

Облік взаєморозрахунків (ВЗА) ведеться на активно – пасивних рахунках
1го порядку :

06- розрахунки

07-кошти передані та одержані

Ці рахунки мають субрахунки :

061-ВЗА з державним бюджетом

062-ВЗА з місцевими бюджетами

071-кошти передані і одержані з ДБ

072-кошти передані і одержані з місцевих бюджетів

ПРИКЛАД 1 . З районного підпорядкування в обласне передають підпримства.
Сума платежів по фін плану визначено у сумі 16000 грн . На момент
передання в районний бюджет надійшло 10000 грн.

Обласне фін управління Районне фін відділ Сума

072

011

062 062

040

011 062

040

011 072

011

062

16000

10000

16000

(10000+6000)

10000 – перерахування з районного бюджету в обласний

6000 – отримує область до кінця року

ПРИКЛАД 2. З районного підпорядкування в обласне передається лікарня,
річна сума по кошторису 500000 грн. на момент передачі перераховано
300000грн, з них 250000 – витрачено, 50000 – залишок коштів на поточному
рахунку РК.

Обласне фін управління Районне фін відділ Сума, тис.грн

062

020

014

011

072

062

062

062 072

062

062

062 062

020

014

011 500

250

50

200

ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ ПОЗИЧОК. При обліку виконання ДБ використовується
рахунок 051 « короткотермінові позички отримані і одержані з ДБ», на
даний момент цей субрахунок 051- « короткотермінові позички видані з
ДБ»

Складаються наступні проводки:

1. 051 010 – видача позички

010 051 – погашення позички

051 в даному випадку рахунок активний. Сальдо дебетове – непогашена
заборгованість по виданим позичкам.

2.При обліку виконання Крим, обл і міських К і С. Для обліку бюджетних
позичок використовують субрахунки :

051 – «короткотермінові позички одержані з ДБ»

052 – « короткотермінові позички видані місцевому бюджету»

1) 011 – 051 – одержання позички

2) 051 – 011 – погашення позички одержаних

051- пасивний. Сальдо – кредитове – непогашена заборгованість по
позичкам одержаним

3) 052 – 011 – надання позички

4) 011 – 052 – погашення позички виданої

052-активний. Сальдо – дебет – непогашені видані.

3. При обліку виконання районних бюджетів у містах з районним поділом та
містах без районного поділу для обліку бюджетних позичок
використовується рахунок 052 субрахунок «короткотермінові позички
одержані з місцевих бюджетів» – пасивний

1) 011 – 052 – одержання позички

2) 052 – 011 – погашення

4.При обліку виконання районних бюджетів у сільській місцевості і
міських бюджетів міст з районним поділом для обліку бюджетних позичок –
рахунок 052,субрахунок « короткотермінові позички одержані і видані з
місцевого бюджету (МБ)»

1) 011 – 052 – одержання позички від вищестоячого бюджету

2) 052 – 011 – погашення позички одержаної

3) 052 – 011 – видача позички нижчестоячому бюджету

4) 011 – 052 – погашення позичок виданих

Наприкінці бюджетного року рахунки, пов’язані з обліком виконання
бюджету у фін органах закриваються, визначаються результати виконання
бюджету і складається заключний баланс.

Річне заключення рахунків має кілька етапів.

1й етап : проводиться вся підготовча робота: перевіряють всі первинні
документи і записи до них в облікових регістрах на предмет повноти і
правильності відображення в ост операціях пов’язаних з виконанням
бюджету.

2й етап : перевіряють обороти і виводять залишки за рахунками
синтетичного обліку . За субрахунком 01 визначають залишки коштів
бюджету на кінець року, залишки є перехідними.

По 02 підраховується залишок, що означає суму видатків бюджету з початку
року.

По 04 – кредитовий оборот – доходи бюджету з початку року. Якщо мають
місце нез’ясовані надходження , то необхідно до кінця року визначити
належність платежів, якщо ні – доходи зараховуються до доходів даного
бюджету.

По 05 залишку не повинно бути. Одержані позички повинні бути погашені до
31 грудня.

По 06 залишку не повинно бути. ВЗа повинні закінчитись до 31 грудня.

По 07 підраховується дебетовий та кредитовий обороти.

3й етап – здійснюється списання касових доходів і видатків на
результати виконання бюджету. Для обліку результатів бюджету передбачено
р.90 «результати виконання бюджету». Кт – списання касових доходів; Дт –
списання касових видатків. Сальдо – дебет – дефіцит ; Сальдо –кредит –
профіцит.

До касових додів відносять: суму одержаних доходів ( Кт040), кошти
одержані ( кред обороти 071, 072) :

Дт Кт

040

071

072 090

090

090

До касових видатків відносять: видатки бюджету проведені за рік (
ДтСальдо 020 ) і кошти передані іншим бюджетам ( ДтОбороти 071, 072 )

Дт Кт

090

090

090 040

071

072

Після списання касових доходів і видатків за рахунком 90 визначаються
результати виконання бюджету. Для цього визначається Сальдо 90.

Після проведення всих записів СКЛАДАЄТЬСЯ БАЛАНС. В новому році після
затвердження бюджету з р.90 списується сума залишку на початок року, що
передбачена бюджетом на покриття видатків звітного року. При цьому
кредитується р.040

ОБОРОТНО-КАСОВА готівка, що передбачена в затвердженому бюджеті і
вільні залишки коштів бюджету залишаються на рахунку 090.

УСТАНОВА БАНКУ

ФІНАНСОВИЙ ОРГАН

МІСЦЕВИЙБЮДЖЕТ

ДЕРЖ-БЮДЖЕТ

РК3

РК3

РК2

ГРК

ГРК

УСТАНОВА БАНКУ

ВИЩІЙ РІВЕНЬ

ФІНАНАСОВИЙ ОРГАН

ГОЛ.РОЗПОРЯДНИКИ КОШТІВ

УСТАНОВА БАНКУ

ФІНАНСОВИЙ ОРГАН

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

РОЗПОРЯДНИКИ 2ГО РІВНЯ

РОЗПОРЯДНИК 3ГО РІВНЯ

УСТАНОВА БАНКУ

ФІНАНСОВИЙ ОРГАН

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020